JavaScript

This website requires the use of Javascript Explain This   to function correctly. Performance and usage will suffer if it remains disabled.
Waar is God se Kerk vandag?
New York VSA Jamaika Peru Idaho, VSA Indië België Kenia Arkansas, VSA Suid-Afrika Engeland Nigerië Ohio, VSA

Jesus het gesê: "Ek sal My Kerk bou." Daar is 'n enkele organisasie wat die hele waarheid van die Bybel leer, en is geroep om te leef deur "elke woord van God." Weet u hoe om dit te vind? Christus het gesê dit sou:

  • "Alle dinge" leer wat Hy beveel het
  • Lede bevat wat uitgeroep en afgesonder is deur die waarheid
  • 'n "Klein kuddetjie" wees

Moet u die Sabbat Hou?

Les 21

Die Bybel Inleidingskursus

INLEIDING

God het bedoel dat die mensdom tyd nodig het om te rus van fisiese arbeid en sy aandag op aanbidding van God elke sewende dag te vestig. Hy het die Sabbat dag vir hierdie sentrale doel geskep. Dit is gemaak as ‘n tyd van rus en verfrissing om die dinge van gemeenskap met en aanbidding van die Skepper in die regte perspektief te stel.

Van al die Tien Gebooie, het die Vierde een betrekking op die Sabbat en word in groter besonderheid uiteengesit deur die gebruik van meer woorde en ruimte as enige van die ander gebooie. Die Tweede Gebod wat afgodery verbied is feitlik net so lywig. Hierdie twee Gebooie is dié egte gebooie wat georganiseerde Christendom mees blatant oortree. Die Rooms Katolieke het beweer dat hulle die gesag het om die Sabbat na die eerste dag van die week te verander, terwyl hulle afgodery in baie vorms bekragtig. Die Protestante het in beide hierdie aangeleenthede blindelings hul leiding gevolg.

Jesus Christus het die Sabbat onderhou, net so het die oorspronklike apostels en die Kerk van God deur die eeue dit gedoen. Die weeklikse sewende-dag Sabbat was beveel om vir ewig gehou te word en sal deur die hele mensdom in die komende Millennium stiptelik nagekom word. Hierdie les bied Bybelse bewyse van die Sabbat in ‘n duidelike manier en lei tot ‘n in diepte studie van die onderwerp.

LES 21

Die Weeklikse Sabbat─Dag van Verpligte Rus

(1) Hoe was die Vierde Gebod bekend gemaak? Eksodus 20:8. Herskryf en beklemtoon die eerste woord van hierdie vers met ‘n glanspen, om die woord te benadruk.

Kommentaar: Die opdrag om te “gedenk” dui dat die Sabbat bekend was aan Israel se voorvaders, voor die tyd wat die Tien Gebooie gegee was. Abraham, Isak en die seuns van Jakob het reeds van die Sabbat geweet en dit onderhou, voordat hierdie kennis verloor is deur die opvolgende geslagte terwyl hulle in Egipte verslaaf was.

(2) Indien die Sabbat bevel voor die tyd van Moses van krag was, wanneer was dit dan gegee? Genesis 2:1-3.

Kommentaar: Ons vind dat aan die einde van die Skeppings-week God die sewende en finale dag van die week geseën en dit geheilig het─opsy vir heilige gebruik gesit. Hierdie was die dag waarop God van al Sy arbeid gerus het en het Hy die mensdom opgedra om dieselfde te doen.

(3) Wat is nog geboekstaaf met betrekking tot die Vierde Gebod? Eksodus 20:9.

Kommentaar: God verwag dat mens die eerste ses dae van die week werk in sy strewe om produktief te wees. Die mens moet na die beste van sy vermoë vir homself en sy familie voorsien en sy hulpbronne ooreenkomstig God se wette bestuur. Baie verse, soos Johannes 5:17, 36, dui aan dat God die Vader en Christus self ywerig werk. Wanneer die mens vir ses dae sy arbeid volvoer het, benodig hy rus, verkwikking en nabetragting oor die doel van sy arbeid en om gemeenskap met God te hê.

(4) Wat is die sentrale opdragte wat in die Vierde Gebod ingesluit is? Eksodus 20:10-11.

Kommentaar: Hier vind ons geboekstaaf dat die sewende dag die Sabbat is en dat geen mens, of sy familie, of gehuurde hulp of werks vee, op hierdie dag mag werk nie. Verder, dit wat in Genesis 2:1-3, vers 11 van Eksodus 20 vertel is, te herhaal, toon duidelik dat God op hierdie dag aan die einde van die Skeppings-week gerus het, dit geseën en geheilig het. Om dit te heilig beteken “heilig te maak of as heilig opsy te sit.” Op hierdie tydstip het God die Sabbat dag bestaansreg gegee en dit tot voordeel vir die mensdom gedoen.

(5) Het die patriarg Abraham God se wette, verordeninge en gebooie lank voor die tyd wat die wet te Sianai gegee was, onderhou? Genesis 26:5.

Kommentaar: Abraham het al God se verordeninge, gebooie, insettinge en wette onderhou wat sekerlik onderhouding van die Sabbat ingesluit het, wat onmiddelik aan die einde van die Skeppings-week bekragtig was.

(6) Het Christus verduidelik dat die Sabbat tot voordeel van die mens gemaak is, eerder as om die mens te weerhou om goeie dade uit te voer ten einde aan die Fariseïse regulasies, wat veel verder gegaan het as wat die Skrif gespesifiseer of belet het? Markus 2:27; 3:1-4.

Kommentaar: Sommige van die filosowe en teoloë van die eerste eeu het hul minagting vir God se Wet uitgespreek en aangekondig het dat die Sabbat gebod net op Jode en nie op die res van die mensdom van toepassing was nie. Aanvanklik, het God die Sabbat as heilige tyd vir alle mense opsy gesit. Die Jode─wie afstammelinge is van Juda, die seun van Jakob─was eers 2,000 jaar later gebore. Die Sabbat dag is vir die hele mensdom opsy gesit, ten spyte van die menings van wêreldse toeloë, wie God se Wette verag en neersien op die Jode vanweë hulle verbintenis met Sabbat-onderhouding.

Die Sabbat as ‘n Teken Gegee

(1) Na Israel uit Egiptiese slawerny verlos was, het God aan Israel ‘n spesiale teken voorsien, wat hulle as Sy eie mense, uitgesonder het? Eksodus 31:13.

Kommentaar: Israel se Eksodus vanuit Egipte was gekenmerk deur talle wonderwerke van God. In die nasleep van hierdie bevryding, het God die Sabbat (reeds ‘n gebod vir alle mense) as ‘n spesiale teken tussen Hom en hierdie nasie, wie Hy sou afsonder en seën met Sy teenwoordigheid en leiding.

(2) Was God ernstig oor Israel se gehoorsaamheid van die Sabbat gebod? Eksodus 31:14-15.

Kommentaar: Die straf vir moedswillige ongehoorsaamheid was die dood. Dit was nie ‘n harde bevel van ‘n harde God nie, wie se heerskappy oor die mense slaafse vrees gewek het nie. Eerder, gehoorsaamheid aan hierdie en al die ander gebooie het groot voordele en seëninge tot gevolg gehad, terwyl opstandigheid na die nasionale vlak uitgebrei het en chaos en ondergang beteken het. God moes letterlik ‘n mandaat van blydskap en vervulling instel om teen self verdelging van outydse Israel te waak. Dit het beteken dat die uiterste straf vir sonde en opstandigheid op ‘n persoonlike vlak gedemonstreer moes word.

(3) Was die voorwaardes van die Sabbat teken tussen God en Israel hoofsaaklik deel van ‘n afsonderlike verbond? Eksodus 31:16.

Kommentaar: Al die ander nasies van daardie tyd was afgesny van die kennis en waarheid van God daar hulle nooit Sy ware sewende dag Sabbat onderhou het nie. Net Israel het hierdie kontak met die ware God gehad, wat net moontlik was deur Hom te vrees en Sy wette te ondehou─insonderheid die aller belangrike gebod om die Sabbat te onderhou wat hulle as Sy volk deur ‘n spesiale verbond geidentifiseer het,.

(4) Hoe lank was die verbond bestem om aan te hou? Eksodus 31:17.

Kommentaar: Hierdie teken tussen God en Israel sou vir ewig aanhou. Vers 16 dui ook aan dat die Sabbat verbond ‘n ewigdurende verbond was. Die woorde “vir ewig” en “ewigdurend” impliseer nie ‘n tydelike tydperk nie maar eerder “tot in ewigheid.”

(5) Antieke Israel was vleeslik en het nooit in gehoorsaamheid voortgegaan tot God se Wet nie. Tog, wat was hulle rekord ten opsigte van hul getroue onderhouding van hierdie teken van die Sabbat met hul Skepper? Eségiël 20:11-13.

Kommentaar: Die woord “Sabbatte” in Eségiël 20 verwys nie net na die weeklikse Sabbat nie maar ook die jaarlikse Sabbatte, wat in toekomstige lesse bespreek sal word.

Israel het in opstand gekom in die woestyn, in die beloofde land gedurende die tye van die rigters en veral gedurende en na die tyd van Salomo se bewind. Wonderbaarlik, die boek van Eségiël was geskryf nadat Juda in ongeveer 585 v.C. in Babiloniese gevangeskap weggevoer was, maar was aan Israel gerig wie reeds 140 jaar in ballingskap was, voor die skryf van hierdie profesie. Die Eségiël profesie was duidelik bestem vir moderne Israel─mense ver verwyder van die wette van God en kennis van die ware Sabbat.

Sabbat Gebod is Selfs Vandag van Toepassing

(1) Verwag God dat ons in hierdie moderne tyd die Sabbat moet hou? Hebreërs 3:8-11.

(2) Was antieke Israel se mislukking om God te glo en hul ongehoorsaamheid om die Sabbat Gebod na te kom, die rede waarom hulle nooit die “rus” wat hulle aangebied was, (soos hierbo genoem) ingegaan het nie? Hebreërs 4:1-2.

Kommentaar: Antieke Israel se ongeloof en troueloosheid het die vermaning wat aan hulle gegee was, nutteloos gemaak, aangesien hulle die opdragte wat deur Moses aan hulle gegee was, verwerp het.

(3) Het die Apostel Paulus die Hebreërs vermaan om stappe te neem om nie in dieselfde toestand as antieke Israel en hul ongeloof te verval nie? Hebreërs 3:12, 15; 4:3.

(4) Wat presies is die verband tussen “rus” wat in Hebreërs 3 en 4 bespreek word met die Sabbat Gebod wat vandag nog van toepassing is? Hebreërs 4:4, 9.

Kommentaar: Vers 4 is ‘n duidelike verbintenis in dat God op die Sabbat aan die einde van die Skeppings-week gerus het. Die sewende dag word twee keer in verband met die Sabbat aangehaal. In vers 9 vind ons die korrekte betekenis van die woord “rus”: Daar bly dus ‘n Sabbatsrus oor vir die volk van God.” Eerder dat daarmee weg gedoen is vind ons dat die Sabbat steeds “staan soos dit is.”

(5) Tipeer die “rus” van die Sabbat, die “rus” van die Millennium en die Koninkryk van God wat kom? Hebreërs 4:10-11.

Kommentaar: Vers 10 dui duidelik dat wanneer iemand Sy rus ingaan, hy ophou met sy werk of arbeid, net soos wat God op die oorspronklike Sabbat aan die einde van die Skeppings-week gedoen het. Dan, vers 11 vermaan almal om te werk om in “daardie rus” in te gaan, verwysende na die komende Koninkryk van God, wat dié sentrale deel van die evangelie boodskap uitmaak.

Die Sewe-Dag Week Openbaar die Patroon van God se 7,000 Jaar Plan

(1) Was elke dag van die Skeppings-week ‘n letterlike 24 uur dag? Genesis 1:5,8,13,19,23,31; Genesis 2:2.

(2) Skilder die sewende-dag Sabbat die komende 1,000 jaar rus op die aarde uit? II Petrus 3:8; Openbaring 20:6.

Kommentaar: ‘n Dag (ooreenkomstig God se Plan) is soos ‘n duisend jaar en ‘n duisend jaar van die mens se geskiedenis is soos ‘n dag in die totale week (wat bestaan uit sewe-1,000 jaar dae). Sommige beskuldig die Kerk van God dat hulle hierdie “idee” gedurende die twintigste eeu opgemaak het. Maar, God se oorhoofse plan van 7,000-jaar dae word reeds oor verloop van tyd deur Sy dienaars verstaan en hierdie begrip word ook toegeskryf aan die profeet Elia. Let op die volgende:

“Die antieke en populêre leerstelling van die Millennium was nou verbind met Jesus Christusl se wederkoms. Soos die werke van die skepping in ses voltooi is, was hulle duur in hul huidige toestand, volgens die tradisie wat aan die profeet Elia toegeskryf was, vasgestel op ses duisend jaar. Deur dieselfde analogie, was dit afgelei dat hierdie lang periode van arbeid en stryd, wat nou feitlik verstreke is, gevolg sal word deur ‘n heuglike Sabbat van ‘n duisend jaar; en dat Christus, met die seëvierende groep heiliges en die uitverkorenes wat die dood ontsnap het, [deur goddelike bewaring; Openbaring 3:10], of wonderbaarlik herlewe het [opgewek uit die dood], op die aarde sal regeer tot die tyd wat bepaal is vir die laaste en algemene opstanding” (Decline and Fall of the Roman Empire, Edward Gibbon, 1858, Vol 1, hfs 15, bll 533-534).

Christus het die Sabbat Onderhou

(1) Het Christus alle dinge geskep? Johannes 1:3; Kolossense 1:16.

Kommentaar: Hierdie selfde lid van die God Familie, wie die Segsman of Woord is, was dié een wat die Sabbat geskep en dit as Heilig opsy gesit het. Vir hierdie einste rede het Hy na Homself in Markus 2:28 en Lukas 6:5, as “Here ook van die Sabbat” verwys.

(2) Het hierdie Lid van die God Familie vir ‘n kort tydjie afstand gedoen van Sy heerlikheid, om ‘n vleeslike mens te word? Hebreërs 2:9

Kommentaar: Christus het as mens vir verskeie redes gekom, insluitende die evangelie van die Koninkryk van God te verkondig en die opleiding en aanstelling van apostels, soos wat Hy Sy Kerk gevestig het om tot aan die einde van die eeu te bestaan. Hy het ook gekom om tot die dood toe te ly, Sy lewe vir die sonde van die wêreld te offer nadat Hy ‘n voorbeeld vir diegene wat in hierdie eeu geroep word gestel het, om na te volg, insluitende oor wanneer en hoe die Sabbat gehou moet word.

(3) Word ons spesifiek in die Skrif gesê om Christus se voorbeeld te volg? Mattheüs 28:20; 1 Korinthiërs 11:1; I Petrus 2:21; I Johannes 2:6.

(4) Was dit Christus se gewoonte om die Sabbat te hou en saam met ander op die Sabbat te vergader? Levitíkus.23:3; Lukas 4:16, 31.

Kommentaar: Christus het God se wette volkome nagekom en het onderhouding van die Sabbat as ‘n manier van lewe gevestig.

Die Apostels en die Nuwe Testamentiese Kerk het die Sabbat Onderhou

(1) Het Christus se dissipels selfs nadat Hy gekruisig was, die Sabbat onderhou? Lukas 23:56.

Kommentaar: Na op die Sabbat ooreenkomstig die gebod gerus was, het daardie dissipels op die eerste dag van die week gewerk, omdat die eerste dag van die week ‘n gewone werksdag was.

(2) Het Paulus altyd die Sabbat onderhou? Handelinge 17:1-2; I Korinthiërs 11:1.

Kommentaar: As ‘n ywerige Jood, het Paulus altyd die Sabbat onderhou─dieselfde dag as wat Jesus onderhou het. Nadat hy God se Gees ontvang het, het hy dit met nog ‘n groter doeleinde onderhou.

(3) Het Paulus gedurende die tyd wat hy in Antiochië in Klein Asië was, aan Jode sowel as heidene wat met hulle saamgekom het, by die sinagoge elke Sabbat gepreek? Handelinge 13:14-15, 42-43.

Kommentaar: Wanneer hy feitlik uitsluitlik met die heidene gepraat het, het Paulus nie genoem dat die Sabbat nie langer bindend was, of dat dit na Sondag verander was nie. Eerder het hulle voortgegaan om op die Sabbat te ontmoet (vers 44).

(4) ‘n Tentmaker van beroep, het Paulus sy werk gestaak om die Sabbat te onderhou? Handelinge 18:1-4, 9, 11.

(5) Het Christus aangedui dat die Kerk in die eindtyd ‘n Sabbat houdende Kerk sou wees? Mattheüs 24:20.

Kommentaar: Christus se vermaning aan Sy mense in die eindtyd, was dat hulle moet bid dat hulle vlug nie op die Sabbat moes gebeur nie, is ‘n duidelike teken dat die ware Kerk die Sabbat onderhou.

Finale Aangeleenthede om te Oorweeg

(1) Na die Babiloniese gevangeskap, het die Jode deur God se dienaars tot die slotsom gekom dat hul Sabbat-skending die rede vir hulle gevangeskap was? Nehemía 13:17-18.

Kommentaar: Soos vroeër verwys, is die Jode baie ywerig om vir hierdie rede die Sabbat te onderhou. Lees Esra se woorde in Nehemía 9:13-14, 33, 36, tot die effek.

(2) Belowe God spesiale seëninge vir hulle wat Sy Sabbat met ywer onderhou om die Sabbat nie te ontheilig of te besoedel nie? Jesaja 56:2. Is hierdie ook op mense van ander nasies behalwe Israel van toepassing? Vers 6.

(3) Verwag God dat diegene wat die Sabbat onderhou, dit georiënteerd moet wees om Hom te behaag en nie hul eie plesier na te jaag nie? Jesaja 58:13.

Kommentaar: Die behoorlike benadering tot Sabbat onderhouding is om dit wat vir God welgevallig is, te doen. (Ons het ‘n reeks preke op ons web tuiste beskikbaar, wat die onderwerp van Sabbat onderhouding dek. Hierdie reekse beantwoord talle vrae aangaande behoorlike Sabbat onderhouding).

(4) Watter seëninge is verbonde aan behoorlike Sabbat onderhouding? Jesaja 18:4.

Kommentaar: Hierdie is nie ‘n leë belofte nie. God kan en sal vir hulle wat daarna soek om Sy wil te doen, beloon.

(5) Sal die Sabbat gedurende die millennium heerskappy van Christus onderhou word? Jesaja 66:3; Eségiël 46:1.

Kommentaar: Die Sabbat sal gedurende die millennium deur die mensdom in geheel onderhou word.

Vir meer uitvoerige inligting omtrent die Sabbat, moet u tyd maak om ons omvangryke boek Saturday or Sunday─Which is the Sabbath? Asook ons boekie The Sabbath─Has Time Been Lost?

In hierdie les word die 1933 vertaling van die Afrikaanse Bybel gebruik tensy anders aan gedui.

Volgende in die Bybel Inleidingskursus:

Les 22: Wie het Sondag Aanbidding Gemagtig?

In hierdie les sal ons opsom hoe dit gebeur het dat Sondag deur ‘n belydende Christendom gehou word, alhoewel dit nooit ‘n gebod─in die Bybel─of selfs toegelaat was nie. Ons sal ook sommige maniere sien van wêreldse teoloë se pogings om Sondag onderhouding te regverdig, kennis neem.