JavaScript

This website requires the use of Javascript Explain This   to function correctly. Performance and usage will suffer if it remains disabled.
Waar is God se Kerk vandag?
New York VSA Jamaika Peru Idaho, VSA Indië België Kenia Arkansas, VSA Suid-Afrika Engeland Nigerië Ohio, VSA

Jesus het gesê: "Ek sal My Kerk bou." Daar is 'n enkele organisasie wat die hele waarheid van die Bybel leer, en is geroep om te leef deur "elke woord van God." Weet u hoe om dit te vind? Christus het gesê dit sou:

  • "Alle dinge" leer wat Hy beveel het
  • Lede bevat wat uitgeroep en afgesonder is deur die waarheid
  • 'n "Klein kuddetjie" wees

Wanneer is Iemand “Weer Gebore”?

Les 11

Die Bybel Inleidingskursus

INLEIDING

Baie glo om “weer gebore” te word, beteken om ‘n “godsdientige ervaring” te hê, of om “Christus aan te neem.” Dit word ook geglo dat dit ‘n proses van bekering uitmaak. Enige een wat hierdie ondervinding “ervaar” het, word dit gesê, dat hy “gered” is. Is dit, egter wat die Bybel sê?

LES 11

Christus se verduideling aan Nikodémus

Nikodémus, ‘n Fariseer en leier onder die Jode, het na Jesus gekom en erken dat hy en ander leiers weet dat Jesus van God was, vanweë die wonderwerke wat Hy doen. Jesus het met ‘n onverwagte verklaring geantwoord wat Nikodémus nie begryp het nie: “Voorwaar, voorwaar Ek sê vir jou, as iemand nie weer gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie” (Johannes 3:3). Die Griekse woord wat as “gebore” vertaal word, is gennao. Anders as die moderne teoloë, het Nikodémus presies geweet wat Jesus met gennao bedoel─dat Hy na ‘n geboorte net soos ‘n fisiese geboorte verwys het. Daarom het hy geantwoord, “Hoe kan ‘n mens as hy oud is, gebore word?...” (Johannes 3:4).

Waarop Christus geantwoord het, “Voorwaar, voorwaar Ek sê vir jou, as iemand nie gebore word uit water en Gees nie, kan hy in die koninkryk van God nie ingaan nie” (vers 5). Water wat hier na verwys word, is op doop van toepassing─onder die water gedompel word─wat die water graf simboliseer, na ‘n diepe bekering. Die verwysing na “gebore uit Gees” is uitdruklik in verband met geestelike groei gebring, wat nodig is om tydens die opstanding weer gebore te word. Dit is vergelyk met ‘n fetus in ‘n moeder voor geboorte.

Die fisiese en geestelike vergelyking alhier is duidelik en word deur Jesus se verklaring bevestig, “Wat uit die vlees gebore is, is vlees; en wat uit die Gees gebore is, is gees. Moenie jou verwonder dat Ek vir jou gesê het, julle moet weer gebore word nie. Die wind waai waar hy wil, en jy hoor sy geluid, maar jy weet nie vanwaar hy kom en waarheen hy gaan nie. So is elkeen wat uit die Gees gebore is” (Johannes 3:6-8). Dit verwys na diegene wat as gees-wesens tydens die opstanding “weer gebore” word─wie heeltemal onsigbaar sal wees, net soos die wind vir fisiese mense onsigbaar is. Daar is duidelike ‘n onderskeid tussen, “Wat uit die vlees gebore is, is vlees en wat uit die Gees gebore is, is gees.”

In verbasing oor Christus se verklaring, het Nikodémus geantwoord, “Hoe kan hierdie dinge gebeur?” Waarop Jesus geantwoord het, “Jy is die leraar van Israel en jy weet hierdie dinge nie? Voorwaar, voorwaar Ek sê vir jou, ons spreek wat ons weet en ons getuig van wat ons gesien het, en julle neem ons getuienis nie aan nie. As Ek julle van die aardse dinge vertel en julle nie glo nie, hoe sal julle glo as Ek julle van die hemelse vertel?” (Johannes 3:10-12).

Toe Hy gesê het, “…julle neem ons getuienis nie aan nie,” het Christus na die Fariseërs oor die algemeen verwys. Nikodémus en die Fariseërs was “leiers in Israel” en tog het hulle nie van die lewenslange proses van geestelike geboorte verstaan nie.

Christus het die Koninkryk van God wat na die aarde toe kom bekend gemaak en dat fisiese mense daarin gebore kan word. Nikodémus was hieroor, vir ‘n aantal redes uiters verbaas─een daarvan was dat Christus aangedui het dat die gevestigde leiers in Israel (Judea) nie bekend was met die Plan van Saligheid nie, nieteenstaande hulle blootstelling aan die Skrifte nie. Nieteenstaande hulle geweet het dat Jesus van God gestuur was, het hierdie leiers hulle nooit aan Sy outoriteit onderwerp nie.

‘n Verdere rede waarom Nikodémus oor Christus se woorde verbaas was, was omdat Jesus met Sy dissipels in uidrukkinge wat vir die Fariseërs onbegryplik was, gepraat het. Hy het aan Sy dissipels as volg verduidelik: “Omdat dit aan julle gegee is om die verborgenhede van die koninkryk van die hemele te ken, maar aan hulle is dit nie gegee nie” (Mattheüs 13:11). Johannes het, hierdie gesprek tussen Nikodémus en Jesus aangeteken, om Christus se betoog te vertolk, as sou dit van toepassing wees op diegene wat in die opvolgende eeue geroep sou word. In verse 11 tot 17 verduidelik Hy waarom die wêreld so verward is oor hierdie begrip.

In Johannes 3 verskyn die uitdrukking “gebore” in verse 3, 4, 5, 6, 7 en 8. In elke geval, is die oorspronklike Griekse woord gennao. Alle belangrike Leksikons omlyn hierdie woord as deur ‘n vader verwek of geboorte deur die moeder (gebore). Dus kan gennao as “gebore” of “verwek” afhangende van die konteks, vertolk word. Ons sal later weer na hierdie woordomskrywings verwys.

Geestelike Geboorte deur Opstanding

(1) In watter orde word God se dienaars verander deur geestelike weergeboorte? I Korinthiërs 15:23.

Kommentaar: Die bewoording “as eersteling Christus” word beter verduidelik deur vers 20 te hersien: “Maar nou, Christus is opgewek uit die dode; Hy het die eersteling geword van die wat ontslaap het.” In vers 23: “…daarna die wat aan Christus behoort by sy koms” het betrekking op die eerste opstanding.

(2) Wie was die persoon wat fisies gebore was, fisies doodgegaan het, en weergeboorte ondervind het? Kolossense 1:15,18.

Kommentaar: Christus was die Eersgeborene “vanuit die dode.” Toe Christus weergebore was, het Hy nie ‘n “geloofs ondervinding” ervaar nie en het Hy nie “Homself as Verlosser” aangeneem nie. Wat Hy ervaar het was letterlike weergeboorte vanuit die dode . H y was die eerste om ‘n geestelike her-geboorte te ervaar (om “weergebore” te word)─alle Christene se hoop.

(3) Is daar baie om dit wat Christus eerste gedoen het, te volg? Romeine 8:29.

Kommentaar: Christus moes die “eersgeborene onder baie broeders” wees, wat dan beteken dat baie broeders Hom sou volg. Christus was net die eerste van baie wat weergebore sou word.

(4) Word Christus se verklaring, “Wat uit die vlees gebore is, is vlees; en wat uit die Gees gebore is, is gees” verder in die konteks van die opstanding, oor uitgewei? I Korinthiërs 15:50-52.

Kommentaar: Die hoop van die opstanding word goed deur hierdie verse opgesom─die verandering van mense na gees-wesens.

Die Heilige Gees Verleen Lewe

Laat ons nou die fisiese analogie van ‘n ongebore kind wat in die moeder se baarmoeder ontwikkel met die geestelike ontwikkeling van ‘n Christen vergelyk. Bekering, is ‘n lewens lange proses van groei na geestelike rypheid om tydens die opstanding “weer gebore” te word.

(1) Word Christene vermaan om gedurende hierdie tyd van geestelike opleiding en ontwikkeling te groei om bekwaam te word? I Petrus 2:2; Efésiërs 4:15.

(2) Moet Christene bedrewe in Bybelkennis word en geestelike insig deur ondervinding en groei verkry? Hebreërs 5:13-14.

(3) Kan enige persoon uit homself besluit om God se weë te soek en gewoonweg tot bekering kom deur die onderneming van eie wilskrag? Romeine 8:7-8.

(4) Wat begin die proses van geestelike ontwikkeling? Johannes 6:44, 65.

Kommentaar: Sommige vra, “Hoe kan ek weet dat God my roep?” Die antwoord daarop is, tensy God iemand roep, sal daardie persoon se verstand nie vir Sy waarheid geopen word nie. Om God se weë te begin soek─om Sy weë begin te verstaan en te begeer om in hierdie begrip te groei─is bewys van so’n persoon se roeping.

(5) Is bekering die volgende vereiste om die Heilige Gees te ontvang? Handelinge 2:38, 26:20.

Kommentaar: Bekering is ‘n diepe, innige sielesmart vir leefwyse teenstrydig met God se Weg, nadat die oppergesag en outoriteit van God en Sy Woord, besef word. Ware bekering is nie ‘n menslike emosie wat genereer word nie─dit is God se gawe!

(6) Watter ander lewensbelangrike voorwaarde is ‘n vereiste ten einde die Heilige Gees te ontvang? Handelinge 5:32.

Kommentaar: Om te sê dat gehoorsaamheid ‘n vereiste is beteken dat die persoon opreg strewe om God se wette met sy hele hart te gehoorsaam. Dit beteken egter nie dat die Heilige Gees deur gehoorsaamheid verdien kan word nie. Dit is ‘n gawe wat God gee aan diegene wie Hy roep, nadat hulle ten opsigte van daardie roeping met gehoorsaamheid reageer het.

(7) Word die Heilige Gees deur die Bybel ‘n gawe van God genoem? Handelinge 10:45; Lukas 11:13.

(8) Word God se Gees werklik deelagtig in die verstand? I Korinthiërs 2:10-13.

Kommentaar: Net soos wat die fisiese sperm sel van die vader die mens eier-sel bevrug om die groei proses van die menslike fetus te inisieer, kom die Heilige Gees in die verstand in en begin die proses van geestelike ontwikkeling.

(9) Watter ander maniere is daar wat die Heilige Gees lei? Johannes 14:26; 15:26; 16:13.

(10) Hoeveel van God se Gees word in die verstand gegee? 2 Korinthiërs 1:22; 5:5

Kommentaar: ‘n Onderpant is ‘n klein deposito, wat vooruit gegee word om aan te toon wat nog sal volg. Hierdie hoeveelheid kan straks net ‘n klein gedeelte van die Heilige Gees wees, wat, soos die individu geestelik ryp word, vermeerder.

Verwek in Hierdie Lewe─Gebore in die Toekoms

Ons het reeds gesien dat gennao as “gebore” of “verwek” vertaal word, afhangende die konteks. Verwekking kan na mens bevrugting deur die vader verwys, soos opgeteken in Mattheüs 1:20: “Maar terwyl hy dit in die gedagte gehad het, verskyn daar ‘n engel van die Here in ‘n droom aan hom en sê: Josef, seun van Dawid, wees nie bevrees om Maria, jou vrou, by jou te neem nie, want wat in haar verwek is, is uit die Heilige Gees.”

In hierdie geval was Jesus deur God se Heilige Gees ontvang of verwek. Die frase vertaal as “ontvang,” in hierdie vers is gennao en kon beter as “verwekking” vertaal geword het. In ‘n paar plekke, het die vertalers “gebore” gebruik terwyl “verwekking” meer noukeurig sou wees en andersom. Een van die beste voorbeelde van hierdie verkeerde vertaling word in 1 Johannes 5:1 gevind.

Wanneer ons eens deur God se Gees in ons verstand verwek is, beskou God ons as Sy kinders: “Want almal wat deur die Gees van God gelei word, dié is kinders van God” Romeine 8:14). Insgelyks, “Kyk wat ‘n groot liefde die Vader aan ons bewys het, dat ons kinders van God genoem kan word! Om hierdie rede ken die wêreld ons nie, omdat dit Hom nie geken het nie” (1 Johannes 3:1).

(1) Soos seuns van God in hierdie lewe, is ons erfgename van God se beloftes. Siende dat ons nog vlees en bloed is, waarom bly ons steeds net erfgename van die belofte en is nog nie erfgename nie? Titus 3:7; Hebreërs 1:14; Romeine 8:17.

Kommentaar: Ons moet eers van vlees en bloed verander word, om “saligheid”─“ewige lewe”─saam met “Christus verheerlik te word” te ontvang.

(2) Wat is die verandering wat gemaak moet word, om erfgename van die beloftes te word? 1 Korinthiërs 15:42-44.

(3) Hoe sal die geestelike wesens te voorskyn kom, na die verandering van verganklikheid na onverganklikheid toe? 1 Korinthiërs 15:54; 1 Johannes 3:2.

(4) Was die omskrywings van “die Eersgeborene uit die dode” en “Eersgeborene kan wees onder baie broeders” bloot net titels wat aan Christus gegee was─of het hulle ‘n reeks gedefinieer wat Christus moes vervul? 1 Korinthiërs 15:20, 23; Hebreërs 5:9; 6:20 12:2; Openbaring 1:4-5; 3:21.

Kommentaar: Die feit dat Christus die weg vir diegene wat deur God geroep word vooruitgegaan het, word duidelik deur die Skrif bevestig en was vroeër na verwys in die les waar Romeine 8:29 en Kolossense 1: 15, 18 aangehaal was. Vele Skrifgedeeltes verklaar dat Christene tydens die opstanding verander sal word. Tog, die verse wat verduidelik dat Christus die voorloper was, deur na Hom te verwys as “die Eersgeborene uit die dode” en “Eersgeborene kan wees onder baie broeders,” blyk ‘n moeilike hinderpaal vir hulle wat glo dat ons in hierdie lewe weer gebore word, te wees. Dit is waarom hulle probeer het om Christus se rol van die voorloper wees, te reduseer na ‘n blote titel. Christus het vir baie broeders die weg voorberei om te volg.

(5) Word Christene selfs in hierdie lewe die kinders van God genoem? Romeine 8:14-17; Galásiërs 4:5; Efésiërs 1:5.

Kommentaar: Die uitdrukkings “aanneming tot kinders” in Galásiërs 4:5, en “kinders vir Homself aan te neem” in Efésiërs 1:5, is verkeerde vertalings. Die Griekse woord huiothesia beteken “seunskap,” en nie aaneming nie. Insgelyks, moet Romeine 8:15 ook “Gees van seunskap” pleks van “Gees van aanneming tot kinders,” lees. Galásiërs 3:26 stel dit duidelik, “Want julle is almal kinders van God deur die geloof in Christus Jesus.”

(6) Word die kinders van God (vooruit) die kinders van die opstanding genoem? Lukas 20:36.

Kommentaar: Vers 35 dui duidelik aan dat die kinders van God diegene is wat waardig geag word om die koninkryk te verkry en sal die kinders van die opstanding wees─by die opstanding van die regverdigers. Hierdie vers bevestig baie duidelik dat die opstanding die tyd is wanneer die geboorte na gees plaasvind!

Verse wat Verkeerd Toegepas Word

(1) 1 Johannes 3:9 lees, “Elkeen wat uit God gebore is, doen geen sonde nie, omdat sy saad in hom bly; en hy kan nie sondig nie, want hy is uit God gebore.” Verwys hierdie na hierdie lewe of die toekoms?

Kommentaar: Daar is twee kriteria wat hier gebruik kan word. Eerstens, in hierdie huidige lewe, is Christene beslis in staat om te sondig. Romeine 3:23 verklaar, “Want almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God.” Verwysende na homself en ander Christene, verklaar Johannes, “As ons sê dat ons geen sonde het nie, mislei ons onsself en die waarheid is nie in ons nie (1 Johannes 1:8, lees ook verse 9-10). Dus kan 1 Johannes 3:9 nie na Christene in hierdie lewe verwys nie. Tweedens, wanneer ‘n persoon in die opstanding in God gebore word, sal ons aan Hom gelyk wees [ God wees] (1 Johannes 3:2.) Die volgende verse word aan die “wanneer Hy sal verskyn” (Christus se wederkoms) konteks gekoppel.

Verse 4 tot 8 dui aan dat “sonde ootreding van die Wet is”; “in Christus was geen sonde nie” en wie in elkeen wat in Hom bly, sondig nie.”

Vers 9 verwys terug na vers 2 waar elkeen wat uit God gebore is, bespreek word. om te betuig, “kan nie sonde doen nie” (die onmoontlikheid om sonde te doen aan te voer) is baie anders as sondig nie (as ‘n manier van lewe) soos in vers 6 gesien word. Iemand wat uit God gebore is sal soos Hy wees─onvatbaar vir sonde! Hierdie is op die─toekoms van toepassing, nie op hierdie huidige lewe nie!

Allerlaas, 1 Johannes 5:18 gee baie meer insig. In hierdie vers is daar twee teenstellende bewoording wat elk gennao gebruik, wat elkeen ‘n ander vertaling van die woord vereis, vanweë die vers se vergelykende samestelling. Die vertalers het dit besef en voortgegaan met die vertaling soos wat die konteks daarvan presies dikteer. Hierdie vers lees as volg, “Ons weet dat elkeen wat uit God gebore is, nie sondig nie; maar hy wat uit God gebore is, bewaar homself, en die Bose het geen vat op hom nie. Dit bevestig onteenseglik dat 1 Johannes 3:9 na die toekomstige opstanding verwys.

(2) Hoekom glo so baie belydende Christene dat een weer gebore is deur net te glo dat “Jesus Christus die Here is?” 1 Johannes 5:1.

Kommentaar: Deur hierdie vers net oppervlakig te lees het vele gelei om valslik te glo dat die enigste vereiste vir saligheid is, om maar net te glo dat “Jesus Christus die Here is.” Die Griekse woord gennao (gebore) kom 2 keer voor in die vers, wat eintlik as volg moet lees, “Elkeen wat glo dat Jesus die Christus is, is uit God verwek; en elkeen wat die Vader liefhet, het ook die een lief wat uit Hom verwek is”─verwysende na ander broeders.

Diegene wat die tradisionele “weer gebore” drogrede aanvaar, ontken in hoofsaak die verandering wat tydens die opstanding sal plaasvind, en vervang dit met ‘n onegte afgewaterde weergawe van opregte bekering─’n lewenslange proses eerder as ‘n oombliklike verandering. Die regte oombliklike verandering vind tydens die opstanding plaas, wat deur hulle verwerp word.

Weereens, beskryf 1 Korinthiërs 15:50-52 die opstanding waartydens ware Christene verander word─en in die Koninkryk van God in, weer gebore word. Siende dat vlees en bloed nie God se koninkryk kan erf nie, wat net kan gebeur, deur te verander na ‘n vorm wat onverganklikGees, is!

Onthou wat Christus aan Nikodémus gesê het, “…as iemand nie weer gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie” (Johannes 3:3). Tog, is vele mislei deur die subtiele verduidelikings wat bekering met van “bo af” gebore, gelykstel.

Dit is waar dat die Griekse woord anothen, kan “van bo” asook “weer” of “van nuuts af” beteken. Maar neem egter kennis dat Nikodémus reageer, deur te vra “hoe hy ‘n tweede keer in die skoot van sy moeder kan ingaan en weer gebore word?” Hy het nooit enige dynserige religieuse onbeduidende vrae oor “gebore van bo” gevra nie. Om weer gebore te word─vir die tweede keer─was duidelik die konteks!

Behalwe vir Johannes 3:3, 7, is die enigste ander plek waar “weer gebore” in die Bybel verskyn is in 1 Petrus 1: 23 en is van die Griekse woord anagennao vertaal, wat net “weer gebore” of “weer verwek” kan beteken. Die Griekse woord gennao het hier ‘n voorvoegsel (ana) wat “weer” beteken, nie “van bo” nie. Hierdie vers dui daarop dat anagennao reg vertaal is, as “weer verwek”

‘n Ander afwyking van die valse “weer gebore”stelling, is wat aan baie miljoene as ‘n Bybel se lering voorkom, maar is eintlik ‘n misleiding om “gelowiges”te kry om die tradisionele “weer gebore” drogrede te aanvaar, onder ‘n nuwe etiket─van “bo gebore.” Enige afwyking wat probeer om die duidelike bedoeling van 1 Korinthiërs 15:50-52, te ontken, met ‘n misleidende definisie van bekering, is verkeerd.

Om hierdie bree onderwerp in nadere besonderhede te dek, moet ons boekie What Does “Born Again” Mean? gelees word. Hierdie 36 bladsy publikasie is uiters deeglik, om die detail (onder andere) van die Skrifgedeeltes wat in hierdie les voorkom, aan te spreek.

Die waarheid van die “weer gebore” leerstelling omvat die ware bekering in hierdie lewe en die verandering wat tydens die opstanding sal plaasvind.

In hierdie les word die 1933 vertaling van die Afrikaanse Bybel gebruik tensy anders aan gedui.

Volgende in die Bybel Inleidingskursus:

Les 12: Is die Tien Gebooie Vandag in Effek?

Oorweeg die volgende vraag wat aan Christus gerig was: “…Watter goeie ding moet ek doen, dat ek die ewige lewe kan hê?” Neem kennis van Sy antwoord, “Maar as jy in die lewe wil ingaan, onderhou die gebooie (Mattheüs 19:16-17). Hoe weet ons of Jesus werklik die Tien Gebooie bedoel het?

Moderne teoloë ignoreer hierdie direkte verklaring van Christus, om ‘n ewige lewe te verkry, moet al die Tien Gebooie onderhou word. Hulle verkies eerder om mens bedinkte redes dat die gebooie mee “weg gedoen” is te aanvaar.