JavaScript

This website requires the use of Javascript Explain This   to function correctly. Performance and usage will suffer if it remains disabled.
Waar is God se Kerk vandag?
New York VSA Jamaika Peru Idaho, VSA Indië België Kenia Arkansas, VSA Suid-Afrika Engeland Nigerië Ohio, VSA

Jesus het gesê: "Ek sal My Kerk bou." Daar is 'n enkele organisasie wat die hele waarheid van die Bybel leer, en is geroep om te leef deur "elke woord van God." Weet u hoe om dit te vind? Christus het gesê dit sou:

  • "Alle dinge" leer wat Hy beveel het
  • Lede bevat wat uitgeroep en afgesonder is deur die waarheid
  • 'n "Klein kuddetjie" wees

Christus maak die Seëls Oop

Les 6

Die Bybel Inleidingskursus

Noudat ons die goeie nuus van die koninkryk van God en die duisendjarige heerskappy van Jesus Christus in Les 5 bestudeer het, gaan ons op die moeilike tye wat tussen nou en daardie tyd lê fokus. Die toenemende onstuimige toestand van die wêreld is simptomaties van die storm wat oplaai soos ons die meer intense vervulling van die eerste vier sëels van Openbaring nader.

Dit is noodsaaklik dat ons sommige belangrike verse hersien wat die intensiteit van daardie ongeëwenaarde tyd van swaarkry definiëer. Die volgende verse verwys na die tyd van die Groot Verdrukking – die VYFDE SEËL van Openbaring.

Van hierdie tye het Christus gesê, “Want dan sal daar groot verdrukking wees soos daar van die begin van die wêreld af tot nou toe nie gewees het en ook nooit sal wees nie.” (Matt.24:21).

Sien ook Markus 13:19: “Want daardie dae sal daar `n verdrukking wees soos daar nie gewees het van die skepping af wat God geskape het tot nou toe, en ook nooit sal wees nie.”

In Daniël 12:1 lees ons ook van die komende Verdrukking: “En in dié tyd sal Mígael, die groot vors wat oor die kinders van jou volk staan, optree; en dit sal `n tyd van benoudheid wees soos daar nie gewees het vandat `n volk bestaan het tot op dié tyd nie; maar in dié tyd sal jou volk gered word, elkeen wat in die boek opgeskrewe staan.”

En ook dan in Jeremia 30:5,7: “Want so sê die HERE: Ons het `n stem van verskrikking gehoor; daar is vrees en geen vrede nie… Wee, want die dag is groot, sonder weerga! En dit is `n tyd van benoudheid vir Jakob…”

Hierdie les fokus op hierdie tye van ongekende swaarkry, lyding en vernietiging wat verduidelik word in Openbaring 6. Hoofstuk 1 wys dat die openbaring nie dié van “St. Johannes die Heilige”is nie, maar eerder, soos vers een dit duidelik stel, die Openbaring van Jesus Christus. Die woord “Openbaring” is afkomstig van die Griekse woord apokalupsis (die geangliseerde (verengelsde) weergawe is apocalypse), wat beteken “n Duidelike manifestasie” of – om meer presies te wees– “openbaring.” Hierdie skrif wys vir ons verder dat God die Vader hierdie openbaring gegee het aan “Jesus Christus... om aan sy diensknegte te toon wat gou moet gebeur” (vers 1). `n Engel het hierdie visioen aan die apostel Johannes gelewer, wie gedokumenteer het wat hy gesien het.

Johannes addresseer hierdie boodskap aan die sewe gemeentes in Asië Minor, getipeer deur sewe stede op `n posroete, wat die sewe eras van die Kerk van God verteenwoordig het, vanaf sy ontstaan in 31 vC tot en met die einde van hierdie era. In hierdie visioene, het Johannes gebeurtenisse aan die einde van die era waargeneem wat die Groot Verdrukking en die Dag van die Here insluit. Johannes het die verheerlikte Christus gesien, wie hom beveel het om neer te skryf wat hy sien. Hoofstukke 2 en 3 het die sewe boodskappe aan die sewe eras van die Kerk van God ingesluit. (`n Latere les sal hierdie hoofstukke in groter detail dek.)

Die agtergrond van hoofstuk 5 en 6 is God se troon in die hemel. Hier bespreek Johannes die gelaat van God die Vader, die vier-en-twintig ouderlinge, die see van glas en die kragtige engele wesens wat by God se troon aanwesig is. Hoofstuk 5 stel ook die onderwerp van die seëls bekend. In Sy regter hand het God `n boekrol wat met sewe seëls geseël is. Geeneen was waardig gevind om die seëls oop te maak nie, behalwe die Een wat as die Leeu wat uit die stam van Juda is, beskryf word, die Wortel van David en die Lam – Jesus Christus. Hy is die enigste Een wat waardig is om die seëls oop te maak en om die betekenis daarvan uit te lê. Net Hy alleen wys die betekenis van die boek van Openbaring. Ons sal vind dat Hy die verklaring van elke seël se betekenis gee soos die les voortgaan.

LES 6

Die Eerste Vier Seëls – Die Vier Ruiters van die Apokalips

(1) Wat is geopenbaar toe Christus – Die Lam – die Eerste Seël oopgemaak het? Openbaring 6:1-2.

Kommentaar: Die meerderheid van vandag se sogenaamde Christendom glo dat die ruiter van hierdie wit perd Jesus Christus is. Die feit dat hulle hierdie ruiter se identiteit misverstaan tipeer hul verwardheid wat die meeste van die ander aspekte van die waarheid behels. Jesus Christus, wat die Ruiter van die wit perd in Openbaring 19 is, het nie `n boog hanteer soos die ruiter van Openbaring 6:2 wel doen nie. In kontras het Christus `n skerp swaard gehad wat uit sy mond voortkom (Openbaring 19:15). Die ruiter in Openbaring 6:2 het `n kroon gedra, waar Christus baie krone gedra het (19:12) – simbolies van die vele laer ampte wat Hy beklee, tesame met die amp van koningskap oor die aarde.

Met nadere ondersoek vind ons dat die ruiter van die Eerste Seël in Openbaring 6:2 `n NAMAAKSEL van Christus voorstel, wat die sogenaamde Christendom op `n subtiele wyse mislei het. Selfs skrywers van die meeste Bybel-kommentare dink dat hierdie namaaksel die ware Christus verteenwoordig

(2) Verklaar Christus die betekenis van die Eerste Seël? Mattheus 24:4-5.

Kommentaar: Die profetiese oorsig wat Christus in Mattheus 24 gegee het dek al die seëls wat in die boek van Openbaring gelys is, en ook in dieselfde volgorde as in Openbaring 6.

Die Eerste Seël was misleiding van vals Christusse. Dit is uiters belangrik om te verstaan dat die ruiter van hierdie wit perd nie alle valse gelowe verteenwoordig nie, maar spesifiek die vals Christendom – `n valse Christus. Aangesien die ruiter in die Eerste Seël `n namaaksel is, behoort daar `n noue ooreenkoms te wees. Byvoorbeeld, beide ruiters ry wit perde en gaan voort om te verower.

Net met Sy wederkoms, sal Christus die nasies op `n vinnige en beslissende wyse verower. Tog het die vals Christus al die nasies sedert die eerste eeu nC reeds begin verslaan. Nadere ondersoek wys daarop dat die ruiter van Openbaring 6:2 en die ruiter van Openbaring 19:11 beduidend VERSKIL op verskeie maniere – hulle ry twee verskillende perde, op aparte tye in die geskiedenis.

(3) Wat was geopenbaar toe Christus die Tweede Seël oopgemaak het? Openbaring 6:3-4.

Kommentaar: Elkeen van die eerste vier seëls verteenwoordig tendense wat sou toeneem in intensiteit vanaf die eerste eeu, tot en met die tyd van die einde. Die Tweede Seël stel oorlogsvoering voor – die afwesigheid van vrede – wat gewis vir die afgelope, amper 2000 jaar toegeneem het in intensiteit. Tegnologie het daartoe bygedra dat moderene wapenrusting meer dodelik is as ooit van te vore.

(4) Hoe word die verduideliking van hierdie seël uitgebrei? Mattheus 24:6-7 (Net die eerste gedeelte van vers 7).

Kommentaar: Die gestalte van “oorloë en gerugte van oorloë” het nog nooit so `n prominente rol gespeel in wêreldgebeure soos sedert die Eerste Wêreld Oorlog nie- “die oorlog wat alle oorloë sou eindig”. Na `n kort pouse van twee dekades, het die Tweede Wêreld Oorlog geweldige vooruitgang in nuwe wapenrusting in so `n kort tyd gereflekteer. Sedertdien is die dinamiek van wêreldpolitiek in groot onrus. Die ineenstorting van die Soviet Unie in 1989 het geensins die “nuwe wêreld orde” van vrede en vooruitgang gebring wat soveel voorspel het nie. Die Soviet kernwapen arsenaal en gevorderde missiel-leweringsisteem is nogsteeds in plek en is steeds op die Verenigde State gerig, te same met ander teikens in die westerse wêreld. Hierdie probleme gaan gepaard met die dreigement van terrorisme.

Die tradisionele alliansie van die nie-kommunistiese, westerse Europa met die Anglo-Saxon lande (VSA, Brittanje en die voormalige Britse Statebond nasies) het verdwyn met die opkoms van die Europeuse Unie, wat deur Duitsland gelei word. Haar verhoudinge met die Anglo-Saxon geallieerde lande het ten beste neutraal geword, sowel as toenemend kompeterend en vyandig.

(5) Hoe word die Derde Seël verteenwoordig? Openbaring 6:5-6.

Kommentaar: Net soos in die geval met die rooi perd, is die beskrywing van hierdie seël so duidelik dat tot die sogenaamde Christendom dit nie durf om die betekenis daarvan te verander nie. Daarom word dit oor die algemeen verstaan dat dié profetiese tendens van hongersnood net al hoe erger gaan word soos ons die uiteindelike vervulling van hierdie seël nader.

Die wêreldpopulasie het ontplof in die laaste eeu. Die mensdom se vermoë om so `n groot aanvraag te ondersteun het al hoe meer afgeneem. Die dreigement van hongersnood het nog altyd bestaan, maar dit het stilweg begin toeneem, alhoewel dit selde die hoofberigte haal. In die meeste gevalle volg hongersnood in die voetspore van oorlog, net soos dit weergegee word in die volgorde van die tweede en derde seël. Maar soms kan die las van oorbevolking sulke vlakke bereik dat droogte, vloede en selfs ongunstigde weerstoestande hongersnood voorafgaan. Hierdie tye is ongeëwenaar, met sulke probleme wat toeneem in omvang en kompleksiteit.

(6) Het Christus aangedui dat hongersnode sou volg na oorlog? Mattheus 24:7 (eerste gedeelte)

Kommentaar: Christus se woorde, “Want die een nasie sal teen die ander opstaan en die een koninkryk teen die ander; en daar sal hongersnode wees,” wys duidelik daarop dat hongersnode in die voetspore van oorlog sou volg.

(7) Hoe word die Vierde Seël (vierde ruiter) verteenwoordig? Openbaring 6:7-8.

Kommentaar: Die naam van die ruiter van die vierde perd, hierdie bleek perd, word gepersonifiseer as “... Dood, en die Hel volg hom...” Die Griekse woord wat vertaal is as “hel” is hades, wat “die graf” beteken. (Die algemene verwarring rondom die konsep van hel sal in `n toekomstige les aangespreek word.) Hierdie vers gaan voort om te wys dat 25 persent van die mensdom sal doodgaan as gevolg hiervan – die personifikasie van die dood (die ruiter) en hel (die graf). Dit wys dat hierdie vierde gedeelte van die mensdom sal sterf deur die “swaard” (oorlogvoering), met “honger” (hongersnood), met “dood” (Grieks: thanatos, wat beteken “dood of dodelike invloede,” soos Malaria, Dengue Koors, Wes-Nyl Virus, ens.) en deur die diere van die aarde (wilde-diere aanvalle).

(8) Wat is die spesifieke betekenis van hierdie bleek perd, aangesien Openbaring 6:8 so voorkom asof dit die elemente van die twee vorige seëls herhaal? Mattheus 24:7.

Kommentaar: Hier het Christus gesê, “Want die een nasie sal teen die ander opstaan en die een koninkryk teen die ander: en daar sal hongersnode wees en pessiektes en aardbewings op verskillende plekke.” Hierdie seël fokus op pessiektes. Die Griekse woord hier is loimos, wat beteken “plaag van siektes en pessiektes.” Een definisie van n pestilensie is `n “dodelike epidemiese siekte” soos byvoorbeeld Builepes.

Die Vierde Seël volg in die voetspore van hongersnood, wat volg in die voetspore van oorlogvoering soos ons beklemtoon gesien het in Openbaring 6:8. Die volgorde van die eerste vier seëls (Openbaring 6:1-8) stem volkome ooreen met die volgorde wat in Mattheus 24:4-7 weergegee word.

(Sommiges sal wonder oor Mattheus 24:7 en vra, “Nou waarom is aardbewings nie die Vyfde Seël nie?” Aardbewings is nie geklassifiseer as `n spesifieke seël of trompetplaag nie. Aardbewings is egter baie prominent in die finale trompetplaag en ook met sekere gevalle as skeidingslyn tussen die verskillende seëls en trompetplae, soos ons sal sien in die volgende les.)

Die Vyfde Seël – Die Groot Verdrukking

(1) Hoe word die Vyfde Seël beskryf, en wat verteenwoordig dit? Openbaring 6:9-11.

Kommentaar: Hierdie eindtyd-gebeurtenis sal skielik met so `n groot skok en intensiteit uitbars dat dit beskryf word as die ergste tyd van swaarkry wat nog ooit oor die mensdom gekom het! Inteendeel, die eerste vier seëls het begin om vervul te word aan die begin van die Christen-era en het stelselmatig erger geword, en bou op na hierdie mees vreesaanjaende tyd in die mens se geskiedenis.

Vers 9 beskryf gemartelde heiliges wat wag op die Eerste Opstanding. Eintlik is daardie heiliges “in Christus ontslaap” (I Korinthiërs 15:18) op hierdie stadium, maar word in hierdie visioen verpersoonlik asof hulle vra hoe lank dit nog sal wees voor hulle bloed gewraak sou word (vers 10). Hulle was aangesê om te wag totdat hulle mede-diensknegte en broeders ook doodgemaak is (vers 11). Hierdie voorstelling verwys duidelik na `n tyd van marteling van die heiliges.

(2) Hoe beskryf Christus die Vyfde Seël in Mattheus 24? Mattheus 24:8-9.

Kommentaar: Nadat die eerste vier seëls en die toenemende aantal aardbewings verduidelik is, meld Hy dat al hierdie dinge maar net die “begin van die smarte” is. Vers 9 wys daarop dat hulle “jul” sal oorgee aan verdrukking en dat hulle “julle” sal doodmaak, en “julle sal deur al die nasies gehaat word ter wille van my Naam.”

Diegene wat in vers 9 na verwys word as “julle”, is geestelike Israel – dié wat God in hierdie era geroep het – en ook die afstammelinge van fisiesie Israel, veral die hedendaagse ontvangers van die geboortereg wat van Abraham na die stamme van Josef – Efraim en Manasse – oorgedra is. Diegene van geestelike Israel, wat bestem is om deur hierdie tyd van verdrukking te gaan, word vereis om marteling te verduur, terwyl net een-tiende van fisiese Israel hierdie ongeëwenaarde tyd van swaarkry sal oorleef. (Sien Les 5.)

(3) Hoe intens is hierdie tyd van vervolging en swaarkry? Mattheus 24:21-22; Markus 13:19.

Kommentaar: Die Moffat vertaling gee die term “sou geen vlees gered word nie” in Mattheus 24:22, korrek deur as “nie `n siel sou lewendig gered word nie.”

(4) Wie is die een “agter die skerms” wat Israel se vernietiging soek gedurende die tyd van verdrukking? Openbaring 12:13, 17.

(5) Wat beteken “die getuienis van Jesus Christus”? Openbaring 19:10.

Kommentaar: Diegene wat God se gebooie onderhou en bewaar en die gees van profesie verstaan, verstaan God se waarheid. Diegene wie Satan vervolg (wat in Openbaring 12:17 na verwys word) is hulle wat nie vurig vashou aan die waarheid nie.

(6) Laat God hierdie vervolging van geestelike Israel toe vir Sy eie plan? Openbaring 3:18-19.

Kommentaar: Deur Sy genade, sal God van dié in die finale era van Sy Kerk vereis om hul fisiese lewens te verloor deur marteling, om sodoende hulle geestelike lewens vry te koop – en die ewige lewe te ontvang.

(7) Sal ander van God se Kerk beskerming ontvang gedurende hierdie tyd van verdrukking en marteling? Openbaring 3:10; Jesaja 26:20; Lukas 21:35-36.

(8) Hoe kan ons weet dat hierdie eind-tyd gebeurtenisse naby is? Mattheus 24:14; Markus 13:10.

(9) Voorsien God `n teken vir die tyd om te vlug van hierdie verdrukking wat voor die deur staan? Mattheus 24:15-16.

Kommentaar: Lees vers 17 tot 20. Hierdie is `n tyd van uiterse dringendheid! Na die teken van die gruwel van die verwoesting, sal die militêre aanval op fisiese Israel vinnig volg.

(10) Gaan die hedendaagse afstammelinge van Israel aanspreeklik gehou word vir die getuienis wat hulle ontvang het? Amos 3:7, 1:2.

(11) Gaan dit vir God nodig wees om wraak uit te oefen op hierdie mense deurdat Hy hulle vernietiging sal toelaat gedurende hierdie tyd? Esegiël 7:1-3, 10-11.

(12) Bewys God later genade aan die oorblyfsel van die afstammelinge van antieke Israel wat die Verdrukking oorleef het? Jesaja 14:1; Jeremia 46:28; Esegiël 39:25.

(13) Hoe lank sal die Groot Verdrukking duur? Hosea 6:2.

Kommentaar: Volgens Openbaring 12:14 sal die volledige tyd van beskerming van die Verdrukking en die Dag van die Here drie en `n half jaar wees. Die Dag van die Here duur `n volle jaar, indien die dag-vir-`n-jaar prinsiep van Esegiël 4:6 en Numeri 14:34 gebruik word. Dit laat dan twee en `n half jaar oor vir die Verdrukking, wat ooreenstem met Hosea 6:2; “Hy sal ons na twee dae [jare] lewend maak…” Die feit dat hulle op “die derde dag” lewend gemaak word, aan die einde van die twee en `n half dae (jare) wys heen na die beskerming van die oorblyfsel van fisiese Israel gedurende die Dag van die Here.

Die Sesde Seël – Tekens in die Hemele

(1) Wat gebeur onmiddelik ná die Groot Verdrukking? Openbaring 6:12-14; Mattheus 24:29.

Kommentaar: Met die oopmaak van die Sesde Seël, is daar `n groot aardbewing, wat die einde van die Verdrukking aanwys. Teen hierdie tyd het duisende heiliges al geboet met hul lewens deur marteling en die meerderheid van Israel sal al doodgemaak wees. Die aardbewing, wat deur `n ongekende vertoning van tekens in die lug gevolg word, sal vrees in baie mense inboesem. Die son wat donker word en die maan wat rooi word, en duisende meteoriete wat op die aarde val, sal die tyd van God se toorn op die aarde aankondig – die Dag van die Here.

Openbaring 6:15-17 gee hierdie gebeurtenis in detail weer. Soos die wêreld se bewoners besef dat die tyd van God se toorn nou gearriveer het, gaan baie wens dat die berge en rotse op hulle sal val om hulle weg te steek.

Opsomming

U hersiening van die boekies waarna verwys word in hierdie les, sal u perspektief op die omvang en inpak van die eerste vier seëls heelwat verbreed. Laastens, om alles wat in hierdie les voorgehou is nog duideliker te maak, moet u gerus ons boekie REVELATION – Explained at Last! lees. (Die tabel op bladsy 24 wys die uitleg van die hoofstukke van die boek Openbaring, terwyl die tabel op bladsy 25 die duidelike storielyn van Openbaring voorhou). Dit sal vir u `n duidelike oorsig gee van hierdie boek wat weinig mense verstaan.

Die volgende les sal voortgaan met die Sewende Seël, wat die Dag van die Here inlui.

In hierdie les word die 1933 vertaling van die Afrikaanse Bybel gebruik tensy anders aan gedui.

Volgende in die Bybel Inleidingskursus:

Les 7: Die Dag van die Here

In Les 6 het ons by die punt gekom wat die einde van die Groot Verdrukking (Satan se grimmigheid teenoor God se Kerk en die nasies van fisiese Israel), aandui en die begin van die Dag van die Here (God se tussenkoms en Sy grimmigheid teenoor die heidense nasies).

In hierdie les sal ons elkeen van die sewe basuine se plae, wat die sewe laaste plae voleindig, dek.