JavaScript

This website requires the use of Javascript Explain This   to function correctly. Performance and usage will suffer if it remains disabled.
Waar is God se Kerk vandag?
New York VSA Jamaika Peru Idaho, VSA Indië België Kenia Arkansas, VSA Suid-Afrika Engeland Nigerië Ohio, VSA

Jesus het gesê: "Ek sal My Kerk bou." Daar is 'n enkele organisasie wat die hele waarheid van die Bybel leer, en is geroep om te leef deur "elke woord van God." Weet u hoe om dit te vind? Christus het gesê dit sou:

  • "Alle dinge" leer wat Hy beveel het
  • Lede bevat wat uitgeroep en afgesonder is deur die waarheid
  • 'n "Klein kuddetjie" wees

U mag verkies om die volgende te lees:

Waar Gaan Ons Heen?

Les 2

Die Bybel Inleidingskursus

INLEIDING

Christus se Evangelie en Sy Ingryping in Wêreld-Aangeleenthede

Die wêreld verstaan nie die Evangelie van Jesus Christus nie. Die wêreld se kerke leer die mense wat hulle dink die evangelie voorstel.

Christus was `n Boodskapper wat direk deur God gestuur was. Die evangelie wat Hy gebring het was nie `n stroopagtige, sentimentele boodskap van hoe “Christus liefde is”, of dat “Christus die antwoord is” nie. Sy boodskap was `n direkte, kragtige aankondiging van die KONINKRYK VAN GOD – die goewerment wat in die nabye toekoms oor die wêreld gaan heers!

In hierdie les gaan ons verder die evangelie bevestig, wat “goeie nuus” beteken van die komende koninkryk van God. Ons gaan die algemene volgorde van gebeurtenisse bestudeer wat gaan lei na die Wederkoms van Christus – as die Koning van konings – wat oor die hele aarde gaan heers. Hierdie les wys die wêreld se onverwagse toekoms en hoe ons daar gaan kom.

Belangrike Literatuur vir Hierdie Les

As u nog nie die boekie Watter is die Ware EVANGELIE? en Are these the LAST DAYS? gelees het nie, is dit baie belangrik dat u dit eers doen voor u hier verder gaan.

Die literatuur wat in elke les na verwys word, vestig `n fondasie waarop die volgende lesse bou. Dit is nie net interessante leesstof nie. Dit is ontsaglik belangrik dat u hierdie literatuur in volgorde lees met elke les wat u studeer.

Neem tyd om die aangewese skrifte sorgvuldig neer te skryf, soos aangebied onder elke aparte opskrif, in dieselfde volgorde as die genommerde vrae. Dit sal jou help om God se Woord beter te verstaan. Die wat hierdie metode gevolg het meer as 30 jaar gelede, getuig nog steeds dat hierdie tegniek, gesamentlik met die gereelde hersiening daarvan hulle baie gehelp het om hierdie sleutelverse in hulle gedagtes in te graveer.

Die Evangelie – Nie net vir die Eerste Eeu nie

In Les Een het ons Matthéüs 24:14 gelees, wat aan ons `n indikasie gee wanneer die einde van hierdie wêreld gaan kom: “En hierdie evangelie van die koninkryk sal verkondig word in die hele wêreld tot `n getuienis vir al die nasies; en dan sal die einde kom.” Die eintlike teken van die einde van hierdie wêreld sal wees dat die evangelie geleer sal word – dieselfde evangelie wat Christus geleer het!

Hierdie enkele vers bevat meer informasie as wat u dink. Dit wys dat die ware evangelie nie aan die hele wêreld gepreek sou word voor hierdie eindtyd nie. As dit wel in al die nasies gepreek was as `n getuie kon dit nie `n unieke teken wees dat die einde in sig was nie, want dit sou iets alledaags gewees het deur al die eeue heen. Maar dit was nie gepreek nie, behalwe gedurende die bediening van die eindtyd apostel, wie die rol van die finale Elia vervul het (Maleági 4:5-6; Lukas 1:17). Hierdie stelling verminder nie die inspanning van die groepe soos die “Paulicians” (600 – 800 na Christus), veral ook die Waldense (1100 – 1500) en ander van God se Kerk reg deur die geskiedenis nie. Hierdie mense het deur groot moeite die ware evangelie versprei, plaaslik, in verskillende gebiede en meeste van die tyd met die gevaar dat hulle hul lewens kon verloor. Ja, hulle inspanning was verseker prysenswaardig en het vrug gedra. Deur aanhoudende vervolging en die feit dat hulle nie oor die moderne tegnologie beskik het nie, was hulle nie in staat om die evangelie aan die hele wêreld te verkondig nie. Hulle Werk was beperk tot hul spesifieke areas of ten beste tot `n algemene gebied.

Slegs in hierdie laaste dae het God die deure oopgemaak om al die nasies te kan bereik, deur die gedrukte woord, radio en televisie. Deur hierdie wyse, het die Werk van God in die relatiewe kort tydperk van die Filadelfiese Era van die Kerk die wêreld bereik. Kerk eras sal in meer detail in toekomende lesse behandel word.

Dit is dieselfde boodskap wat nou verkondig word deur die oorblyfsel van daardie Filadelfiese Werk. Die Internet help God se Kerk om kragtig te getuig aan die wêreld. Hierdie werk vervul `n kritieke rol in die aankondiging van die komende koninkryk van God.

Die evangelie wat nou uitgaan na alle nasies in hierdie laaste dae is dieselfde boodskap wat Christus oorgedra het. Neem kennis van die eerste verwysing na Christus se evangelie: “En nadat Johannes oorgelewer was, het Jesus in Galilea gekom en die evangelie van die koninkryk van God verkondig en gesê: “Die tyd is vervul en die koninkryk van God het naby gekom; bekeer julle en glo die evangelie.” (Markus 1:14-15).

Die Koninkryk van God

Die woord “koninkryk” beteken goewerment. Dus, is die koninkryk van God die goewerment van God. Kort voor Christus se finale Pasga, het Hy `n seker gelykenis gegee, “… en hulle gedink het dat die koninkryk van God onmiddelik sou verskyn” (Lukas 19:11). Daardie bekeerdes wat in Christus se tyd geleef het, het gekyk vir, gehoop op en selfs gepraat in groot afwagting op die komende koninkryk van God. Dit was `n werklikheid vir hulle. Lukas 23:51 wys dat Josef van Arimathea “ook self die koninkryk van God verwag het.”

Die geloof in die koninkryk van God was so prominent dat dit nie baie maklik deur die geskiedkundiges geïgnoreer kon word wat van daardie eerste eeu geskryf het nie. Ons vind hierdie oortuiging weergegee in die geskrewe boeke van die vroeë studente en teoloë. Eusebius haal aan uit die geskrifte van Papias van Hierapolis dat “daar `n millennium na die opstanding sal wees en dat Christus letterlik gaan heers op hierdie selfde aarde” (Ecclesiastical History, Cruse Translation, bk. 3 hfst. 39, p.105).

Eusebius, `n Katolieke student wat sy werk in die vierde eeu saamgestel het, het gesê dat die bogenoemde aanhaling van Papias van die tweede eeu “ongeskrewe tradisie” en “te ongelooflik” was (ald.).

Dit behoort niks snaaks te wees nie, want die leerstelling van die millennium as deel van die ware evangelie was een van die eerste waarhede wat verwerp en vervals was. En vir die aanklagte van “ongeskrewe tradisie,” sal ons later in hierdie les sien wat die Bybel te sê het oor die saak.

Daar is veel meer aanduidings dat die eerste eeu se Kerk vas geglo het in `n letterlike duisendjarige heerskappy van Christus op die aarde. Hierdie oortuiging was uiters noukeurig opgeteken in die werk van geskiedkundige Edward Gibbon: “Die antieke en gewilde leerstelling van die Millennium was intiem gekoppel met die tweede koms van Christus. Soos die werke van die skepping in ses dae klaar gemaak was, was die eintlike tydperk daarvan, volgens die tradisie wat deur die profeet Elia gegee is vasgestel as ses duisend jaar. Volgens dieselfde ooreenstemming is dit afgelei dat hierdie lang periode van arbei en stryd, wat nou byna verstryk het, gevolg sou word deur `n vreugdevolle Sabbat van `n duisend jaar; en dat Christus, saam met die triomfantlike groep van die heiliges en die uitverkorenes wat die dood ontvlug het [deur Goddelike beskerming; Openbaring 3:10] en die wat wonderbaarlik herleef [opgewek is uit die dood] sal heers op die aarde tot die vasgestelde tyd wanneer die laaste algehele opstanding sal plaasvind” (Decline and Fall of the Roman Empire, 1858, vol.1, hfst.15, pp. 533-534).

Hierdie fassinerende aanhaling dui die mate van insig van die apostolise Kerk aan, in terme van: (1) Die Millennium, (2) die 7000-jaar tydperk van God se plan van verlossing, soos aangedui deur die sewe-dag week, en (3) die algemene volgorde van die toekomstige opstandings. Hierdie kennis was breedweg verstaan deur die apostolise Kerk. Dit was geleidelik verlore en vervang deur valse leerstellings wat deur die Rooms-Katolike Kerk ingebring is.

Profetiese Gebeure Tussen Nou en Christus se Wederkoms

Nadat ons die evangelie en wat God se koninkryk voorstel behandel het, gaan ons kyk na die gebeurtenis wat net voor Christus se Wederkoms gaan plaasvind. Vele Bybel profesieë lê toe op gebeurtenisse wat net voor Christus se Tweede Koms gaan gebeur. Kom ons hersien nou hierdie gebeurtenisse om te verstaan waar ons onsself in Bybel Profesie bevind. Hierdie gedeelte van die les gaan sommige van die gebeurtenisse hersien wat in ons boekie Are these the LAST DAYS? behandel word.

LES 2

Die Komende Koninkryk van God

(1) Het die profeet Miga geprofeteer dat die koninkryk van God op die aarde gevestig sou word? Miga 4:1-3.

Opmerking: Hierdie kritieke skriftuur is byna identies aan Jesaja 2:1-4. Dit kom twee keer in God se Woord voor vir beklemtoning, wat bevestig dat God die wêreld gaan heropvoed – en alle nasies sal uiteindelik bereid en gewillig wees om Sy waarheid te leer.

(2) Wat sal die mense van die verskillende nasies uitroep wanneer hulle die waarheid van God se Weg vir die eerste keer leer? Jeremia 16:19.

Opmerking: Die term “in die dag van benoudheid” verwys nie na die tyd van die koninkryk nie. Die konteks wys dat hierdie betrekking het op die onstuimige tyd van die Groot Verdrukking en die Dag van die Here.

(3) Watter rol sal Christus in die koninkryk speel? Lukas 1:32-33.

Opmerking: Christus sal regeer as Heerser en Koning. Hy is die Persoon wat bekend staan as die God van die Ou Testament. Ons sal Sy identiteit bewys in `n toekomstige les.

(4) Strek die heerskappy van die “HERE” (wat beteken die “Ewige” of die “Ewig Lewende Een”) net oor Israel, of oor die hele aarde? Psalm 96:10, 13; Psalm 97:1; Psalms 98:9.

Opmerking: Om hierdie verse uit te skryf sal nie net Christus se heerskappy beklemtoon nie, maar ook die geesdrif waarmee die wêreld hul sal verbly.

(5) Wat vertel die profeet Daniël vir ons omtrent die komende koninkryk van God? Daniël 2:44.

Opmerking: Om hierdie vers beter te kan verstaan moet u Daniël se verduideliking van Nebukadnesar se droom begin lees (vers 36-44). Neem kennis dat God Sy koninkryk gaan opstel, wat die mensdom se koninkryke en goewermente gaan vernietig en vervang.

(6) Soos Daniël die opstaan en val van die wêreldryke aandui,deur wie se outoriteit word Christus as Koning oor al die mense en nasies ingehuldig? Daniël 7:13-14.

(7) Wie anders heers of besit daardie koninkryk onder die gesag van die nuwe Koning? Daniël 7:18, 22, 27.

Opmerking: “Die heiliges van die Allerhoogste “is die mense wat kwalifiseer om te heers in die koninkryk van God deur sonde te oorkom. Hulle is óf deel van die eerste opstanding óf verander in geestelike wesens met Christus se Wederkoms.

(8) Verwys die Nuwe Testament na heerskappy in God se koninkryk? Matthéüs 25:31; Openbaring 5:10; I Korinthiers 6:2-3.

Opmerking: Daar is veel meer verwysings in die Nuwe Testament, so wel as in die Ou Testament, wat hierdie vraag beantwoord. Neem kennis dat die mens, wanneer hulle verander word in geestelike wesens, oor engele sal heers en hulle sal oordeel!

Die Evangelie verkondig deur Christus en die Apostels

Die feit dat die ware evangelie die goeie nuus van die koninkryk van God is, is vir die wêreld verlore.

Neem kennis dat die term “evangelie van die koninkryk,” “koninkryk van God” of “koninkryk van die hemele” meer as 40 keer net in Matthéüs voorkom. Dieselfde term verskyn omtrent 30 keer in Lukas. Baie profete in die Ou Testament bespreek ook verskeie aspekte van die komende koninkryk van God.

(1) Sou Christus die verkondiging van `n ander evangelie toelaat wat fokus op “hoe liefde gehoorsaamheid oorheers,” of “hoe Christus ons liefhet net soos ons is,” in plaas van die evangelie wat Hy aan die mense geleer het? Galasiërs 1:8 (Lees verse 6-7, voordat u vers 8 uitskryf).

(2) Was hierdie Paulus se persoonlike opinie? Galasiërs 1:9.

Gebeurtenisse Voor die Koms van Christus

(1) Kan enige iemand weet wanneer Christus gaan terugkom? Lukas 12:40; Matthéüs 25:13.

Opmerking: Alhoewel dit moontlik is om die 6000 jaar wat aan die mensdom gegee is te verstaan, sal ons nie weet wat die presiese jaar in daardie plan of die spesifieke tyd is wat Christus gaan kom nie. Voeg by hierdie vergelyking die feit dat die tyd ook nog verkort gaan word. (Matthéüs 24:22; Romeine 9:28).

(2) Kan iemand skat deur na sekere tekens te kyk dat die koms van Christus naby is? Matthéüs 24:32-33.

(3) Sal sommige voel dat daar geen erns of haas is nie – dat daar nog baie tyd oor is? Matthéüs 24:48.

(4) Watter tekens het Christus genoem toe Sy dissipels Hom gevra het, “…wanneer sal hierdie dinge wees, en wat is die teken van U koms en van die voleinding van die wêreld?” Matthéüs 24:4-7.

Opmerking: In vers 4-5 het Christus die eerste teken as godsdienstige misleiding weergegee. Dit het so vroeg as die eerste eeu begin, en het sedertdien momentum gekry. In vers 6-7, het Christus vanOorloë – en gerugte van oorloë gepraat. Later in vers 7 het Hy hongersnood en siektes genoem. Ten slotte het Hy aardbewings ook genoem. In toekomstige lesse sal ons wys dat hierdie tekens sleutelpunte is om die volgorde van gebeure in Openbaring te kan verstaan.

Vir nou moet ons hulle as tekens beskou, maar soos wat hulle intensiveer wys dit dat Christus se wederkoms naby is. Natuurlik is die verkondiging van die evangelie van die koninkryk van God, soos uitgewys in Les 1, die primêre teken, “en dan sal die einde kom” (vers 14). Nadat die evangelie verkondig is, sal die gruwel van verwoesting verskyn, wat die begin van die Verdrukking aandui.

(5) Hoe erg is die tyd van die verdrukking? Matthéüs 24:21.

(6) Verteenwoordig hierdie gebeurtenis God se toorn oor die mensdom? Openbaring 12:17 (Sien ook vers 9).

Opmerking: Hierdie gebeurtenis is duidelik Satan se toorn oor `n finale era van God se Kerk en die hedendaagse afstammelinge van Israel. Christene wat lou-warm en wetteloos geword het staan in gevaar om verdrukking en marteling deur te gaan, wat oor duisende mense gaan kom. Diegene wat tot die dood toe betroubaar gaan wees, en nie God sal verloën nie, sal in die opstanding wees. Maar die Skrif wys dat die helfde (Matthéüs 25:1-12) sal tou op gooi en die “merk van die dier” sal aanvaar. Intussen gaan 90% van die populasie van die nasies van hedendaagse Israel hulle lewens verloor in hierdie verskriklikste tyd (Openbaring 6:8; 9:15), wat vir 2½ jaar gaan aanhou. Dus, die Verdrukking en die Dag van die Here tesame beslaan 3½ jaar.

(7) Lei die hele eindtyd Kerk onder hierdie marteling? Openbaring 3:10.

Opmerking: Daar gaan duidelik `n groep wees wat beskerm sal word tydens die Verdrukking en die Dag van die Here totdat Christus kom.

(8) Watter gebeurtenis volg op die Verdrukking? Matthéüs 24:29.

Opmerking: Hierdie tekens in die hemel dui die einde van die verdrukking en die begin van die Dag van die Here aan. (Ander gebeurtenisse vind ook plaas gelyktydig met hierdie tekens, maar op hierdie stadium fokus ons net op die hoof verloop van gebeurtenisse.) Die Dag van die Here bestaan uit `n reeks wonderbaarlike gebeurtenisse van God, om die dier moondheid en die rebelse mensdom te straf. Christus kom weer op die “laaste basuin,” na `n reeks plae wat die Basuin Plae genoem word.

(9) Met wat vergelyk ons hierdie tyd wat bekend staan as die Dag van die Here? Joël 2:31; Amos 5:18-20; Sefanja 1:14-16.

Opmerking: Soos die Bybel duidelik wys, is dit `n jaar van vergelding teen diegene wat rebelleer teen God. Hierdie Dag van die Here het niks te doen met Sondag, soos meeste van die wêreldse kerke leer en glo nie.

(10) Gaan `n kragtige, weergalmende trompetgeluid met Christus se Wederkoms gepaard? Matthéüs 24:30-31.

(11) Wat gebeur nog terwyl hierdie sewende en laaste basuin geblaas word? I Korintiërs 15:52; I Tessalonisense 4:16-17.

(12) Is hierdie die tyd wanneer die wêreldse goewermente aan Christus onderdanig gaan word? Openbaring 11:15.

(13) Gedurende hierdie onstuimige tye, met die oog op sulke onheilspellende gebeurtenisse wat binnekort gaan kom, wat behoort die fokus te wees van God se ware dienaars? Hoe moet hulle voorberei? Lukas 21:36; Matthéüs 24:45-46.

Opmerking: Sommige belydende Christene beskou Matthéüs 24:45-46 as `n opdrag om hulleself te verwikkel in sosiale aktivisme as “filantrope”. In plaas daarvan, beveel dit dat alle ware Christene “getroue en verstandige” diensknegte moet word en bly, binne God se Kerk – waarin “kleintjies” gevind word – en om besig gevind te word met God se werk. Elke dienskneg moet God dien as `n leefwyse – om te groei en te oorkom –selfs tot met die tyd wanneer “sy Heer,as hy kom,op hierdie manier besig sal vind.”

Opsomming

Ons het nou die evangelie gedek en `n algemene inleiding van wat die koninkryk voorstel. Ons het ook van die hoof-gebeurtenisse gedek wat geprofeteer is om te gebeur voor die kritieke tydstip –die Wederkoms van Christus, wat die koninkryk van God sal inlei. Lees gerus Matthéüs 24, Markus 13 en Lukas 21 om die baie belangrike volgorde van die eindtyd gebeure in te sien en te begryp.

Nou dat u hierdie les voltooi het moet u asseblief seker maak dat u ons gratis boekie “What is the KINGDOM OF GOD?” lees. Dit verskaf `n insiggewende verduideliking van wat u nou geleer het.

In hierdie les word die 1933 vertaling van die Afrikaanse Bybel gebruik tensy anders aan gedui.

Volgende in die Bybel Inleidingskursus:

Les 3: Wie en Wat is God?

Op hierdie stadium, moet ons die regte konsep vorm van presies wat God is, en wat Hy nie is nie. Van al die Bybelse leerstellings, is hierdie een die mees fundamentele. As `n persoon elke ander moontlike leerstelling korrek verstaan, maar `n valse god volg, is al sy huidige insig nutteloos. Dit is van kardinale belang dat ons die ware God van die Bybel verstaan.

U mag verkies om die volgende te lees: