JavaScript

This website requires the use of Javascript Explain This   to function correctly. Performance and usage will suffer if it remains disabled.
Waar is God se Kerk vandag?
New York VSA Jamaika Peru Idaho, VSA Indië België Kenia Arkansas, VSA Suid-Afrika Engeland Nigerië Ohio, VSA

Jesus het gesê: "Ek sal My Kerk bou." Daar is 'n enkele organisasie wat die hele waarheid van die Bybel leer, en is geroep om te leef deur "elke woord van God." Weet u hoe om dit te vind? Christus het gesê dit sou:

 • "Alle dinge" leer wat Hy beveel het
 • Lede bevat wat uitgeroep en afgesonder is deur die waarheid
 • 'n "Klein kuddetjie" wees

U mag verkies om die volgende te lees:

Om die Stukkies Bymekaar te Bring

Les 30

Die Bybel Inleidingskursus

INLEIDING

Veels geluk aan almal wie hierdie kursus voltooi het. Aan die begin het ons die volgende verklaar; “Ons doel met hierdie Bybel Inleidings Kursus is om u in ‘n program van self-motiverende, opwindende Bybel studie in te lei. Die grondslag sal gedek word, wat fondamentele begrippe sal voorsien, waarop ‘n mens ‘n lewenslange verhouding met God deur intense persoonlike Bybel Studie, kan bou.”

Aangesien hierdie ‘n inleidings-kursus is, is dit ons hoop dat u sal aanhou leer deur verdere studie van die Bybel, terwyl u dikwels na ons groot reservoir van literatuur, verwys.

Hersiening van Behandelde Onderwerpe

In Les 1 het ons begin deur te fokus op waar ons nou is in ontluikende wêreld gebeure in Bybelse profesie. Les 2 het voortgegaan met dieselfde kritiese inleidende tema.

Les 3 het die korrekte konsep van die ware God─die Vader, Christus die Seun en toekomstige God Familie ingelei. (Lees ons boekie The Trinity─Is God Three-in-One?) Om die Bybelse gesag te waardeer moet u bewys dat dit die geïnspireerde Woord van God is, is in Les 4 behandel.

Les 5 het ‘n kort reeks van dreigende gebeure wat binnekort die hele mensdom sal verstom, ingelei, gevolg deur lesse 6 en 7, wat op die Sewe Seëls van Openbaring 6 gekonsentreer het─wat die baie afskuwekkende eind-tyd gebeure wat tot die wederkoms van Christus lei, uitbeeld.

Volgende, ‘n reeks lesse aangebied om die tradisionele Katolieke en Protestantse leerstellings wat die duidelike waarheid van God se besielde Woord, vervals, te openbaar en te weerlê. Les 8 het die vraag, “Gaan die wat gered is hemel toe?” beantwoord. Les 9 het die valse geloof dat mens ‘n onsterflike siel het, aangespreek; Les 10 het die valse konsep van ‘n ewig-brandende hel wat op die bose wag, openbaar; en Les 11 het die waarheid omtrent die “wedergeboorte” verduidelik.

Les 12, het op die beslissende maar belasterde waarheid of die Tien Gebooie gehoorsaam moet word al dan nie, gefokus. Les 13 ondersoek God se Wet van tiendes. Lesse 14 en 15 het die grondslag van die Ou en die Nuwe Testamentiese Verbonde aangespreek. Les 16 het die deurslaggewende kwessie van die Heilige Gees, wat doodnatuurlik aan die les oor die Nuwe Verbond geheg moet word, bespreek.

Les 17 het die oorsprong van Satan die duiwel en sy invloed oor al die nasies van die wêreld verduidelik. Les 18 het die volgende logiese onderwerp gedek─menslike natuur─ wat na 'n reeks lesse gelei het, wat ontwerp is om studente die proses van bekering (Les 19) wat na doop toe lei (Les 20) te help, verstaan. Les 21 het op God se opdrag oor die weeklikse Sabbat, gefokus; terwyl Les 22, Sondag onderhouding, wat ‘n vervalsing van die Sabbat is, aangespreek het.

Les 23 tot 29 het versigtig die sewe feeste uitgebeeld wat God se Meester Plan vir Saligheid vir alle mense verduidelik. Sonder kennis van hierdie feeste en hoe elkeen in die oorhoofse plan inpas, sal 'n mens nooit verstaan wat God vir die mensdom te wagte het nie. Noudat u hierdie oorsig gegee is, kan u waardeer waarom Christus Sy boodskap die “evangelie”─die GOEIE nuus─van die Koninkryk van God, genoem het.

Hierdie finale kort les sal op die kennis wat u onlangs uit hierdie lesse geleer het en hoe God verwag dat u daarop moet reageer, konsentreer. Dit was gesê dat kennis van geen nut is, indien daar nie daarop opgetree word nie. Sekerlik kan daar geen meer ware toepassing van hierdie beginsel wees, as met kennis wat vanuit hierdie kussus bekom is nie.

LES 30

(1) Het God gesê dat kennis teen die eindtyd vermeerder sal word? Daniël 12:4.

Kommentaar: Nie net kennis van ‘n tegniese en wetenskaplike natuur sal vermeerder nie, maar ook kennis in feitlik elke kategorie van die mensdom se skatkis van beskikbare kennis. Vandag, “soos baie heen en weer hardloop” teen ‘n toenemende tempo met behulp van moderne vervoermiddels. Kennis van God se waarheid is ook herstel en word aan almal wie se gedagtes oopgemaak is om dit te verstaan, beskikbaar gestel.

(2) Deur wie was die kennis van die waarheid in hierdie eindtyd, herstel? Matthéüs 17:10-11.

Kommentaar: Die “Elia wat kom” sou “alle dinge herstel” Die dinge wat hy sou herstel het betrekking op die kennis wat nodig is vir saligheid, nie die totale kennis van elke denkbare onderwerp nie. Christus se kommentaar in vers 12, “Maar Ek sê vir julle dat Elía al gekom het,” het nie die feit dat ‘n Elía op ‘n toekomstige tyd sou kom uitgesluit nie. Hierdie kommentaar het na ‘n bykomende vervulling verwys.

(3) Lei God se Gees ‘n mens in alle waarheid in en maak die verstand oop om alle dinge wat kom te verstaan (profesieë). Johannes 14:26; 16:13.

Kommentaar: Selfs al is talle studente van hierdie kursus nog nie gedoop nie daarom nog nie die Heilige Gees ontvang het nie, is dit nuttig om te weet dat hierdie Gees kan en werk met hulle wat geroep word, Dit werk in ‘n uitwendige manier (Johannes14:17). Hierdie is nie net op hulle wat geroep word van toepassing nie maar ook op hulle wie hulle ernstig verbind om God se Weg te leer.

(4) Ten einde voordeel van sulke krag te kry, vereis dit inspanning van ons kant om hierdie kennis te bekom? II Timótheüs 1:6-7; 2:15; 3:14-17.

Kommentaar: Ons moet individueel die Gees van God opwek (vernaamlik deur gebed en vas) en die Bybel naarstiglik bestudeer. Om deurlopend ons kennis van die Woord van God uit te brei is noodsaaklik─daar die hele Skrif deur God se inspirasie gegee is en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid.

(5) Moet ware Christene groei in genade en kennis? II Petrus 3:18.

Kommentaar: Die woord, “kennis” in hierdie vers kom van die Griekse woord gnosis, wat “kennis, persepsie en begrip” beteken. Om in kennis te groei soos hier vermaan word, beteken om ‘n voller begrip te verwerf.

(6) Word dit van diegene wat God se Weg volg, verwag, om ware kennis hoog op prys te stel? Spreuke 15:14; 2:3-11; 28:5; Psalm 111:10.

(7) Hoekom lê Die Herstelde Kerk van God so sterk klem daarop dat alle dinge beproef word? I Thessalonicense 5:21; Handelinge 17:10-11.

Kommentaar: Om alle dinge te beproef is ‘n voorvereiste om ‘n ware en diepe oortuiging te besit. Dinge wat oppervlakkig aanvaar word, kan net so maklik vergeet en uit die gedagtes ontslaan word. “Beproef alle dinge” word die beste verduidelik deur iemand wat opreg moeite doen, om fundamentele geskilpunte soos (1) bestaan God werklik? (2) is die Bybel werklik God se geïnspireede Woord? (3) bestaan God se ware Kerk steeds vandag en indien wel, waar kan dit gevind word, te beproef.

Slegs nadat hierdie punte deeglik beproef is, het iemand ‘n basis van blywende en diep oortuiging. Die mense van Beréa was “edelmoediger” geag, net omdat hulle die Skrifte daagliks ondersoek het om alle dinge wat aan hulle vertel was te beproef─en deur dit te doen ‘n diep, ware en blywende oortuiging te bou.

(8) Wanneer iemand kennis van God se Waarheid aangeleer het, word daar meer van daardie persoon verwag? Jakobus 4:17; Lukas 12:47-48; Númeri 15:27-31.

Kommentaar: Om te verkies om in hierdie eindtyd onkundig oor die waarheid te bly is om die kennis wat reeds gegee is, te verwerp. Iemand wat verkies om soos die wêreld te wees sal die gevolge wat oor die wêreld kom, moet verdra.

(9) Wanneer iemand in God se Waarheid belangstel, mag hy voortgaan met die dinge wat hy voorheen beoefen het? Sal hy ondervind dat die wêreld hom verkwalik omdat hy God se Weg gekies het? I Johannes 2:15-17; Johannes 15:19.

Kommentaar: Soos bespreek in Les 24, is dit ‘n proses om uit die wêreld te kom. Tog, moet sekere gedragslyne heeltemal en onmiddelik deur enige nuwe bekeerde na God se Weg geheel en al vermy word. Wanneer iemand hul op hierdie nuwe roete van lewe begeef, sal hul vriende en maats dit nie goedkeur nie.

(10) Verwag God van elke persoon om te besluit of hy op die waarheid gaan reageer of net niks doen nie (wat eintlik ‘n eiesinnige besluit om nie daarop te reageer nie, is)? Deuteronómium 30:19; Josua 24:15; Handelinge 17:30.

Kommentaar: Vanweë die omvang van kennis wat gegee is,is die keuse van elke leser van hierdie kursus meer diepgaande as dit wat voor antieke Israel geplaas was.

(11) Aanvaar God afdoendheid? I Konings 18:21; Lukas 16:13.

Kommentaar: Om geen keuse te maak nie is om die verkeerde keuse te maak, net soos Israel wat “op twee gedagtes gehink het.” Daar moet besluit word oor watter heer gedien word, siende dat daar nie twee here gedien kan word nie, net so min as wat twee strydige beginsels van lewe gevolg kan word.

(12) Is dit vir God aanvaarbaar dat iemand wat met Sy Weg van lewe saamstem, sonder dat verwag word dat daar aktief op ‘n daaglikse basis gelewe word nie? Jakobus 1:22-25. Mattheüs 7:21, 24-25; 28:20; Romeine 2:13; Galásiërs 6:7; Openbaring 22:7.

Kommentaar: Vanuit hierdie skrifte kan ons die volgende duidelik aflei:

 • Iemand word net geseën in die mate wat hy dit wat hy leer, beoefen.
 • Om die woorde van Christus te hoor en te doen, is om op ‘n soliede onbeweegbare fondament te bou
 • Uiteindelik, is dit net hulle wat die koninkryk van God sal binnegaan.

Geroep na God se Weg

(1) Wie is dit wat mense na God se waarhede roep? Johannes 6:44, 65.

Kommentaar: Christus het dit duidelik gemaak dat niemand na Hom kan kom indien die Vader nie die besluit gemaak het om iemand deur die Heilige Gees te trek of te roep nie. (Johannes 14:17).

(2) Moet iemand se roeping so belangrik wees, dat dit sy rede om te bestaan uitmaak? Efésiërs 4:1; Romeine 12:1; II Thessalonicense 1:11; 2 Timótheüs 1:9.

(3) Hoe kan iemand vir seker weet of hy deur God geroep word?

Kommentaar: Die antwoord op hierdie vraag omvat baie skrifte gepaard met baie verduidelikings, wat meer plek sal benodig as wat daar vir hierdie les beskikbaar is. U word sterk aangeraai om ons artikel “Are You Being Called” versigtig te lees.

(4) Is ‘n roeping deur God ‘n oomblik in tyd of is dit ‘n proses? Romeine 8:28-30.

Kommentaar: Vers 28 omskryf die onderwerp, wat die volgende is, “vir hulle wat na sy [God] se voorneme geroep is”. Vers 29 en 30 gaan voort om hulle te omskryf wie elke agtereenvolgende stap van hierdie proses slaag:

 • Die eerste stap meld wie God “vantevore geken” het: Dit is hulle wat God as potensiale kandidate beskou vir die poste wat Hy nodig het om te vul. Dit kan vergelyk word met’ n werknemer wat vir bevordering oorweeg word, maar hy is nog onbewus daarvan dat hy oorweeg word nie.
 • Die volgende fase wat beskryf word verwys na hulle wie God “verordineer” het: Dit is op hierdie tydstip dat God met ‘n individu begin werk het. Dit kan die reëlings om ‘n kandidaat in kontak met die waarheid te bring, insluit. (Vir meer inligting, lees ons boekie Does The Bible Teach Predestination?”)
 • Dan verwys die passasie na diegene wat God “geroep” het: Op hierdie vlak, word die persoon daarvan bewus dat God met hom werk. Indien hy hierdie roeping aanvaar, kan hy in meer begrip in gelei word, soos wat God, na hartgrondige gebed, die gawe van berou verleen. Sekere beproewings kan plaasvind om die begeerte om in God se Weg aan te gaan, te toets. Die persoon se reaksie hierop bepaal of hy verder as hierdie vlak sal gaan (gelykvormig met ‘n onderhoud).
 • Dié wat God “geregverdig”: Om geregverdig te word, is om met God deur die bloed versoen te raak─die offer─van Christus (Romeine 5:9). Dit beteken dat die individu gedoop was en die Heilige Gees gegee is. Hierdie is egter nie die einde van die bekerings proses nie. Die individu moet oorwin, geestelik ryp word en tot die einde toe volhou─ten spyte van toevallige struikeling, gevolg deur berou en vergifnis. (U mag graag ons boekie Just What is Salvation wil lees).
 • Hulle wie God “verheerlik”: Beteken dat hulle wie sonde oorwin en tot die einde volhou, na Geeste Wesens ten tye van die Eerste Opstanding sal verander. Om verheerlik te word, beteken om ge-eer, verhoog en aanbid te word. Toe Christus terug hemel toe opgevaar het, was Hy (Johannes 7:39) na Sy vorige omstandighede verheerlik (Johannes 17:5; Openbaring 5:12). Die heiliges sal dieselfde verheerliking geniet, soos in Romeine 8:30 openbaar word.

(5) Wat is die eind resultaat om op die regte kennis te reageer en aan God se wonderlike en hoë roeping gehoor te gee en tot die einde getrou te bly? Mattheüs 25:21, 23; Jakobus 1:12; Openbaring 3:12, 21.

Reageer op dit Wat jy Geleer Het

Wat u in hierdie kursus van die Bybel geleer het, is bes moontlik heeltemal nuut vir u. Voorheen, het u moontlik niks van God se Meester Plan van Saligheid geweet nie. Aan u is nou kennis wat betreklik min deur die geskiedenis verstaan het, gegee. U gedagtes is bevooreg om oogemaak te word om sulke waardevolle inligting te verstaan. U moet ook besef dat met sulke kennis daar verantwoordelikheid is. (Neem weer kennis van Jakobus 4:17, Lukas 12:47-48 en Númeri 15:27-31.)

‘n Geweldige vraag doem op: Wat sal U met hierdie kennis doen? Sal u dit verontagsaam en maar net met u lewe voortgaan? Sal u te “gelener tyd” in die toekoms daaroor dink? Of sal u reageer op dit wat u geleer het en voortgaan om u ontsettende menslike potensiaal te verwenslik?

Hieronder is ‘n lys van al die lesse in die Bybel Inleidings Kursus. Een van die mees kosbare bates van hierdie kursus wat deurgewerk is, is die vertsterkings wat dit voorsien om elke les te hersien. Die lesse oor die sewe jaarlikse Feeste behoort van hulp te wees in die benadering van elke Heilige Dag met groter begrip en waardering van die diepgaande bedoeling wat in hierdie dae van toepassing is.

Les 1 ─ “Is hierdie die einde?”

Les 2 ─ “Waar Gaan Ons Heen?”

Les 3 ─ “Wie en wat is God?”

Les 4 ─ “Bewys van die Bybel”

Les 5 ─ “Wie Gaan Die Wêreld Regeer?”

Les 6 ─ “Christus maak die Seëls Oop”

Les 7 ─ “Die Dag van die Here”

Les 8 ─ “Is die hemel die Beloning van Verlostes?”

Les 9 ─ “Wie en Wat is die Mens?”

Les 10 ─ “Die Waarheid oor die Hel”

Les 11 ─ “Wanneer is iemand Weergebore?”

Les 12 ─ “Is die Tien Gebooie Vandag in Effek?”

Les 13 ─ “Vereis God vandag Tiendes?”

Les 14 ─ “Wat is die Ou Verbond?”

Les 15 ─ “Voorbereiding om Christus se Bruid te Word”

Les 16 ─ “Wat is die Heilige Gees?”

Les 17 ─ “Wie Regeer die wêreld se Luggolwe?”

Les 18 ─ “Wat is Menslike Natuur?”

Les 19 ─ “Berou – Draai jou Lewe Om”

Les 20 ─ “Omtrent die Doop”

Les 21 ─ “Moet u die Sabbat Hou?”

Les 22 ─ “Wie het Sondag Aanbidding Gemagtig?”

Les 23 ─ “Eerste in God se PLan─Die Pasga”

Les 24 ─ “Die Dae van Ongesuurde Brode”

Les 25 ─ “Die Fees van Eerstelinge─Pinkster”

Les 26 ─ “Die Fees van Trompette”

Les 27 ─ “Die Dag van Verootmoediging”

Les 28 ─ “Die Huttefees”

Les 29 ─ “Die Finale Oordeel─Die Laaste Groot Dag”

Les 30 ─ “Om die Stukkies Bymekaar te Bring”

Redakteur se Nota:
Sommige het gedink dat om die 30 lesse klaar te maak, ‘n voorvereiste is om die Kerk Administrasie te kontak. Dit is onnodig. U kan ons oor bywoning of enige ander onderwerp enige tyd kontak.

In hierdie les word die 1933 vertaling van die Afrikaanse Bybel gebruik tensy anders aan gedui.

U mag verkies om die volgende te lees: