JavaScript

This website requires the use of Javascript Explain This   to function correctly. Performance and usage will suffer if it remains disabled.
Waar is God se Kerk vandag?
New York VSA Jamaika Peru Idaho, VSA Indië België Kenia Arkansas, VSA Suid-Afrika Engeland Nigerië Ohio, VSA

Jesus het gesê: "Ek sal My Kerk bou." Daar is 'n enkele organisasie wat die hele waarheid van die Bybel leer, en is geroep om te leef deur "elke woord van God." Weet u hoe om dit te vind? Christus het gesê dit sou:

  • "Alle dinge" leer wat Hy beveel het
  • Lede bevat wat uitgeroep en afgesonder is deur die waarheid
  • 'n "Klein kuddetjie" wees

Die Finale Oordeel—Die Laaste Groot Dag

Les 29

Die Bybel Inleidingskursus

INLEIDING

Hierdie les beredeneer die laaste van die sewe jaarlikse Feeste, wat God Sy mense brveel het, om te onderhou. Die Laaste Groot Dag verteenwoordig meer as een belangrike gebeurtenis, in teenstelling met die meeste fees dae wat dit voorafgaan. Hierdie finale fees herdenk die tyd van finale oordeel en deursalggewende gebeure wat volg op die millenniale (duisend jarige) heerskappy van die Koninkryk van God op aarde. Waarlik, die Millennium is net die begin van die ewigheid, soos wat die heiliges van die Eerste Opstanding opgelei en voorberei word, vir groter dinge vorentoe─’n tyd om die fondasie te lê van selfs groter vreugde en prestasies na die Millennium.

Sommige van die gebeure wat die Millennium volg sluit die Tweede Opstanding, gevolg deur die Derde Opstanding en uiteindelik die tyd van die Nuwe Hemel en die Nuwe Aarde. Op hierdie tydstip, soos wat ons die eind-tyd gebeure sien ontvou, behoort dit opwindend en bevredigend te wees om die verwagting te bepeins om vir die Eerste Opstanding te kwalifiseer, om baanbrekers en leiers te wees in die Meester Plan, wat God vir alle ewigheid uitgelê het.

Die tyd van die finale oordeel behels ‘n aantal gebeure in wat ons in volgorde sal dek. Ons gaan nou voort met die les oor Die Laaste Groot Dag─’n gebeurtenis wat waarlik vol betekenis is.

LES 29

Die Laaste Groot Dag

(1) Waar in vind ons die Bybelse opdrag om Die Laaste Groot Dag te onderhou? Levitíkus 23:36, 39.

Kommentaar: Die Huttefees het vir sewe dae aangehou, met die eerste dag as ‘n Heilige Dag. Maar, die agste dag was ‘n aparte feesdag, met sy eie byeenkoms en aparte offergawe. Die Laaste Groot Dag word in verse 36 en 39 die “agtste dag” genoem omdat dit onmiddellik die Huttefees volg en daarmee verbind is, baie soos wat die Pasga met die Dag van Ongesuurde Brode verbind is. Net soos baie verkeerdelik meen dat die Pasga deel is van die Dae van Ongesuurde Brode, het baie ook verkeerdelik gemeen dat die Laaste Groot Dag die finale dag van die Huttefees is. Om dit egter te leer of te aanvaar, is teenstrydig met Bybelse feit.

Die Huttefees word in talle plekke vermeld dat dit uit sewe dae bestaan. Alleenlik op hierdie basis, moet een erken dat die Laaste Groot Dag ‘n aparte fees is.

Aangesien die Huttefees sewe dae duur, hou dit vanaf die 15de dag van die sewende maand tot die 21 ste dag van daardie maand, aan. Die agtste dag of Laaste Groot Dag, val altyd op die 22ste., dag van die 7 de., maand.

(2) Is die opdrag om hierdie “agtste dag” te onderhou in enige ander plek van die Skrif gevind? Númeri 29:35.

Kommentaar: Hier weer, word ‘n plegtige byeenkoms beveel. Vers 36 bepaal die besondere offer wat gemaak moet word, ooreenkomstig die Levitiese vereiste.

(3) Was hierdie dag nagekom in die tye van antieke Israel? II Kronieke 7:9.

Kommentaar: Hierdie Skrifgedeelte beskryf die voorval gedurende die tyd van Salomo, waarin die Tempel vir sewe dae ingewy was, onmiddellik gevolg deur die Huttefees Na die agtste dag (na die 22 ste), het Salomo die mense weg gestuur.

Hierdie agtste dag was die Laaste Groot Dag, wat die najaars Heilige Dae afsluit.

(4) Was die agtste dag steeds deur die Jode na die Babiloniese gevangeskap gehou? Nehemía 8:18.

Kommentaar: Hierdie was dieselfde Laaste Groot Dag gehou, na afloop van die Huttefees. Juda het onlangs van gevangeskap terug gekeer en was die Skriftuurlike opdragte nougeset gevolg onder leiding van Esra die priester en skrifgeleerde, wie ywerig was om seker te maak dat Juda hierdie plegtige byeenkoms behoorlik hou. Esra was besonder fluks om elke besonderheid van die Wet te volg, daar hy “vaardig in die wet van Moses was wat die HERE, die God van Israel, gegee het…” (Esra 7:6).

(5) Het Christus die Laaste Groot Dag onderhou? Johannes 7:37.

Kommentaar: Hierdie “laaste dag, die groot dag van die fees,” was duidelik die finale feesdag na afsluiting van die Huttefees, soos in konteks (verse 2, 8, 10, 11, 14), gewys word. Nie net het Christus die Huttefees en die Laaste Groot Dag onderhou nie, het Hy ook tydens hierdie geleentheid met mense gepraat en hulle geleer. Selfs die boodskap wat Christus op hierdie dag gegee het, soos opgeteken in verse 38 tot 39, het die gee van die Heilige Gees aan diegene wat in die toekoms sou opstaan uitgebeeld, wat ook duidelik in Eségiël 37:13-14 weergee word.

Wat Die Laaste Groot Dag Uitbeeld

Ons het gesien dat die Fees van Basuine die Wederkoms van Christus uitbeeld, dat die Dag van Verootmoediging die bind van Satan uitbeeld en dat die Huttefees die bewind van die Koninkryk van God op aarde vir 1,000 jaar uitbeeld. Na hierdie, weet ons dat ander vername gebeure na die tyd soos uitgebeeld deur die Huttefees moet plaasvind. Hoewel die Laaste Groot Dag algemeen die tyd van finale oordeel uitbeeld, is daar spesifieke gebeure van hierdie oordeel wat gedek moet word.

(1) Wat is die eerste gebeurtenis wat aan die einde van die Millennium gebeur? Openbaring 20:2-3, 7-10.

Kommentaar: Eerste, Satan word vir “’n kort tydjie” vrygelaat, wat net ‘n tydperk van ‘n paar jaar kan wees. God het vir Satan ‘n spesifieke tyd toegelaat om oor die mensdom te regeer. Ongetwyfeld was Satan aan die helm van hierdie tyd (Mattheüs 4:8-9; II Korinthiërs 4:4.) Wanneer daardie tyd verkort word (Mattheüs 24:22; Romeine 9:28), word dit teruggekoop of terug betaal aan die einde van die Millennium, sodat Satan se beskore tyd voltallig sal wees. (Meer inligting oor God se 7,000 jaar plan is in Les 2 verduidelik).

Wanneer Satan los gelaat word, begin hy en sy demone weer die mensdom te beïnvloed. Miljoene sal mislei word, ondanks die feit dat hulle blotgestel was aan die gesonde leer van die waarheid en vooraf van Satan se koms gewaarsku was. As gevolg van hierdie rebellie, sal miljoene hul kans vir ‘n ewige lewe verbeur.

Aangesien geen aparte opstanding genoem word wat betref die baie biljoene wat in die Millennium gelewe het, is dit duidelik dat hulle na geestelike-wesens aan die einde van hulle individuele lewes, verander word.

Laastens, die verklaring in Openbaring 20:10 wat lees, “waar die dier en die valse profeet is” moet eintlik lees, “waar die dier en die valse profeet gewerp was”. Die werkwoord “is,” is geplaas deur vertalers, terwyl dit ‘n gebeurtenis in die verlede beskryf, en die werkwoord verlede tyd moes wees. Die dier en die valse profeet het onmiddellik in daardie vuur gesterf, wat baie versigtig in ons boekie The Truth about Hell, verduidelik word. Die enigste wesens wat die poel van vuur oorleef, is geestelike wesens─Satan en sy demone─waar hulle geteister word, deur hulle te weerhou om die mensdom te beïnvloed.

(2) Watter gebeurtenis volg na Satan en sy demone in die poel van vuur gewerp word? Openbaring 20:11-12; Daniël 7:9-10.

Kommentaar: Die dooies wat in hierdie Wit Troon Oordeel opgewek word (die 2 de., opstanding) word hoofsaaklik geoordeel word oor wat hulle na hul opstanding na ‘n fisiese lewe, doen. Hierdie mense sal in ‘n millennium-agtige omgewing lewe en eerstehands die oorvloed en blydskap om God se Weg te lewe, vir die eerste keer te ervaar. Dit is ‘n tyd van oordeel─nie een van vonnisoplegging nie, soos baie mislei was om te glo. Die boeke waardeur hulle geoordeel word is die boeke van die Bybel (Openbaring 20:12). Die Griekse woord biblia wat daar gebruik word is dieselfde woord wat “Bybel” vertaal word. Die Hebreeuse term wat in Daniël 7:10, gebruik word, wat hierdie selfde geleentheid beskryf, stem ook ooreen met hierdie Griekse woord vir “Bybel”.

(3) Hoe kan ons seker wees dat die Wit Troon oordeel ‘n fisieke opstanding is? Jesaja 65:20-24.

Kommentaar: Hierdie verse wys duidelik dat hierdie fisiese mense is wat gedurende hierdie oordeel ‘n honderd jaar sal lewe, (of hulle as babas begin en na volwassenheid groei, of as ouerige mense wie se gesondheid en lewenskrag herstel is). Hulle bou ook huise en bewoon hulle. Neem ook kennis dat vers 25 die verandering van vleisetende en gevaarlike diere se natuur, net soos gedurende die Millennium gebeur het wys. Hierdie een-honderd jaar tydperk van oordeel sal dieselfde toestande as wat in die Millennium bestaan het hê, insluitende al die seëninge en oorvloed van daardie tyd. Almal wat nooit voor die Wederkoms van Christus tot saligheid geroep was nie, sal hul eerste en enigste kans gegee word. Wanneer hulle in hierdie wêreld van vrede, rustigheid, oorvloed, blydskap, gesondheid en geluk, opgewek word, sal die oorgrootte meerderheid die oorstelpende rykdom van God se weg van lewe koester, eerder as die diepe ellende en sonde van hul vroeëre bestaan. Die tienvoudige biljoene (moontlik oor ‘n honderd biljoen) in hierdie oordeel sal ontvanklik vir die waarheid wees en op hul onderwysers reageer.

(4) Is daar ander Skrifture wat hierdie ongewone gebeure beskryf? Eségiël 37:5-10. (Lees verse 1 tot 14.)

Kommentaar: Hierdie verse bespreek die fisiese opstanding (en wys daarop dat vlees tot hul bene herstel en lewe gegee is) van die hele huis van Israel (vers 11). Dit sal tipies wees van die mensdom wat gedurende hierdie tyd opgewek word─die oorgrootte meerderheid van die hele mensdom wat ooit voor Christus se Wederkoms geleef het. Dit sal die biljoene van die voor-Vloed mense insluit, sowel as die oorweldigende meerderheid van almal wie vandag lewendig is.

(5) Het Christus ooit hierdie fisiese opstanding bespreek? Mattheüs 11:20-24; 12:41-42.

Kommentaar: Christus het die stede berispe, waarin Hy wonderwerke en ander werke verrig het en die mense Sy getuienis negeer het. Hy het verklaar dat sou dieselfde werke in antieke Tirus en Sidon plaasgevind het, hulle geredelik tot bekering sou gekom het. Daarom sal dit (in die toekomstige oordeel van die 2de., opstanding) meer draaglik vir hierdie antieke stede wees as vir daardie wat Christus se wonderwerke en werke negeer het. Net so ook sal antieke Sodom beter vaar as Kapérnaüm, vir dieselfde redes. God hou diegene wat aan die waarheid blootgestel en dit negeer het, verantwoordelik. Christus se tydgenote sal hulleself meer deeglik moet bewys en dieper bekeer in die komende oordeel, vanweë hulle mislukking om ag op Sy woorde te slaan.

In Matthéüs 12:41-42, het Christus die stad Ninevé─wat op Jona se waarskuwing gereageer het─met Sy tydgenote in Juda, wat sy waarskuwings afgewys het. Christus het ook die Koningin van die Suide (Skeba) wat gekom het om Salomo se wysheid aan te hoor, met hulle van Sy tydgenote, vergelyk, wie onbewus was dat Een wat baie groter as Salomo, onder hulle was nie.

(6) Hoekom word sommige na die Eerste Opstanding geroep, terwyl ander vir die Tweede moet wag? Openbaring 20:4, 6.

Kommentaar: Die Eerste Opstanding bied ‘n geleentheid om een van die eerstelinge te wees, wat geroep is om saam met Christus te regeer. Maar met hierdie geleentheid is daar beproewings en toetse wat die meeste nie gewillig of in staat sal wees om te verdra nie. In die verlede, het die meerderheid wat vir hierdie doel kwalifiseer het, ‘n martelaars dood verduur. Dit is waarom vers 4 lees, asof almal onthoof was─sekerlik, moet almal wie kwalifiseer “nie hul lewens tot die dood toe lief hê nie.” Mense kan nie vrywilligers vir hierdie posisies wees nie. Dit is God wat kies en hulle ooreenkomstig Sy tydtafel roep. Die beloning, verantwoordelikheid en verpligte opleiding vir hulle in die Tweede Opstanding sal aansienlik minder as die eerstelinge sin wees. Diegene wat saligheid gedurende die Millennium ontvang (behalwe sommige in die finale geslag) en in die Tweede Opstanding sal nie teen Satan en sy demone hoef te stry nie.

Die Derde Opstanding

(1) Wat is die volgende gebeurtenis na die Groot Wit Troon Oordeel moet gebeur? Openbaring 20:13-14.

Kommentaar: Hierdie opstanding vind plaas om diegene uit te skakel, wat God se aanbod om saligheid verwerp het. God het die mens geskape om gevorm en ontwikkel te word, om Seuns van God in die Familie van God te word. Die mens was noodwendig vrye etiese agentskap gegee sodat hy ooreenkomstig eie beweging keuses kon kies. Dit is onvermydelik dat enkeles hierdie weg sal verwerp en verkies om in opstand teen God te lewe. Sulke mense sal doodongelukkig wees sou hulle vir alle ewigheid onder die bewind van God moes lewe. In Sy barmahartigheid laat God toe dat hulle in die vuurpoel sterf─dit sal wees asof hulle nooit bestaan het nie. Strydig met dit wat valse gelowe van hierdie wêreld leer, sal diegene wat in hierdie vlamme sterf nie vir ewig ly nie, hulle sal eerder vinnig in die poel van vuur verbrand.

Die woord “doderyk” in vers 13 is hades, vanuit die Grieks, wat eenvoudig “die graf” beteken. Meeste van die dooies sal of in die see of in ‘n graf wees. Dog, God is in staat om dooies op te wek, selfs al is daar geen fisiese oorskot nie.

(2) Is die lot om in die poel van vuur te brand, die onderwerp van Lazarus en die ryk man se verhaal? Lukas 16:24.

Kommentaar: Soos die ryk man van uit die graf opgewek word, beeld hierdie gelykenis hom in angs wanneer hy die dreigende vlamme sien. Hierdie gelykenis wys die realiteit van die poel van vuur teenoor die valse konsep van ‘n ewig brandende hel. Die woord “doderyk” in Lukas 16:23 kom ook van die Griekse woord, hades en beteken “die graf.”

Diegene wat vervloek is, wag op die lot wat in Jesaja 65:20 en Daniël 12:2 (laaste gedeelte) beskryf word. Diegene wat in hierdie vuur vernietig word, sterf die tweede dood (Openbaring 20:14) van waar daar nie ‘n opstanding is nie. Hierdie word ook in Johannes 5:29, na verwys as die opstanding van die veroordeling,

(3) Openbaar die Bybel dat diegene wat in hierdie vuur brand, totaal vernietig is, in teenstelling met die valse konsep van hel? Maleági 4:1-3.

Kommentaar: Pleks daarvan om vir ewig gefolter te word, verbrand hierdie heeltemal en “laat vir hulle geen wortel of tak oor nie” (vers 1), en “hulle sal soos stof wees onder julle voetsole” (vers 3).

(4) Wat is die kategorieë van mense wat deur hierdie lot getref word? Openbaring 21:8.

Kommentaar: Openbaring 20:15 wys dat wie ook al nie in die Boek van die Lewe (waarna in vers 12 verwys word) opgeskryf is nie, in die poel van vuur gewerp sal word. Diegene in die Boek van die Lewe het gedurende die 6,000-jaar van Satan se bewind of gedurende die 100 jaar van die Groot Wit Troon oordeel, gekwalifiseer. Diegene wat God se Weg in elk van hierdie drie fases, van God se Plan, verwerp, sal in die poel van vuur gewerp word.

(5) Soos wat die goddelose vernietig word, hou hierdie vuur aan om die aarde te suiwer en te reinig? II Petrus 3:7, 10-12.

Kommentaar: Hierdie is waarlik die vuurdoop wat in Mattheüs 3:11 beskryf word.

Die Nuwe Hemel en die Nuwe Aarde

(1) Wat is die volgende gebeurtenis wat gebeur nadat die aarde gesuiwer is? Openbaring 21:1

Kommentaar: Die Nuwe Aarde sal nie langer oseane en see nodig hê om fisiese lewe te volhou nie, daar net geestelike wesens die aarde op hierdie tydstip sal bewoon.

(2) Gaan die Troon van God in die derde hemel, neerdaal na die Nuwe Aarde, waar God die Vader ook sal woon? Openbaring 21:2-3.

(3) Vind ons die Nuwe Hemele en die Nuwe Aarde word in ander plekke in die Bybel, behalwe in die Boek Openbaring genoem? Jesaja 65:17-19; 66:22; II Petrus 3:13.

(4) Wat is die vorm en grootte van die Heilige Stad, die Nuwe Jerusalem wat uit die hemel neerdaal? Openbaring 21:12-17.

Kommentaar: Die afmeting van 12,000 furlongs is, 1,500 myl (12,000 kilometers.) Vers 16 wys dat die lengte, breedte en hoogte almal gelyk is, dus in die vorm van ‘n kubus of ander geometriese vorm met gelyke afmetings.

Opsomming

Soos God se Gees ons help om die diep dinge van God te ondersoek (I Korinthiërs 2:10) moet ons fokus en “kyk vir” die Nuwe Hemel en Nuwe Aarde wat God sal laat gebeur (II Petrus 3:13). Dit behoort almal wat hul roeping bewaar te motiveer. Vir meer inligting oor hierdie betowerende tyd, lees ons boekie Revelation Explained at Last!

Om meer te leer hoedat God se Heilige Dae Sy plan vir die verlossing van die mensdom uitbeeld, lees ons boekie God’s Holy Days or Pagan Holidays?

In hierdie les word die 1933 vertaling van die Afrikaanse Bybel gebruik tensy anders aan gedui.

Next In The Bible Introduction Course:

Les 30: Om die Stukkies Bymekaar te Bring

Hierdie finale kort les sal op die kennis wat u onlangs uit hierdie lesse geleer het en hoe God verwag dat u daarop moet reageer, konsentreer. Dit was gesê dat kennis van geen nut is, indien daar nie daarop opgetree word nie. Sekerlik kan daar geen meer ware toepassing van hierdie beginsel wees, as met kennis wat vanuit hierdie kussus bekom is nie.