JavaScript

This website requires the use of Javascript Explain This   to function correctly. Performance and usage will suffer if it remains disabled.
Waar is God se Kerk vandag?
New York VSA Jamaika Peru Idaho, VSA Indië België Kenia Arkansas, VSA Suid-Afrika Engeland Nigerië Ohio, VSA

Jesus het gesê: "Ek sal My Kerk bou." Daar is 'n enkele organisasie wat die hele waarheid van die Bybel leer, en is geroep om te leef deur "elke woord van God." Weet u hoe om dit te vind? Christus het gesê dit sou:

  • "Alle dinge" leer wat Hy beveel het
  • Lede bevat wat uitgeroep en afgesonder is deur die waarheid
  • 'n "Klein kuddetjie" wees

Die Dag van Verootmoediging

Les 27

Die Bybel Inleidingskursus

INLEIDING

Die klein oes wat in die najaar se Heilige Dae geskilder word, verteenwoordig diegene wat eerste in God se Meesterplan geroep word. Hierdie baie min, was deur die offer van Christus teruggekoop, het uit sonde gekom en word bemagtig deur die Heilige Gees om eerstelinge, vanaf Adam se tyd tot in die huidige eeu te word.

Die vier oorblywende Heilige Dae, verteenwoordig saligheid wat aan die res van die wêreld aangebied word─die oorgrootte meerderheid van die mensdom. In die vorige les, het ons gesien dat dit absoluut noodsaaklik is dat Christus moet terugkeur om die mensdom van self vernietiging te red deur Sy heerskappy oor die aarde te vestig. Dit bring ons by die volgende stap in God se Plan. Hierdie stap is noodsaaklik om wêreld vrede en rustigheid te beveilig. Dit behels wat met Satan en sy demone in daardie tyd sal gebeur.

Vanaf die tyd dat Satan begin het om die mensdom in die tuin van Eden te manipuleer het hy aangegaan om die beskawing te beheer. Hy het agterdog, vyandigheid en verbittering, sowel as onenigheid tussen die verskillende nasies, rasse, godsdienste asook siviele twis tussen hulle van dieselfde nasies, ras en godsdiens, gesinspireer. Gedurende die verloop van geskiedenis, het Satan die gedagtes van talle geweldenaars en diktators beheer, menige oorloë, konflik en menseslagtings, georkestreer.

Wanneer vrede uiteindelik na hierdie wêreld kom, sal ‘n invloed soos Satan sin nooit toegelaat word om aan te gaan om die mensdom te manipuleer nie. Wat, sal dan, met Satan gedurende hierdie tyd gebeur?

Die Dag van Verootmoediging, waargeneem kort na die Dag van Basuine, openbaar die antwoord op hierdie vraag. Satan en sy demone het hierdie wêreld vir 6,000 jaar van die mens se bestaan regeer maar hulle sal vervang word wanneer Christus na hierdie aarde terugkom. Die Dag van Verootmoediging, openbaar nie net sulke profetiese besonderhede nie, maar wys ook wat Christus mee besig is sedert Sy hemelvaart. Hierdie en ander belangrike punte word duidelik wanneer die lesse versigtig bestudeer word wat in die bedoeling van hierdie dag vervat is.

LES 27

Dag van Verootmoediging

(1) Waar in die Bybel vind ons die opdrag om die Dag van Verootmoediging te onderhou? Levitíkus 23:27; Númeri 29:7.

Kommentaar: Soos die ander Heilige Dae, vereis [opdrag] Verootmoediging ook ‘n samekoms en ‘n offer wat gemaak moet word. Tog, hierdie dag stel een besondere aangeleentheid bekend, uniek van enige van die ander Heilige Dae, in dat mense hulle “siele moet kwel.”

Die woord “verootmoedig” het sy ontstaan vanuit die Hebreeuse term anah, wat “verneder of nederig” kan beteken. Om beter te kan verstaan hoe hierdie woord gebruik word, moet ons toelaat dat die Bybel dit self verklaar. Die regte bedoeling van die woord, “om jou siel te kwel,” word duidelik, wanneer ons waarneem hoe dit in ander Skrifte gebruik word. In Psalm 35:13, vind ons dat Dawid sy siel met “vas” gekwel het. Die woord, “humbled” in die Engelse teks, is ook van die woord anah afkomstig, wat ook as “kwel” of “gekwel” vertolk word. Natuurlik, die woord “siel” beteken ‘n mens se fisiese wese, soos in Les 9 gewys word. Bygevolg, beteken die frase “om jou siel te kwel;” jouself te verneder deur te vas─onthouding van kos en water vir ‘n periode van tyd. Wat deur Jesaja 58:3, bevestig word.

(2) In watter ander manier is die Dag van Verootmoediging uniek anders as al die ander Heilige Dae? Levitíkus 23:28

Kommentaar: Hierdie vers meld dat geen werk op hierdie Heilige Dag mag plaasvind nie. Die ander Heilige Dae spesifiseer dat geen slaafse werk toegelaat word nie, maar vir Dag van Verootmoediging mag geen werk van watter aard ook al gedoen word nie. Hierdie verskil behels die werk om die menigtes op die ander Heilige Dae te voed. Siende dat die Dag van Verootmoediging ‘n dag van vas is, word sulke werk nie toegelaat nie.

(3) Was dit van Israel vereis om op hierdie Heilige Dag streng te vas en dit vir ewig te onderhou? Levitíkus 23:29-31.

Kommentaar: God is baie duidelik omtrent die onderhouding van hierdie vas. In Levitíkus 23:32, bepaal Hy verder die tyd om te begin vas; op die aand van die negende dag van die maand, van aand tot aand, wat die hele Dag van Verootmoediging insluit. (Vers 32 bevestig ook dat elke nuwe dag altyd met sonsondergang begin.) Soos met al die fees dae is Verootmoediging ‘n opdrag wat vir ewig nagekom moet word.

(4) Was die Dag van Verootmoediging nog deur die Kerk gedurende die tyd van die apostels onderhou? Handelinge 27:9.

Kommentaar: Al die Heilige Dae bly van krag of val saam. Ons het reeds gesien dat Christus en die Nuwe Testament Kerk die Pasga, die Dae van Ongesuurde Brode en Pinkster onderhou het. Hierdie onregstreekse verwysing na Verootmoediging val binne die patroon van die eerste eeu Kerk se eerbiediging van al God se Heilige Dae, soos Hy opgedra het. (Om meer hieroor te leer lees ons boekie God’s Holy Days or Pagan Holidays?)

Satan se Voorland

(1) Wat sal met Satan gebeur, kort na Christus se wederkoms in heerlikheid, om die aarde te regeer? Openbaring 20:1-3.

Kommentaar: Hierdie verse wys dat Satan in ‘n bodemlose put vir een duisend jaar opgesluit word en nie in staat is om die nasies te verlei nie. Dieselfde wese wat die hele wêreld mislei het (Opb. 12:9), is nou vir die duur van die millennium verwyder. Met Satan wat weg gesit is kan die mensdom ten minste een met God wees─wat nuwe betekenis vir die Engelse woorde “At-one-ment” gee.

(2) Wanneer Satan weg gesit is, wat gebeur met die baie demone wat hom volg? Openbaring 18:2.

Kommentaar: Babilon word ‘n plek van vernietiging, simbolies van die plek van gevangenskap waarin Satan en sy demone ingeperk sal word. Dit wys Babilon word “‘n woonplek van duiwels en ‘n versamelplek van allerhande onreine geeste…” Eenders as Jesaja 13:19-21, beskryf hierdie vers duidelik die voorland van Satan se hele demoniese geesteryk.

(3) Kort voor Christus se wederkoms, handhaaf talle op die aarde, ‘n onboetvaardige gemoedstoestand, terwyl hulle steeds onder Satan se invloed is? Openbaring 9:20-21; 16:9, 11, 21.

Kommentaar: Satan is heeltemal onboetvaardig oor sy dade en saai regstreeks hierdie selfde gesindheid uit na die massas van die mensdom onder sy invloed. Satan werk selfs meer regstreeks met wêreld leiers soos wat hy nog altyd gedoen het. Hy stuur drie onreine geeste uit (direk en deur die leier van die dier-krag en die valse profeet), om wêreld leiers te beïnvloed om hul leërs te mobiliseer om teen Christus te veg (Opb. 16:13-14).

(4) Selfs na Christus se wederkoms en Satan weggesit is, handhaaf die nawerking van Satan se vorige invloed, steeds ‘n houvas op baie vir ‘n periode van tyd? Lees Eségiël hoofstuk 38 in geheel. Skryf verse 8-12, 21-23, neer.

Kommentaar: Gog en Magog verteenwoordig Mongolië en Sjina met omliggende gebiede in oos-Asië. Tubal en Mesheg is vername mense van Rusland. Moderne Persië (Iran), Etopië en Libië, saam met Gomer en Togarma, (ander Asiatiese mense), sal deel wees van die invallers se groot leër. In Eségiël 39:2, vind ons dat net een sesde oorleef hulle pogings om die gebied van Jerusalem in te val. Dit sal sewe maande verg om hulle te begrawe (vers 12) en sewe jaar om hulle wapentuig af te takel en weg te ruim (vers 9). Hierdie sal in ‘n kort tydjie in die begin van die Millennium gebeur, soos blyk uit Eségiël 38:8, 11. Tog, na hierdie gebeure, kom die hele wêreld finaal tot die besef dat God in beheer is: “…So sal Ek Myself bekend maak voor die oë van baie nasies; en hulle sal weet dat Ek die HERE is (38:23).

Na ‘n tydperk, sal die invloed van Satan verminder soos wat die wêreld deur Christus en die heiliges, wat saam met Hom regeer, geleer word. Na hierdie opleiding sal die wêreld leer, soos wat ons vind in Jesaja 2:4 opgeteken is: “En Hy sal oordeel tussen die nasies en regspreek oor baie volke; en hulle sal van hul swaarde pikke smee en van hul spiese snoeimesse; nie meer sal nasie teen nasie die swaard ophef nie, en hulle sal nie meer leer om oorlog te voer nie.“

Pligte van Hoë Priester Openbaar Bedoeling van Verootmoediging

God het uitvoerige instruksies gegee oor die hou van Verootmoediging. Die volgorde van hierdie stappe is betekenisvol en openbaar baie meer as wat die meeste besef. Die plek waar hierdie stappe gebeur is by die Tabernakel, waar die Heiligdom God se troon kamer verteenwoordig; wat die Ark van die Verbond, bevat waaroor die versoendekse gevind is. Die priesters dien binne die Heiligdom of die lang ingang kamer in die Tabernakel, wat die toonbrood tafel, die olie lampe (kandelaar genome) en die altaar van reukwerk, bevat. Die priester het ook in die gebied voor die Tabernakel gedien, waar die altaar en die waskom geplaas was. Net die Hoë Priester kon die Heiligdom betree en dit het een maal ‘n jaar op die Dag van Verootmoediging gebeur.

(1) Watter voorsorgmaatreël moes Moses vir Aäron gee, oor hoe die Heiligdom ingegaan word? Levitíkus 16:2.

Kommentaar: Aäron mag nie ter enige tyd soos hy mag verkies, agter die voorhangsel van die Heiligdom ingaan nie. Sy twee seuns (Nadab en Abíhu) na wie daar in vers een verwys word, het God se opdragte en regulasies ligtelik opgeneem en het gevolglik, gesterf. Levitíkus 16 openbaar die tyd en volgorde nodig vir Aäron om op die Dag van Verootmoediging die Heiligdom te betree.

(2) Wat was Aäron (en toekomstige hoë priesters) verplig om op die eerste Dag van Verootmoediging te doen? Levitíkus 16:3-4.

Kommentaar: Hy moes ‘n jong bul neem as ‘n sondoffer vir homself en sy huis, (vers 6) en ‘n ram as ‘n brandoffer. Beide die bul en die ram moes op aangewese tye later in die dag se volgorde van gebeure, geoffer word. Nadat hy hierdie diere aangebring het, moes hy homself was en die klere wat spesiaal vir die hoë priester gemaak was om op die Dag van Verootmoediging, te dra, aantrek.

(3) Na voorbereiding van die voorgeskrewe diere wat geoffer moes word en sy spesiale klere aangetrek, wat moes Aaron daarna doen? Levitíkus 16:5-7.

Kommentaar: Die twee bokke het die sentrale betekenis uitgemaak wat op hierdie dag moes plaasvind. ‘n Ander ram was beskikbaar gemaak as ‘n brandoffer. Na hy die bul wat hy vir homself moes offer, aangebied het, moes Aäron die twee bokke na die deur van die Tabernakel bring om voor die Ewige gestel te word.

(4) Wat moes Aäron met die twee bokke doen? Levitíkus 16:8-9.

Kommentaar: Hy moes die lot werp om vas te stel watter bok die Here sou verteenwoordig─die sondoffer vir die mense van die gemeente─en watter bok in die wildernis losgelaat word. Hierdie was ‘n saak wat net God oor kon besluit, aangesien beide bokke blyk eenders te wees.

(5) Hoekom was een van die bokke voorbestem om gelos te word? Levitíkus 16:10.

Kommentaar: Die woord Asásel (“sondebok”) (verse 8, 10) is ‘n Hebreeuse word. In Hebreeuse verwysings was Asásel die naam van ‘n bose gees─naamlik Satan. Letterlik beteken die woord “die bok wat vertrek,” wat beskrywend van Satan is, daar hy van God af vertrek het nadat hy sonde gedoen en ‘n teenstander geword het. Selfs “sondebok” is ‘n verkeerde benaming vir die bok wat gelos word. In moderne Engels beteken “sondebok” een wat vir die ontwil van ander die blaam neem. So ‘n verkeerde vertaling kon net deur Satan besiel word, wat homself as valslik geblameer sien.

Die Asásel bok was na die wildernis geneem, weg van die vergadering van Israel af, net soos wat Satan gedurende Christus se 1,000-jarige ryk, weg van die mensdom geneem sal word.

(6) Het Aäron die bul daarna geslag? Levitíkus 16:11.

Kommentaar: Nadat die bul geslag is, wat vir homself ‘n sondoffer was, het hy gloeiende kole vanaf die altaar geneem en met reukwerk binne in die voorhangsel gebring (vers 12), met die rook van die reukwerk wat opstyg om die versoendeksel te dek (vers 13). Reukwerk verteenwoordig die gebede van die heiliges wat tot God geoffer word (Openbaring 8:3-4). Die feit dat reukwerk vereis word om tot God se troon te nader, wys duidelik dat dit deur gebed is wat ons tot God mag nader─vernaamlik met vas, soos op die Dag van Verootmoediging gedoen word. Terwyl hy agter die voorhangsel is, het die hoë priester van die bloed van sy sondoffer voor die versoendeksel gesprinkel (vers 14).

(7) Moes die bok wat as die sondoffer gekies was, dood gemaak word? Levitíkus 16:15-16; Hebreërs 3:1, 4:14-16.

Kommentaar: Die bloed van die offer was ook binne die voorhangsel geneem en voor die versoendeksel gesprinkel, net soos die bloed van die bul. Hierdie bok het Christus verteenwoordig, wie eendag vir die sondes van die mensdom gedood sou word. Na hierdie bok geoffer was, die hoë priester het self Christus verteenwoordig, aangesien hy vir vir die mense voorspraak gedoen het. Dit is presies wat Christus steeds doen as ons Hoë Priester, nadat hy amper twee millennia gelede na die hemel opgevaar het.

Die bloed van die bok was ook rondom op die bybehore van die Altaar gesprinkel (verse 17-19) om dit skoon te maak van Israel se opgehoopte sonde. Net deur die lot te werp sodat God oor die aangeleentheid kon besluit kon die hoë priester vasstel watter bok Christus en watter een Satan verteenwoordig. Dit wys dat die mensdom nie tussen die twee kan onderskei nie. Satan is ‘n meester vervalser (II Kor. 11:12-15) en gee voor dat hyself die ware God is.

(8) Wat moes met die lewendige bok gebeur? Levitíkus 16:20-22.

Kommentaar: Na die lewendige bok naby die deur van die Tabernakel gebring is, het Aäron beide hande daarop gelê, die sonde en ongeregtighede van al die kinders van Israel bely. Die bok was daarna na die wildernis deur die hande van ‘n sterk man geneem. Verwys weer, na Openbaring 20:1-2: “En ek het ‘n engel uit die hemel sien neerdaal, met die sleutel van die afgrond en ‘n groot ketting in sy hand. En hy het die draak gegryp die ou slang wat die duiwel en die Satan is en hy het hom gebind duisend jaar lank…” Wat in hierdie rituele op die Dag van Verootmoediging opgevoer was, het sekerlik dit wat in die toekoms kort na Christus se wederkoms sal gebeur, uitgebeeld.

(9) Wat het gebeur nadat die Asásel bok in die wildernis losgelaat was? Levitíkus 16:23-26.

Kommentaar: Aäron het sy spesiale klere in die Tent van Samekoms gelaat, homself gewas en sy gereelde priesterlike klere aangetrek. Hy moes hom was daar hy in aanraking met die Asásel bok gekom het, net soos die sterk man homself moes was voordat hy terug in die kamp kon kom. Op daardie tydstip het Aaron die ram as ‘n brand offer vir homself en ‘n ram as sondoffer vir die mense geoffer. Na hierdie was die bul en ‘n bok vir die sondoffers buite die buiteheining van die Tabernakel geneem en heeltemal verbrand (verse 27-28).

(10) Hoe weet ons dat die bogenoemde gebeurtenisse gedurende die tyd van Verootmoediging sou gebeur? Lev 16:29-34.

Kommentaar: Na die uitvoerige opdragte vir hierdie gebeurtenis volle Heilige Dag, vind ons dat die opdrag om op hierdie dag te vas, herhaal was en dat dit ‘n Sabbat van rus vir ewig sal wees. Hier, vind ons ‘n beknopte weergawe van die feit dat die toebehore van die Tabernakel, die priesters en die hele gemeente van Israel op hierdie dag voor versoening gedoen was.

Opsomming

Soos ons in hierdie les gesien het, is vas die wyse waarop ‘n mens nader aan God kan kom en een met Hom te wees. Hoe toepaslik dat die Dag van Verootmoediging ‘n dag van vas is.

Die lesse wat ons van die Dag van Verootmoediging kan leer is uiters kragtig. Die profetiese bedoeling van Verootmoediging sal nie vervul word, totdat Satan weg gesit word en nie langer die mensdom kan beïnvloed nie. Alleenlik dan kan die mensdom “een” met God wees.

Om meer oor die onderwerp van vas te leer, lees ons artikel “What You Need to Know about Fasting.”

In hierdie les word die 1933 vertaling van die Afrikaanse Bybel gebruik tensy anders aan gedui.

Next In The Bible Introduction Course:

Les 28: Die Huttefees

Christus se evangelie fokus op die goeie nuus van die Koninkryk van God wat kom. Die Huttefees beeld die gesag van die regering van God op die aarde onder Jesus Christus, wat vir een duisend jaar sal duur. Na die duisendjarige bewind, moet ander deurslagewende stappe in God se Plan in volgorde plaasvind, soos die tweede en derde opstandings, wat in les 29 bespreek word. Hierdie 1,000 jaar tydperk is net die begin, soos wat die heiliges van die Eerste Opstanding, opgelei word vir selfs groter dinge vorentoe.