JavaScript

This website requires the use of Javascript Explain This   to function correctly. Performance and usage will suffer if it remains disabled.
Waar is God se Kerk vandag?
New York VSA Jamaika Peru Idaho, VSA Indië België Kenia Arkansas, VSA Suid-Afrika Engeland Nigerië Ohio, VSA

Jesus het gesê: "Ek sal My Kerk bou." Daar is 'n enkele organisasie wat die hele waarheid van die Bybel leer, en is geroep om te leef deur "elke woord van God." Weet u hoe om dit te vind? Christus het gesê dit sou:

  • "Alle dinge" leer wat Hy beveel het
  • Lede bevat wat uitgeroep en afgesonder is deur die waarheid
  • 'n "Klein kuddetjie" wees

Die Fees van Eerstelinge─Pinkster

Les 25

Die Bybel Inleidingskursus

INLEIDING

Die derde stap in God se Plan van Verlossing word geskilder deur Pinksterfees. Soos wat ons deur elk van die sewe feeste vorder, sal die patroon van hierdie oorkoepelende Plan vir die mensdom duideliker word. Diegene wat nie die kennis van hierdie Feesdae het nie, is nie instaat om die bedoeling van mens-lewe te verstaan nie.

Pase is die jaarlikse herdenking van Christus se offer─en sluit die kragtige simbole van brood en wyn en die verordening van nederigheid in, wat deur Christus tydens Sy laaste Pasga op die vooraand van Sy kruisiging, ingestel het. Christus se offer maak vergifnis van ‘n persoon se sonde van die verlede en die geleentheid om heeltemal van vooraf te begin moontlik, om in harmonie met God se wil te lewe. Hierdie vorm die eerste stap in God se Verlossingsplan.

Die Dae van Ongesuurde Brode skilder God se mense wat uit sonde kom, net soos wat antieke Israel uit Egipte gekom het, sonde tipeer, wat die tweede stap in God se Plan van Verlossing is. Maar ‘n ander noodsaaklike stap is nodig, om sonde suksesvol in hierdie fisiese lewe te oorwin. Ons sal vind dat hierdie ontbrekende element, sentraal tot die Dag van Pinkster is, die Heilige Gees─God se absolute krag is.

LES 25

Vroeë Lente Oes begin met die Eerstelinggerf

Die sewe feeste is gekoppel aan die twee oes seisoene in Judea se omgewing. Die eerste seisoen is die klein lente oes, gevolg deur die latere hoof oes wat gedurende die najaar plaasvind. Die lente oes is baie klein in vergelyking met die groot najaar oes. Die lente oes begin gedurende die Dae van Ongesuurde Brode en eindig ten tye van Pinkster-wat ook bekend is as die “Fees van die Eerstelinge” en die “Fees van die Weke.” Laasgenoemde se naam weergee hoe die tyd van hierdie fees afgelei was deur sewe Sabbatte wat sewe weke dek, te tel. Die woord “Pentecost” (Pinkster) word afgelei van die Griekse taal, wat “tel vyftig” beteken.

Voor die lente oes, (of Fees van die Eerstelinge) begin, moet die gerfbeweegoffer plaasvind. Hierdie offer het altyd op die eerste dag van die week plaasgevind, wat volg op die weeklikse Sabbat gedurende die Dae van Ongesuurde Brode. Hierdie gort gerfbeweegoffer was die heel eerste van die eerstelinge wat aan God deur die priester aangebied word. Gort was feitlik altyd in die gerfbeweegoffer gebruik, daar dit die eerste graansoort is wat ryp word en reg is om in die vroeë lente geoes te word.

(1) Watter betekenis het die gerfbeweegoffer voorgestel? Levitíkus 23:10-11; Johannes 20:17; l Korinthiërs 15:20-23.

Kommentaar: In Johannes 20:17, was Christus reeds opgewek en het Hy Hom in mens gedaante aan Maria Magdaléna sigbaar gemaak. Hy is na drie dae en drie nagte, vanaf Woensdag namiddag, tot net voor sonsondergang─voor die einde van die weeklikse Sabbat, opgewek. Let daarop dat Hy nog nie opgevaar het na die Vader nie, maar het Hom aan Maria openbaar (verse 1, 11). Hy het haar gesê dat sy Hom nie op daardie tyd kon aanraak nie, omdat Hy nog nie na Sy Vader opgevaar het nie.

(2) Was die dissipels later daardie dag toegelaat om Christus aan te raak? Mattheüs 28:9.

Kommentaar: Aangesien die dissipels toegelaat was om Christus aan te raak, moes Hy teen daardie tyd reeds deur Sy Vader aangeneem gewees het. As ‘n Geestelike Wese, het Christus hemel toe gevaar en onmiddelik nadat Hy aanvaar was, terug gekeer. Ter vervulling van die gerfbeweegoffer, was Hy op die eerste dag van die week aanvaar (sien Johannes 20:19), net soos wat die gerfbeweegoffer altyd op daardie dieselfde dag aanvaar was (Sien Levitíkus 23:11).

Pinkster: Die Uitstorting van die Heilige Gees

(1) Het Christus Sy dissipels belowe dat na Sy vertrek, Hy hulle nie troosteloos sou agterlaat nie, maar dat Hy geestelike hulp vir hulle sou stuur? Johannes 14:16-18.

(2) Het Christus Sy belofte herhaal om geestelike hulp uit te stuur, selfs na Sy opstanding? Lukas 24:49; Johannes 20:21-22, Handelinge 1:8.

(3) Op watter dag het Christus die Heilige Gees na Sy dissipels gestuur? Handelinge 2:1-4.

(4) Wat was die reaksie van die godsdienstige Jode wat hierdie wonderlike voorvalle aanskou het? Handelinge 2:5-12.

Kommentaar: Hierdie dag van Pinkster in 31 n.C. was die Kerk van God se begin. Die dissipels wat vir drie en halwe jaar deur Christus opgelei was, het die Heilige Gees ontvang en begin om hul verantwoordelikhede as apostels uit te voer. Die stuur van God se Gees is Pinkster se sentrale betekenis. Hierdie fees beeld ook die vroeë lente oes uit, wat dié wie in God se Kerk in hierdie eeu, as eerstelinge geroep word, tipeer. Die oorgrote meerderheid van die mensdom, sal gedurende die Millennium en tydens die tweede opstanding, aan die einde van die Millennium geroep word. Alleenlik ‘n klein minderheid word nou geroep om ‘n spesiale doel, in God se Plan van Verlossing te vervul.

Apostoliese Kerk Onderhou Pinkster

(1) Was dit ‘n opdrag dat Pinkster vir ewig, net soos die Pasga en Dae van Ongesuurde Brode, onderhou moes word? Levitíkus 23:14, 21.

Kommentaar: Wanner God “vir ewig” sê, is dit presies wat Hy bedoel. Ons sal sien dat die Heilige Dae, gedurende die Millenium onderhou sal word, die teendeel van opinies van kritiseerders wat hulle as tydelike “Joodse dae” uitmaak wat “mee weggedoen is”.

(2) Het die dissipels te Jerusalem vir die Pinkster Dag bymekaar gelom? Handelinge 2:1

Kommentaar: In hierdie besondere geval, was hulle tussen die duisende godsdienstige Jode wat by mekaar gekom het, met die doel om die krag van God te manifesteer.

(3) Is daar bewyse dat die Kerk in hierdie era, aangegaan het om Pinkster te onderhou? Handelinge 20:16; l Korinthiërs 16:8.

Kommentaar: Pinkster word in hierdie twee plekke, na die gebeure wat in Handelinge 2 opgeteken was, genoem. In Handelinge 20:16, het Lukas opgeteken dat Paulus vasberade was om hierdie Fees te Jerusalem te hou. l Korinthiërs 16:8, wys dat Paulus die Kerk te Korinte meegedeel het dat hy in Éfese sou bly tot Pinkster toe. Al die Heilige Dae, was belangrike mylpale en het die apostels dikwels hierdie dae as beginpunte in tyd gebruik. Een verdere belangrike verwysing word dikwels oor die hoof gesien vanweë ‘n verkeerde vertaling. In apostoliese tyd, was hierdie Heilige Dag dikwels na verwys as die “dag van weke.” Die dag van weke was ‘n ander term vir die Fees van die Weke, wat ook die Fees van Eerstelinge en Pinkster, genoem was, deur diegene wat Grieks gepraat het.

Berekening van Pinkster

Ons het alreeds gesien dat die waai van die gerfbeweegoffer die begin van die klein lente oes uitbeeld, wat diegene wat nou as eerstelinge geroep word, uitbeeld. Nou is dit nodig vir ons om te verstaan hoe Pinkster getel was om elke jaar by die regte datum uit te kom.

(1) Op welke dag word die gerfbeweegoffer elke jaar gemaak? Levitíkus 23:10-11.

Kommentaar: “Die dag ná die Sabbat” beteken die eerste dag van die week of Sondag. Die konteks van hierdie vers val binne die die tyd van die Dae van Ongesuurde Brode, soos wat vers 8 die sewe dae opsom, en dat die sewende dag ‘n tyd van heilige byeenkoms was. Die Sabbat waarna in vers 11 verwys word, kon net die weeklikse Sabbat wees wat gedurende die Dae van Ongesuurde Brode val. Indien dit van die een of ander van die Heilige Dae getel word (eerste of sewende), sal Pinkster altyd op dieselfde dag van die maand jaar na jaar val en hoef dan nie getel te word nie.

(2) Hoe was die telling vanaf die dag van die gerfbeweegoffer gemaak om die Pinkster dag te bepaal? Levitíkus 23:15-16.

Kommentaar: Ons moet vanaf die dag na die Sabbat (die dag van die gerfbeweegoffer) tel en moet sewe Sabbatte vanaf daardie dag ingesluit word. Die teiken dag word duidelik in vers 16 gestel, wat wys dat ons “tot die dag ná die sewende sabbat” moet nommer. Dit is duidelik dat die teiken dag, dié dag is wat volg op die sewende Sabbat─die eerste dag van die week wat daardie Sabbat volg.

Hoekom Baie Pinkster Verkeerd Tel

Die heilige almanak dui nie ‘n spesifieke dag in die maand Sivan waarop Pinkster altyd val aan nie. Dit is waarom ‘n telling nodig is. Dit is deurslaggewend dat die eerste dag van die week waarop die gerf offer sal val, altyd gedurende die Dae van Ongesuurde Brode moet wees. Dit kan nie voor of na die tyd span van hierdie sewe Dae van Ongesuurde Brode wees nie.

Twee Hebreeuse terme woorde word as “Sabbat” in Engels vertaal. Die eerste is Shabbat. In die tyd van Moses, het dit die weeklikse Sabbat of ‘n jaarlikse Sabbat of (Heilige Dag), beteken. Later na die tyd van die Hellenistiese invloed oor Judea in die 2de eeu v.C., het Shabbat die betekenis van “week” gekry. Teen die tyd van die Nuwe Testament, kon dit afwisselend vir beide “week” en die “Sabbat dag” in die Griekse taal gebruik word.

Maar deur die woord wat oospronklik bedoel was om “Sabbat” te beteken, te gebruik en dit as “week” te verklaar, (Levitíkus 23:15-16), het na ‘n fout gelei wat sommige gemaak het om Pinkster te tel. In konteks kon die term Sabbat ook as “weke” (vers 15) bepaal word, sonder om die betekenis te verander. Hierdie is ‘n verwysing na die frase “sewe Sabbatte sal volledig wees.” Om die ander twee woorde in verse 15 en 16 as “week” te vertaal, verander heeltemal die bedoeling. Dit verwys na die frase “die more na die Sabbat” soos dit in beide verse geskied.

Die tweede van die twee Hebreeuse terme wat somtyds as “Sabbat” vertaal word, is die terme shavuah of shabuwa. Selfs in Deuteronómium 16:9, wat ook leer hoe Pinkster getel word, is die woord wat as “weke” vertaal word van shavuah afkomstig. Gedurende dit tyd van Moses, was die woord vir “week” shavuah, bedoelende ‘n periode van sewe dae. Die meervoud van shavuah is shavout, Dus word die Fees van Weke die Fees van Shavout genoem. Tot vandag toe, noem die Jode hierdie Heilige Dag, “Shavout.”

Dit is belangrik dat sulke terme ooreenkomstig hul oorspronklike bedoeling vertolk word om foute in die tel van Pinkster te voorkom. Nou sal ons sien hoe sekere Joodse sektes by die verkeerde datum van Pinkster gekom het, deur nie die Skrif woordeliks te volg nie.

Die Fariseërs se metode was deur die rabbynse Joodse tradisie aangeneem en word deur die meeste Jode vandag gevolg. Die Fariseërs het as hulle eersteling offer die dag na die eerste Hoë Dag van die Dae van Ongesuurde Brode gekies, ongeag op watter dag van die week dit val. Hulle het verkies om nie die gerfbeweegoffer op die dag wat die weeklikse Sabbat volg vas te stel nie. Dus, hulle Fees van Weke (Pinkster) het altyd op Sivan 6 plaas gevind. Gebruik van hulle metode, was dit nie nodig om Pinkster te tel nie, soos dit sou wees indien hulle dit reg gedoen het.

…‘n Ander sekte, die Falashas van Etopia, het ook hul telling op ‘n Heilige Dag gegrond, pleks van die dag na die weeklikse Sabbat. In hierdie geval het hulle die gerfbeweegoffer op die eerste dag van die week wat die Laaste Dag van Ongesuurde Brode volg, bepaal. Daarom, onderhou hulle Pinkster altyd een week laat, wanneer hulle vyftig dae tel.

Nog ‘n ander sekte, die Qumrans, tel vanaf die dag wat volg op die laaste Dag van Ongesuurde Brode, ongeag die dag van die week waarop dit val. In hierdie geval, val Pinkster altyd op dieselfde dag en was nie nodig om te tel nie. Die almanak wat die Qumrans gebruik het, was so verwronge dat Pinkster nie net op die verkeerde dag gehou was nie, maar ook die Pasga en die Dae van Ongesuurde Brode.

Die Joodse sektes wat die Pasga op die regte dag gedenk het die Sadduseërs en die Karites (of Quaraites) ingesluit. Die die hoë priesters wat gedurende die tyd van Christus diens gedoen het (en tot 70 n.C. aangegaan het) was die Sadduseërs. Hulle was gedurende Pinkster in die jaar 31 n.C. in beheer van die tempel. Deur Pinkster die regte dag te hou, soos wat duisende godsdienstige Jode te Jerusalem byeen gekom het was die verhoog geskik vir Christus om op wonderbaarlike wyse, die krag van God te manifesteer. Die Karites het vanuit die rabbynse Judaïsme te voorskyn gekom en het gedurende die 8 ste., eeu n.C. dit verwerp. Hulle het na die Skrif teruggegaan as hul basiese outoriteit, ‘n stap wat in die geskiedenis van Judaïsme ongehoord was. Historiese getuienis dui daarop dat die Karites moontlik onder die invloed van die Pergamos era van God se ware Kerk, kon gewees het. Diegene van hierdie era─die derde van sewe eras van God se Kerk (Openbaring 2:3)─was as “Paulitane” bekend, gegrond op hul leier se respek en bewondering van die apostel Paulus se skrywes. (Om meer oor hulle te leer, mag u verkies om ons boek The History of the True Church─Where Is It Today? te lees).

Hoekom die Vroeë Oes So Min Verteenwoordig

(1) In watter hoedanigheid sal die twaalf apostels in die komende Koninkryk van God dien? Mattheüs 19:28.

(2) Kwalifiseer hulle wat in hierdie eeu geroep word, om oor stede te regeer? Lukas 19:12-19.

(3) Is diegene wat in hierdie eeu geroep word, voorbestem om die wêreld en engele in die toekoms te oordeel? I Korinthiërs 6:2-3.

(4) Sal God se getroue dienaars in die Koninkryk van God as konings en priesters regeer? Openbaring 5:10.

Kommentaar: Diegene wat God nou roep, berei hulle voor om in die Koninkryk van God as onderwysers en instrukteurs─as konings en priesters te dien. Die getal van hulle wat in God se regering sal dien, is verstaanbaar baie minder as die getal onderdane.

(5) Hoekom is dit dat selfs hoogs geleerde mense in die wêreld moeite het om die Skrif te verstaan en in gebreke bly om die ware betekenis daarvan te begryp? Jesaja 29:9-13; Mattheüs 13:10-16.

(6) Vind ons dat die oorgrootte meerderheid van die mensdom in ‘n toestand van blindheid in hierdie eeu is? I Korinthiërs 2:14; II Korinthiërs 4:4; Romeine 11:7.

Kommentaar: Net die met wie Christus werk se verstand is vir die waarheid oopgemaak. Die res bly blind tot die tyd wat God met hulle sal begin werk. Die volgende Skrifgedeeltes openbaar baie van hierdie min verstaanbare redes oor hoekom die huidige blindheid God se oorkoepelende doel dien: Romeine 11:26; II Petrus 3:9.

Eerstelinge Kwalifiseer vir die Eerste Opstanding

(1) Is diegene wat deur God uit die wêreld in hierdie eeu geroep word bekend as eerstelinge? Jakobus 1:18; Openbaring 14:4.

(2) Vind ons in die Skrif, voorbeelde van spesifieke broeders wat as eerstelinge in die Skrif verwys word? Romeine 16:5; I Korinthiërs 16:15.

Kommentaar: Die klein lente oes van eerstelinge het nie begin, alvorens die hoë priester die gerf offer aangebied het (die eerste van die eerstelinge) vir God om te aanvaar. Net so ook, het die oes van die eertelinge in God se Plan van Verlossing, nie begin voordat Christus as die Eerste van die Eerstelinge aanvaar was nie.

Hierdie klein oes van die eerstelinge sal nie plaasvind voor Christus se wederkoms nie. Die tussenkomende tyd van 50 dae tussen die aanvaarding van die beweeg gerf en die afhandeling van die oes, simboliseer die byna twee millennia wat sal verstryk het, waarin die eerstelinge oorwin en gekwalifiseer het om in God se Koninkryk te regeer.

(3) Wat was die bedoeling van die twee brode wat tydens die Fees van Eerstelinge, geoffer was? Levitíkus 23:17.

Kommentaar: Die twee brode verteenwoordig die tye van die Ou Testament Kerk en die tye van die Nuwe Testament Kerk (die uitgeroepeness). In die offer by hierdie Fees, skilder een brood antieke Israel en die ander brood, die ware Kerk. Die feit dat beide brode suurdeeg bevat wys dat selfs hulle wat na die tyd van Christus geroep word, in die proses is om sonde te oorwin en karakter te bou.

Opsomming

God het die Tien Gebooie op Pinkster Fees vanaf die berg Sinai gegee. Alhoewel die Wet ten tye op ‘n klip geskrywe was (Eksodus 31:18), word die Wet in die harte geskryf van hulle wat in Sy Kerk in geroep word. (Jeremia 31:33).

Dit word moontlik gemaak deur die krag van die Heilige Gees, wat ook aan die Kerk van God op hierdie selfde dag gegee was. ‘n Hersiening van Les 16 van hierdie kursus (oor die onderwerp van die Heilige Gees) sal van hulp wees soos wat ons die derde stap in God se Plan van Verlossing, wat deur Pinkster geskilder word, afsluit.

(Om meer omtrent hierdie onderwerp te leer, lees ons artikel “How to Count Pentecost).

In hierdie les word die 1933 vertaling van die Afrikaanse Bybel gebruik tensy anders aan gedui.

Volgende in die Bybel Inleidingskursus:

Les 26: Die Fees van Trompette

Die Fees van Trompette lei die najaar se Heilige Dae in, wat almal spesifieke gevalle is van wat nog moet gebeur. Hierdie Fees beklee die sentrale of spilas plek, van al die Heilige Dae, met drie wat dit voorafgaan en drie wat dit volg. Die vernaamste geval van al mens se geskiedenis wat die doel van die Fees van Trompette is, is Christus se wederkoms.

Christus se ingryping sal hierdie sterwende wêreld van self-verwoesting red. Hierdie les sal opsom wat nou binnekort in hierdie gevaarlike tye voorlê.