JavaScript

This website requires the use of Javascript Explain This   to function correctly. Performance and usage will suffer if it remains disabled.
Waar is God se Kerk vandag?
New York VSA Jamaika Peru Idaho, VSA Indië België Kenia Arkansas, VSA Suid-Afrika Engeland Nigerië Ohio, VSA

Jesus het gesê: "Ek sal My Kerk bou." Daar is 'n enkele organisasie wat die hele waarheid van die Bybel leer, en is geroep om te leef deur "elke woord van God." Weet u hoe om dit te vind? Christus het gesê dit sou:

  • "Alle dinge" leer wat Hy beveel het
  • Lede bevat wat uitgeroep en afgesonder is deur die waarheid
  • 'n "Klein kuddetjie" wees

Die Dae van Ongesuurde Brode

Les 24

Die Bybel Inleidingskursus

INLEIDING

In die vorige les, het ons gesien dat Christus se offer wat deur die Pasga uitgebeeld word, die begin van God se Meester Plan van Verlossing is. Belydende Christendom beweer wanneer daardie offer aanvaar word, die enigste oorblywende verpligting is om “net te glo.” Alhoewel ware geloof noodsaaklik is, is daar baie meer wat gedoen moet word, om vir ‘n ewige lewe te kwalifiseer.

Die offer van Christus is wat die sonde van diegene wat werklik berou het, dek. Die woordomskrywing van sonde word in I Johannes 3:4 gevind: “Elkeen wat die sonde doen, doen ook die wetteloosheid, want die sonde is wetteloosheid.” Om werklik en opreg berou oor sonde te hê, moet ‘n persoon ophou om die Wet van God te oortree─die Tien Gebooie. Christus se eie woorde oor hierdie aangeleentheid is, “…Maar as jy in die lewe wil ingaan, onderhou die gebooie” (Mat. 19:17). Wanneer iemand eenmaal onder die bloed van Christus gekom het, is sy sondes van die verlede vergewe en het hy die geleentheid om ‘n nuwe begin te maak.

Die ware proses om uit sonde te kom is wat ware Christene moet doen sodra hul lei skoon gevee is. Selfs voor daar onder die offer van Christus gekom word, moet daar erkenning en berou wees oor sonde wat as ‘n wyse van lewe gedoen was. Die proses om uit sonde uit te kom is nie oombliklik nie─dit verg baie jare van oorwinning en karakter bou. Hierdie tweede stap in God se plan word uitgebeeld deur die Dae van Ongesuurde Brode, wat die uitsit van sonde uit ons lewens, tipeer.

Hierdie les sal die oorsprong en bedoeling van hierdie dae, ondersoek.

LES 24

Die Dae van Ongesuurde Brode

(1) Kan waardevolle lesse vanuit antieke Israel se ondervindings soos hulle uit Egipte gekom het, geleer word? Romeine 15:4; I Korinthiërs 10:1; 5,11.

(2) In hersiening van die Pasga, moes die lam op ‘n aangewese tyd geëet word en was ‘n herdenking van hierdie gebeurtenis op ‘n presiese tyd op ‘n jaarlikse basis, onderhou word? Eksodus 12:6, 11, 14.

(3) Op die hakke van die Pasga, was Israel beveel om meer te doen? Eksodus 12: 15-16.

Kommentaar: Die eerste Dag van Ongesuurde Brode volg onmiddellik die Pasga. Daar was sewe dae van ongesuurde brode, waarin die eerste en die sewende dae heilig was en waartydens daar ‘n samekoms of byeenkoms moes wees en ‘n offer aan God gebring moes word.

(4) Moes die dae van Ongesuurde Brode net vir ‘n beperkte tyd gehou word? Eksodus 12:17.

(5) Wat het God vêrder verduidelik moes gedurende hierdie sewe dae gedoen word? Eksodus 13:6-10, Deuteronómium 16:3-4.

Kommentaar: Suurdeeg moes uit die huise van die Israelite en weg van hul eiendom verwyder word. Hulle moes opvolgende geslagte inlig oor wat met hulle in Egipte gedurende daardie tyd, gebeur het. God se mense is beveel om ongesuurde brode vir die volle sewe dae van Ongesuurde Brode te eet.

Christus en die Apostels het die Dae van Ongesuurde Brode Gehou

(1) Het die ouers van Christus die Pasga en Dae van Ongesuurde Brode gehou? Lukas 2:41-43.

Kommentaar: Vers 43 verklaar: “En nadat die feesdae vir hulle verby was,” wat die Pasga en die sewe dae van Ongesuurde Brode, beteken.

(2) Het Christus as volwassene die Dae van Ongesuurde Brode nagekom? Markus 14:1-2, 12-16.

Kommentaar: Verse 1 en 2 het betrekking tot die beplanning van Christus se vyande om Hom te arresteer. Hulle was terdeë bewus daarvan dat Hy die Dae van Ongesuurde Brode sou nakom. Verse 12-16 toon aan hoe Christus sy dissipels opgedra het om vir die Pasga maaltyd reëlings te tref. Die Pasga was voor hierdie dae gehou. Dieselfde God wie beveel het dat die Pasga vir ewig gehou moet word, het ook bevel dat die Dae van Ongesuurde Brode vir ewig gehou moet word.

Al het die Pasga maal ongesuurde brode verlang, is Pasga nie ‘n tyd vir ongesuurde brode nie. Alhoewel gegiste brood op hierdie dag geëet kon word, moet alle gismiddels uitgesit wees, om die Eerste Dag van Ongesuurde Brode in te gaan, soos die gebod bepaal. Die Jode in Christus se tyd het die Pasga verkeerd getel as ‘n tyd van ongesuurde brode (sien Markus 14:12).

(3) Het die apostels die Dae van Ongesuurde Brode onderhou, na Christus se dood en opstanding? Handelinge 12:3; 20:6.

Kommentaar: As die skrywer van die boek Handelinge, het Lukas (Handelinge 12:3) hierdie verwysing gebruik as ‘n gebeurtenis wat deur die ware Kerk nagekom is. Net so, is hierdie tydsperk weer gebruik toe Lukas later saam met Paulus in Klein Asië gereis het. (Handelinge 20:6).

(4) Bevat die Bybel enige uitdruklike opdrag om die Dae van Ongesuurde Brode te onderhou?

I Korinthiërs 5:7.

Kommentaar: Paulus het hom uitgelaat, dat soos Christus ons paaslam vir ons geslag is, moet ons voortgaan om die Fees van Ongesuurde Brode te hou. Die sentrale betekenis van suurdeeg, sal hieronder in groter besonderheid bespreek word.

Simbole Wat Sonde Tipeer

(1) Verwys die Skrif na Egipte as ‘n simbool van sonde? Openbaring 11:8; Hebreërs 11:24-27

Kommentaar: In Openbaring 11:8 word die groot stad (verwysende na Jerusalem; sien ook Openbaring 16:19) in sy sondige opset geestelik met Sodom en Egipte vergelyk. In Hebreërs 11:24-27, vind ons dat Moses die plesier van sonde wat Egipte gebied het, verwerp─en verkies het om God te gehoorsaam en saam met sy mense te ly, terwyl hy verby die aantreklikheid van hierdie tydelike bose wêreld gekyk het.

(2) Hoe was Israel in Egipte behandel? Eksodus 1:11, 13, 14; 2:23.

Kommentaar: Sedert die tyd van Adam, verduur die hele wêreld die gebondenheid van sonde.

(3) Word die wat deur God geroep word, vermaan om hierdie huidige wêreld en die sonde wat dit aanmoedig te weerstaan? I Johannes 2:15-17: Hebreërs 12:1-4.

Kommentaar: Om die sonde van hierdie wêreld te weerstaan en daarvan weg te draai, vereis ywer en volgehoue inspanning.

(4) Hoekom het God vir Israel opgedra om nie ingesuurde brood (of gismiddels in enige kos) gedurende die Dae van Ongesuurde Brode te eet nie? Eksodus 12:15, 20.

Kommentaar: ‘n Gishoudende middel veroorsaak brood om te rys of gepof te word.

(5) Wat is verkeerd met ‘n persoon wat opgeblase is? I Korinthiërs 5:2, 13:4; Kolossense 2:18

Kommentaar: “Opgeblaas” is ‘n toestand van self-verheffing of hoogmoed wat van ‘n sondige en ‘n opstandige gesindheid, kom. Dit is duidelik dat ‘n “opgeblase” toestand die resultaat van sonde is. Net soos brood rys met ‘n gismiddel daarin, word mense “opgeblaas” as gevolg van sonde Let daarop dat dit geoorloof is om gesuurde brood enige ander tyd buite hierdie dae, te eet.

Israel Kom Uit Egipte

(1) Wanneer en waar het Israel hul eksodus vanuit Egipte begin? Was Israel baie verheug en opgewonde toe hulle eers Egipte verlaat het? Númeri 33:3; Deuteronómium 16:1.

Kommentaar: Raämses was in Gosen geleë, waar die Israelite gewoon het. Nadat hulle die Egiptenare genader het, op die die Pasga dag om skatte van hulle te “leen” (Eks. 11:2), (eintlik om billike salarisse wat nooit as slawe aan hulle betaal was nie, te ontvang) het hulle die aand van die 15de van Abib byeen gekom. Hierdie was ‘n “Nag om Plegtig Onderhou te word” soos die wolk eers oor die Israelite gevorm het en in die nag lig en in die dag skadu voorsien het. (Eks. 12:42; 13:21-22). Kort na hulle byeenkoms het en reëlings volgens hul stamme, het hulle reis begin. Israel het gedurende daardie nag begin stap en deur die volgende dag gereis.

(2) Waarheen het Israel van Raämses af gegaan? Númeri 33:5.

Kommentaar: Hulle het op die roete gereis wat bekend is as die “Weg van die Rooi See” totdat hulle ‘n punt naby Sukkot bereik het het (‘n naam wat “tydelike wonings” of “tente” beteken) Op die volgende oggend het hulle na die volgende kampplek vertrek.

(3) Wat was na Sukkot, Israel se volgende bestemming? Númeri 33:6.

Kommentaar: Hulle het Ooswaarts op die Weg van die Rooi See gegaan totdat hulle by Etam gekom het. Etam was op hierdie hoof reis roete geleë, naby die oostelike kant van Egipte, waar die wildernis begin het.

(4) Waar het God hulle opgedra om van Etam weg te draai? Eksodus 14:1-2; Númeri 33:7.

Kommentaar: Die logiese manier uit Egipte, was om reguit oos aan gaan, maar op hierdie punt het God Israel opgedra om te “draai” of rigting te verander van waar hulle voorheen op pad was. Klaarblyklik het hulle skerp na die suide vanaf Etam gedraai, net voordat hulle die omgewing van die Rooi See se bereik het.

(5) Soos wat Israel suidwaarts gereis het, het God veroorsaak dat Farao se hart verander het? Eksodus 14:8.

Kommentaar: Israel het in die omgewing van Migdol gekamp, soos Númeri 33:7 verklaar. Hier, was die land meer ru en vordering baie stadiger in hierdie wildernis tussen Baäl-Sefon en Migdol, net wes van hierdie boonste gedeelte van die Die Rooi See. Hierdie Migdol word ook in Jeremia 44:1 en 46:14 genoem, in Egipte.

(6) Het die mense van Israel paniekerig geword toe hulle bewus word dat hulle deur die Egiptenare ingesluit was? Eksodus 14:10-12.

Kommentaar: Soos Israel uit Egipte ontsnap het, het dit voorgekom asof die Egiptenare hulle ingesluit het tussen die Rooi See aan die ooste en die Pi-Hágirot berge in die suide (Eks. 14:2-4). Farao se voorneme was om so veel as moontlik van die hulpelose Israelite te vernietig met sy goed-toegeruste krygsmag─wat op daardie tyd die mees magtigste krygsmag in die wêreld was. Josephus skryf dat die Egiptenare wat die Israelite agtervolg het, nie net die 600 strydwaens ingesluit het nie, maar ook 50,000 ruiters en 200,000 voetsoldate (Antiquities, bk. 11, hstk 15, par, 3). Farao het diegene agtervolg wie die slawerny van Egipte verlaat het, net soos Satan probeer om enigeen se pogings te keer wat die slawerny van sonde wil ontvlug. Soos wat Egipte sonde tipeer, net so tipeer Farao vir Satan.

(7) Hoe het Israel hierdie dodelike strik van die Egiptiese leër, ontsnap? Eksodus 14:13-16.

Kommentaar: Alleenlik deur God se wonderbaarlike ingryping om die Rooi See oop te maak was Israel van die Egiptenare verlos. Die Sewe Dae van Ongesuurde Brode (Eks. 12:15) skilder die verlating uit geestelike Egipte en geheel uitkom uit sonde uit. Om uit Egipte te kom het inspanning aan die kant van Israel vereis, sowel as God se bemiddeling. Net so, moet ons ook onafgebroke aanhoudende inspanning uitoefen om met God se hulp, uit sonde te kom.

Verpligte Onderhouding van die Dae van Ongesuurde Brode

Die dag wat Israel hul eksodus begin het was die 15de van Abib, en die dag wat hulle heeltemal uit Egipte gekom het was die 21ste van Abib. Ons sal sien dat beide dae as heilige dae waargeneem moet word─verpligte byeenkomste.

(1) Wat is God se opdrag ten opsigte van die Eerste Dag van Ongesuurde Brode en die dag wat dit onmiddellik voorafgaan? Levitíkus 23:4-7; Númeri 28:17-18.

(2) Wat is God se opdrag en opsigte van die sewende en laaste dag van Ongesuurde Brode? Levitíkus 23:8; Númeri 28:25.

Kommentaar: Beide van hierdie Heilige Dae (wat ook na verwys word as Hoë Dae) het in die eerste maand van die heilige jaar geval, wat in die lente geskied. “Abib” was die naam van hierdie maand wat later na “Nisan” verander is. Op hierdie twee Heilige Dae, mag geen beroepswerk gedoen word nie, en verpligte byeenkomste moet plaasvind en spesiale offers moet gegee word.

Vermy Geestelike Gisting

(1) Moes die apostel Paulus ‘n besondere ernstige sonde in Korinte een keer voor die Dae van Ongesuurde Brode aanspreek? I Korinthiërs 5:1.

(2) Het die broeders wat so ‘n sonde verdra het hulleself as besonder vergewend en regverdig beskou? I Korinthiërs 5:2.

(3) Wat het Paulus se opdrag oor wat met hierdie oortreder gedoen moet word? I Korinthiërs 5:4-5.

(4) Wat was Paulus se opdrag aan diegene wat hierdie opgeblase gesindheid gehad het? I Korinthiërs 5:6-7.

Kommentaar: Nadat hy hulle opgeblase omstandigheid berispe het, het Paulus gewaarsku dat selfs ‘n klein bietjie suurdeeg ‘n groot hoeveelheid deeg kan insuur, net soos selfs die geringste sonde, ‘n mens se karakter kan bederf. Hy het hulle toe gelas om die ou suurdeeg uit te suiwer, of met die suurdeeg weg te doen, soos gedoen word omtrent die tyd wat die Pasga aankom (soos ware Christene toe en nou steeds beoefen).

Paulus het die geestelike aspek beklemtoon om die geestelike suurdeeg van sonde uit te sit, hoogmoed en die van die eie-geregtigheid, om sodoende ongesuurd of rein van sonde, te word. Hierdie analogie sou nutteloos wees indien die broeders nie vertroud met die uitsit van suurdeeg gedurende hierdie seisoen, op ‘n jaarlikse basis was nie.

(5) Wat het Paulus hulle opgedra om volgende te doen, nadat die ou suurdeeg letterlik en geestelik verwyder was? I Korinthiërs 5:8.

Kommentaar: Paulus het die Korinte broeders uitdruklik opgedra on die Fees te onderhou. Die ou suurdeeg, wat uitgegooi was, het kwaadwilligheid en boosheid verteenwoordig, terwyl die ongesuurde toestand opregtheid en waarheid verteenwoordig. Die betekenis van die Dae van Ongesuurde Brode definieer opvallend wat God van Sy mense verwag─ons moet sonde as ‘n manier van lewe uitsit!

Konings van Juda het die Dae van Ongesuurde Brode Onderhou

(1) Het Koning Jehiskía toe hy die troon bestyg het, het hy nodige veranderings ingestel? II Kronieke 29:3-10.

Kommentaar: Jehiskía het God gevrees en het gestreef om Hom in alles te gehoorsaam. Jehiskía het die priesterskap ten laste gelê om die tempel in orde te kry en klaarmaak om die offer sisteem wat vir baie jare verwaarloos was, te hervat.

(2) Nadat die Pasga gehou was, het Juda en dié van Israel wat suide toe gereis het om by hulle aan te sluit, die Dae van Ongesuurde Brode met groot blydskap gehou? II Kronieke 30:21.

(3) Na hulle verheug was gedurende hierdie dae (vir die eerste keer in baie jare), het die van Juda en die van Israel beraadslag om ‘n vêrdere sewe dae van Ongesuurde Brode te hou? II Kronieke 30:23.

Kommentaar: Nêrens in die Skrif vind ons dat dit ooit vantevore gebeur het. So vreugdevol was hierdie geleentheid dat die mense die Dae van Ongesuurde Brode vir 14 dae gehou het, met God se goedkeuring en seën!

(4) Het Jehiskía se agterkleinkind, Josía, eweneens hervormings ingestel nadat Juda afgewyk het om God te volg? II Kronieke 34:1-5.

Kommentaar: Josía het intens begeer om God te gehoorsaam en met sy hele hart dit gedoen.

(5) Het Juda (en die oorblyfsels van Israel wat voorheen na Juda hervestig het), die Pasga en Dae van Ongesuurde Brode gedurende die bewind van Josía onderhou? II Kronieke 35:1, 16-17.

(6) Was daardie Pasga en die Fees wat gevolg het ‘n gedenkwaardige geleentheid? II Kronieke 35:18.

Kommentaar: Die woord “Pasga” (of Pase seisoen) is dikwels weer gebruik om beide die Pasga en Dae van Ongesuurde Brode te beskryf. Hierdie plegtigheid was so gedenkwaardig dat so ‘n Pasga nie in die hele Israel sedert die tyd van Samuel, omtrent 500 jaar voor daardie tyd plaasgevind het nie. Hierdie was sekerlik ‘n vreugdevolle tyd van viering en innige aanbidding van die ware God. Na die mense vir etlike dekades, aanbidding van die ware God, ontneem was, het die mense weereens met groot blydskap Hom ooreenkomstig Sy wette en statute, aanbid.

Ver daarvan ‘n las te wees, is aanbidding van die ware God op ‘n ware wyse ‘n heuglike voorreg vir hulle wat kom (of weer terug kom) om Sy Weë heelhartig te volg.

In die volgende les, sal ons die volgende Heilige Dag in God se plan, die Dag van Pinkster ondersoek.

In hierdie les word die 1933 vertaling van die Afrikaanse Bybel gebruik tensy anders aan gedui.

Volgende in die Bybel Inleidingskursus:

Les 25: Die Fees van Eerstelinge─Pinkster

Die derde stap in God se Plan van Verlossing word geskilder deur Pinksterfees.

Die Dae van Ongesuurde Brode skilder God se mense wat uit sonde kom, net soos wat antieke Israel uit Egipte gekom het, sonde tipeer, wat die tweede stap in God se Plan van Verlossing is. Maar ‘n ander noodsaaklike stap is nodig, om sonde suksesvol in hierdie fisiese lewe te oorwin. Ons sal vind dat hierdie ontbrekende element, sentraal tot die Dag van Pinkster is, die Heilige Gees─God se absolute krag is.