JavaScript

This website requires the use of Javascript Explain This   to function correctly. Performance and usage will suffer if it remains disabled.
Waar is God se Kerk vandag?
New York VSA Jamaika Peru Idaho, VSA Indië België Kenia Arkansas, VSA Suid-Afrika Engeland Nigerië Ohio, VSA

Jesus het gesê: "Ek sal My Kerk bou." Daar is 'n enkele organisasie wat die hele waarheid van die Bybel leer, en is geroep om te leef deur "elke woord van God." Weet u hoe om dit te vind? Christus het gesê dit sou:

  • "Alle dinge" leer wat Hy beveel het
  • Lede bevat wat uitgeroep en afgesonder is deur die waarheid
  • 'n "Klein kuddetjie" wees

Eerste in God se Plan─Die Pasga

Les 23

Die Bybel Inleidingskursus

INLEIDING

God se Sewe Fees Dae

Hierdie les begin ‘n reeks van sewe lesse wat voordelig sal wees nie net as ‘n eerste bekendstelling van die onderwerp aan baie nie, maar ook dien as ‘n opknapper wat elke jaar voor die Fees hersien kan word. Hierdie lesse dek ‘n fassinerende onderwerp van die feeste wat God Sy mense opdra om vir altyd te hou, tot vandag toe. Saam, beeld hierdie sewe feeste ‘n oorsig van God se plan van Verlossing uit, met elke Fees wat ‘n afsonderlike belangrike stap in God se totale Meester Plan van Verlossing, voorstel.

Voordat die feeste vermeld word met ‘n beskrywing van hoe elkeen nagekom moet word, bied Levitíkus 23:4 die volgende aan: “Dit is die feestye van die HERE, die heilige vierdae wat julle moet uitroep op hulle bepaalde tyd.” Soos die nuwe heilige jaar in die lente begin, geskied hierdie feeste in ‘n besondere volgorde en op ‘n besondere tyd soos wat ons in elk van die sewe lesse sal ondersoek. Sewe is God se spesiale nommer wat voleindiging en volmaaktheid aandui. Daar is sewe feeste in God se Meester Plan asook sewe Heilige Dae. ‘n Heilige dag is ‘n jaarlikse Fees Dag waarin geen beroeps werk gedoen mag word nie en God ‘n offergawe beveel.

Pasga, die eerste fees, is nie ‘n Heilige Dag waarin geen werk gedoen kan word nie en word op hierdie dag ook nie nie ‘n offer verlang nie. Hierdie dag, gaan egter ‘n Heilige Dag vooraf, waarin daar wel ‘n offer beveel word. Pasga vereis dat God se mense moet byeenkom en dié dag is gaan onmiddelik die Eerste Dag van die Fees van Ongesuurde Brode vooraf en maak die stappe wat deur al die oorblywende feeste wat daarop volg, moontlik.

Die Begin van God se Plan─Nie die Einde nie

Menige moderne godsdienstiges beweer dat die kwessie van verlossing by die “kruis” geëindig het (alhoewel Christus moontlik op ‘n regop paal gesterf het)─dat die aanvaarding van Christus se dood, al wat daar is om verlos te word. Hulle beweer verder, dat behalwe vir aanvaarding van hierdie offer, daar niks verder is wat gedoen moet word nie, aangesien ons reeds “gered” is. Hulle verkondig verkeerdelik die eerste stap aan van God se plan van verlossing as die einde van die saak. Die Bybel wys egter dat daar baie meer ten opsigte van hierdie aangeleentheid is en dat die mens se verpligting nie by die kruis eindig nie

Christus het gekom en Homself vir die sondes van die wêreld geoffer en is hierdie fase van God se Plan met welslae afgehandel, toe Hy met Sy laaste sterwens woorde “Dit is Volbring” geuiter het (Joh. 19:30).

Voor dit, het Christus Sy kommissie om die goeie nuus van die Koninkryk van God te verkondig en om Sy dissipels te leer en voor te berei om hierdie Werk tot en met Sy wederkoms aan die einde van die eeu, voort te gaan, vervul. Aangaande hierdie fase van Sy kommissie, het Hy verklaar, “Die werk wat U My gegee het om te doen, het Ek volbring” (Joh. 17:4). Christus, het waarlik hierdie fase van God se Plan voltooi en is Hy vandag, besig en bedrywig as bemiddelaar in Sy huidige rol as Hoë Priester, ten opsigte van diegene wat deur God geroep is (Rom. 8:34), asook om Sy Werk en Kerk in die laaste jare te lei, voor die wêreld se afgryslikste tydperk van lyding ooit, wat die mensdom in die gesig staar.

Ons moet die feit beetkry dat Christus se offer die eerste belangrike stap in God se oorhoofse Plan is, wat al die volgende stappe moontlik maak.

LES 23

Die Behoefte vir ‘n Lewende Verlosser

(1) Hoekom is dit nodig vir die mensdom om ‘n Verlosser te hê? Romeine 3:23; 6:23.

Kommentaar: Sonder dat die straf vir ons sonde betaal word deur iemand wie se waarde groter is as die van die hele mensdom, sal almal inividueel die dood straf moet betaal.

(2) Het God voor die Skepping beplan dat Christus die Verlosser van die mensdom sou wees? I Petrus 1:18-20.

(3) Sou Christus se dood en gestorte bloed ons gered het, indien hy nie uit die dode opgestaan het nie? I Korinthiërs 15:17.

(4) Indien Christus se dood alleen ons nie red nie, wat sal dan? Romeine 5:10; Johannes 14:19

Kommentaar: Ons is deur Sy dood tot God versoen, maar deur Sy lewe gered. Christus het ons van die dood vonnis gered, daar Hy die dood in ons plek verduur het. Wanneer ons eens in hierdie manier gered is, word ons deur die lewende Christus bewaar, wie Sy Heilige Gees stuur, om diegene wat in hierdie tyd geroep word, te versterk en te bewaar.

Die Pasga Lam

God het toegelaat dat die stamme van Israel vir feitlik twee en ‘n halwe eeu in Egipte bly voordat Hy hulle vanuit slawerny bevry het. Hy het Moses gebruik om Israel te wys wat moet gebeur om hulle vanuit Egipte te bevry. Toe nege van die tien plae reeds op Egipte losgelaat was, het Moses beonderhede aan die Israelite oorgedra, wat hulle ter voorbereiding moes doen vir die finale plaag. God het aan hulle openbaar dat die maand Abib die begin was van die heilige jaar en dat Israel ‘n lam op die 10de van die maand moes vat, dit hou tot die 14de van die maand, wanneer dit geslag moes word. Die lam moes ‘n spesiale doel vervul.

(1) Het Jesaja geprofeteer dat Christus soos ‘n lam na die slagplek geneem sou word? Jesaja 53:7-8.

(2) Het die Pasga lam Christus voorgestel? Johannes 1:29; I Petrus 1:19.

(3) Toe die lam geslag was, wat moes met die bloed daarvan gedoen word? Eksodus 12:6-7.

(4) Watter doel het die bloed gedien, toe die 10 de plaag Egipte tref? Eksodus 12:12-13.

Kommentaar: Oral waar daar bloed aan die deurposte gesmeer is, het die doodsengel oor daardie besondere huis gegaan. Die bloed het aangedui dat daardie huis beskerm was. Hierdie gebeurtenis simboliseer die vervulling van die Pasga lam, dié een wat baie eeue later in die vlees as Jesus Christus sou kom.

(5) Was Israel opgedra dat dit geoorloof was om op die 15 de van die maand die Pasga te onderhou, terselfdertyd as die Fees van Ongesuurde Brode indien hulle dit sou verlang? Levitíkus 23:5-6.

Kommentaar: Die Pasga moes altyd op die 14de van die maand onderhou word, daar die Fees van Ongesuurde Brode op die 15de van die maand begin. Dit is duidelik in die Skrif benoem. Die feit dat sekere sektes van die Jode dit in gedrang gebring het deur die Pasga op die 15de dag te hou (danksy die tyd van Antiochus Epiphanies en sy Hellenistiese invloed), het geensins die duidelike Skrif se opdragte dat die Pasga op die 14de gehou moes word, omvergewerp nie. Die Jode in Galiléa het die Pasga op die 14de dag gedurende die tyd van Christus gehou, alhoewel meerendeel Jode hierdie opdrag kompromitteer het.

(6) Vir hoe lank was die Israelite beveel om die Pasga te hou? Was dit aan elke opvolgende geslag oorgelaat om te besluit hoe hulle dit sal hou? Eksodus 12:24.

Jesus het die Pasga Gehou

(1) Het Jesus se ouers die Pasga gehou en op ‘n jaarlikse basis na Jerusalem gereis? Lukas 2:40-42.

(2) As ‘n volwasse, het Jesus aangehou om die Pasga te hou? Johannes 2:13, 23.

Kommentaar: Aangesien Jesus, voor Sy menslike geboorte, die HERE was waarna in die Ou Verbond verwys is (soos Les 3 van hierdie kursus verduidelik), het Hy die gebod om die feeste wat Hy aan Israel gegee het, om te hou nagekom. Christus het hom aan die wette van God en die wil van Sy Vader in die hemel, onderwerp.

(3) Het Christus getrou die Pasga saam met Sy dissipels gehou tot op die tyd van Sy dood? Mattheüs 26:19-21; Markus 14:16; Lukas 22:14-16.

Christus Stel ‘n Nuwe Verordening in vir Die Pasga

Terwyl Christus en Sy dissipels die Pasga lam ge-eet het, die aand voor Sy kruisiging, het Hy die aangeleentheid gebruik om aan te dui hoe Sy Kerk van daardie tyd af die Pasga moes hou.

(1) Wat het Christus gedurende die Pasga maal gedoen? Johannes 13:1-5.

Kommentaar: Christus het Sy maaltyd onderbreek om ‘n nuwe instelling te demonstreer wat die dissipels van daardie tyd af met elke opvolgende Pasga diens moes nakom. Dit was op hierdie punt van die maaltyd dat Satan dit in die hart van Judas Iskáriot, geplaas het om Christus te verraai.

Die voete-was, seremonie was heeltemal nuut, daar dit nooit vantevore deel van ‘n Pasga diens nie. Christus was uiters passievol, daar Hy geweet het dat dit Sy laaste Pasga saam met Sy dissipels sou wees (Lukas 22:14-16). Christus het groot moeite gedoen om dit wat nuwe verordeninge vir hierdie aangeleentheid, sou wees, in te stel. In Johannes se weergawe van die evangelie, wat lank na die ander gekanoniseer was, het hy dit nodig geag om oor die voete-was verordening te skryf.

(2) Wat was die betekenis omtrent Petrus se weiering dat Christus sy voete-was en wat was Christus se antwoord daarop? Johannes 13:6-9.

Kommentaar: Petrus se heftige teenkanting het vir Christus die geleentheid gegee om te verduidelik dat tensy een nie ten volle aan hierdie aan hierdie verordening deel het nie, kan hy nie deel aan Christus hê nie. Toe Petrus dit eers verstaan het hy na die ander uiterste gegaan. Christus het egter benadruk dat net die voete gewas moet word.

(3) Wat het Christus as rede beklemtoon vir hierdie nuwe verordening? Johannes 13:12-15.

Kommentaar: In vers 12, na Hy hulle voete gewas het, het Christus Sy dissipels gevra, “Verstaan julle wat ek aan julle gedoen het? In verse 14 tot 15, benadruk Hy, “As Ek dan, die Here en die Meester, julle voete gewas het, is julle ook verplig om mekaar se voete te was. Want Ek het julle ‘n voorbeeld gegee om, net soos Ek aan julle gedoen het, ook so te doen.” Hierdie was uitdruklike opdragte dat Sy dienaars hierdie instelling moet nakom─’n taak wat gewoonlik deur die minste van dienaars gedoen word.

Dit kan nie ontken word dat Christus ook verwys het na ‘n vlak van diens wat buite die gebied van die Pasga seremonie strek─’n manier van hoe Sy dienaars hul lewens sou lewe. Omdat Christus Sy lewe asfgelê het, moet hulle gewillig wees om dieselfde te doen. Die Pasga verordening van voete-was beteken baie meer as net die fisiese daad. Die elf getroue dissipels het aangegaan en apostels geword en met uitsondering van Johannes uiteindelik hulle lewens afgelê.

(4) Het Christus ‘n seën aangekondig in verband met die nakoming van hierdie verordening? Johannes 13:17.

Kommentaar: Rakende die frase “salig is julle as julle dit doen” is die term “salig” se betekenis nie so ooglopend nie. Dit is afkomstig van die Griekse woord makarios, wat beteken uiters geseënd, voorspoedig, goed-af, geseënd of gelukkig. Hierdie vers sal pasliker lees, “uiters geseënd is julle as julle dit doen”. Dit is’ n beloofde seëning vir die hou van die insetting wat Christus sopas ingestel gehad het.

Nuwe Simbole vir die Pasga Diens

(1) Op watter tydstip het Christus gedurende die maaltyd die nuwe simbole ingestel? Lukas 22:20.

Kommentaar: Hierdie vers dui dat die nuwe simbole (wat ‘n ander nuwe verordening uitmaak) “na ete” gegee was, terwyl die voete-was verordening gedurende ete ingestel was.

(2) Wat was die eerste simbool wat nadat die voete-was seremonie uitgevoer is (terwyl die ete gedeelte van Christus se laaste Pasga einde se kant toe gestaan het)? Mattheüs 26:26.

(3) Watter tipe van brood is altyd gedurende die Pasga maal geëet, gebreek en aan die dissipels gegee? Eksodus 12:8; Númeri 9:11.

Kommentaar: Die Pasga is altyd met ongesuurde brood geëet. Ongesuurde brood verteenwoordig wat onbevlek van sonde en hoogmoed is, daar albei deur suurdeeg verteenwoordig word.

(4) Wat word deur die gebreekte brood gesimboliseer? Mattheüs 26:26 I Korinthiërs 11:24; Johannes 6:58; I Petrus 2:24; Jesaja 53:5.

Kommentaar: Ons vind dat die gebreekte brood die gebreekte liggaam van Christus simboliseer en deur daardie brood te eet, gekoppel word daaraan om die ewige lewe te hê (Johannes 6:58). Die gebreekte liggaam is regstreeks nou verbind met ons fisiese genesing.

(5) Watter ander simbool is saam met die gebreekte brood ingestel? Mattheüs 26:27;Lukas 22:17-18.

Kommentaar: Hierdie “vrug van die Wynstok” waarna in Lukas 22:18 en Mattheüs 26:29 verwys word, kon net wyn gewees het. Baie belydende Christene dring daarop aan dat dit na druiwe sap verwys. In die lente van die jaar, kan die druiwe van die vorige jaar net as wyn, asyn of stroop bestaan het. Druiwe sap kon nie na 40 dae vanaf die druiwe oes, bestaan het nie. Wyn was ‘n prominente drank in Israel en Judea gedurende Christus se tyd (Hastings Dictionary, blsy 973-974). Dit was ‘n stapelvoedsel met maaltye en spesiale geleenthede (Johannes 2:1-11).

(6) Wat was die betekenis van ‘n klein bietjie wyn te drink? Mattheüs 26:27-28; Lukas 22:20.

Kommentaar: Die wyn was simbolies van Christus se gestorte bloed─die offer van Sy lewe─wat Hy as Hoë Priester later sou aanwend om sondes te reinig van diegene wat deur God geroep word.

(7) Moet ware Christene, Christus se voorbeeld volg en die simbole van brood en wyn tydens die Pasga diens gebruik? Lukas 22:19-20; I Korinthiërs 11:24-25.

(8) Hoe dikwels moet die Pasga Diens─die gedenkdiens van Christus se dood─waargeneem word? Eksodus 12:14; 13:10; Levitíkus 23:5; I Korinthiërs 11:26.

Kommentaar: ‘n Gedenkdiens word altyd jaarliks of een maal per jaar waargeneem─ nie elke week of maand nie.

Die bewoording in I Korinthiërs 11:26, “Want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink…” beteken nie so dikwels as wat jy besluit om “hierdie brood en hierdie beker te drink nie.” Dit beteken net tydens elke gedenkdiens van hierdie geleentheid─met Pasga, wat net een keer per jaar plaasvind. Deur dit te neem erken en eer jy Christus se dood tot Sy wederkoms.

Ons Paaslam

(1) Word Christus uitdruklik ons paaslam of offer genoem? I Korinthiërs 5:7.

(2) Het die Paaslam se bloed nadat dit geslag was, ‘n doel gedien? Eksodus 12:6-7.

(3) Was dit nodig vir Christus om Sy bloed te vergiet? Hebreërs 9:22.

(4) Was dit geprofeteer dat Christus Sy siel sou uitstort (fisiese bestaan wat afhanklik van Sy lewensbloed was) tot die dood toe? Jesaja 53:2; Levitíkus 17:11.

Kommentaar: Die lewe van alle vlees is hoofsaaklik in die bloed, soos wat hierdie verse duidelik maak.

Die Gebreekte Liggaam van Christus

(1) Hoekom is Christus gegesel (met swepe wat skerp metaal stukke gehad het wat sekerlik die vlees tot op die been kon oopsny) voordat Hy gekruisig is? Johannes 19:1; Jesaja 52:14.

Kommentaar: Christus was so verbrysel dat hy gladnie herken kon word nie, “so misvormd was sy voorkoms, geen mens meer nie…” Dit was geprofeteer om te gebeur en sluit regstreeks aan by Jesaja 53:5, wat verklaar: “en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom.”

(2) Hoe word daar vir ons genesing deur die gebreekte liggaam van Christus aangebring? Jesaja 53:5; 1 Petrus 2:24; 1 Korinthiërs 11:29-30.

Kommentaar: Die bewoordings, “Maar Hy is ter wille van ons oortredinge deurboor ter wille van ons ongeregtighede is Hy verbrysel” en “self ons sondes in sy liggaam op die kruishout gedra het” het betrekking op fisiese sonde of oortredings, wat verskil van geestelike sondes wat deur Christus se bloed gedek word. Die apostel Paulus het duidelik die verbintenis gemaak tussen die versuim om die betekenis van Christus se gebreekte liggaam te onderskei en hulle wie siek is of wat reeds ontslaap het (I Korinthiërs 11:29-30). Lees Jakobus 5:14-15 waar genesing aan die vergewing van sonde verbind word. Neem kennis van Psalm 103:2-3 met betrekking tot die weldade wat aan die betekenis van wyn en brood geheg word. (Ons boekie The Truth About Healing bied ‘n deeglike verduideliking van die genesing onderwerp.)

Die Kerk Handhaaf die Onderhouding van Pasga

(1) Het die vroeë Kerk na “Paasfees” as ‘n beginpunt in tyd verwys, aanwysend dat hulle dit moes onderhou het? Handelinge 12:4.

Kommentaar: Die woord “Paasfees” is verkeerd vertaal vanaf die Griekse woord “Pasga,” wat duidelik Pasga beteken. Dieselfde Griekse woord is meer as 25 keer op ander plekke in die Nuwe Testament korrek vertaal “Pasga”.

(2) Bestaan daar sekulêre getuienis ter ondersteuning dat die Kerk van God die Pasga voortgegaan het om op die 14de dag van die eerste maand onderhou het─lank na die apostels se tyd.

Kommentaar: Polycarp, Polycrates en ander lojale dienaars van God het geweier om kompromisse oor dié Feeste waarvoor God opdrag gegee het, aan te gaan.

Polycrates skryf, “Dientengevolge onderhou ons die egte dag; voeg niks daarby nie en neem niks daarvan weg nie. Omdat daar in Asië groot ligte aan die slaap geraak het, wat in die dag wanneer die Here sal verskyn, weer sal opstaan…Bowendien, het Johannes wat op die bors van Jesus gelê het…asook Polycarp…Almal hierdie het die veertiende dag van die Pasga ooreenkomstig die Skrifte onderhou en geensins in enige opsig afgewyk nie, en die reël van die geloof gevolg” (Ecclesiastical History, Eusebius, bk. 5, hfst.24).

Ons boek The History of the True Church-Where Is It Today? voorsien meer inligting van hulle wat God se ware Pasga vanaf die tyd van die apostels, tot hierdie huidige tyd, getrou onderhou.

In hierdie les word die 1933 vertaling van die Afrikaanse Bybel gebruik tensy anders aan gedui.

Volgende in die Bybel Inleidingskursus:

Les 24: Die Dae van Ongesuurde Brode

Die ware proses om uit sonde te kom is wat ware Christene moet doen sodra hul lei skoon gevee is. Selfs voor daar onder die offer van Christus gekom word, moet daar erkenning en berou wees oor sonde wat as ‘n wyse van lewe gedoen was. Die proses om uit sonde uit te kom is nie oombliklik nie─dit verg baie jare van oorwinning en karakter bou. Hierdie tweede stap in God se plan word uitgebeeld deur die Dae van Ongesuurde Brode, wat die uitsit van sonde uit ons lewens, tipeer.

Hierdie les sal die oorsprong en bedoeling van hierdie dae, ondersoek.