JavaScript

This website requires the use of Javascript Explain This   to function correctly. Performance and usage will suffer if it remains disabled.
Waar is God se Kerk vandag?
New York VSA Jamaika Peru Idaho, VSA Indië België Kenia Arkansas, VSA Suid-Afrika Engeland Nigerië Ohio, VSA

Jesus het gesê: "Ek sal My Kerk bou." Daar is 'n enkele organisasie wat die hele waarheid van die Bybel leer, en is geroep om te leef deur "elke woord van God." Weet u hoe om dit te vind? Christus het gesê dit sou:

  • "Alle dinge" leer wat Hy beveel het
  • Lede bevat wat uitgeroep en afgesonder is deur die waarheid
  • 'n "Klein kuddetjie" wees

U mag verkies om die volgende te lees:

Wie het Sondag Aanbidding Gemagtig?

Les 22

Die Bybel Inleidingskursus

INLEIDING

Satan, as die groot bedrieër, het talle valse vorme van feitlik elke aspek van God se waarheid, aangebied. Nie alleen het hy God se ware Kerk vervals nie, maar het hy ook die einste teken, wat diegene identifiseer wat God ken en gehoorsaam─die Sabbat dag.

Satan het daarin geslaag om ‘n belydende Christendom te verlei om Sondag te aanvaar en die Sabbat te verwerp. In Genesis, hoofstuk 1, toe God oorspronklik die sewe-dag week defineer het, het Hy eenvoudig elke dag genommer. Hulle is genoem “die eerste dag,” “die tweede dag” ens. Al die dae van die week was eenvoudig deur nommers geidentifiseer, behalwe die sewende dag. Aangaande die sewende dag, lees ons, “En God het op die sewende dag sy werk voltooi wat Hy gemaak het, en op die sewende dag gerus van al sy werk wat Hy gemaak het. En God het die sewende dag geseën en dit geheilig, omdat Hy daarop gerus het van al sy werk wat God geskape het deur dit te maak” (Gen. 2:2-3). In Eksodus 20:10, toe God die Tien Gebooie bekend gemaak het, het Hy bevestig, “die sewende dag is die sabbat van die HERE jou God…” Dus sien ons dat God aan die sewende dag spesiale eer en ‘n unieke titel gegee het, anders as die ander dae. (Vandag, dra hulle almal heidense name─Sondag [dag van die Son], Maandag [dag van die Maan], Dinsdag [Tiw’s dag] en so aan.)

Hoekom het die eerste dag so prominent geword?

In hierdie les sal ons opsom hoe dit gebeur het dat Sondag deur ‘n belydende Christendom gehou word, alhoewel dit nooit ‘n gebod─in die Bybel─of selfs toegelaat was nie. Ons sal ook sommige maniere sien van wêreldse teoloë se pogings om Sondag onderhouding te regverdig, kennis neem.

LES 22

Die Eeerste Dag van die Week─Satan se Namaaksel van die Sabbat

Voordat die Skrif ondersoek word vir enige bewyse vir Sondag onderhouding, moet ons noodsaaklike historiese agtergrond oor hierdie onderwerp, dek. Die heel eerste weergawe van ‘n leier, wat opgestaan en ‘n godsdiens teenstrydig met God se leerstellings aangemoedig het, was Nimrod. Nimrod was hoë priester van die Son en sy moeder-eggenote, Semiramis, priesteres. Baie van die godsdiens van die Babiloniese Geheimenisse het hulrsrong met Nimrod en Semiramis, wie die mense van Babel vir ongeveer twee eeue na die Vloed, regeer het.

Nimrod het die gebruik om God te vrees en gehoorsaam te wees as lafhartigheid gebrandmerk (Josephus, Antiquities of the Jews, Bk 1, hfstk 1V). Hy het homself in die plek van God gestel (Sien Genesis 10:9 waar die regte vertaling van die woord “voor”, “teen” moes wees.) Toe Nimrod sterf, het sy navolgers hom as ‘n god aanbid─die personifikasie van die son god (Satan). Hy was met die naam “Baäl” bekend, wat “meester” of “heer” beteken, soos wat hy probeer het om homself bo die ware Heer en Meester van die heelal te verhoog. Tog, was Nimrod bekend met etlike ander name. In Babilon was hy “Tammuz”. In Sirië was hy bekend as “Adonis”, wat “heer” beteken. In Egipte was hy bekend die god “Osiris” en Semiramis was bekend as die godin “Isis”.

Die Babiloniese Geheimenisse het vir millennia na Nimrod se dood onaangetas gebly. Toe die noordelike koninkryk van Israel in ballingskap weggevoer is, het hul ontvoerders, die Assiriërs, mense van Babilon (wat steeds die Babiloniese Geheimenisse geloof aangehang het) in die land wat Israel voorheen bewoon het, geplaas. Hulle was die Samaritane wat in die Nuwe Testament genoem word en gedurig in onenigheid met die Jode. Simon Magis was die hoë priester van die Samaritaanse geloof. Hy het die ware godsdiens wat deur die apostels geleer was, teengestaan en het hy uitgegaan om sy eie bedrieglike evangelie te versprei. ‘n Ander Samaritaan, Justin Martyr, het gedurende die vroeë vorming van die groot valse kerk wat te Rome gesetel was, belangrik geword.

Justin Martyr het openlik die Sabbat teengestaan en het Sabbat onderhouers as Judaisme bestempel. Getrou aan sy agtergrond as ‘n Samaritaan en aanbidder van Nimrod as “heer” van die son, het hy, die onderhouding van Sondae bepleit, ongeveer twee eeue voordat dit vir die hele Romeinse Ryk deur Konstantyn bindend was. Die oorsprong van Sondag se benaming as die “Dag van die Here” is lank voor die eerste eeu en die tyd van Christus se missie op aarde, gedateer.

Uitreksels van die “Sondag” artikel vanuit die Encyclopedia Britannica, 11 de uitgawe, 1911, volume 26, bls. 94, word nou aangehaal: “Sondag, of die Dag van die Here, in die Christen Wêreld, die eerste dag van die week, wat ter nagedagtenis van Christus se opstanding gevier word, as die basiese dag vir openbare aanbidding.” Die artikel gaan voort, “’n Bykomende rede vir die gewydheid van die dag, mag in die assosiëring met Pinkster gevind word...” Dit is waar dat die Pinksterfees altyd op ‘n Sondag gevier word, soos wat die skrywers van hierdie artikel erken, tog is die opvolg verklaring bloot veronderstelling. Ons sal weldra die misgissing om Sondag met die Opstanding van Christus te vereenselwig aanspreek.

Die eerlikheid van hierdie geleerdes vir hul bydraes tot die voorgemelde artikel is nogal prysenswaardig, daar hulle reguit erken, “Daar is geen getuienis dat daar in die vroegste jare van Christenheid [die apostoliese era van die eerste eeu] daar enige formele Sondag onderhouding as ‘n rusdag of enige algemene staking van werk, was nie” (Ibid). Natuurlik, het die ware Kerk gedurende daardie tyd die sewende-dag Sabbat getrou onderhou.

Voortgaande in die artikel, lees ons, “Die eerste skrywer wat die naam van Sondag as van toepassing op die Dag van die Here genoem het, is Justin Martyr; hierdie aanwysing van die eerste dag van die week, wat van heidense oorsprong is, het algemene gebruik geword in die Romeinse wêreld, kort voor Justin geskryf het.” Heidense son aanbidding was reeds algemeen in die Romeinse Ryk, selfs voor die eerste eeu. Teen die tyd van Konstantyn in die vierde eeu, is die onderhouding van Sondag die finale status gegee, daar Keiser Konstantyn sy dekreet van 321 n.C te laste gelê het. Sy beroemde verordening begin, “Op die eerbiedwaardige Dag van die Son moet alle magistrate en mense…rus.” (Shaff-Herzog Encyclopedia of Religious Knowledge, artikel “Sondag Wetgewing”.

Die Rooms Katolieke Kerk was grootliks bemagtig deur hierdie maatreël. Deur sulke bydraers soos Simon Magis en Justin Martyr om hul fondasies te bevestig, het die Katolieke Konstantyn se weersin in die Sabbat gedeel. Hoewel Justin ‘n kritikus van Simon was, het beide die voorskrifte van die Babiloniese Geheimenisse bepleit en het beide die onderhouding van die Sabbat teengestaan en Sondag onderhouding begunstig. Daar moet gelet word, dat ongeveer hierdie tyd was planetêre name aan die dae van die week gegee: “Die gebruik van planetêre name [Maandag, Dinsdag ens] getuig van die groeinde invloed van astrologiese spekulasies wat deur die bekeerdes van die heidendom voorgestel is.” (Websters Rest Days, bls. 252).

Met Sondag onderhouding nou gewettig, was Sabbat onderhouding onwettig en teen 325 n.C. het dit strafbaar deur verbeurdverklaring van eiendom en die dood geword.

Was Christus se Opstanding op Sondag?

Die uitdrukking “die eerste dag van die week” verskyn agt verskillende verse in die Nuwe Testament. Ses van hierdie agt verse het betrekking op die die tyd wat met Christus se opstanding geassosieer word. Ons sal hulle hieronder ondersoek. Aangesien dit die primêre voetstuk is wat gebruik word om Sondag onderhouding te regverdig, moet dit heel eertse en allereers aangespreek word. Hou in gedagte dat selfs al was Christus op die eerste dag van die week opgewek─wat ons sal wys dat Hy nie het nie─bestaan geen Skriftelike basis om die Sabbat van die sewende dag van die week na die eerste dag te verander nie.

(1) Ten einde te verstaan hoe die dae bereken word, moet ons verstaan wanneer elke nuwe dag volgens Skrif begin. Begin ‘n dag met son-op, middernag, of sonsondergang? Genesis 1:5; Exodus 12:6

Kommentaar: “En dit was aand en dit was more” omvat die eerste sowel as al die orige dae van die Skeppings Week. (Genesis 1:8, 13, 19, 23, 31). Die bepalings was in hierdie orde geskryf daar elke dag teen die aand ongeveer teen die tyd van sonsondergang begin het. Dit is hoe God elke dag bepaal het.

Eksodus 12:6 het betrekking op die opdragte oor wanneer die Pasga lam geslag moet word. Die bewoording aan die einde van vers 6, “teen die aand” moet eintlik, “tussen die twee aande” lees. The Jewish Encyclopedia omskryf hierdie tyd as die skemeraand periode, tussen die tyd wanneer die son ondergaan en die nuwe dag begin en die donkerte wanneer die sterre veskyn. Alhoewel die Pasga op die 14 de dag van Abib (Nisan) gehou was, het dit eintlik die vorige aand begin, daar die 13de met sonsondergang ge-eindig het.

Die presiese begin van elke dag is beslissend om volgens Skrif tyd periodes te bepaal, soos ons sal sien. Dit is noodsaaklik om te help om die betekenis te onderskei van sulke Bybelwoorde soos in Lukas 23:54, wat as volg verklaar, “En dit was die dag van voorbereiding, en die Sabbat wou aanbreek.” Hierdie bepaal ‘n tyd net voor sonsondergang op ‘n dag wat die Sabbat voorafgaan. Nogtans, sal dit betekenloos wees vir iemand wat nie vertroud is met hoe tyd behoorlik bereken word nie.

(2) Was Christus se graf leeg gevind op ‘n Sondag more? Mattheüs 28:1, 5-6.

Kommentaar: Maria Magdaléna en die ander Maria sou nie probeer het om Christus se liggaam met speserye op die Sabbatdag te salf nie. Veeleerder, het hulle op die Sabbat gerus en na die graf na die tyd van rus, soos in Lukas 23:56 verklaar word: “Daarop het hulle teruggegaan en speserye en salf berei en op die sabbat gerus volgens die gebod.” Na ‘n beskrywing van gebeure wat reeds plaasgevind het (Mattheüs 28:2-4), beskryf vers 5 en 6, ‘n engel wat die vrouens vertel dat Christus reeds opgestaan het.

(3) Wat dui Markus 16:2, 9 aan omtrent die tyd van Christus se opstanding? Markus 16:1-2, 9.

Kommentaar: Hierdie weergawe dui dat vrouens vroeg op die eerste dag van die week na die graf gekom het en gevind dat Christus reeds opgestaan het. Vers 9, in die besonder word gebruik om die valse tradisie te bewys dat Christus se Opstanding op Sondag plaasgevind het. Let op die bewoording: “En nadat Hy opgestaan het, vroeg op die eerste dag van die week, het Hy eers verskyn aan Maria Magdaléna…”

Die oorspronklike Griekse teks het nie leestekens gehad nie. Vertalers van hierdie teks kon onbewustelik die bedoeling verander deur kommas by te sit of weg te laat, soos hier gebeur het. Beide die Montgomery Vertaling en die Expositors Greek Testament het hierdie vers as volg vertaal, “En nadat Hy opgestaan het, vroeg op die eerste dag van die week het Hy eers verskyn aan Maria Magdaléna…” Hierdie is volkome in harmonie met al die ander tekse wat Christus se Opstanding beskryf.

(4) Voeg Lukas 24:1 enige iets by ons begrip van die volgorde van gebeure? Lukas 23:56; 24:1.

Kommentaar: Alleenlik na hulle op die Sabbat dag gerus het, was die vrouens gereed om hul speserye te neem, wat hulle voor die weeklikse Sabbat voorberei het. Hierdie weergawe dui ook aan dat hulle vroeg op die eerste dag van die week by die graf aangekom het.

(5) Watter inligting verskaf Johannes 20:1 oor wanneer die vrouens by die graf aangekom het? Johannes 20:1.

Kommentaar: Die vrouens het vroeg “terwyl dit nog donker was” by die graf aangekom en gevind dat die steen verwyder was, wat aandui dat Christus lank voor sonop reeds opgestaan het. Hierdie inligting bring die sonop opstanding in diskrediet.

Nietemin, verdere ondersoek na die oorsprong van sonsopkoms dienste nogal onthullend. Eségiël 8:14-16 praat van vrouens wat Tammuz beween, (‘n ander naam van Nimrod, hul son-god) en die mense wat met hulle gesigte na die Ooste gerig soos hulle die son aanbid. Hierdie profetiese gesig in Eségiël, is direk op ons tyd en die van antieke Israel van toepassing. Mense vandag volg blindelings tradisies soos, sonop dienste, met die gedagte dat hulle Christus vereer, terwyl hulle die rituele van outydse Babiloniese Geheimenisse navolg. God noem hierdie gebruike gruwels (Eségiël 8:13).

(6) Oplaas, regverdig Johannes 20:19 Sondag onderhouding soos sommige valslik voorgee? Johannes 20:19.

Kommentaar: Die tyd van hierdie vers is duidelik Sondag aand, omdat Maria Magdaléna net aan die dissipels vertel het dat sy die opgestane Christus gesien het (vers 18). Dit wys ook dat die dissipeles saam was. Dit sê egter nie dat hulle vir ‘n kerk diens bymekaar was nie. Eerder lees ons dat hulle saam was uit vrees vir die Jode─hulle het eintlik vir die Jode weg gekruip.

‘n Kort Opsomming van Gebeure

Nadat ons al ses spesifieke skrifgedeeltes met verwysing na die “eerste dag van die week” wat in verband met die tyd van Christus se Opstanding aangespreek het, lê ons nou die algehele tyd- lyn voor vanaf die Dag van die Pasga op 31 n.C. wat plaasgevind het op die 4de dag van die week, of Woensdag. Die volgende 3-dag-en 3-nag tydperk van 72 uur het ‘n hoë Sabbat Dag op Donderdag (die eerste Dag van Ongesuurde Brode) en die 7de weeklikse Sabbat dag, wat die tydperk voltooi het, ingesluit. Maak seker dat hierdie tydlyn punte neergepen word tesame met die toepaslike Bybel verse:

Christus het die Pasga maaltyd saam met Sy dissipels gedeel die aand voor SHy gekruisig is, gedeel (Lukas 22:15.)

y Kruisiging (Lukas 22:15).

Hy is op die dag van die Pasga (Nisan 14) ongeveer die derde uur gekruisig (Markus 15:25).

Donkerte het vanaf die sesde uur tot die negende uur geheers, die tyd wat Christus gesterf het. (Mattheüs 27:45-50).

Hy was in die graf laat op die Pasga dag, geplaas (Mattheüs 27:57-60; Lukas 23:53-54).

Hy sou vir 3 dae en 3 nagte (begrawe) in die hart van die aarde wees (Mattheüs 12:39-40).

Pasga dag was gevolg deur ‘n “hoë dag” of jaarlikse Sabbat (Johannes 19:31).

Na die hoë dag, het die vrouens die speserye vir Christus se begrafnis voorberei (Lukas 23:54-56).

Na ‘n dag waarin die speserye voorberei was, het hulle op die weeklikse Sabbat gerus (Lukas 23 56 (laaste gedeelte).

Die volgende dag─die 1 ste dag van die week─vind hulle dat Christus reeds opgestaan het (Mattheüs 28:6).

Hierdie weeklikse Sabbat, gedurende die dae van Ongesuurde Brode, was toe Christus uit die dode opgewek was ooreenkomstig Sy eie woorde. Hy het aangedui dat geen teken gegee sou word nie, behalwe die teken van die profeet Jona─dat Hy begrawe sou wees vir 3 dae en 3 nagte, net soos Jona in die groot vis of walvis was (Mattheüs 12: 39-40).

Drie dae en drie nagte vanaf laat Pasga Dag op Woensdag bring ons na laat in die weeklikse Sabbat dag. Christus sou opgewek word ooreenkomstig die enigste teken wat Hy belowe om te gee, as bewys dat Hy die Messias is. Glo u Hom?

Om hierdie interessante weergawe in baie groter besonderhede te dek, bestudeer ons boekie Christ’s Resurection was not on Sunday. U sal vind dat dit al die besware beantwoord en voorsien oorweldigende getuienis van die regte tydperk van Christus se Opstanding.

Ander Pogings om Sondag Onderhouding te Regverdig

(1) Het die dissipels op die eerste dag van die week bymekaar gekom om brood te breek en na ‘n preek te luister? Handelinge 20:7.

Kommentaar: Op hierdie besondere geleentheid het Paulus ‘n Sabbat diens vroeër op die Sabbat gelei en aangegaan om die broeders te leer en te vermaan omdat hy net die volgende dag op sy reis sou vertrek─die daglig gedeelte van Sondag. Nadat hulle op die Sabbat ontmoet het, het Paulus vir baie ure gepreek en aangegaan in die “Saterdag aand” in, (wat die begin van die eerste dag van die week was) en deur tot middernag toe. Na hy wonderbaarlik ‘n jeugdige laat herleef wie as dood opgetel was en wie vanuit die solder geval het daar Paulus “lank gepreek” het (verse 9 en 10), het hy waarlik die broeders tot dagbreek toe aangespoor (vers 11). Hy was geskeduleer om te vertrek en sou hulle waarskynlik nooit weer sien nie.

Daar is geen aanduiding in hierdie vers dat ‘n samekoms op die eerste dag van die week, ‘n gewoonte in die apostolise era geword het nie. Eerder, baie dosyne verklarings uit die geskiedenis van broeders wat op die Sabbat ontmoet is deur teoloë deur die geskiedenis geignoreer maar tog is hulle baie ywerig om moontlike skuiwergate te soek, om nie God se Sabbat te onderhou nie.

(2) Wat van die broeders van die vroeë Kerk wat offers in ‘n bêreplek op die eerste dag van die week opsy gesit het? I Korinthiërs 16:2.

Kommentaar; Paulus het versoek dat die Korinthiërs voorrade en voedsel bydra vir die broeders in Jerusalem (vers 3) waar daar ‘n ernstige tekort op daardie tydstip bestaan het. Dit was in Romeine 15:25-28 verduidelik en was eenders as ‘n vorige hongersnood wat aangeteken is in Handelinge 11:27-30. Paulus het versoek dat die voorrade en voedsel op die eerste dag van die week versamel moet word (moontlik die aand na die Sabbat) sodat hierdie insameling nie met sy opkomende besoek inmeng nie. Insameling van sulke material het geweldige arbeid geverg en kon nie op die Sabbat gedoen word nie. Weereens hier, was hierdie ver daarvan as enige riglyn voorbeeld wat die eerste dag van die week kon verhef bo die Sabbat, deur te dui dat dank offer bordjies elke Sondag omgestuur word nie.

Om hierdie onderwerp beter te verstaan, lees ons deeglike boek Saturday or Sunday─Which Is The Sabbath? En ons boekie The Sabbath─Has Time Been Lost?

In hierdie les word die 1933 vertaling van die Afrikaanse Bybel gebruik tensy anders aan gedui.

Volgende in die Bybel Inleidingskursus:

Les 23: Eerste in God se Plan─Die Pasga

Hierdie les begin ‘n reeks van sewe lesse wat voordelig sal wees nie net as ‘n eerste bekendstelling van die onderwerp aan baie nie, maar ook dien as ‘n opknapper wat elke jaar voor die Fees hersien kan word. Hierdie lesse dek ‘n fassinerende onderwerp van die feeste wat God Sy mense opdra om vir altyd te hou, tot vandag toe. Saam, beeld hierdie sewe feeste ‘n oorsig van God se plan van Verlossing uit, met elke Fees wat ‘n afsonderlike belangrike stap in God se totale Meester Plan van Verlossing, voorstel.

U mag verkies om die volgende te lees: