JavaScript

This website requires the use of Javascript Explain This   to function correctly. Performance and usage will suffer if it remains disabled.
Waar is God se Kerk vandag?
New York VSA Jamaika Peru Idaho, VSA Indië België Kenia Arkansas, VSA Suid-Afrika Engeland Nigerië Ohio, VSA

Jesus het gesê: "Ek sal My Kerk bou." Daar is 'n enkele organisasie wat die hele waarheid van die Bybel leer, en is geroep om te leef deur "elke woord van God." Weet u hoe om dit te vind? Christus het gesê dit sou:

  • "Alle dinge" leer wat Hy beveel het
  • Lede bevat wat uitgeroep en afgesonder is deur die waarheid
  • 'n "Klein kuddetjie" wees

Omtrent die Doop

Les 20

Die Bybel Inleidingskursus

INLEIDING

Belydende Christendom is in die war oor wat die Bybelse metode van doop behels. Sommige voel dat sprinkel of giet van water voldoende is. Ten spyte van die feit dat bekering ‘n voorvereiste vir doop is, is daar sommige denominasies wat babas “doop”en van mening is dat dit geldig is. In hierdie les, sal ons ondersoek wat die Bybel oor doop te sê het, insluitende die korrekte manier en geskikte ouderdom.

Ons sal eers die fondasie lê, deur na gevalle in die Ou Testament (Ou Verbond) te kyk, wat duidelike verteenwoordigende tipes van doop bevat, ‘n afbeeldsel van die Nuwe Testament (Nuwe Verbond en Testament) praktyk van water doop.

LES 20

Die Vloed─Tipe van Doop

(1) Verteenwoordig Noag se redding uit die Vloed─wat’ n water graf vir die sondige wêreld was─ons verlossing van sondestraf, deur die doop? 1 Petrus 3:20-21.

Kommentaar: ‘n Manier van ontsnapping vir die straf wat sonde meebring was aan Noag voorsien. Noag het God geglo en sy geloof gedemonstreer deur God gehoorsaam te wees en die ark te bou. God verwag dieselfde soort geloof vandag. Die fokus van verse 20 tot 21 is die redding van Noag se familie van ‘n water graf en net so is ook ons redding deur so ‘n doop waartydens ons uit die water uit, gebring word.

(2) Wat was die oorheersende gedrag van die aardse bevolking voor die tyd van die vloed? Genesis 6:5-6, 11-12.

(3) Wat het God aangedui Hy sou moes doen, as gevolg van die koers wat die mensdom ingeslaan het? Genesis 6:7, 13, 17.

(4) Hoekom was Noag van die lot wat op die hele wêreld se bevolking op daardie tydstip voorgelê het, gespaar? Genesis 6:8-9, 2 Petrus 2:5.

Kommentaar: Ons lees dat Noag met God gewandel het en dat hy ‘n prediker van geregtigheid was. Ons vind ook dat al God se gebooie geregtigheid is (Psalm 119:172). Die orige van die mensdom, wat nie Noag se onmiddelike familie was nie, was vir vernietiging voortbestem, omdat “die loon van sonde [was en is steeds] die dood” (Romeine 6:23). Noag se prediking van geregtigheid─gehoorsaamheid aan God se gebooie─het op dowe ore geval.

(5) Openbaar die feit dat die wêreldvloed wel plaasgevind het en die ark tot vandag toe in die berge van Ararat behoue is, getuienis, van God se redding van Noag en sy familie en dat God nie die snode bedorwenheid van die mensdom onbepaald duld nie─die beskawing sal as gevolg van sonde binnekort die wrange vrugte daarvan pluk, soos wat profesie waarsku? Eségiël 12:22-25, 28.

(6) Is Noag se geloof en gehoorsaamheid aan God as ‘n voorbeeld vir hulle wat soek om die verdorwenheid van sonde daargestel en deur God verlos te word. Ons kan sien dat die analogie van die doop tydens die Vloed na verwys word in 1 Petrus 3:21, daar verlossing van vernietiging die gevolg van geloof en gehoorsaamheid tot God is.

Kommentaar: Noag se geloof en gehoorsaamheid tot God is ‘n voorbeeld vir diegene wat soek om die bedorwenheid van sonde te ontvlug en deur God verlos te word. Ons kan ook sien hoe die analogie van die doop op die vloed betrekking het, waarna in 1 Petrus 3:21 verwys word, daar verlossing van vernietiging as gevolg van geloof en gehoorsaamheid tot God, die gevolg was.

Kruising van die Rooi See─Nog ‘n Tipe van Doop

(1) Was die Israelite slawe van Farao─wat ‘n tipe van Satan was? Eksodus 2:23; 4:21; Romeine 6:16.

Kommentaar: Verslaafdheid aan Farao tipeer iemand wat in verslaafdheid tot Satan is.

(2) Wat was die betekenis van die bloed van ‘n lam, wat Israel aan hul deurposte gestryk het, om hulle van die doodsengel te beskerm? Eksodus 12:6, 12-13; 1 Korinthiërs 5:7.

Kommentaar: Die doodsengel het oor Israel waar bloed van die lam aan deurposte gestryk was “verbygegaan”. Net so ook is Christus se offer─die Pasga lam─verlos diegene wat deur Sy bloed gedek is, van die doodsraf.

(3) Het Israel deur ‘n hoë hand al jubelend uitgetrek? Eksodus 14:8.

(4) Terwyl hulle nog oor hulle vryheid gejubel het, het hulle ontdek dat Farao hulle agtervolg om hulle terug te neem na die versaafdheid van vroeër of hulle te vernietig? Eksodus 14:7-10.

Kommentaar: Josefhus het te boek gestel dat Farao nie net 600 strydwaens gehad nie, maar ook 50,000 ruiters en 200,000 voetsoldate, wat Israel agtervolg het. (Antiquities of the Jews, Bk.11, Hoofstuk 15, Afd. 3).

(5) Wat was Moses geïnspireer om aan die Israelite op te dra, terwyl hulle geskok was van vrees om die aankomende Egiptenare te sien? Eksodus 14:13-14.

(6) Wat het God verder aan Moses gesê om te doen tydens hierdie kritieke tydstip toe die Egiptenare gevaarlik naby gekom het? Eksodus 14:15-16.

(7) Het Moses ten volle gehoorsaam? Eksodus 14:21. Het Israel vorentoe gegaan soos hulle opgedra was? Vers 22. Wat het met die Egiptenare gebeur? Eksodus 14:23-25; Hebreërs 11:29.

Kommentaar: Eksodus 14:27 verklaar, “So het die HERE dan die Egiptenaars binne-in die see gestort.” Israel was toe vry van Farao en sy leër.

(8) Word Israel se bevryding vanuit Egiptiese slawerny deur die Rooi See, as ‘n tipe van Christelike doop in die Nuwe Testament beskou? I Korinthiërs 10:1-2.

Kommentaar: Die vergelyking van Israel se bevryding deur die Rooi See en doop met water word duidelik hier gevestig. Hierdie verse dui ook aan hoe Moses ‘n tipe Christus is. Die sinsnede, “en almal in Moses gedoop is in die wolk en in die see” (I Korinthiërs 10:2), wys duidelik dat Moses vir Christus tipeer deur sy rol in hierdie gebeurtenis. Handelinge 7:37 en Handelinge 3:22 toon ook dat hy ‘n tipe Christus is.

In beide hierdie gevalle, tydens die vloed in Noag se tyd en die by die Rooi See het God Sy mense wat na Hom opsien en op sy redding vertrou, wonderbaarlik gered. Doop met water vereis ook geloof in Christus─geloof in Sy offer, wat sonde van die verlede van die berouvolle gelowige uitvee. Noag het op sy geloof vertrou toe hy die baie groot projek van ark bou, bestuur het. Moses het Israel beveel om vorentoe te beweeg die see in en het God se opdrag om sy staf op te lig, sodat die see kon verdeel, gehoorsaam. Die ware berouvolle gelowige moet ook in geloof optree en vertrou dat Christus sy sonde sal dek en hom tot ‘n nuwe lewe oprig wat deur die Heilige Gees gelei sal word. ‘n Aktiewe lewende geloof is nodig.

Die Doop van Johannes die Doper

Kort voor Christus met sy bediening begin het, is Johannes die Doper ‘n spesiale kommissie opgedra, om die doop tot bekering uit te voer. Sy kommissie was ‘n belangrike stap om die bediening van Christus voor te berei, soos ons sal sien.

(1) Was Johannes die Doper gestuur om ‘n spesiale doop met water uit te voer? Johannes 1:33; Lukas 1:77.

Kommentaar: Johannes die Doper was meegedeel hoe hy Christus sou herken wanneer hy in ‘n toekomstige tyd Hom sou doop. Johannes wys ook uit dat Christus (wie eerder as hy was soos in Johannes 1:30 verklaar word) hom gestuur en gemagtig het om met water te doop. Johannes se doop simboliseer die uiterlike uitdrukking van opregte ware bekering van diegene wat oortuig was deur die boodskap wat hy verkondig het. Lukas 1:77 verklaar dat Johannes die Doper gekom het, “om kennis van saligheid aan sy volk te gee in die vergifnis van hulle sondes.”

(2) Was Johannes die Doper die een wat gekom het in die gees van Elía net voor Christus se eerste koms? Lukas 1:17; Mattheüs 17:10, 12-13.

Kommentaar: Johannes die Doper het gekom soos een in die gees en krag van Elía en ‘n drievoudige kommissie vervul, om die harte van die vaders terug te bring tot die kinders en die ongehoorsames tot die gesindheid van die regverdiges, om vir die Here ‘n toegeruste volk te berei─vir Christus se Eerste Koms. (Die een wat die toekomstige eind-tyd Elía van Mattheüs 17:11 en Maleági 4: 5-6 sal vervul, word in ons boekie (I Will Send Elijah to Restore All Things) bespreek.

(3) Was Johannes die Doper ‘n profeet van God? Lukas 1:76.

Kommentaar: Hierdie het ‘n noue verband met die rol van Johannes die Doper om vir die Here ‘n toegeruste volk te berei deur mense bekend te stel aan die kennis van saligheid deur vergifnis van sondes─soos die doop van bekering simboliseer.

(4) Wat was die sentrale boodskap wat Johannes verkondig het? Markus 1:2-5; Mattheüs 3:3-4, 11.

Kommentaar: Johannes het diegene met diepe berou gedoop en hulle was deur God vergewe. Hy het op die eerste stap tot saligheid, tot verlossing gefokus met betrekking op berou en die vergewing van sondes. (Lukas 1:77). Tog, het hulle nie die Heilige Gees ontvang nie, daar Christus nog nie opgestaan en verheerlik was, ten einde die Gees ooreenkomstig God se Plan (Johannes 7:39) te stuur nie.

Doop ‘n Skriftelike Bevel

(1) Hoe het Johannes die Doper gereageer toe Jesus na hom gekom het om gedoop te word? Mattheüs 3:13-16.

Kommentaar: Christus, anders as al die ander, het geen sonde gedoen nie en was dit nie vir Hom nodig om tot bekering te kom nie. Hy het egter aan Johannes die Doper verduidelik “Laat dit nou toe, want só pas dit ons om alle geregtigheid te vervul.” Die doel van Sy doop was duidelik as ‘n voorbeeld vir ons daargestel, om te volg. Almal wat aan God sal toegee om deur die Heilige Gees gelei te word, sal hierdie voorbeeld moet volg.

(2) Moet ware Christene die voorbeeld van Christus emuleer? I Johannes 2:6; Mattheüs 16:24; I Petrus 2:21.

(3) Wat het die Apostel Petrus aan berouvolle gelowiges op Pinksterdag 31 n.C. gesê om te doen? Handelinge 2:37-38, 41.

(4) Was alle ander berouvolle gelowiges wat in die vroeë Kerk ingekom het, beveel om hulle te laat doop? Handelinge 8:5-6, 12; 18:8; I Korinthiërs 12:13.

(5) Wat was Christus se finale opdragte aan Sy apostels net voor Sy hemelvaart? Mattheüs 28:19-20.

Kommentaar: Dit blyk uit die Skrif dat doop ‘n uitdruklike, duidelike opdrag aan almal wat na die ware Kerk geroep word, is.

(6) Toe die tyd aangebreek het vir Christus om aan te dui dat Heidene ook in Sy ware Kerk in geroep sal word, het hy vir Petrus na ‘n regverdige en godvresende Italianer genaamd Cornelius gestuur. Het Cornelius en sy gesin die Heilige Gees selfs voor hulle gedoop was ontvang, as ‘n spesiale teken aan die apostels, dat God nou ook heidene roep? Handelinge 11:15-18.

Kommentaar: Alhoewel belydende gelowiges eers gedoop word, alvorens hulle die Heilige Gees ontvang (Handelinge 2:38), het ‘n uitsondering in hierdie geval plaasgevind as ‘n teken dat God ook die die weg oopgemaak het vir Heidene om geroep te word.

(7) Was hierdie Heidene─Cornelius en sy familie─van die doop vrygestel, siende dat die Heilige Gees aan hulle gegee was voordat hulle gedoop was. Handelinge 10:47-48.

Kommentaar: Petrus het hulle beveel om gedoop te word en het oënskynlik vir Cornelius en sy familie persoonlik self onmiddelik gedoop.

(8) Dui die Bybel aan dat die doop simbolies is van die dood, begrafnis en opstanding uit die graf van die bekeerde individu, wat sy geloof in die dood, begrafnis en opstanding van Christus bewys. Kolossense 2:12-13; Romeine 6:2-6.

(9) Aan wie word bekering en geloof gerig nadat daar tot God gedraai is en gesoek word om gedoop te word? Handelinge 20:21.

Kommentaar: Berou is tot God omdat Sy geestelike wette oortree is. Dit beteken om op te hou sonde te doen en in gehoorsaamheid tot God se gebooie te lewe. Geloof is teenoor Christus. Dit het betrekking op ons oortuiging en geloof in die offer van Jesus Christus en die Koninkryk van God wat binnekort kom.

Die Regte Manier van Doop

Die woord baptize is ‘n Griekse woord wat nie na Engels vertaal is nie. Indien in die Engels vertaal sou word, sou die woord “immerse” gebruik gewees het, wat “dompel” beteken. Om gedompel te word, beteken ten volle onder water. Dit wys dat die neiging van water gooi en sprinkeling van water─wat ongeveer die veertiende eeu begin is deur die vervalste Christendom─nooit die vereistes van dompeling soos deur doop gedefinieer, nagekom het nie. Die Bybel is baie duidelik oor die doop se korrekte en behoorlike vorm.

(1) Hoekom het Johannes die Doper in riviere gedoop indien dit net nodig was om water oor te gooi of te besprinkel? Markus 1:5; Johannes 3:23.

Kommentaar: Aangesien doop dompeling beteken was ‘n plek waar baie water was, benodig.

(2) Hoe kan ons weet dat Christus onder die water gedompel was teenoor net besprinkeling? Mattheüs 3:16.

Kommentaar: ‘n Mens kom nie dadelik uit die water op wanneer hy net besprinkel word nie. Dit was duidelik dat Christus gedompel was─die enigste korrekte vorm van doop.

(3) Is daar nog ‘n voorbeeld waar die doop binne in water plaasgevind het? Handelinge 8:38.

(4) Laat God toe, dat mense met verskillende alternatiewe te voorskyn kom om verordeninge soos die doop na te kom? Efésiërs 4:4-6.

Kommentaar: Die feit dat daar net een doop is, laat nie plek vir mense se vreemde idees nie.

Waarin word Ware Christene Gedoop

(1) Het Jesus Christus meer dissipels as Johannes die Doper gedoop? Johannes 4:1-2.

Kommentaar: Vers 2 bewys dat Christus se dissipels namens Hom en onderworpe aan Sy outoriteit, gedoop het.

(2) Het die apostels na Christus se dood en opstanding voortgegaan om in Sy naam te doop? Handelinge 2:38; 10:48; 19:5; Galásiërs 3:27.

Kommentaar: Om in die naam van Christus te doop beteken om dit deur Sy gesag te doen. Die Griekse term vertaal as “in die Naam van” beteken “deur die gesag van”. Om enige iets in iemand se naam te doen, beteken namens hom, in sy plek, of deur sy gesag.

(3) Watter vêrdere instruksie het Christus gegee met betrekking tot wat ‘n mens “in” gedoop word. Mattheus 28:19

Kommentaar: Christus het Sy apostels gelas om in die naam van die Seun te doop, daar Sy dood, in ons plek, saligheid moontlik maak (Romeine 5:8; II Petrus 3:9). Hulle het ook in die naam van die Heilige Gees gedoop, daar die Vader daardie Gees─Sy Gees─as die krag deur wie verwekking volbring word. (Romeine 8:16). Die Heilige Gees is die agent in die verwekking. Dit is wat Mattheüs 28:19 eintlik bedoel! God gee Christene Sy Gees, by bekering, Sy saad is. By ontvangs van daardie saad, word God se naam aan hulle gegee en word hulle saam met Jesus Christus erfgename. Wanneer verstaan word is dit waarom die naam van die ware Kerk altyd Kerk van God is.

(4) Word na ware Christene in die Skrif as Seuns van God, verwys? Johannes 1:12; Romeine 8:14; 1 Johannes 3:1-2

(5) Word daar in die Skrif van God se ware Kerk as die “liggaam” van Christus gepraat? Romeine 12:5; I Korinthiërs 12:12, 27; Efésiërs 4:11-12; Kolossense 1:18.

Kommentaar: Wanneer iemand in die naam van die Vader en die Seun deur die krag van die Heilige Gees gedoop word, word hulle as verwekte Seuns van God ingehuldig en word deel van die liggaam van Christus─Sy ware Kerk. Iemand “sluit” nie aan by die Kerk nie, eerder word jy daarin gedoop.

Finale Eienskappe

(1) Word ons deur die spesifieke daad van die doop gered? Romeine 5:10.

Kommentaar: Dit is nie die doop wat ons red nie, al is dit een van die simboliese stappe in God se Plan van saligheid. Dit skilder ons geloof in die dood, die begrafnis en opstanding van Jesus Christus, met die begrip dat dit Sy lewe is wat ons uiteindelik red.

(2) Toe die dief op die kruis Christus gevra het om hom te onthou wanneer Hy in Sy koninkryk kom, hoe het Christus hom geantwoord? Lukas 23:43.

Kommentaar: Die vertalers het leestekens in die teks na hulle goeddunke aangebring. Hier het hulle poging om leestekens in te sit die betekenis verander. Sommige werke, soos die van die Lamsa vertaling, verduidelik die leesteken verknorsing; dat die komma voor of na die woord “vandag” kan verskyn. Die korrekte vertaling van vers 43 is: “Voorwaar Ek sê vir jou vandag, sal jy saam met My in die Paradys wees.” Kortliks, was die dief net paradys belowe, eerder as dat hy dit op daardie tydstip van Lukas 23:43 se weergawe sou ontvang.

Die dief kon nie gedoop word nie en is dit in ag geneem. Seldsame gevalle het reeds plaasgevind waar iemand nie gedoop kan word nie en het God in sulke gevalle, toegewings gemaak. Dit bekragtig egter nie “sterfbed bekerings nie.” Die Bybel wys daarop dat daar getuienis van “vrugte” in ‘n mens se lewe moet wees en dat hy sy hele leeftyd op koers moet bly, met die gesindheid om altyd daarna te streef om te groei en te oorwin. Christus het in hierdie geval die dief se wonderlike gesindheid uitgewys.

(3) Op watter tydstip in ‘n mens se lewe moet jy gedoop word? Handelinge 2:37; 8:35-38

Kommentaar: Vanuit die Skrif kan ons sien wanneer iemand beweeg met oortuiging om koste te bereken en God se wil te soek met geen “ontsnap klousules,” dat dit dan die tyd is om vir die doop voorbereidings te tref. Die een wat gedoop wil word, moet ‘n volwasse ouderdom bereik het (‘n minimum ouderdom van 18 jaar word reeds lank deur die Kerk nagekom) en die erns van so ‘n stap moet ook begryp word. Hierdie feit alleen bewys dat die doop van babas ‘n bespotting van die werklike voorwaardes van bekering maak. Iemand moet nooit aanvaar dat hy te oud is of te swak is om die doop na te strewe nie. God wil hê dat diegene met die moed daarvoor, voort moet gaan om Sy wil te doen en nie met verskonings terug sak nie. Die Bediening van die ware Kerk is opgelei om diegene wat nodig het om sodanige besonderhede te bespreek, van hulp te wees om lewensvatbare oplossing te bereik.

Om in staat te wees om die baie besonderhede wat in hierdie les bekend gemaak is ten volle te verstaan moet ons boekie What Do You Mean Water Baptism? gelees word.

In hierdie les word die 1933 vertaling van die Afrikaanse Bybel gebruik tensy anders aan gedui.

Next In The Bible Introduction Course:

Les 21: Moet u die Sabbat Hou?

Jesus Christus het die Sabbat onderhou, net so het die oorspronklike apostels en die Kerk van God deur die eeue dit gedoen. Die weeklikse sewende-dag Sabbat was beveel om vir ewig gehou te word en sal deur die hele mensdom in die komende Millennium stiptelik nagekom word. Hierdie les bied Bybelse bewyse van die Sabbat in ‘n duidelike manier en lei tot ‘n in diepte studie van die onderwerp.