JavaScript

This website requires the use of Javascript Explain This   to function correctly. Performance and usage will suffer if it remains disabled.
Waar is God se Kerk vandag?
New York VSA Jamaika Peru Idaho, VSA Indië België Kenia Arkansas, VSA Suid-Afrika Engeland Nigerië Ohio, VSA

Jesus het gesê: "Ek sal My Kerk bou." Daar is 'n enkele organisasie wat die hele waarheid van die Bybel leer, en is geroep om te leef deur "elke woord van God." Weet u hoe om dit te vind? Christus het gesê dit sou:

  • "Alle dinge" leer wat Hy beveel het
  • Lede bevat wat uitgeroep en afgesonder is deur die waarheid
  • 'n "Klein kuddetjie" wees

Berou─Draai Jou Lewe om

Les 19

Die Bybel Inleidingskursus

INLEIDING

Die vorige les het gewys dat hierdie huidige wêreld deur “die owerste van die mag van die lug” beheer word (Efésiërs 2:2). Ons het gesien dat Satan die buie en vooruitsigte van mense individueel en gesamentlik beïnvloed. Elke mens het ‘n menslike natuur, wat hoofsaaklik Satan se natuur is en dwarsdeur die lewensduur aangeleer word.

Om menslike natuur te oorwin is ‘n proses wat begin, wanneer jy die nutteloosheid van die wêreld met sy satanise invloed en jou eie futiliteit oor jou gedrag en neigings, besef. Dit is die eerste stap na opregte en ware berou, wat die deur oopmaak na ‘n opregte en blywende verandering. Hierdie oorgang word altyd vergesel deur die verstand wat vir die waarheid oopgemaak word en waarvoor die wêreld blind is.

Wanneer van die Koninkryk van God, wat weldra kom en wat die aarde in vrede en gelykheid sal regeer, geleer word, word die realiteit van hierdie belofte begryp en groei die opgewondenheid. Die egte woorde van Christus wat hierdie verandering omvat, word deur die vermaning gereflekteer: “Die tyd is vervul en die koninkryk van God het naby gekom; bekeer julle en glo die evangelie” (Markus 1:15). Soos reeds in vorige lesse gesê; die komende Koninkryk van God is die evangelie wat goeie nuus is.

Die wêreld het ‘n vorm van boetvaardigheid aangeneem─gewoonlik ‘n vorm van self ontkenning vergesel van tydelike berou. Werklike berou is egter heel anders, wat ‘n uitgebreide en omvattende verandering van die vooruitsigte, waardes en rigting in jou lewe omvat. Hierdie les sal baie van hierdie lewensbelangrike aspekte dek.

LES 19

Die Bedoeling van Berou

(1) Neem kennis van die woordeboek definisie van boetvaardigheid: “berouvol, spyt oor sonde of gebreke en geneig om goed te maak.” Die Rooms Katolieke Kerk omskryf dit as volg: “iemand wat sonde bely en aan boetedoening onderwerp─dissiplinêre tug deur Kerklike owerheid te laste gelê.”

Kommentaar: Boetvaardigheid, is afkomstig van die praktyk van die Katolieke Kerk en die meeste woordeboeke se woordomskrywings openbaar hierdie verbinding. Die woorde Boetedoening, penitensie boetvaardigheid kom nie in die Bybel voor nie.

(2) Die woordeboek omskryf berou as volg: “self-verwyt te voel, gewetensknaging, of wroeging oor optrede van die verlede; verandering van gedagtes oor optrede van die verlede as gevolg van ontevredenheid daaroor; om spyt te wees oor sonde en geneë om lewe ten goede te verander.”

Kommentaar: Hierdie definisie is baie nader aan die bedoeling van die terme wat in die Bybel gebruik word. Die woorde “berou” en “bedroef” kom gesamentlik 88 keer in die Bybel voor.

Die Hastings Bible Dictionary bevat ook nuttige insigte oor hierdie onderwerp: “[In die OT] word berou vir sonde deur die woorde “draai” en “keer terug” algemeen betuig. Berou [in die NT] word ook as ‘n “onontbeerlike voorwaarde van saligheid” beskou. Die [Griekse] woord (metanoia) wat gewoonweg gebruik word, beteken letterlik ‘verandering van gemoed.’ Hierdie verandering egter is een wat nie net van die verstand is nie maar die hele natuur, (begrip, toegeneentheid, wil,) is betrokke. Dit is so ‘n veranderde sienswyse van God en sonde, dat ‘n opregte sielesmart vir sonde, die belydenis daarvan ondervind word, en ‘n beslissende wegdraai daarvan na God en geregtighed.”

Bekering─’n Gawe van God

(1) Is bekering ‘n gedagte wat deur iemand gekies word om aan te neem of is dit ‘n God se gawe? Handelinge 5:31.

Kommentaar: Neem kennis van die woorde “om aan Israel bekering en vergifnis van sondes te skenk,” wat wys dat God dit aan Israel geskenk het─nie dat die Israelite dit self deur eie inisiatief opgewerk het nie.

(2) Toe die apostel Petrus vertel het, hoe dit aan hom gewys was, dat God ook aan heidene bekering tot die lewe geskenk het, het hulle op eie inisiatief tot bekering gekom? Handelinge 11:18.

Kommentaar: Soos met Israel, was dit God wat hulle die gawe gegee het.

(3) Om watter rede was hierdie voorsorg getref, toe die apostel Paulus vir Timótheüs meegedeel het dat ‘n dienaar van God nie moet twis nie, maar bekwaam moet wees om diegene wat hulle verset, met geduld te leer? II Timótheüs 2:25.

Kommentaar: Hier vind ons dieselfde omstandighede waarin God bekering gegee het in teenstelling met die individue wat dit uit hul eie moes opwerk. Iets wat gegee word is ‘n gawe. Bekering is God se gawe. Ons sien egter ‘n verdere verbinding wat vroeër aangehaal was─bekering met erkenning van die waarheid en verstand/begrip-wat oopgemaak word. Hierdie gawes word dikwels gelyktydig deur God verleen.

(4) Verleen God ooit bekering aan mense vanweë hulle eie goedheid en soeke na die waarheid? Romeine 2:4.

(5) Hoe reageer God en die engele wanneer iemand op bekering wat God gee, reageer? Lukas 15:7.

Kommentaar: Hierdie is ‘n aanleiding tot blydskap en jubeling. Die frase “regverdiges wat die bekering nie nodig het nie,” kan net na diegene wat reeds tot bekering gekom het verwys..

Erken die Behoefte vir Bekering

(1) Wanneer God iemand se verstand oopmaak en bekering skenk, hoekom is dit gewoonlik ‘n stryd om op te hou, om aan die weë van hierdie wêreld vas te klou? Romeine 8:7; Jeremia 17:9.

Kommentaar: Menslike natuur, wat Satan se natuur is, weerstaan God se weë─daar die natuurlike menslike natuur (die vlees) vyandskap teen God is. Hierdie weerstand word vererger daar die menslike hart (verstand) wat bedrieglik en verdorwe bo alle dinge is.

(2) Alhoewel Job sy eie geregtigheid eers aan die begin verdedig het, hoe het hy homself gesien nadat hy herroep en berou gekry het? Job 42:6.

Kommentaar: Dit is beslissend om te besef, dat Job deur die duiwel aangeval, verkeerdelik deur sy vriende beskuldig en deur God verlaag was. Alvorens hy homself nie voor God verootmoedig en die vergeefsheid van sy bestaan, besef het nie, kon hy nie vir God in sy gemoed eksalteer, eerder as om homself te regverdig nie. Berou is werklik ‘n wonderwerk wat deur God geskenk word, sodat ‘n persoon homself kan sien soos wat God hom sien.

(3) Waarom sou iemand aan wie bekering verleen word, begin om sy eie menslike natuur te verafsku? Psalm 14:3; 39:5; Romeine 7:18; 8:7

(4) Toe die Jode vir Pinkster in 31 n.C, bymekaar gekom het, het baie die manifestering van God se Heilige Gees gesien en Petrus se besielende boodskap gehoor. Van hulle was diep ontroerd en het gevra wat hulle dan moet doen. Wat was hulle gesê om te doen? Handelinge 2:38.

Kommentaar: Duisende was ten tye gedoop. Hierdie Jode het reeds die Sabbat en die Heilige Dae, die wette ten opsigte van rein en onrein voedsel en die basiese wyse van gedrag verstaan, tog moes hulle, soos wat almal moet doen, oor hul sondige nature berou hê.

(5) Is Bekering uit dooie werke nie ‘n grondves leerstelling van Christus nie? Hebreërs 6:1-2.

Kommentaar: Hebreërs 6:1-2 noem ses basiese leerstellings wat as ‘n oorsig vir die proses van saligheid in kronologiese volgorde gelys word. Hulle bestaan uit (1) bekering uit dooie werke, (2) geloof in God (wat die ware God se bestaan begryp en dat Sy beloftes seker is, verstaan), (3) doop, (4) oplegging van hande (om die Heilige Gees te ontvang), (5) die opstanding van die dode (toekomstige hoop van elke Christen) en (6) die ewige oordeel (ewige lewe vir die wat oorwin).

Bekering Omvat Wegdraai van Sonde

(1) Wanneer iemand tot bekering kom, van wie se weë draai hy weg? Eségiël 33:9; 14:6; Spreuke 16:25.

Kommentaar: Bekering beteken om van jou eie weë weg te draai─daardie weg wat ons heel natuurlik geneig is om te volg.

(2) Waarom het Esau geen geleentheid vir berou gevind nie, al het hy dit met trane vurig begeer? Hebreërs 12:17.

Kommentaar: Bekering beteken verandering en dit behels altyd ‘n verandering van die gemoed. Esau het berou gehad oor die daad wat hy gedoen het om sy geboortereg te verhandel. Sy berou was net jammerte oor ‘n fout van die verlede─nie ‘n lewens verandering, om weg van sonde te draai en God te volg nie.

(3) Is God gewillig om genade en vergifnis aan hulle wat van hulle vorige sondes af weg draai, aan te bied? Eségiël 18:21-22.

(4) Hoekom gee God Sy begeerte om aan beide Israel en die hele mensdom bekering te verleen, te kenne? Eségiël 18:30

Kommentaar: Die laaste gedeelte van vers 30 lees as volg; “sodat dit nie ‘n struikelblok tot ongeregtigheid vir julle mag wees nie.” Wat God se besorgdheid vir die hele mensdom aan dui.

(5) Wat het Johannes die Doper aan die menigtes wat na hom gekom om gedoop te word, verkondig? Lukas 3:8.

Kommentaar: “Dra dan vrugte wat by die bekering pas” beteken om getuienis te lewer dat jy in die proses is om na beter te verander, wat met nougesetheid en inspanning om van sonde na geregtigheid te draai, gedoen word.

(6) Wat was sommige van die voorbeelde wat Johannes die Doper geopper het om sy “vrugte wat by die bekering pas” of getuienis van ‘n verandering van rigting, te verduidelik? Lukas 3:10-14.

Kommentaar: Toe mense aan Johannes gevra het wat hulle moet doen, het hy hulle meegedeel dat hulle bereid moet wees om voedsel en kleding met behoeftiges te deel. Hier het hy hulle verantwoordelikheid om op die behoeftes van ander te fokus teenoor selfsugtigheid uitgewys. Die tollenaars of belasting-gaarders is gelas om noukeurig en doodeerlik te wees met hul invordering van belastings. Net so het hy soldate gemaan om nie geweld en valse beskuldigings teen mense in te bring nie en met hul soldy tevrede te wees. Hy het ‘n radikale ommeswaai van gewone gedrag aan hulle met wie hy gepraat het, voorgestel. Die mense was by nature, selfsugtig en na binne gekeer: die tollenaars was geweldig partydig in hoe hulle belatings afgedwing en gevorder het; die soldate het die burgers met geweld en valse beskuldigings geintimideer en was ongelukkig met hul soldy. Johannes het nie ge-eis dat mense hulle net moet ‘bekeer’ as ‘n vae teologiese terme as ‘n tydelike roeping om berou nie. Hy het hulle gelas om die wyse waarop hulle hul besigheid doen en hoe hulle hul lewe voer, te verander.

(7) Behalwe bekering en die wegdraai van ‘n sondige natuur, mag ons steeds voortgaan met ons liefde vir die wêreld? I Johannes 2:15-17.

(8) Na bekering, waartoe moet ons toegeneentheid wees? Kolossense 3:1-4

(9) Het Israel altyd na God se waarskuwing om hulle te bekeer en van hulle weë af weg te draai, geluister? Sagaría 1:4.

(10) Wat bring die moderne nasies van Israel oor hulleself deur nie tot bekering te kom en van hulle eie weë weg te draai nie? Amos 4:11-12; 5:1-3.

Kommentaar: Hierdie verse is van toepassing op ‘n profesie wat nog in vervulling moet gaan. Vanweë Israel se weiering om van hulle weg wat hulle volg weg te draai, sal hulle deur God gestraf word, sodat daar net een tiende van die bevolking sal oorlewe om die koms van God se koninkryk te sien. Die oorgrote meerderheid sal vanweë hongersnood, siekte, natuurlike rampe, oorloë en gevangeskap omkom. Hul oortredinge sal die oorsaak van hul ondergang wees (Eségiël 18:30). Baie van die wêreld sal ook ly gedurende die eind-tyd rampe wat kom. Bekering is egter nog ‘n oop moontlikheid en hulle wat God se weg met hul hele wese soek, sal in die tyd van beproewing wat oor die hele wêreld kom, bewaar word (Openbaring 3:10).

Bekering as ‘n Manier van Lewe

(1) Wanneer iemand eers sover kom dat hy sy eie menslike natuur verafsku en soek om God se weë te volg, wat is die Bybel se opdrag aan hom oor wat hy moet doen? Handelinge 2:38.

Kommentaar: Soos reeds vroeë gesê is, is hierdie die volgorde wat God daargestel het vir iemand om die Heilige Gees te ontvang en ‘n ware Christen te word. Bekering moet die doop voorafgaan, waarna die Heilige Gees ontvang word.

(2) Is die proses van bekering ‘n eenmalige aangeleentheid wat die doop voorafgaan of is dit ‘n weg/manier van lewe? Efésiërs 4:31-32.

Kommentaar: Paulus het Christene vermaan om alle bitterheid en woede en toorn en geskreeu en lastering opsy te sit. Vers 32 wys daarop dat Christene van sekere optredes weg moet draai (te verander of berou daaroor te hê). Bekering is nie volkome met die doop nie─dit moet dwarsdeur jou lewe voortduur.

(3) Gebeur dit dat bekeerde Christene somtyds ‘n misstap begaan en sonde doen sonder moedswillige opsetlikheid? I Johannes 2:1-3.

Kommentaar: Selfs al doen mens “geen sonde nie” en onderhou die Tien Gebooie deurentyd as ‘n manier van lewe, is dit tog moontlik om ‘n misstap te begaan en sonde te doen.

(4) Is daar sommige mense wat nooit ‘n misstap begaan en nie sonde doen nie? I Johannes 1:7-10.

Kommentaar: Die antwoord hierop is ‘n dawerende NEE. Elke ware Christen sondig somtyds.

(5) Aangesien God gewillig is om almal wat berou het en vergifnis soek, te begenadig, verdien hierdie benadering nie groter vrees as wat God eintlik ‘n “telling hou” van elke skending wat die mens begaan het nie? Psalm 130:3-4.

Kommentaar: Hierdie beginsel dui vir ons aan hoe God verwag dat ons Sy vergifnis moet waardeer. Die berou wat ons teenoor God bewys, moet vir ons lei om in dankbaarheid en vrees te groei.

Bekering Genereer Vergifnis

(1) Watter gesindheid word deur God geëer wanneer iemand om vergifnis soek? Psalm 51:16-17.

Kommentaar: God verlang dat iemand jammer en spyt oor sonde moet wees wanneer hulle voor Hom kom.

(2) Is God simpatiek oor iemand wat arm en verslae van gees is, soos iemand wat berou het en dit Sy persoonlike aandag verg? Jesaja 66:1-2.

Kommentaar: God verklaar dat die dinge van Sy skepping en selfs Sy troon in die hemel en op die aarde, nie Sy aandag verg soos ‘n man wat arm en verslae van gees is en bewe vir Sy Woord nie. ‘n Ware, berouvolle en nederige gesindheid verg God se spesiale aandag.

(3) Is God meer gewillig om iemand met ‘n verslae gees te vergewe as iemand wat sy eie geregtigheid handhaaf? Lukas 18:9-14.

Kommentaar: Die Fariseer in hierdie gelykenis het sy eie prestasies van geregtigheid vermeld, terwyl hy diegene wie hy as sy mindere beskou, verdoem het. Die tollenaar, in teenstelling, het net bitter jammer en onwaardig voor God gevoel en hierdie man was die een wat God vergewe het. Ware berou en nederigheid gaan hand aan hand, net so ook eie-geregtigheid en selfverheffing.

(4) Wat het God bedoel toe Hy gesê het dat Hy nie gekom het om regverdiges te roep nie, maar sondaars tot bekering? Markus 2:17.

Kommentaar: Net soos iemand wat ongesteld is, die dienste van ‘n geneesheer kan gebruik, is iemand wat bewus is van sy eie sonde en ontvanklik is om ware berou te hê. Dit is hulle wat ontvanklik vir ware berou is. Dit is ook hulle wat ontvanklik vir God se roep is. Net soos die wat gesond is nie ‘n geneesheer nodig het nie, net so is die wat dink dat hulle regverdig is, van mening is, dat daar nie ‘n rede vir hulle is om tot bekering te kom nie. In werklikheid is dit hulle wat nie regverdig is nie (Romeine 3:10), en die regverdiges wat in Markus 2:17 genoem word, beteken eintlik eie-geregtigheid.

Aangesien almal sonde gedoen het, het Christus gekom om diegene wat in staat is om tot bekering te kom, te roep, in teenstelling van hulle wat van mening is dat hulle niks het om oor berou te hê nie.

(5) Is daar tye wat God Sy mense tugtig, om hulle die omvang van hulle nalatigheid en sonde op die hart te druk, sodat hulle bedroef tot ware bekering kan wees? II Korinthiërs 7:8-11.

Kommentaar: In hierdie geval, het Paulus ‘n korrektiewe brief aan die Korinthiërs geskryf, wat baie van hulle bedroef tot berou gemaak het. Neem kennis van hierdie vername woorde: “Droefheid volgens die wil van God werk ‘n onberoulike bekering tot redding.” Berou is so beslissend in God se oë dat bekering, sonder dit nie moontlik is nie. Droefheid was nodig om die belangrikheid van die aangeleenthied tuis te bring, sodat vergifnis na gestrewe kon word. Die Korinthiërs was behoorlik verontwaardig en het vir hulle self gevrees (soos wat ons in Psalm 130:3-4 gesien het). Hulle was met ‘n geweldige en aangrypende begeerte en ywer gevul, om dit van daardie oomblik af vorentoe “reg te kry”─om nie verskonings te maak of iemand anders te blameer nie, maar om self aanspreeklik te wees en te vergoed vir hulle onnadenkenheid en ongeregtigheid.

Opsomming

Soos vroeër aangehaal, is bekering ‘n “noodsaaklike voorwaarde vir saligheid.” Dit dien nie net as ‘n oorgangs gedagte vir hulle wat na God se weg kom nie, maar moet dwarsdeur ‘n Christen se lewe verinnerlik en beoefen word. Ons boekie Just What is Salvation? verduidelik hierdie noodsaaklike stap van bekering in die proses van saligheid.

In hierdie les word die 1933 vertaling van die Afrikaanse Bybel gebruik tensy anders aan gedui.

Volgende in die Bybel Inleidingskursus:

Les 20: Omtrent die Doop

Belydende Christendom is in die war oor wat die Bybelse metode van doop behels. Sommige voel dat sprinkel of giet van water voldoende is. Ten spyte van die feit dat bekering ‘n voorvereiste vir doop is, is daar sommige denominasies wat babas “doop”en van mening is dat dit geldig is. In hierdie les, sal ons ondersoek wat die Bybel oor doop te sê het, insluitende die korrekte manier en geskikte ouderdom.