JavaScript

This website requires the use of Javascript Explain This   to function correctly. Performance and usage will suffer if it remains disabled.
Waar is God se Kerk vandag?
New York VSA Jamaika Peru Idaho, VSA Indië België Kenia Arkansas, VSA Suid-Afrika Engeland Nigerië Ohio, VSA

Jesus het gesê: "Ek sal My Kerk bou." Daar is 'n enkele organisasie wat die hele waarheid van die Bybel leer, en is geroep om te leef deur "elke woord van God." Weet u hoe om dit te vind? Christus het gesê dit sou:

  • "Alle dinge" leer wat Hy beveel het
  • Lede bevat wat uitgeroep en afgesonder is deur die waarheid
  • 'n "Klein kuddetjie" wees

Wat is Menslike Natuur?

Les 18

Die Bybel Inleidingskursus

INLEIDING

Die vorige les het gefokus op die feit dat Satan oor die nasies gesag uitoefen. As owerste van die mag van die lug saai hy buie, gevoelens en gesindhede soos vyandigheid, wellus en gierigheid, regoor die wêreld uit, wat alle mense aangryp en beinvloed.

Maar, kan al die wêreld se booshede uitsluitlik aan die direkte aksies van Satan toegeskryf word?

Alhoewel Satan die katalisator is wat geweld, misdaad, oorloë en onoplosbare verknorsings aanroer, vind ons ook sy werklike natuur werkend in ‘n plek wat tradisioneel deur die mensdom oor die hoof gesien is. Binne elke mens vind ons, wat menslike natuur genoem word. Menslike natuur is ietwat van ‘n verkeerde benaming, daar dit Satan se ware natuur is wat in die gemoed van elke mens werk.

Die Bybel, openbaar presies wanneer en hoe menslike natuur se teenwoordigheid die eerste keer gemanifesteer is. Ons begin nou hierdie les deur die oorsprong van menslike natuur aan te dui.

LES 18

Die Oorsprong van Menslike Natuur

(1) Het God aan Adam ‘n keuse gegee oor van watter boom─die Boom van Lewe of die boom van die kennis van goed en kwaad─hy kon eet? Genesis 2:8-9

(2) Het God spesifiek vir Adam gewaarsku van watter boom hy nie mag eet nie en die gevolge indien hy daarvan sou eet? Genesis 2:16-17.

(3) Later toe Satan aan Eva in die vorm van ‘n slang verskyn het, het sy die opdragte verstaan wat God oorspronklik gegee in verband met watter boom verbode was? Genesis 3:2-3.

Kommentaar: Die feit dat Adam en Eva nie die boom mag aanraak nie, was onthullend.

(4) Moet God se waarskuwings oor wat ons moet vermy, met dieselfde ontsag as vermyding van die verbode boom bejeen word? Spreuke 4:14-15; II Timótheüs 2:23; 3:5; Romeine 16:17.

Kommentaar: Enige iets wat God spesifiek verbied moet met buitengewone omsigtigheid vermy word.

(5) Wat het die slang aan Eva gesê? Genesis 3:4-5. Toe Adam en Eva getoets was, watter boom het hulle gekies? Vers 6.

Kommentaar: Satan het regstreeks God weerspreek deur sy bewering in vers 4, “julle sal gewis nie sterwe nie.” In werklikheid het Satan gesê, “julle kan nie God se woord vertrou nie.” Beïnvloed deur Satan se oortuigende argument, was Eva oorreed om van die boom van kennis van goed en kwaad te eet.

(6) Nadat hulle van die boom van die kennis van goed en kwaad ge-eet het, watter verandering het oor Adam en Eva gekom? Genesis 3:7.

Kommentaar: Die verklaring, “toe gaan altwee se oë oop” het betrekking op ‘n nuwe bewustheid wat hulle nie voorheen gehad het nie, voor hulle van die verbode boom ge-eet het. Selfs Satan het vir Eva vertel, “julle oë sal oopgaan, sodat julle soos God sal wees deur goed en kwaad te ken” (vers 5). God alleen het die prerogatief om te bepaal wat goed en wat kwaad is. Die mensdom het die keuse of hulle wil of nie inwillig met God se wil nie. Satan se doel is om die mens se persepsie van sy plig om God se wette na te kom, te verdraai.

Adam en Eva se gewaarwording het ver verby hulle bewustheid dat hulle naak was gegaan. Genesis 2:25 het aangedui dat voor hierdie voorval hulle nakend en nie skaam was nie. Hierdie nuwe ingesteldheid het met dit ‘n gevoel van skaamte gebring.

Toe Adam van die verbode boom geneem het, wat God verbied het, het hy dit op homself geneem om te besluit tussen wat reg was en wat verkeerd was─tussen goed en kwaad. Sy beslissing het “sy oë oopgemaak” en het Satan se geestelike invloed, beide sy en Eva se sinne op hierdie tydstip binne gedring. Hulle besluit, het hulle geleentheid om geestelike kennis en begrip wat hulle kon gehad het, deur van die Boom van die Lewe te eet, verhinder. Hulle begrip was nou beperk tot wat hulle deur die vyf fisiese sintuie kon leer en het menslike natuur vir die eerste keer te voorskyn gekom.

(7) Was die sonde wat Adam en Eva begaan het die “oorspronklike sonde”? Eségiël 28:15-16.

Kommentaar: Die verse aangehaal wat in Eségiël 28 word het betrekking op Satan se sonde, wat Adam en Eva se sonde deur baie miljoene jare─moontlik biljoene─van jare, vooruit dateer. Satan is die een wat die oorspronklike sonde gepleeg het.

(8) Behalwe die fisiese vervloekinge wat Adam en Eva en hulle nageslagte te beurt geval het, wat was die onmiddelike, asook die lang termyn gevolge, van hul sonde? Genesis 3:22-24.

Kommentaar: Die gevolg van hul sonde was dat hulle afgesny was van die Boom van die Lewe─tesame met die hele mensdom.

(9) Watter ander nasleep het gevolg vanweë Adam en Eva se sonde? Genesis 2:17; Romeine 6:23; Hebreërs 9:27.

Kommentaar: Deur hulle optrede het hulle die dood vonnis op hulleself en die hele mensdom gebring.

Die Gees in die Mens

(1) Het God ‘n gees in die mens geskep─’n dimensie van ingebore vermoë wat die verstand magtig om verstandigheid te verkry─wat die mensdom verskillend van diere maak? Job 32:8; Sagaría 12:1.

Kommentaar: Hierdie gees in die mens verwys nie na die Gees van God nie, ewemin verwys dit na wat sommige as ‘n siel beskou. Die gees in die mens is wat hom die vermoë gee om te redeneer, te droom, te hoop en te dink. Die persoonlikheid van elke mens is uniek.

(2) Aangesien die gees in die mens tot die vyf sintuie beperk is, kan hy geestelike dinge verstaan? I Korinthiërs 2:9-11, 14.

(3) Is die gees in die mens onderworpe aan God se wette? Romeine 8:7.

Kommentaar: Hier sien ons, omdat mense deur Satan beïnvloed word, is menslike natuur teenoor God vyandig.

(4) Was Adam en Eva vyandig teenoor God vanaf die oomblik wat hulle geskape was? Vergelyk Genesis 2:25 met Genesis 3:7.

Kommentaar: Soos wat ons reeds gesien het, was hulle nie dadelik ongehoorsaam en vyandig teenoor God nie. Eerder, was hulle gedagtes neutraal totdat hulle deur Satan verdorwe was. Die verandering in hulle bewustheid en hul verkryging van menslike natuur het nie gebeur nie, tot na hulle God ongehoorsaam was.

(5) Is elke kind dadelik “vyandig teenoor God” Mattheüs 18:1-4; 19:13-14.

Kommentaar: Soos kinders onderworpe is aan die invloed van Satan se uitsaaiery, neem hulle uiteindelik die gees van hierdie wêreld aan. Op ‘n sekere punt in elke jeugdige word die versinsels van sy hart net sleg (Genesis 8:21). Vanaf daardie tyd vorentoe, word hulle al meer ingewortel onder die god van hierdie wêreld se invloed. As klein kinders egter is hulle verstand meerendeel neutraal, meer oop, eerlik en nederig─verteenwoordigend van die ingesteldheid wat diegene wat uit hierdie wêreld geroep word, moet verkry.

In opsomming, die gees in die mens gee aan ‘n persoon die vermoë tot denke, intelligensie en persoonlikheid. Die mensdom is fisies en wêrelds, alhoewel na die beeld van God geskape. Na die kindsbeen jare, meerendeel in neutrale stemming, word elke menslike natuur aansienlik deur Satan gevorm en beinvloed. God laat toe dat hierdie omstandighede aan gaan, daar dit vrugbare grond voorsien vir die ontwikkeling van karakter in diegene wat Hy uitkies om te roep.

Die Trek van Menslike Natuur

(1) Is die hart (innerlike gedagtes) van ‘n mens, net bedrieglik en verdorwe? Jeremia 17:9.

Kommentaar: Dit gebruik kragtige taal om die hart van die mens te beskryf as” bedrieglik is die hart bo alle dinge, ja, verdorwe is dit.”

(2) Wat het Christus gesê, maak die mens onrein? Mattheüs 15:18-20; Markus 7: 20-23.

Kommentaar: In hierdie geval het die Fariseërs eers aan Christus gevra, hoekom Sy dissipels nooit die tradisie van hulle oueres volg om eers hul hande te was, ooreenkomstig die manier wat deur die Fariseese tradisie voorgeskryf word nie. Christus het uitgewys dat hulle menslike tradisies voor die Wette van God plaas. Hy het voortgegaan om aan hulle uit te wys dat dit die gedagtes van die mens is wat hom onrein maak. Al die eienskappe wat in bogenoemde verse genoem word, is in die menslike natuur ingewortel.

(3) Hoe het die apostel Paulus die werke van die vlees─menslike natuur beskryf? Galásiërs 5:19-21.

Kommentaar: Paulus het 17 bepaalde (alhoewel gedeeltelike oorvleueling) eienskappe van menslike natuur gelys. Aangesien hierdie verskeie aspekte van die menslike natuur oor tyd verkry en ontwikkel word, vanweë blootstelling aan Satan se golflengte, is die kumulatiewe gevolge daarvan, dat menslike natuur, Satan se natuur weerkaats. Na hierdie karaktereinskappe van Satan aangeleer is, word hulle vir mense heel natuurlik─aangeneem, as sou dit hul eie natuur wees.

(4) Hoe weet ons dat menslike natuur aangeleer is en nie oorgeërf is nie? II Korinthiërs 11:2-3.

Kommentaar: Voordat die slang vir Eva verlei het, was haar gedagtes neutraal. Nadat sy sonde gedoen het, het haar gedagtes verdorwe geraak. Paulus het ook genoem, dat die gedagtes van ander ook so deur Satan verdorwe gemaak kan word. Derhalwe sien ons dat menslike natuur aangeleer word en nie oor-erflik is nie.

‘n Wêreld Verdorwe

(1) Watter omstandighede voor die sondvloed het die nodigheid om dit te vernietig, bestaan?

Genesis 6:5-6, 12-13.

Kommentaar: Die goddeloosheid van die mensdom was so opmerklik dat die hele beskawing verdorwe was. Die woordomskrywing van verdorwe sluit in: “verdierlik in karakter; verdorwenheid; verdraaid; goddeloos; boos; verrot; besmet; bevlek.” Aangesien goddeloosheid die beskawing so oorheers het, het God geweet dat mens vernietig moes word.

(2) Sal die gemeenskap hierdie selfde toestand nader net voor Christus se wederkoms. Mattheüs 24:37; Lukas 17:26.

(3) Het die gemeenskap Noag se waarskuwing ernstig opgeneem of het hulle met hulle lewens soos gewoonlik voortgegaan? Mattheüs 24:38-39; Lukas 17:27.

Kommentaar: Alhoewel die Skrif nie uitdruklik verklaar dat Noag vir 120 jaar aan die wêreld ‘n waarskuwing verkondig het nie, word die tydsvak deur Genesis 6:3 geimpliseer: “…maar sy dae sal wees honderd en twintig jaar.” Josephus verwys na hierdie tyd as “die 120 jaar van God se lankmoedigheid (miskien terwyl die ark in aanbou was) tot die Sondvloed…” (Antiquities, Bk.1 Hoofstuk 3). I Petrus 3:20 bevestig ook, “…die lankmoedigheid van God een maal gewag het in die dae van Noag, onderwyl die ark gereed gemaak is.” Dit is ondenkbaar dat Noag gedurende hierdie tyd sou stilbly, voordat so ‘n ramp die wêreld sou tref, vernaamlik daar hy ‘n “prediker van geregtigheid” was (II Petrus 2:5). Die bou van die ark was ‘n kragtige getuie, alhoewel die voor-Sondvloed wêreld dit as fanaties of lagwekkend beskou het─totdat die Sondvloed getref het.

Van Josephus, verkry ons meer inligting oor die bedorwenheid van die mense in hierdie tyd en Noag se reaksie: “Maar Noag was baie onrustig oor wat hulle doen; en daar hy oor hulle gedrag ontevrede was, het hy hulle oorreed om hul geaardhede en optredes te verbeter; maar, siende dat hulle nie aan hom toegegee het nie, maar slawe van hulle goddelose genot was, was hy bevrees dat hulle hom saam met sy eggenote en kinders en diegene wie hulle mee getroud was sou dood, en het hy daardie land verlaat” (Ibid., teks).

(4) Sal die gemeenskap aan die einde van die eeu die omstandighede wat Lot in sy tyd in die gesig gestaar het, weerspieël? Lukas 17:28-30; II Petrus 2:5-8.

Kommentaar: Die sedeloosheid en verdooldheid van Sodom en Gomorra is ook verteenwoordigend van die toestand waarin die wêreld sal ontaard ten tye van Christus se wederkoms. Ons vind dat Lot “hom baie gekwel het oor die losbandige lewe van die sedelose mense” (II Petrus 2:7). Diegene wat God se weë soek moet ook deur sulke optrede gepla wees. Ons vind dat hulle in die profesie van Eségiël 9, aan wie ‘n identifiserende merk gegee word en daarom gespaar word, word in vers 4 aangedui as die wat “sug en steun oor al die gruwels wat daarin [Jerusalem gedoen word, wat die moderne Israel tipeer, vers 9]”. God se mense moet besonder gegrief en afkeurig oor die boosheid van hierdie huidige wêreld wees.

(5) Wat is sommige van die kenmerke van die mensdom in die laaste dae? II Timótheüs 3:1-5.

Kommentaar: Die neigings van menslike natuur het in die beskawing wat wesenlik verdorwe is, gekulmineer, soos wat ons in Genesis 6:12 lees.

(6) Watter opdragte gee God aan Sy mense oor hoe hulle hierdie aarde moet ontvang? Johannes 15:19; 1 Johannes 2:15-17; Jakobus 4:4.

Kommentaar: In I Johannes 2:16, het die apostel Johannes geskryf, “die begeerlikheid van die vlees en die begeerlikheid van die oë en die grootsheid van die lewe.”

Hierdie begeerlikheid is ‘n trekkrag vir menslike natuur, maar is alles tydelik en sal saam met hierdie tydelike wêreld verbygaan─“maar hy wat die wil van God doen, bly vir ewig” (vers 17).

(7) Op welke manier kan ‘n persoon vermy om saam met die wêreld verdorwe te raak? II Petrus 1:4; Jakobus 1:27; Romeine 12:2.

Kommentaar: Nuttiging van die goddelike natuur beteken om deur God se Gees gevorm en meer soos Christus te word. Daar is geen ander manier nie!

(8) Hoe affekteer die wêreld God se mense in die laaste dae? Mattheüs 24:10, 12.

Kommentaar: Weens spanning en invloede van die wêreld, sal baie gebelgd word en sal mekaar verraai en haat. Hul motief sal selfbehoud wees, teenoor ‘n gewilligheid om vir ander broeders of vir die van die wêreld, gedood te word.

Die rede hiervoor word in vers 12 gegee: “En omdat die ongeregtigheid vermeerder word, sal die liefde van die meeste verkoel.” Menige sal die liefde vir God verloor, wanneer hulle moeg word om teen die stroom van hierdie wêreld te swem en sal verkies om by die moderne gemeenskap met sy gees van bandeloosheid, eie wil en selfbehoud aan te pas. Diegene wie die wêreld standaarde aanvaar word korrup.

Samelewing onder Satan se Invloed

(1) Waar kom die invloed wat die mens natuur besiel, vandaan? Efésiërs: 2:2-3.

Kommentaar: Voordat ons op die waarheid gereageer het, het ons almal ooreenkomstig die verloop van hierdie wêreld gewandel en op Satan se uitsaaiery gereageer.

Vers 3 openbaar die gebruiklike patroon van sinlike geneigdheid tot begeerlikhede van die vlees en is “van nature kinders van die toorn” net soos ook die ander─die hele samelewing.

(2) Is die samelewing nie ‘n bron van voorligting wat die waarheid waar ookal dit gevind word, inlei nie? Johannes 3:19.

Kommentaar: Die samelewing en openbare mening word deur Satan se golflengte gevorm. Derhalwe kan die algemene publiek nooit die genot van die waarheid aanvaar nie, daar die waarheid net sal dien om hulle tereg te wys (Vers 20).

(3) Ofskoon die samelewing korrup is, aspireer die wêreld in sy geheel na hoër vlakke van moraliteit? I Johannes 5:19.

(4) Bespeur die wêreld die ware dienaars van God as sou hulle die wêreld verkeerd voorstel? Handelinge 17:6.

Kommentaar: Die hele wêreld is reeds lank onderstebo. In hulle omgekeerde perspektief, blyk die weg van waarheid onderstebo te wees.

Opsomming

Satan en sy engele het hulle invloed op die mensdom gemanifesteer in die voor sondvloed wêreld─“waardeur die toenmalige wêreld met water oorstroom is en vergaan het” (II Petrus 3:6). Satan en sy engele heers steeds oor hierdie wêreld wat nou in Galásiërs, 1:4 as die “teenwoordige bose wêreld” na verwys word. Nieteenstaande sal al hierdie dinge in die nabye toekoms verander word. Neem kennis: “Want aan die engele het Hy die toekomstige wêreld waarvan ons spreek, nie onderwerp nie (Hebreërs 2:5). Dit is DIE TOEKOMSTIGE WÊRELD, wat die hoop van elke ware Christen is. Die mensdom sal die weg van die waarheid leer en gewilliglik met God se hulp verander.

Menslike natuur, binne elke individu en in die hele samelewing werk teen God se doel. Elkeen wat tot die waarheid geroep word moet sy eie menslike natuur oorwin en teen die huidige stroom van ‘n vyandige samelewing swem. Dit is waarom gesê kan word dat die Christen drie vyande het wat hy moet oorwin─Satan, die eie ek, en die wêreld.

Ons boekies Why Mankind Cannot Solve His Own Problems─Unknown Until Now en Did God Create Human Nature verskaf meer inligting oor hierdie lewensbelangrike onderwerp wat almal moet kan verstaan.

In hierdie les word die 1933 vertaling van die Afrikaanse Bybel gebruik tensy anders aan gedui.

Volgende in die Bybel Inleidingskursus:

Les 19: Berou─Draai Jou Lewe om

Die wêreld het ‘n vorm van boetvaardigheid aangeneem─gewoonlik ‘n vorm van self ontkenning vergesel van tydelike berou. Werklike berou is egter heel anders, wat ‘n uitgebreide en omvattende verandering van die vooruitsigte, waardes en rigting in jou lewe omvat. Hierdie les sal baie van hierdie lewensbelangrike aspekte dek.