JavaScript

This website requires the use of Javascript Explain This   to function correctly. Performance and usage will suffer if it remains disabled.
Waar is God se Kerk vandag?
New York VSA Jamaika Peru Idaho, VSA Indië België Kenia Arkansas, VSA Suid-Afrika Engeland Nigerië Ohio, VSA

Jesus het gesê: "Ek sal My Kerk bou." Daar is 'n enkele organisasie wat die hele waarheid van die Bybel leer, en is geroep om te leef deur "elke woord van God." Weet u hoe om dit te vind? Christus het gesê dit sou:

  • "Alle dinge" leer wat Hy beveel het
  • Lede bevat wat uitgeroep en afgesonder is deur die waarheid
  • 'n "Klein kuddetjie" wees

Wie Regeer die wêreld se Luggolwe?

Les 17

Die Bybel Inleidingskursus

INLEIDING

Satan─Die God van hierdie Wêreld

Belydende Christenheid leer dat die moderne wêreld eintlik God se wêreld is en dat dit die verantwoordelikheid van alle Christene is om dit ‘n beter plek te maak. Indien hierdie wêreld God sin is, moet ons aflei dat Satan geweldig kragtiger as God is, daar die beskawing deur Satan oënskynlik oorwin is. Die gemeenskap─met sy gelowe, regerings, opvoedkundige inrigtings, kommersialisme, kulture, gewoontes, tradisies en neigings─verteenwoordig die teëstelling met wat God sou saamstel.

…Wantoepassing van die Skrif soos Psalm 24:1, wat verklaar, “Die aarde behoort aan die HERE en die volheid daarvan, die wêreld en die wat daarin woon,” maak dat sommiges aflei dat hierdie God se wêreld moet wees. Alhoewel God die aarde geskep het, laat Hy toe dat Satan dit met ‘n doel regeer. Oorweeg hierdie verbasende verklaring: “En die duiwel sê vir Hom [Christus]: Ek sal U al hierdie mag gee en hulle heerlikheid, want dit is aan my oorgegee, en ek gee dit aan wie ek wil. As U my dan aanbid, sal alles aan U behoort” (Lukas 4:6-7). Hierdie dui aan, dat God al die wêreld se koninkryke en die “glorie” daarvan aan Satan oorgelewer het en dat dit syne was om te gee aan wie hy wou. Hierdie les sal verduidelik waarom Satan toegelaat is om hierdie huidige wêreld te beheer.

Baie oor Satan bly geheimsinnig en verskriklik verdraai: Was Satan altyd boos? Het hy altyd gelewe? Kan hy sterf? Hoekom bestry hy God se wil? Hierdie vrae en baie meer sal in hierdie les beantwoord word.

LES 17

Die Omvang van Satan se Invloed

(1) Hoe deltreffend was Satan om die mensdom te verlei? Openbaring 12:9.

Kommentaar: Satan het nie net die meerdeheid of amper die hele wêreld mislei nie, eerder het hy die hele wêreld mislei─met die uitsondering van baie min, wie deur God uit hierdie wêreld geroep is. Neem kennis van die vier verskillende name wat aan Satan gegee is in vers 9: “die groot draak,” “die ou slang,” “duiwel,” “Satan, wat die hele wêreld verlei,” boonop ook nog die titel in vers 10, “die aanklaer van ons broeders.”

(2) Deur watter titel het Paulus na Satan verwys, waarmee hy sy universele invloed tekenne gegee het? II Korinthiërs 4:4.

Kommentaar: Hierdie vers bevestig nie net dat Satan die god van hierdie wêreld is nie, maar dit dui ook aan hoedat hy baie van sy misleiding uitvoer─deur die mensdom se oë (sinne) te verblind.

(3) Watter ander titel het Paulus aan Satan toegeskryf? Efésiërs 2:2.

Kommentaar: Voordat hulle geroep word, het Christene volgens die loop van die wêreld gewandel. Die feit dat Satan die owerste van die mag van die lug is openbaar meer as wat met die blote oog gesien kan word. Radio, televisie en ander modes van kommunikasie word deur die lug uigesaai. Net so, beinvloed Satan die mensdom, deur gesindhede in die gedagtes in, uit te saai. Hy kan mense se stemmings kontroleur, hul vooruitsigte of algemene gedrag beinvloed.

Aangesien ons gedagtes natuurlik op sy golflengte ingestel is, kan ons alleenlik deur bewus van hierdie manipulasie te wees, hierdie invloed weerstaan.

(4) Na watter ander titel word daar na Satan verwys? Johannes 12:31: 14:30; 16:11.

(5) Is Satan se invloed hoofsaaklik beperk tot jeugmisdadigers en misdadigers, of beinvloed hy ook leiers op die hoogste vlakke van regerings van hierdie wêreld? Efésiërs 6:12.

Kommentaar: Die konteks van hierdie vers, maak duidelik dat “hoë plekke” in die regerings van hierdie wêreld is. Waansinnige diktators staan gereed om vandag te voorskyn te kom en dieselfde inspirasie wat diktators deur die eeue gemotiveer het, soos Hitler en Stalin, te verkry.

(6) Hoe het Christus gereageer toe Hy daarvan beskuldig is, dat Hy demone deur die krag van die duiwel uitgedryf het? Mattheüs 12:25-26.

Kommentaar: Hier, het Christus aangedui dat Satan nooit sy eie demone sou uitdryf nie. Deur dit te doen sou hy homself teëstaan en sy eie koninkryk verdeel. Aangesien sy koninkryk wel bestaan, mag dit nie verdeel word nie. Nie net lei Satan die donkere demoniese koninkryk van hierdie wêreld nie, hy doen dit op ‘n verenigde en georganiseerde wyse. Honderde miljoene van demone en gevalle engele word deur hom gelei.

Dit is duidelik dat Satan sy eie koninkryk van gevalle geeste lei en saam verwar hulle, mislei en loefen hulle baie invloed uit oor al die nasies op ‘n versigtig beplande manier.

Satan se Oorsprong

(1) Wat was die oorspronklike naam van die aartsengel wie later Satan geword het? Jesaja 14:12.

Kommentaar: Lucifer was een van die drie aartsengele wat by God se troon teenwoordig was. Die Skrif dui aan dat hy een van die twee aartsengele was wat God se troon beskut het. Aan elke kant van die troon was een engel en hul vlerke het aanmekaar geraak en mekaar oorvleuel sodat hulle die troon beskut het. Ons sal later sien hoe die twee lojale aartsengele─Mígael en Gabriël─aanhoudend geworstel het met die vorige Lucifer (wat die “ligbringer” beteken), wat later Satan (bedoelende “teenstander”) geword het.

Aan die einde van Jesaja 14:12, word die sinsnede “oorweldiger van die nasies” gebruik. Dit het Satan veroorsaak deur interne afskeiding, partygees, internasionale oorloë en siviele oorloë, aan te hits.

(2) Wat was Satan se motiewe om teen God in opstand te kom? Jesaja 14:13-15.

Kommentaar: Sy voorneme was om God se troon oor te neem en in die plek van God te sit. Vers 14 lees as volg, “… my gelykstel met die Allerhoogste!” Hierdie vers sal meer korrek wees om te lees, “Ek sal die Allerhoogste wees.”

(3) Wat was sommige van Lucifer se eienskappe toe hy by die einste troon van God gedien het, wat tot sy opstand gelei het? Eségiël 28:12-17.

Kommentaar: Om hierdie finale dwingende verse op te som: Vers 12 begin deur die koning van Tirus aan te spreek en skakel dan oor na Lucifer, om aan te dui dat hy vol wysheid en volmaak in skoonheid was. Hierdie kan nooit na die menslike koning (“vors”─vers 2) van Tirus of op enige ander mens, toegepas word nie. Vers 13, wys dat Lucifer (nadat hy Satan geword het) in Eden was en die einde van die vers dui aan dat hy geskep was. Vers 14, wys dat Lucifer een van die engele was wat God se troon beskut het. Vers 15, wys dat hy volkome was, van die dag af dat hy geskape was, totdat daar ongeregtigheid in hom gevind was. Vers 16, wys dat hy so danig beïndruk was oor sy vermoë en eienskappe dat dit tot sonde gelei het. Vers 17, toon dat sy hart hoogmoedig oor sy skoonheid en glans geword het. (Die aartsengele word tradisioneel na verwys in die manlike geslag, alhoewel nie manlik in die sin soos mense en diere geskape is nie.)

Aan die einde van vers 16 (ou Vertaling), die frase “Ek het jou tussen die vurige gesteentes uit vernietig, o aartsengele wat beskut!” moet behoorlik bewese wees “Ek sal jou verwyder, o aartsengel wat beskut”.

(4) Het die oorlog wat met Satan se opstand gevolg het, verwoesting van die oppervlak van die aarde tot gevolg gehad? Genesis 1:1-2.

Kommentaar: Toe God die hemele en die aarde geskep het, het Hy hulle nie woes of “tohu” geskep nie. (Jes. 45:18). En tog lees ons in Genesis 1:2, “En die aarde was woes en leeg,..”─dit het geword “tohu en bohu” die Hebreeuse term vir verwoesting en verwarring. As gevolg van Satan en sy demone se opstand het die aarde woes geword. Later, stuur God Sy gees in die tyd van die “her-skepping” en is die gelaat van die aarde nuut gemaak (Psm.104:30).

In opsomming, Genesis 1:1 beskryf die oorsronklike skepping van die ganse heelal wat wetenskaplikes datum as ongeveer 17 biljoen jaar gelede. Satan se opstand het op ‘n tydstip tussen verse 1 en 2 plaasgevind. Genesis 1:2 beskryf die her-skepping van die aarde ongeveer 6,000 jaar gelede.

Ons het gesien dat Lucifer ‘n geskepte wese was, een van die aartsengele wat die troon van God beskut het. Sy hart was opgehef vanweë sy skoonheid en sy volmaaktheid en hy het gerebelleer. Sy poging om God se troon oor te neem was onsuksesvol en het hy ‘n ewige teenstander van God geword en is as Satan bekend.

Satan─Teenstaander van die Broeders

In hierdie eeu is die heerskappy van die aarde aan Satan verleen. Hy is die god van hierdie wêreld en is die owerste van die mag van die lug wie die hele aarde mislei het. Ewenwel gebruik God in Sy wysheid, hierdie vyandelike omgewing om dié min wat Hy geroep het op te lei en te toets. Histories moes diegene van God se Kerk onder die hande van Satan en sy gevalle engele geweldig ly. God sal nie toelaat dat daar aan meer “Satans” ‘n ewige lewe toegestaan word nie. Hy vereis dat hulle wat in die besondere Familie van God in gebore word eers moet bewys dat hulle Hom sal gehoorsaam, maak nie saak wat die gevolge van gehoorsaamheid in hierdie lewe meebring nie.

(1) Moet ware Christene altyd op ‘n hoë gereedheids grondslag wees omtrent Satan se bedreiging? I Petrus 5:8

(2) Wat is sommige van die voordele van lyding, verduring en draaglikheid onder Satan en sy gevalle engele se aanvalle? I Petrus 5:9-10.

Kommentaar: Die feit dat Satan prooi soek om te verskeur, moet sekerlik ontnugterend wees. Indien ons onwrikbaar in die geloof is, sal God ons vestig, versterk en grondves deurdat ons in die proses gely en karakter gebou het. God gebruik hierdie lyding om Sy heiliges te vervolmaak.

(3) Vir ‘n oorsig oor hoe Satan strewe om die ware Kerk te vernietig, fokus ons op Openbaring 12. Hoe word die Kerk van God in sy begin stadia uitgebeeld? Openbaring 12:1-2.

Kommentaar: Dwarsdeur hierdie hele hoofstuk, wat die algehele geskiedenis van die ware Kerk oorspan, word God se Kerk as ‘n vrou uitgebeeld.

(4) Hoe word Satan in hierdie profetiese oorsig voorgestel? Openbaring 12:3-4.

Kommentaar: Hier, word Satan as ‘n groot vuurrooi draak voorgestel, wie in beheer is van regerings en groot wêreldryke soos wat dit deur die sewe koppe in hoofstuk 13 uitgebeeld word. Neem kennis dat sy stert ‘n derde deel van die sterre van die hemel meegesleep het. Sterre is simbolies vir engele (Openbaring 1:20), wat vêrder bevestig dat elk van die aartsengele ‘n derde deel van die engele beheer.

Die feit dat die draak probeer het om die Seun wat uit die vrou gebore is te verslind het ook in die geskiedenis ‘n duidelike gelyke weerga. Die Seun was Christus (vers 5) en Koning Herodus het baie duisende kindertjies onder die ouderdom van twee jaar gedood, in sy poging om Christus te vernietig.

(5) Hoekom het die vrou na die wildernis gevlug? Openbaring 12:6.

Kommentaar: Terwyl in die wildernis, weg van die onmiddelike teenwoordigheid van die draak, was die vrou gevoed─versorg─vir ‘n hele 1,260-jaar periode. In hierdie geval beteken die tydperk van 1,260 dae eintlik 1,260 jaar. Hier, is die Griekse term hemera (as “dae” vertaal) beteken ‘n tydperk van tyd wat deur die konteks bepaal word. Hemera kan ‘n tydjie, ‘n jaar of baie jare beteken. Byvoorbeeld, die tydsverloop vanaf die Niceense Raad van 325 n.C. toe die Kerk moes vlug tot 1585 (toe die Katolieke invloed, vernaamlik in Engeland getaan het) is hierdie tydperk van 1,260 jaar vervul. Die wonderbaarlike vernietiging van die Spaanse Armada in 1588 het Katolieke vervolging van die ware Kerk, verder verswak.

(6) Welke lojale aartsengel sal Satan direk teenstaan in ‘n voorspelde oorlog, wat binnekort sal plaasvind? Openbaring 12:7.

(7) Wat sal met Satan gebeur as gevolg van hierdie oorlog? Openbaring 12:8-9.

Kommentaar: Mígael is een van die twee aartsengele wat aan God getrou gebly het. Soos reeds genoem, is Gabriël die ander een. Vanweë Satan se onvoorspelbare aard en krag wat hy uitoefen, het dit vir Migael en Gabriël nodig geword om kragte te kombineer soos hulle gewoonlik doen wanneer hulle hom teenstaan. (Sien Daniel 9:21-23; 10:12-13).

(8) Watter unike titel is aan Satan gegee, vanweë sy gereelde aanvalle op God se mense? Openbaring 12:10.

(9) Is die inwoners van die aarde en die ware Kerk in groter gevaar na Satan neergewerp is? Openbaring 12:11-13.

Kommentaar: Vers 11, gee sterk te kenne van hewige vervolging voor die verdrukking, insluitende ‘n graad van marteling van sekere louwarm Christene. Vers 12, wys dat die duiwel na die aarde neergewerp is en het groot woede, wetende dat hy min tyd het. Vers 13 sluit aan by vers 11 wat dui dat die ware Kerk vervolg word.

Baie het al bespiegel oor of hierdie oorlog reeds plaasgevind het. Indien dit nog moet gebeur, is ons nou baie nader aan hierdie gebeurtenis as ooit tevore.

(10) Hoe sal die ware Kerk hierdie direkte aanval van Satan oorleef? Openbaring 12:14-16.

Kommentaar: Die ware Kerk word vir 3½ jaar wonderbaarlik bewaar. Wanneer Satan ‘n leër stuur om die Kerk te vernietig, word hierdie weermag self deur die aarde verswelg. Dit is gedurende hierdie tydperk wat Filadelfía: bewaar word, soos in Openbaring 3:10 opgeteken is, terwyl Satan oorlog maak met hulle wie nie hierdie beskerming waardig is nie. (Opb. 12:17; Lukas 21:36.)

Satan se Uiteindelike Lot

(1) Dui Eségiël 28:18 aan dat Satan in ‘n vuur vernietig en tot as gebring sal word?

Kommentaar: Voorheen het ons opgemerk dat die onderwerp van Esegiël 28 vanaf die middel van vers 12 tot vers 17 verskuif het na die Vors van Tirus (Lucifer). Sommige dink dat vers 18 openbaar dat Satan deur vuur vernietig sal word. Vers 18 egter, skuif eintlik terug na die bespreking oor “Vors” die (mens koning), van Tirus. Ons weet dit omdat die konteks van vers 18 duidelik terug verbind word na vers 5 van hierdie selfde hoofstuk, waar hierdie verwysing in beide verse na die welvarende see verkeer wat baie van die rykdom en krag na die mens koning van Tirus gebring het. Die fokus, wat vanaf vers 12 van die Vors weggeskuif het, skuif in verse 18 tot 19 terug na hom toe.

Let daarop dat die Vors van Tirus verwys na ‘n mens vors, wie ‘n tipe of wegbereider van ‘n eind-tyd vervulling wat nog moet plaasvind is. Van Esegiël 28:2 lees ons van die Vors van Tirus: “Omdat jou hart hoogmoedig was en jy gesê het: Ek is ‘n god, ek bewoon ‘n gode woning in die hart van die seë—terwyl jy tog ‘n mens is en geen god nie—en jou hart gemaak het soos die hart [van God] (is die regte vertaling). Ons lees van hierdie selfde profesie in II Thessalonicense 2:4 oor die voorspelde man van sonde of seun van verderf: “Die teëstander wat hom verhef bo al wat God genoem word of voorwerp van aanbidding is, sodat hy in die tempel van God as God sal sit en voorgee dat hy God is.” Hierdie verse openbaar duidelik dieselfde profetiese persoon─die toekomstige valse profeet wat ook in Openbaring 13:13-18, bespreek word.

In opsomming, die fisiese koning van Tirus was ‘n nederlaag toegedien en gedood soos geprofeteer, en is vandag nog steeds dood. Eségiël 28:18 verwys na ‘n profesie wat reeds vervul is.

(2) Is Satan, as ‘n engelagtige wese, reeds onsterflik─of kan hy en ander engele of demone sterf? Lukas 20:34-36’

Kommentaar: Hierdie duidelike, uitdruklike verse het nie vêrdere kommentaar nodig nie.

(3) Wat sal Satan se lot wees? Judas 13.

Kommentaar: Die feit dat die konteks alhier betrekking het op Satan en sy demone, word bevestig deur die woord “dwaalsterre.” (Sien Opb. 1:20) Vir hulle is die “donkerheid van die duisternis vir ewig bewaar.” Die einste een wat bekend was as die “ligbringer” het donkerheid verkies en God sal hom met volslae donkerheid vir ewig beloon.

(4) Word dit in die Bybel aangedui, dat Satan en sy engele in die hel gewerp sal word? II Petrus 2:4

Kommentaar: Die woord wat hier gebruik word is tartaros, wat verkeerdelik as “hel” vertaal was. Dit beteken “n tronk, inkerkering, plek van opsluiting of ketting van duisternis.” Hierdie vers beskryf die inkerkering van die engele op aarde as hul “plek van bedwang” of “tronk” na hul opstand gedurende die pre-Adamitiese eeu.

(5) Het die ritueel wat deur die Levitiese priesters op Versoendag uitgevoer is, verdere getuienis oor Satan se lot verskaf? Levitikus 16:7-19.

Kommentaar: God se bok─wat Christus uitgebeeld het─was as ‘n sondoffer gedood. Die ander bok, is verkeerdelik genoem “sondebok”, terwyl die korrekte vertaling die “Asasel bok” is. Gesenius en ander Hebreeuse woordeboeke herlei die woord van “azal” wat “hy het verwyder of geskei,” beteken.

Dit is presies wat Lucifer gedoen het toe hy teen God gedraai het en Satan geword het─God se teenstander. Azazel verwys ongetwyfeld na Satan. Die Asásel bok is weggeneem en in die wildernis vrygelaat. Die bok is nie geoffer of gedood nie, maar net geskei─uit kontak met Israel. Dit skets eerste vir Satan wie bedwing sal word vir ‘n duisend jaar (soos in Openbaring 20:1-3 aangedui word), in die bodemlose put─’n toekomstige tartaros of plek van opsluiting─en later na die buitenste duisternis vir altyd gestuur word.

(6) Sal die engele op ‘n sekere toekomstige tyd geoordeel word? I Korinthiërs 6:2-3.

Kommentaar: Sekere besonderhede van Satan se lot en sy demone mag hierdie toekomstige oordeel inwag.

Opsomming

Ons het baie van die inligting wat oor Satan in die Bybel, weergegee word, behandel. Tog is daar baie meer wat die student oor hierdie kritieke onderwerp in hersiening moet neem. Ons boekies Who is the Devil? en A World in Captivity voorsien meer noodsaaklike inligting oor hierdie onderwerp.

In hierdie les word die 1933 vertaling van die Afrikaanse Bybel gebruik tensy anders aan gedui.

Volgende in die Bybel Inleidingskursus:

Les 18: Wat is Menslike Natuur?

Die vorige les het gefokus op die feit dat Satan oor die nasies gesag uitoefen. As owerste van die mag van die lug saai hy buie, gevoelens en gesindhede soos vyandigheid, wellus en gierigheid, regoor die wêreld uit, wat alle mense aangryp en beinvloed.

Die Bybel, openbaar presies wanneer en hoe menslike natuur se teenwoordigheid die eerste keer gemanifesteer is. Ons begin nou hierdie les deur die oorsprong van menslike natuur aan te dui.