JavaScript

This website requires the use of Javascript Explain This   to function correctly. Performance and usage will suffer if it remains disabled.
Waar is God se Kerk vandag?
New York VSA Jamaika Peru Idaho, VSA Indië België Kenia Arkansas, VSA Suid-Afrika Engeland Nigerië Ohio, VSA

Jesus het gesê: "Ek sal My Kerk bou." Daar is 'n enkele organisasie wat die hele waarheid van die Bybel leer, en is geroep om te leef deur "elke woord van God." Weet u hoe om dit te vind? Christus het gesê dit sou:

  • "Alle dinge" leer wat Hy beveel het
  • Lede bevat wat uitgeroep en afgesonder is deur die waarheid
  • 'n "Klein kuddetjie" wees

U mag verkies om die volgende te lees:

Wat is die Heilige Gees?

Les 16

Die Bybel Inleidingskursus

INLEIDING

Die Heilige Gees

God se Heilige Gees is die beslissende element wat die Nuwe Verbond werkbaar maak, in teenstelling met die ou verbond wat weens Israel se ongehoorsaamheid misluk het. Hebreërs 8:10 (wat Jeremia 31:33 aanhaal) verklaar, “Want dit is die verbond wat Ek ná dié dae sal sluit met die huis van Israel, spreek die Here: Ek sal My wette in hulle verstand gee en dit op hulle hart skrywe; en Ek sal vir hulle ‘n God wees, en hulle sal vir My ‘n volk wees.”

Die proses om God se wette in die verstand en in ‘n mens se hart geskryf te hê, begin deur God se Gees te ontvang. Die afwesigheid van hierdie onontbeerlike element is waarom antieke Israel aanhoudend God ongehoorsaam was, net soos moderne Israel van vandag. God het vir Moses begeester om te skryf, “Ag, as hulle maar so ‘n hart gehad het om My te vrees en al my gebooie altyd te onderhou, dat dit met hulle en hul kinders vir ewig goed kan gaan” (Deut. 5:29). Die rede waarom Israel misluk het om God te vrees en Hom te gehoorsaam was, “omdat wat die vlees bedink, vyandskap teen God is; want dit onderwerp hom nie aan die wet van God nie, want dit kan ook nie (Rom. 8:7). Geestelike oorlewing hang van die volgende voorwaardes af; “Julle is egter nie in die vlees nie, maar in die Gees, as naamlik die Gees van God in julle woon. Maar as iemand die Gees van Christus nie het nie, dié behoort nie aan Hom nie” (Rom. 8:9).

Hierdie les fokus op hierdie mees sentrale element. Die Skrif wys dat die Heilige Gees die krag is, wat van God uitgaan. Die opgewekte Jesus Christus het Sy dissipels belowe, “maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom…” (Hand. 1:8). Christus het volle maat van daardie Gees gedurende Sy fisiese lewe gehad, waarmee Hy siekes, kreupeles en blindes gesond gemaak het. Hy het ook n hewige storm gestil en selfs dooies opgewek, tog het Hy verduidelik, “Ek kan uit Myself niks doen nie…” (Joh. 5:30). Christus het wonderwerke gedoen na erkenning dat hierdie krag nooit van binne kom nie “…die Vader wat in My bly, Hy doen die werke” (Joh. 14:10). Die Heilige Gees is die middel waardeur die Vader aan Christus krag oordra. ‘n Ernstige deel van hierdie Gees krag is vir elke ware Christen in hierdie eeu beskikbaar.

LES 16

Die Heilige Gees─Wese van Krag

By die die donderende gedruis van ‘n natuur wonder soos die Niagara waterval, van naderby gehoor en gevoel, kan die impak van die geweldige krag daarvan op die sintuie ervaar word. Die Skrif vergelyk die Heilige Gees eintlik met vloeinde water─selfs as “strome van lewende water” (Johannes 7:38). Ons begin hierdie les deur op die krag wat van God uitgaan en waardeur Hy Sy skepping onderhou, te fokus.

(1) Waar is die oorsprong van al die krag in die heelal? I Kronieke 29:11; Psalm 62:11.

(2) Demonstreer die skepping God se krag? Hebreërs 11:3; Job 26:7; Jeremia 32:17.

(3) Was die Heilige Gees uitgestuur om op God se opdrag te skep? Psalm 104:30, 33:9.

Kommentaar: Dit is duidelik dat die Heilige Gees die einste krag van God is waardeur Hy alle dinge geskep het. Die Heilige Gees is beslis nie ‘n lid van ‘n mistieke drie-eenheid op ‘n gelyke voet met die Vader en Christus nie. Die feit dat die Vader groter as Christus is, (Johannes 14:28) maak daardie valse idee ongeldig.

Die wonderdade van die skepping toon die Heilige Gees se onpeilbare krag. Dit was deur hierdie krag dat Christus in staat gestel was om die Tien Gebooie perfek te onderhou. Meer fassinerend van alles is, is dat ‘n hoeveelheid van hierdie werklike krag in ons gedagtes kan inkom en dat selfs hierdie hoeveelheid kan groei en uitbrei.

(4) Onderhou God alles in die skepping deur die Heilige Gees se krag? Nehemía 9:6.

Kommentaar: Die Heilige Gees wat van God uitgaan onderhou en deurtrek alles in die hele skepping. Dit is oral teenwoordig (Psm. 139:7-9).

Al die ontelbare sterrestelsels vereis ‘n vlak van lewensmiddele om oor biljoene jare heel te bly.

Die betreklik onlangse delikate ekosisteem van plant en dierelewe op aarde word reeds vir duisende jare goed onderhou. Tog, mensdom onder die invloed van Satan, sonder leiding van die Heilige Gees, het die aarde in ‘n toestand van onrus gedompel. Ons sal sien hoe hierdie toestand ontwikkel het en hoe dit later reggestel sal word.

Adam en Eva het die Heilige Gees Verwerp

(1) Het God toegang tot Sy Heilige Gees aan Adam gebied? Genesis 2:9.

Kommentaar: Die Boom van die Lewe het toegang tot die Heilige Gees en ‘n ewige lewe gebied. Op ‘n ander plek sê die Skrif dat die Gees lewend maak (II Kor. 3:6); “maar hy wat in die Gees saai, sal uit die Gees die ewige lewe maai” (Gal. 6:8); “Aan hom wat oorwin, sal Ek gee om te eet van die boom van die lewe wat binne in die paradys van God is” (Opb. 2:7).

(2) Behalwe vir die Boom van die Lewe, watter ander keuse is Adam gegee? Genesis 2:15, 17.

Kommentaar: God se opdrag aan Adam was om nie van die boom van kennis van goed en kwaad te eet nie. Hierdie boom het die mens se vasberadenheid verteenwoordig van dit wat goed is en dit wat slegs is en wat reg is in sy eie oë, onafhanklik van God se opdragte.

(3) Watter boom het Adam en Eva gekies toe hulle op die proef gestel is? Genesis 3:6

Kommentaar: Deur die verleiding van Satan het Eva gekies om van die verkeerde boom te eet, net so het Adam ook kort daarna. Satan het God weerspreek deur sy bewering in vers 4, “Julle sal gewis nie sterwe nie” Eintlik het Satan gesê dat “jy nie op God se woord kan staatmaak nie.”

Behalwe die invloed van Satan, het Adam en Eva se eie menslike redenasie hulle ook gelei om die verkeerde besluit te neem. In die ekstase van intellektuele ydelheid, het hulle menslike redes gebruik om die verbode boom te kies. Hulle het die Boom van die Lewe van die hand gewys, waardeur hulle God se Gees en ewige lewe sou ontvang. In stede daarvan, het hulle verkies om Satan se leuen te volg en het hulle uiteindelik gesterf. Sedertdien het die mensdom dieselfde paadjie gevolg.

Die Heilige Gees Word Weer Beskikbaar

(1) Onder die Ou Verbond, het Israel gewys dat met die beste bedoelings, die menslike gees gewillig was maar dat die vlees swak is. Hoekom was die Ou Verbond gebrekkig? Romeine 8:7; Hebreërs 8:7-8.

Kommentaar: Antieke Israel het bewys dat menslike “stoom” nie genoeg is nie. Hul voorbeeld was opgeskrywe as ‘n waarskuwing aan ons “op wie die eindes van die eeue gekom het”. (I Kor. 10:11).

(2) Kan die natuurlike vleeslike gedagtes sonder God se Gees gehoorsaam aan God bly, selfs al word Sy aanhoudende wonderwerke en bemiddelings aanskou? Númeri 14:22; Deuteronómium 32:30.

(3) Het God Sy Gees aan verskeie profete en individue gegee, met wie Hy gedurende die tyd van die aartsvaders en antieke Israel, gewerk het? II Petrus 1:21; I Samuel 16:13; Miga 3:8.

Kommentaar: Hierdie Skrifgedeeltes is net ‘n paar van die baie wat aandui dat God Sy Gees aan ‘n uitgesoekte paar volgens Sy Plan gegee het. Daniel 4:18, is woorde afkomstig van koning Nebukadnésar van Babilon, wie met net ‘n beperkte begrip van die ware God, redelikerwys die eenvoudige woorde “want die gees van die heilige gode is in jou” gebruik het om God se Gees in Daniel te beskryf.

(4) In Handelinge 1:8, het Christus belowe. “maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom,…” Watter reeks gebeure het die beskikbaar stel van die Heilige Gees aan Christus se dissipels voorafgegaan? Johannes 7:37-39; 16:7

Kommentaar: Hierdie Skrifgeedeltes wys dat Christus “moes weggaan” en verheerlik word, voordat God se gees gegee kon word. Alleenlik na Sy dood, opstanding en hemelvaart kon die Heilige Gees beskikbaar gemaak word. Die woord “binneste” in Joh. 7:38 kom van die Griekse woord koilia, wat “maag” beteken, gewoonlik “hart,” figuurlik vertaal.

(5) Watter nuwe element kom in die prentjie, deur die Nuwe Verbond, sodat die mens God se wette kan gehoorsaam? Jeremia 31:33; Eségiël 36:26-27.

Kommentaar: Alhoewel die Nuwe Verbond nog nie amptelik begin het nie, sal dit in die gou-komende millennium gebeur, soos die Heilige Gees aan die hele mensdom beskikbaar gestel word. Om die Wet van God in een se hart te hê, beteken om ooreenkomstig I Joh. 5:3 te lewe: “Want dit is die liefde tot God, dat ons sy gebooie bewaar…” Om in die liefde volmaak te word is om die wet van God volmaak te gehoorsaam.

(6) Sal God se Gees vir almal wat dit begeer beskikbaar wees? Joël 2:28-29.

Kommentaar: Hierdie verse weerspieël die tyd wanneer almal wat in die millennium lewe, waarlik oorvloedige en vervulde lewens sal ondervind.

Neem kennis dat vers 28 begin met, “En daarna sal Ek My Gees uitgiet op alle vlees…” Dit dui, aan dat slegs nadat hierdie mense ‘n sekere vlak van voorlopige kennis en begrip van God se waarheid kry, kan hulle die Heilige Gees ontvang. Ook, na hulle basiese fisiese behoeftes herstel is, kan hulle begin om meer duidelik te fokus op die geestelike vlak.

Christus─Met Volle Maat van die Heilige Gees

(1) Was Christus deur die Heilige Gees verwek? Lukas 1:35; Mattheüs 1:20.

Kommentaar: Van die begin van Sy fisiese lewe, was Christus sterk in God se Heilige Gees, daar Hy nie net fisies deur die Heilige Gees verwek was nie, maar ook geestelik verwek was.

(2) Het Christus as ‘n jeugdige buitengewone insig en ywer vir die Heilige Skrif gehad? Lukas 2:40, 46-48.

Kommentaar: Versterk en geïnspireer deur God se Gees, het veroorsaak dat die jeugdige teen ‘n ongekende tempo die waarhede van God en die geskiedenis van die mensdom, geleer het. Sy kennis en begrip van die Heilige Skrif het die Joodse godsdienstige leiers verstom.

(3) Tot watter mate het Christus die Heilige Gees besit? Johannes 3:34.

Kommentaar: Christus het die volle maat van die Heilige Gees gehad, waardeur Hy ongekende wonderwerke en genesings, vermag het. Sy onderskeiding van ander se gedagtes en oogmerke was skerp en juis. Hy het met dawerende gesag gepraat, daar Hy die God van die Ou Verbond was, deur wie die Vader die wêrelde geskep het.

(4) Het Christus die voorbeeld gestel wat ware Christene moet navolg? Johannes 13:15; I Petrus 2:21; I Johannes 2:5-6.

Kommentaar: Christus het die standaard gestel wat ons moet volg. Deur monde van valse aanklaers, het Hy onreg verduur, (verkeerdelik gely) soos wat ons moet doen. Wanneer Hy gely het, het Hy nie gedreig nie, maar het eerder Hom onderwerp aan “nie my wil nie, maar die Vader se wil moet geskied.”

(5) Lewe Christus weer Sy lewe in ware Christene oor? Galásiërs 2:20.

Kommentaar: Deur dwarsdeur die lewe God se weë te soek, kan ‘n mens geleidelik die gesindheid van Christus deur ingieting van God se Gees, verkry.

(6) In watter rol dien Christus tans om ware Christene te help, oorwin? Hebreërs 6:20; 7:26

Kommentaar: As ons Hoë Priester dien Christus as middelaar vir alle ware Christene─vir hulle vergifnis by bekering, hul genesing en hul geestelike krag en wysheid. Siende dat Christus lewe om vir ons ‘n voorspraak te wees (Heb. 7:25; 4:14-16), Hy verstaan ons tekortkominge, daar Hyself in die vlees gely het. Ons het alle rede om te slaag en te oorwin met so ‘n advokaat, wie ewig gewillig is vir ons om te oorwin, met die geestelike krag wat Hy vir ons beskikbaar maak.

Kerk Deur Heilige Gees Bekragtig

(1) Het Christus Sy dissipels opgedra om vir die koms van die Heilige Gees te wag? Handelinge 1:8.

(2) Toe hulle bymekaar was in Jerusalem vir Pinkster in 31 n.C. te midde van baie Jode wat ook daar bymekaar was, wat het met die 120 dissipels gebeur? Handelinge 2:1-4.

(3) Hoe het die Jode op hierdie ongewone gebeure gereageer? Handelinge 2: 5-7, 12-13.

(4) Benewens die wonderwerk om in onbekende tale te praat en Petrus se kragtige getuienis voor duisende, watter ander gebeure het op daardie dag plaasgevind? Handelinge 2:41-42.

(5) Deur watter krag was Petrus in staat gestel om so kragtig en seker soos nooit vantevore, te praat? Handelinge 4:8.

(6) Nadat hulle deur die Joodse owerhede kort na Pinkster gedreig is, het die dissipels later bymekaargekom om vir krag te bid. Watter tekens het God gegee dat Hy hulle gebed verhoor het? Handelinge 4:31.

Kommentaar: “Die plek is geskud” beteken eintlik dat God aard skuddings uitgestuur het. Behalwe hierdie fisiese teken, was die dissipels met “die Heilige Gees gevul.” Hulle was ‘n aanvullende mate van die Heilige Gees gegee, behalwe die oorspronklike hoeveelheid wat op die dag van Pinkster aan hulle gegee was. God is geen aannemer van die persoon nie. Indien ons net so vurig bid, soos hierdie dissipels, kan ons ook meer van God se Gees ontvang.

Bron van Geestelike Krag

(1) Besiel die Heilige Gees ‘n gesindheid van liefde, krag en selfbeheersing? II Timótheüs 1:6-7.

(2) Moet God se dienaars op hulle eie talente en behendigheid fokus om Sy Werk uit te voer? Sagaría 4:6.

(3) Kan God se Gees, dit wat ons in die Skrif van Christus se opdragte geleer het, in herinnering bring? Johannes 14:26; I Korinthiërs 2:10.

(4) Wat het die bediening van Paulus gekenmerk soos hy die evangelie verkondig het? Romeine 15:19.

(5) Wat is ‘n ander van die baie eienskappe wat deur die Heilige Gees aan die verstand deelagtig maak? Filippense 4:7; Romeine 8:6.

Kommentaar: Vanweë die heersende karakteristiek van vrede wat die Gees aan die verstand bring, het Christus na dit as die “Trooster” verwys. Hy het die dissipels vertel, “En Ek sal die Vader bid, en Hy sal julle ‘n ander Trooster gee om by julle te bly tot in ewigheid” (Johannes 4:16).

Die woorde, ‘n “ander Trooster” beteken dat die Heilige Gees vir hulle vrede en die versekering sou bring, net soos wat Christus dit gedurende die tyd wat Hy saam met hulle was gedoen het. Die Trooster word ook “die Gees van waarheid” genoem. Johannes 15:26.

(6) Was daar sommige dinge wat Christus nie aan Sy dissipels kon meedeel, totdat hulle eers die Heilige Gees in hulle gehad het nie? Johannes 16:12-13.

(7) Vergoed die Heilige Gees vir die onvermoë van die natuurlike menslike intellek, om dit wat ons andersins onbevoeg is om te bewoord, direk aan God te kommunikeer? Romeine 8:26-27.

Christelike Groei

(1) Is die Heilige Gees vrylik in hierdie eeu beskikbaar vir almal wat begeer om dit te hê? Johannes 6:44, 65.

Kommentaar: Die Heilige Gees sal nie vrylik aan almal, voor die millennium, aangebied word nie, maar sal ten tye op “alle vlees” uitgestort word. In hierdie tydperk word die Heilige Gees alleenlik aan diegene wat deur God geroep word om ‘n besondere doel te vervul, gegee. Hulle is die eerstelinge wat geroep word om te help regeer in die Koninkryk van God wat aanstons kom.

Anders as diegene wat in die millennium en die in die algemene opstanding wat later plaasvind is, het diegene wat nou in hierdie eeu geroep word ‘n baie moeliker pad─om Satan, hierdie wêreld en die begeertes van die vlees te weerstaan─maar hulle sal ‘n baie groter beloning vir ewig ontvang.

(2) Wat moet diegene wat in hierdie eeu geroep word, doen om meer van die Heilige Gees te ontvang? Lukas 11:9-13.

Kommentaar: Sommige het verkeerdelik gekyk as sou die proses om die Heilige Gees te ontvang op sigself ‘n einde is en dat dit aan hulle ‘n binnebaan gee om God ooreenkomstig hul eie voorwaardes te soek. Hulle wat geroep is en God met ‘n motief van opregtheid en suiwerheid soek, omdat hulle in harmonie met God se wil vir alle ewigheid wil wees, is hulle wat sal floreer en groei nadat hulle die Heilige Gees ontvang het.

(3) Watter begin─aanvanklike─stappe word vereis om God se Heilige Gees te ontvang? Handelinge 2:38, 5:32.

Kommentaar: By doop en oplegging van hande (Handelinge 8:16-17), word ‘n gedeelte onderpand (‘n paaiement) van God se Heilige Gees gegee (II Kor. 1:22).

(4) Hoe sal ons verander of omskep word deur God se Heilige Gees te gebruik? II Korinthiërs 4:16; Romeine 12:2; Efésiërs 4:1, 11-15.

Kommentaar: Behalwe dat die innerlike mens op ‘n daaglikse basis vernuwe word en verander word deur die vernuwing van die gemoed, moet ons God op ‘n persoonlike basis soek.

Opsomming

Om meer oor die onderwerp van die Heilige Gees te bestudeer, lees asseblief ons boekies What Do You Mean Water Baptism? en What Is True Conversion? (Wat is ware Bekering?) Hierdie boekies gee ‘n deeglike en sistematiese studie oor die onderwerp en die sentrale rol van die Heilige Gees in daardie proses.

In hierdie les word die 1933 vertaling van die Afrikaanse Bybel gebruik tensy anders aan gedui.

Volgende in die Bybel Inleidingskursus:

Les 17: Wie Regeer die wêreld se Luggolwe?

Belydende Christenheid leer dat die moderne wêreld eintlik God se wêreld is en dat dit die verantwoordelikheid van alle Christene is om dit ‘n beter plek te maak. Indien hierdie wêreld God sin is, moet ons aflei dat Satan geweldig kragtiger as God is, daar die beskawing deur Satan oënskynlik oorwin is.

Baie oor Satan bly geheimsinnig en verskriklik verdraai: Was Satan altyd boos? Het hy altyd gelewe? Kan hy sterf? Hoekom bestry hy God se wil? Hierdie vrae en baie meer sal in hierdie les beantwoord word.

U mag verkies om die volgende te lees: