JavaScript

This website requires the use of Javascript Explain This   to function correctly. Performance and usage will suffer if it remains disabled.
Waar is God se Kerk vandag?
New York VSA Jamaika Peru Idaho, VSA Indië België Kenia Arkansas, VSA Suid-Afrika Engeland Nigerië Ohio, VSA

Jesus het gesê: "Ek sal My Kerk bou." Daar is 'n enkele organisasie wat die hele waarheid van die Bybel leer, en is geroep om te leef deur "elke woord van God." Weet u hoe om dit te vind? Christus het gesê dit sou:

  • "Alle dinge" leer wat Hy beveel het
  • Lede bevat wat uitgeroep en afgesonder is deur die waarheid
  • 'n "Klein kuddetjie" wees

Voorbereiding om Christus se Bruid te Word

Les 15

Die Bybel Inleidingskursus

INLEIDING

Die Nuwe Verbond

In Les 14, het ons bespreek dat God die mens na Sy ewebeeld geskep het. Fisies was die mens volkome maar geestelik, was hy jammerlik onvolledig. God se oorhoofse plan vir saligheid, is ‘n oproep vir die mens─in die orde wat Hy vooraf bepaal het─om die Heilige Gees te ontvang en geestelik volkome te word.

Belydende Christendom besef nie dat beide die Ou Verbond en die Nuwe Verbond op dieselfde sentrale tema gebaseer is─gehoorsaamheid aan God se wette, wat vir die mensdom se voordeel in werking gestel is. Die verslag van antieke Israel, se gedrag is getuienis dat die mensdom, wat die beste van sy eie vermoë en inisiatief gebruik, jammerlik misluk om God se wette te gehoorsaam. Die Nuwe Verbond is ‘n voorstel van hoe die mensdom met God se wette kan harmoniseer, soos wat hulle in ons harte geskryf word en veroorsaak dat ons wese ‘n dramatiese verandering ondergaan.

Wanneer die volgende gebeure vervul is, sal ons weet dat die Nuwe Verbond in effek is: “Kyk, daar kom dae, spreek die HERE, dat Ek met die huis van Israel en die huis van Juda ‘n nuwe verbond sal sluit; nie soos die verbond wat Ek met hulle vaders gesluit het op dié dag toe Ek hulle hand gegryp het om hulle uit Egipteland uit te lei nie—my verbond wat húlle verbreek het, alhoewel Ék gebieder oor hulle was, spreek die HERE. Maar dit is die verbond wat Ek ná dié dae met die huis van Israel sal sluit, spreek die HERE: Ek gee my wet in hulle binneste en skrywe dit op hulle hart; en Ek sal vir hulle ‘n God wees, en hulle sal vir My ‘n volk wees. En hulle sal nie meer elkeen sy naaste en elkeen sy broer leer nie en sê: Ken die HERE; want hulle sal My almal ken, klein en groot onder hulle, spreek die HERE; want Ek sal hulle ongeregtigheid vergewe en aan hulle sonde nie meer dink nie (Jer. 31:31-34).

Kortliks, mense vandag het nie die Wet van God in hulle harte geskrywe nie en hulle ken God ook nie. Tog, die tyd wat die Nuwe Verbond van krag sal wees, nader vinnig. In die tussentyd, lees ons, “As Hy sê ‘n nuwe verbond, het Hy die eerste oud gemaak; en wat oud word en verouder is naby die verdwyning” (Heb.8:13). Ons sien die Ou Verbond word uitfaseer en word deur ‘n Nuwe Verbond vervang─’n huwelik tussen die verheerlikte Christus en Sy bruid.

LES 15

Hoekom ‘n Nuwe Verbond?

(1) Wat was met die Ou Verbond verkeerd, dat dit nodig is om deur ‘n Nuwe Verbond vervang te word? Hebreërs 8:6-7.

Kommentaar: ‘n Beter verbond (wie se Middelaar Christus was─sien ook Heb. 12:24) verwysende as ‘n kontras tot die eerste verbond─die eerste was nie “foutloos” nie en sein die behoefte vir ‘n tweede.

(2) Hebreërs 8:7 dui aan dat ‘n fout met die Ou Verbond bestaan het. Wat was daardie fout? Hebreërs 8:8.

Kommentaar: Vers 8 begin, “Want Hy berispe hulle…” Die fout was met Israel daar hulle in gebrek was om te gehoorsaam. Die fout was nooit met die Wet waarop die Verbond gegrond was nie.

Verwysende na die Wet van God verklaar Psalm 119:172, “My tong sal u woord besing, want al u gebooie is geregtigheid.” Ook het die apostel Paulus geskryf, “dus is die wet heilig en die gebod is heilig en regverdig en goed (Romeine 7:12).

(3) In Hebreërs 8:8, het God ‘n Nuwe Verbond met Israel en Juda voorgestel. Hoe was hierdie Verbond omskryf? Hebreërs 8:9-10.

Kommentaar: Hierdie verbond sou nie op dieslfde voorwaardes as die verbond met antieke Israel wees nie wie, “nie nie volgehou het in die verbond nie.” Eerder, God het besluit om Sy wette in hulle verstand te plaas en hulle in hulle harte te skrywe. Hebreërs 8:8-10 is ‘n duidelike verwysing na Jeremia 31:31-34.

Die Nuwe Verbond, of huweliks ooreenkoms, is van toepassing op hulle wat kwalifiseer vir die Eerste Opstanding, deur die prinsiepe van God se Wette te virinnerlik in hulle verstand en harte in hierdie fisiese lewe deur die krag van God se Heilige Gees.

Die lewe van ‘n ware Christen─een van groei en oorwinning─is blootweg ‘n voorbereidings fase om in die Nuwe Verbond met Christus by Sy Wederkoms, te gaan. Nie soos antieke Israel met wie God die Ou Verbond vinnig bekragtig het nie, moet ons kwalifiseer deur baie jare se oorkoming─deur deeglike beproewing en toetse voordat ons selfs onder die Nuwe Verbond kom. Alleenlik dan, sal enige iemand aanvaar word as deel van die kollektiewe bruid in die Huwelik van die Lam (Opb. 19:7).

Die Nuwe Verbond en Testament

(1) Wat was die wens of testament wat Christus ten tye van Sy dood gelaat het? Hebreërs 9:15-17.

Kommentaar: In Les 14, het ons geleer dat ‘n testament ‘n “begeerte is; testament, ‘n formele verklaring, gewoonlik op skrif, van ‘n persoon se wense met betrekking tot sy eiendom se disposisie na sy afsterwe.” In vers 15, het “testament” vir die eerste maal in die konteks van Christus as “Middelaar van die Nuwe Testament” verskyn. Die feit dat dit betrekking het op ‘n wens of testament word deur verse 16-17, bevestig, wat aandui dat die dood van die erflater nodig is vir die testament om van krag te wees. Hierdie testament weerspieël die belofte van ‘n ewige erfenis.

Die tweede melding van “testament” in vers 15 in konteks met “die verlossing van oortredinge wat onder die eerste Testament was.” Beide verwysings word afgelei van die Griekse terme diatheke, wat as “testament” of “verbond” afhangende van die konteks daarvan, vertaal kan word. Alhoewel die eerste verwysing in vers 15 meer sekerlik “testament” beteken, moes die tweede as “verbond” vertaal gewees het. Die laaste gedeelte van die vers, verwys na “…oortredinge wat onder die eerste verbond was.” Soos in Les 14 uitgewys, was die Ou Verbond nie ‘n testament nie, omdat die dood van enige iemand nie ‘n kwessie was nie.

Trouens, die verwysings na “verbond” in Hebreërs 8 word almal van die Griekse terme diatheke afgelei.

(2) Is die belofte van ‘n ewige erfenis deur Christus verbind aan die belofte aan al die nasies van die aarde, dat hulle deur een saad (enkelvoud) van Abraham, geseën sou word? Genesis 22:18; Galásiërs 3:29.

(3) Het die Nuwe Testament van krag geword ten tye van Christus se dood? Hebreërs 9:17.

Kommentaar: Alhoewel die laaste wens of Testament nou van krag is, moet Christene aan sekere vereistes wat in die testament genoem is, voldoen, om in staat gestel te word om die beloftes wat gemaak is, te ontvang, wat dan ook die definisie van ‘n verbond vervul. Hierdie voorwaardes moet nagekom word, vir iemand om die erfenis te ontvang─om in die God Familie in weergebore te word.

In Les 14, het ons ook geleer dat die mees akkurate naam vir die eerste deel van die Bybel die Ou Verbond eerder as die verkeerde benaming van “Ou Testament” moet wees. Dit was ‘n verbond waarby Israel onderneem het om God se wette te gehoorsaam in ruil vir materiële seëninge. By verlenging sal die tweede deel van die Bybel heel natuurlik die Nuwe Verbond genoem word, siende dat dit die voorwaardes en vereistes van hierdie beter verbond soos in Hebreërs 8:6, verwys is, sal openbaar. Nogtans, hierdie tweede deel van die Bybel spreek uitdruklik die testament wat Christus na Sy dood nagelaat het, aan. Dus, die mees akkurate naam vir die tweede deel van die Bybel moet eintlik die “Die Nuwe Verbond en Testament” wees.

Wie is in die Nuwe Verbond Ingesluit?

(1) Was dit geprofeteer dat Jesus Christus die boodskap van die Nuwe Verbond na Israel eerste sou bring? Hebreërs 8:10; Maleági 3:1.

Kommentaar: Die eerste gedeelte van Maleági 3:1, het betrekking op Johannes die Doper, wie die weg vir Christus gebaan het. Dan word die verskyning van die Here, die Boodskapper van die verbond bespreek. Ons het reeds gesien dat Christus die Boodskapper of Middelaar van die Nuwe en beter Verbond met Israel, was. Christus se fisiese 3½ jaar bediening was tot die verlore skape van Israel, beperk (Mat. 15:24). Die bediening het egter later verder as net Israel uitgebrei. (Die konteks van Maleági 3:1-3 bespreek hoofsaaklik Christus se Wederkoms).

(2) Word die heidene sowel as Israel in die Nuwe Verbond ingesluit? Efésiërs 2:11-13; Galásiërs 3:27-29; Romeine 9:24.

Kommentaar: Die Nuwe Verbond is nie net oop vir Israel, soos die Ou Verbond was nie, maar ook vir diegene wie God van alle nasies, roep. Op hierdie stadium word net ‘n paar geroep om saam met Christus in die Koninkryk van God te regeer. Die ontsaglike meerderheid (insluitende die massas van Israel) sal in die Millenium en in die algemene (tweede) opstanding saligheid aangebied word. Die Nuwe Verbond sal uiteindelik die hele mensdom wie se verstand op daardie tydstip oopgemaak word om God se waarheid te aanvaar, insluit

Nuwe Verbond Bediening Moet nog Voltooi Word

(1) Dui die Skrif aan dat Christus (toekomstiglik) met Israel ‘n verbond sal sluit? Jeremia 31:31; Hebreërs 8:10.

(2) Was dit geprofeteer dat Christus die Verbond vir een week sal versterk? Daniel 9:26-27.

Kommentaar: Vers 27 dui ook aan dat Christus gedurende die “helfte van die week” afgesny was. Uitvoerige historiese feite bewys dat Sy bediening op aarde vir 3½ geduur het en dat hy op Pasga 31 nC, in die middel van die letterlike week (op ‘n Woensdag) en in die middel van ‘n profetiese week van sewe jaar, gekruisig was. Tog, met Sy wederkoms sal Hy die Verbond vir ‘n verdere 3½ jaar bekragtig, en die profetiese week afrond. In hierdie geval, verteenwoordig elke dag ‘n profetiese jaar (Núm. 14:34; Esg. 4:3-6). Dan sal Jeremia 31:31, geskied: “Kyk, daar kom dae, spreek die HERE, dat Ek met die huis van Israel en die huis van Juda ‘n nuwe verbond sal sluit.” Hierdie verbond sal tot alle nasies uitbrei, beginnende met diegene wie reeds geroep is.

Christus Vry om Weer te Trou

(1) Was Christus se huwelik met antieke Israel deur troueloosheid ondermyn? Jeremia 3:20.

Moes die Here (wie later Jesus Christus geword het) Israel weens hierdie troueloosheid afkeur? Jeremia 3:8, 14; Jesaja 50:1.

Kommentaar: Israel het geestelike egbreek gepleeg deur die nasies om hulle se gewoontes te volg. Hulle het hulle afgode gedien en hulle heidense gewoontes aangeleer pleks van dit wat God ingestel het.

(2) Het die afkeuring van Israel tot die ontbinding van die huwelik gelei of was die huwelik weens ‘n ander gebeurtenis beëindig? I Korinthiërs 7:39; Romeine 7:2.

Kommentaar: Soos wat die afsterwe van die man of die vrou ‘n huweliks verbond beëindig, so het ook die dood van Christus Hom van die huweliks kontrak met antieke Israel vry gemaak. Sy dood het ook gedien om die testament van ewige erfenis vir diegene wie God sou roep, te bewerkstellig.

(3) Sal die huwelik van Christus (die Lam van God) se huwelik kort na Sy wederkoms plaasvind? Openbaring 19:7-9.

Die Ou en die Nuwe Verbonde op God se Wet Gegrond

(1) Wat moet ons van antieke Israel se ervarings leer? I Korinthiërs 10:6, 11.

Kommentaar: Ware vervulling kan alleenlik plaasvind wanneer die mensdom in harmonie met die Tien Gebooie en alle ander wette van God, kom. Tog, toon die saga van Israel se ervarings, dat mense met en by hulleself onbevoeg is om God se wette te onderhou.

(2) Het Christus gekom om die wette groot en/of heerlik te maak? Jesaja 42:21.

Kommentaar: Van antieke Israel was net verwag─en net moontlik─om die Wet letterlik te onderhou. Christus het die standaard verhoog deur te vereis dat die Wet ook geestelik onderhou word ooreenkomstig die geestelike bedoeling. In hersiening, oorweeg Mattheüs 5:27-28: “Julle het gehoor dat aan die mense van die ou tyd gesê is: Jy mag nie egbreek nie. Maar Ek sê vir julle dat elkeen wat na ‘n vrou kyk om haar te begeer, reeds in sy hart met haar egbreuk gepleeg het.” Christus het die Wet meer bindend ooreenkomstig die gees en die bedoeling van die wet, gemaak.

(3) Het Christus gekom om te bevestig dat God se Wet gehoorsaam kan word? Mattheüs 5: 17.

Kommentaar: God se Tien Gebooie was in werking voordat die mens geskape was. Christus het dit duidelik gemaak dat Hy nie gekom het om die wet te vernietig nie, maar om dit te vervul. Deur die Wet te vervul, het Christus gedemonstreer dat met die krag van God se Gees die Wet gehoorsaam kan word. Alhoewel Hy God se Gees in volle maat gehad het, en ons baie minder het, word dit verwag dat met tyd en ondervinding ons moet groei.

(4) Moet ware Christene na die standaard wat Christus daargestel het, strewe? I Johannes 2:4-6.

Kommentaar: Soos wat elkeen van ons wie nou deur God geroep is om te groei en te oorwin, is dit die Heilige Gees wat veranderinge wat in ons lewes moet plaasvind, aan die gang sit, voordat ons reg is om as gees-wesens te herrys. Alleenlik dan kan ons in die Nuwe Verbond met Christus in gaan.

Toekomstige lesse sal die onderwerp van die Heilige Gees asook die vereistes om dit te ontvang dek: Berou, geloof in Christus en doop.

Eerstens, berou behels om bedroef te wees omdat teenstrydig met God se wette gelewe was en ‘n vurige begeerte om te verander─om gehoorsaam te wees en in harmonie met God se wette vanaf daardie tyd vorentoe te lewe. Tweedens, moet mens glo dat die bloed van Jesus Christus alle vorige sonde van hom sal reinig en dat Christus sy Heilige Gees in sy gemoed sal plaas soos belowe was. Laastens, doop is die simboliese begrawing van die ou self in water en die verskyning in ‘n nuwe lewe van oorwinning met die krag van God se Gees─wat met oplegging van hande na die doop, ontvang word.

Waar om te Kyk vir Leiding

Ten einde ewige lewe te erf, moet gestrewe word om in ‘n Nuwe Verbond verhouding met Christus te gaan. Nadat daar van hierdie waarheid in hierdie lesse en ander literatuur geleer is, moet besluit word waar om te kyk vir leiding. Christus openbaar dat Sy ware Kerk bestaan.

(1) Indien iemand opreg vir God se ware Kerk soek, kan dit gekry word? Mattheüs 7:7.

Kommentaar: Vir iemand se verstand om geopen te word en waarlik vir God se waarheid en die Kerk wat dit leer, te soek, moet God daardie individu roep. Johannes 6:44.

(2) Is elkeen wat deur God geroep word, bestem om in hierdie roeping te slaag? Mattheüs 22:14.

(3) Wat is een van die mees vernaamste eienskappe van diegene wat in hul roeping slaag? Judas 3.

Kommentaar: Ten einde die leerstellings wat Christus aan Sy oorspronklike, apostels gegee het te soek, moet “daar kragtig gestry word vir die geloof wat eenmaal aan die heiliges oorgelewer is.” Anders, aanvaarding van wat die wêreld glo, maak dwaling onvermybaar. Selfs gedurende die tyd van die oorspronklike apostels, was die verborgenheid van die ongeregtigheid reeds aan die werk (II Thes. 2:7) en valse apostels het onegtelik voorgegee dat hulle apostels van Christus was (II Kor. 11:13).

(4) Maar het Christus gesê dat Hy Sy eie Kerk sou stig? Mattheüs 16:18.

Kommentaar: Toe Christus verklaar het, “op hierdie Rots” het Hy na homself verwys. Die woord “Rots” is ontleen van die Griekse terme petra, wat ‘n massiewe rotsmassa of massiewe rots, beteken. Die naam, “Petrus” is ontleen van die Griekse terme petros, wat ‘n stukkie rots beteken, wat baie kleiner is as ‘n massiewe rots, maar wel groter as ‘n gewone klip is (lithos).

Christus het baie duidelik aangedui dat Hy en nie Petrus nie, die fondament van Sy ware Kerk sou wees (I Korinthiërs 3:11); Efésiërs 2:19-20). Die ware Kerk van God spoor in wese terug na die apostoliese Kerk en die klein, verspreide, vervolgde “geroepenes” vir amper 2,000 jaar─nooit deel van die groot valse kerk wat oor nasies regeer, het nie.

Christus verklaar duidelik dat “die poorte van die doderyk” sal Sy ware Kerk “nooit oorweldig nie.” Siende dat Christus nooit leuens vertel nie, bestaan Sy ware Kerk vandag nog, en doen die werk deur die evangelie te verkondig.

Opsomming

Dit is deur die ware Kerk wat een die ware bedoeling van die Nuwe Verbond sal verstaan en hoe dit die Heilige Gees uitbeeld as die ontbrekende element, waardeur die mensdom die wet van God in sy hart kan skryf.

Dit is krities belangrik om die bedoeling van die Nuwe Verbond te verstaan en hoe dit binnegegaan kan word. Deur sulke waarhede te verstaan en die resultate te sien om in harmonie met God se volmaakte wette te wees, vorm die werklike sleutels na die Koninkryk van God. (Mattheüs 16:19).

Om die identiteit van die ware Kerk deur wie God nou werk te verstaan, lees ons boekie Where is the True Church?

Ons het gesien hoedat die huwelik van Christus met geestelike Israel sentraal tot die bedoeling van die Nuwe Verbond is. Vir ‘n oorsig van God se doel vir ‘n huwelik en hoe dit regstreeks in verband met Christus se huwelik met geestelike Israel gebring word, lees ons boekie The Purpose of Marriage─Ever Obsolete?

In hierdie les word die 1933 vertaling van die Afrikaanse Bybel gebruik tensy anders aan gedui.

Next In The Bible Introduction Course:

Les 16: Wat is die Heilige Gees?

God se Heilige Gees is die beslissende element wat die Nuwe Verbond werkbaar maak, in teenstelling met die ou verbond wat weens Israel se ongehoorsaamheid misluk het. Hebreërs 8:10 (wat Jeremia 31:33 aanhaal) verklaar, “Want dit is die verbond wat Ek ná dié dae sal sluit met die huis van Israel, spreek die Here: Ek sal My wette in hulle verstand gee en dit op hulle hart skrywe; en Ek sal vir hulle ‘n God wees, en hulle sal vir My ‘n volk wees.”