JavaScript

This website requires the use of Javascript Explain This   to function correctly. Performance and usage will suffer if it remains disabled.
Waar is God se Kerk vandag?
New York VSA Jamaika Peru Idaho, VSA Indië België Kenia Arkansas, VSA Suid-Afrika Engeland Nigerië Ohio, VSA

Jesus het gesê: "Ek sal My Kerk bou." Daar is 'n enkele organisasie wat die hele waarheid van die Bybel leer, en is geroep om te leef deur "elke woord van God." Weet u hoe om dit te vind? Christus het gesê dit sou:

  • "Alle dinge" leer wat Hy beveel het
  • Lede bevat wat uitgeroep en afgesonder is deur die waarheid
  • 'n "Klein kuddetjie" wees

Vereis God vandag Tiendes?

Les 13

Die Bybel Inleidingskursus

INLEIDING

Feitlik elke moderne Westerse nasie het in die laaste paar dekades meer rykdom dan ooit vantevore in die geskiedenis bekom. Tog is hierdie nasies gepla met verbysterende openbare skuld en ander fiskale probleme, gedeeltelik vanweë uitgawe van militêre verdediging en die stryd teen misdaad. Hoekom hierdie dilemma? Is daar beginsels wat mense en nasies op ‘n gesonde finansiële grondslag sal hou, indien indien gehandhaaf en versigtig nagevolg word? Hierdie les sal hierdie vrae beantwoord.

Soos die Skepper, God wette vir ons ten goede in werking, gestel het. Gehoorsaamheid aan die wette bring stabiliteit in alle fasette van die lewe─insluitende finansiële stabilitieit. God het alle mense geskape en hou Hy die reg oor ons en alles wat ons besit. (Psm. 89:11).

God laat ons toe om met Hom in vennootskap te wees. Alhoewel Hy Skepper en ondersteuner is van alles wat bestaan, gee Hy aan ons nie net 10% of selfs 50% nie, maar eerder 90% van alles wat Syne is. Selfs die 10% wat Hy vir Homself reserveer kom terug na ons, daar hy dit tot voordeel van die mensdom gebruik─deur die mensdom Sy waarheid te leer, wat hulle vry sal maak (Joh. 8:32). Sy waarheid bevry ons van finansiële bekommernis en gee ons gemoedsrus, vervulling en uiteindelik ewige lewe.

Net soos wat gehoorsaamheid aan die Tien Gebooie ons in harmonie met God se geestelike wette bring en lei na ware vervulling in elke aspek van die lewe bring, so ook baat ons daarby om in harmonie met God se finansiële wette te wees. In Sy besorgdheid vir die mensdom, gebruik God die 10% verskuldig aan Hom, om ons lewens geestelik en materieel te verbeter. Die 90% wat Hy ons toelaat om te hou rek baie verder as die oorspronklke 100%, in ag nemende die geestelike en materieële seëninge wat in harmonie met Sy wette, volg.

Wanneer ons teenstrydig met God se wette lewe, bring ons vloeke in plaas van seëninge oor ons. Let op wat God sê met betrekking tot die nakoming van Sy finansiële wette: “Mag ‘n mens God beroof? Want julle beroof My, en julle sê: Waarin het ons U beroof? In die tiendes en die offergawe. Met die vloek is julle belaai, en tog beroof julle My, julle, die hele nasie” (Maleági 3:8-9). Meeste mense val vandag in daardie kategorie. Min het gepoog om God se wette te gehoorsaam, insluitende die ten opsigte van tiendes en offergawes.

God vertel ons om Hom te beproef of Hy die volgende belofte sal vervul: “Bring die hele tiende na die skathuis, sodat daar spys in My huis kan wees; en beproef My tog hierin, sê die HERE van die leërskare, of Ek vir julle nie die vensters van die hemel sal oopmaak en op julle ‘n oorvloedige seën sal uitstort nie” (Mal.3:10).

As sou dit nie genoeg wees nie, brei Hy Sy belofte nog verder uit. Neem kennis van wat Hy nog belowe: “Ek sal ook die sprinkaan vir julle afweer, sodat hy die opbrings van julle grond nie sal verwoes nie; ook die wynstok op die land sal vir julle nie onvrugbaar wees nie, sê die HERE van die leërskare. En al die nasies sal julle gelukkig prys, omdat julle die land van welbehae sal wees, sê die HERE van die leërskare” (Mal. 3:11-12).

Die beloftes in hierdie verse is nie net tot antieke Israel beperk nie. Hulle is lewende beloftes, wat tot vandag toe geld, vir hulle wie God op Sy woord wil neem en HOM BEPROEF!

LES 13

Werk Word Gedoen

(1) Wie het alles wat bestaan geskep? Genesis 1:1; Hebreërs 1:2; Johannes 1:3; Efésiërs 3:9.

Kommentaar: Die Bybel wys onteenseglik dat Jesus Christus die Seun van God, die Een deur wie God [die Vader] die wêrelde geskep het was.

(2) Werk God die Vader en Jesus Christus nog steeds? Johannes 5:17.

(3) Het Christus, in Sy fisiese lewe onder beperking van tyd gewerk met ‘n gevoel van dringendheid? Johannes 9:4.

(4) Was die oorspronklike apostels deur die opgewekte Jesus Christus opgedra om Sy evangelie boodskap na die wêreld te neem? Handelinge 1:8.

(5) Het Christus selfs in ons dag Sy getroue dienaars beveel om die werk van Sy evangelie─die goeie nuus van die Koninkryk van God wat binnekort kom,─na moderne Israel en die hele wêreld, uit te dra? Mattheüs 24:14; 10:23.

Kommentaar: Hierdie verse verwys na ons tyd, net voor die einde van die eeu. Al die stede van moderne Israel sal nie bereik word, voor Christus se wederkoms nie. Dit kan net op ons eeu van toepassing wees.

(6) Moet die evangelie aankondiging ook ‘n waarskuwings boodskap inhou? Eségiël 33: 7-9.

(7) Wat is die tydsraamwerk en kontekse van Eségiël se profesieë? Eségiël 6:8-10; 7:6.

Kommentaar: Hierdie waarskuwing is deel van die Eerste Kommissie wat later in hierdie les vermeld word.

(8) Soos wat mense die nuus van toekomstige gebeure en die ware evangelie gegee word, word dit verwag dat hulle vir hierdie kosbare waarheid moet betaal? Mattheüs 10:7-8.

Kommentaar: Om die werk van God te doen is werklik regte werk! God het ‘n manier voorsien om Sy Werk te ondersteun net voor die wêreld die rampspoedige eind-tyd sal wedervaar.

Tiendes Word Aan Melgisédek Betaal

(1) Watter belangrike amp hou Christus vandag? Hebreërs 4:14.

(2) Wat is die orde van die Hoë priesterskap wat Christus hou? Hebreërs 5:6, 10.

Kommentaar: Die Hebreeuse spelling vir hierdie orde is “Melgizédek,” terwyl die Griekse spelling “Melgisédek” is. Beide verwys na dieselfde Personasie.

(3) Aan wie het Abram tiendes betaal, nadat God aan hom oorwinning oor sy vyande gegee het? Genesis 14:18-20.

(4) Presies hoeveel is ‘n tiende ooreenkomstig die Skrif? Levitikus 27:32; Hebreërs 7:1-2.

Kommentaar: Of beeste getel word of ‘n gedeelte van inkomste bepaal word, ‘n tiende beteken een tiende.

(5) Hoe weet ons dat Melgisédek ‘n lid van die God Familie was? Hebreërs 7:3.

(6) Hoe weet ons dat Hy nie die Vader was nie? Johannes 5:37.

Kommentaar: Die Lid van die God Familie wie Christus geword het, het as Melgisédek, sowel as die God van die Ou Testament, bestaan, wie opdragte aan die aartsvaders van die outyd en later die Tien Gebooie aan Moses en die hele Israel, gegee het.

(7) Toe Abram sy tiendes aan Melgisédek betaal het, wat het God as gevolg van sy getrouheid gedoen? Genesis 14:19-20

Kommentaar: God het van Abram se voorneme om Hom met sy tiendes te vereer geweet selfs voordat hy dit afgelewer het en het hom dienooreenkomstig geseën. Deur sy gehoorsaamheid en getrouheid het God Abram se vyande in sy hand oorgegee.

(8) Het Abraham getrou al God se gebooie onderhou insluitende tiendes? Genesis 18:19; 22:17-18; 26:5.

(9) Het Jakob ook tiendes aan God betaal? Genesis 28:22.

Kommentaar: As Abraham se klein-seun en Isak se seun, was Jakob goed bekend met God se wette, wat in werking was voor die mensdom geskep was. Lank voor die tyd van Moses en die gee van die Tien Gebooie, het God se ware dienaars getrou God se wette onderhou, wat tiendeheffing ingesluit het.

Tiendes aan die Levitiese Priesterdom

(1) Hoekom maak God aanspraak op die eerste tiende van alles wat verdien of geproduseer word? Deuteronómium 10:14; I Korinthiërs 10:26; Job 41:11.

(2) Kom alles wat ons bereik of hoop om te bereik, van God, wie ons lewe, asem en die middele voorsien om daardie dinge te bereik? Jakobus 1:17.

Kommentaar: Watter hulpbronne ons oor beskik, het God aan ons gegee, en skuld ons Hom as te ware ‘n blyke “huur” van die eerste tiende. Wanneer mense voldoen, gee God terug─menigmaal meer─seëninge wat baie swaarder weeg as hierdie huur vir die hulpbronne wat Hy ons gegee het. Dit gebeur as gevolg van in harmonie te wees met God se wette, wat lewende magte, van toepassing op alle mense van alle tye, is. Seëninge is die gevolg van gehoorsaamheid.

(3)Watter verandering het God gedurende die tyd van Moses, beveel met betrekking tot wie tiendes betaal moet word? Númeri 18:21.

Kommentaar: Gedurende die tyd van die aartsvaders, was tiendes aan Melgisédek betaal. Nou het God die tiendes aan die Leviete gerig, vir hulle diens wat hulle in die tent van samekoms verrig. Die Levietese priesterdom het gedurende hierdie tyd begin en hulle werk het die hele Israel tot voordeel gestrek. Dus, het God die tiendes aan hulle gerig, wie op hulle beurt, hulle self toegewy het aan die pligte wat God omskryf het.

(4) Het God een algehele stam van die twaalf stamme van Israel afgesonder om hul dienste aan die velerlei werksaamhede wat met die priesterdom geassosieer was, te wy? Númeri 3:6-8.

Kommentaar: Van die hele stam van Levi was dit net Aäron se seuns wat as priesters sou dien (Eks. 28:1). Die ander pligte was onder die seuns van Gerson, Kehat en Merári, verdeel. Hulle diens was om die vervoer, oprig, afbreek en instandhouding van verskillende dele van die tabernakel uit te voer, soos wat in Numéri 3 veruidelik word.

(5) Wat was die Leviete wat die tiendes ontvang, opgedra, om daarmee te doen? Númeri 18:26.

(6) Aan wie het die Leviete hulle tiendes betaal? Númeri 18:28

Kommentaar: Na die Leviete hulle tiendes ontvang het, is ‘n tiende van daardie tiende, aan Aäron die hoë priester betaal. Op hierdie manier is die geslag van Aäron ondersteun vir die harde werk wat hulle daagliks tydens die offer rituele verrig het.

(7) Presies wie, in die nasie van Israel moes tiendes betaal? Númeri 18:21.

Kommentaar: Israel in sy geheel het tiendes betaal. (Selfs die stam van Levi het tiendes op die tiendes wat hulle ontvang het, betaal.) Onthou, dat in die tyd van die aartsvaders, het tiendes reguit na Melgisédek gegaan, vir die doel om individue te bedien wat deur Hom, geroep is. Melgisédek (die God van die Ou Testament) het toe die priesterdom na die Leviete verander, wie nou Sy verteenwoordigers was. Dus, het die tiendes na die Leviete gegaan wie die rituele offers, uitgevoer het, wat as ‘n onderwyser vir Israel gedien het, en hulle gehoorsaamheid geleer het (Galásiërs 3:24).

Ons sien dat God eers met individue Wie Hy geroep het, werk. Toe, deur die Levitiese priesterdom het Hy met ‘n nasie─Israel gewerk. In hierdie eindtyd bediening wat begin het met Herbert Armstrong en tot vandag toe deur Sy ware Kerk voortgesit word, word die boodskap aan die hele wêreld, deur die krag van tegnologie aangebied. God se Werk, wat tot aan die einde van die eeu sal voortgaan (Mat. 24:14), word ondersteun deur tiendes wat God nog altyd gebruik het om Sy bediening te verseker.

(8) Wat is die gevolg van nalatigheid om God se tiendes te betaal? Maleági 3:8-9.

Kommentaar: God sê dat enigeen wat sy tiendes weerhou, skuldig is dat hy Hom beroof en sal met ‘n vloek vervloek word. God is eienaar van alles wat bestaan en Hy verwag van diegene wat Hom dien, om Sy wette te gehoorsaam, sodat hulle karakter kan ontwikkel en seëninge pleks van vervloekings kan insamel.

Offergawes

(1) Verwag God meer as net tiendes alleen? Maleági 3:8.

Kommentaar: God verwag van Sy dienaars om met vrywillige offers, meer as net die minimum van 10% te gee, om hul waardering aan Hom te betuig.

(2) Het Israel op verskeie geleenthede vrywillige offers gegee? II Kronieke 31:14.

(3) Sal ofergawes gedurende Christus se vrederyk van elkeen verwag en selfs vereis word? Eségiël 20:40.

Kommentaar: Vereis beteken: “Om met outoriteit op te dra of iemand op te lê om iets doen; te laste te lê of nodig te maak; om onder verpligting of behoefte te plaas.”

(4) Op watter spesiale geleenthede is dit verpligtend om ‘n offergawe te bring? Deuteronómium 16:16.

Kommentaar: Hierdie vers bespreek die drie kere (seisoene) wat God se mense voor Hom op die Heilige Dae moet verskyn. Die laaste seisoen sluit vier afsonderlike Heilige Dae─die Fees van Basuine, Dag van Verootmoediging, Huttefees en die Laaste Groot Dag in. Op elkeen van hierdie sewe dae moet God se mense voor Hom verskyn en ‘n offer bied..

Ander Tiendes

Baie is verward oor die tiende kwessie, gedeeltelik vanweë ‘n misverstand oor twee ander tiendes wat God van Israel verwag het, om te betaal. Die “tiende” wat ons tot dusver bespreek het, is die “eerste” tiende. Dit is die 10% wat aan God behoort, wat ons aan Sy werk en Sy verteenwoordigers moet oordra. Mense wat die gee van tiendes beoefen, “gee” nie daardie eerste tiende aan God nie, hulle bied net aan God aan dit wat reeds Syne is.

(1) Bo en behalwe die eerste tiende, wat was die tweede tiende, wat God hulle beveel het om opsy te sit? Deuteronómium 14:22-26.

Kommentaar: Hierdie tiende was nie aan die Leviete of die priesters betaal nie, maar terug gesit vir gebruik deur die persoon wat hierdie “tweede” tiende spaar. God se mense is opgedra om hierdie tiende te spaar vir eie gebruik, gedurende Sy Feeste en Heilige Dae. Hy het in wese Sy mense opgedra om hul eie hulpbronne te begroot, sodat hulle voor Hom kan verskyn─vernaamlik met die Huttefees─en vrolik wees, op ‘n wyse wat meer lonend en bevredigend is, as enige iemand wat onbekend met hierdie ervaring is, ooit kan besef. (Neem kennis: “Vir alles wat jou siel begeer” [vs. 26] is beter vertaal “vir alles wat jou hart begeer.”)

(2) Waar moet die Huttefees en ander Fees Dae gedenk word? Deuteronómium 14:23.

(3) Is hierdie opdrag om die Fees Dae te gedenk net van toepassing op antieke Israel terwyl hulle onder die Levitiese Priesterdom was─of was dit vir ewig? Eksodus 12:17; Levitikus 23:21, 31, 41.

Kommentaar: Die Fees Dae en Heilige Dae staan of val saam. Die Skrifgedeeltes hierbo verwys na die sewe-dae fees van Ongesuurde Brode, Pinkster, Dag van Verootmoediging, die sewe dae van die Huttefees en die laaste Groot Dag. Hulle moet vir ewig gehou word! Dit strek baie verder as die tyd van die Levitiese Priesterdom. Dus, word die tweede tiende met onderhou van die Feesdae geassosieer, wat vandag steeds van toepassing is en wat ook in die komende vrederyk van Christus van toepassing sal wees. (Sagaría 14:16.)

(4) Bykomend tot die eerste en tweede tiendes, wat anders was Israel beveel om opsy te te sit? Deuteronómium 14:28-29.

Kommentaar: Hierdie tiende was nie jaarliks betaal nie, maar slegs twee keer in ‘n sewe jaar periode. Die doel van hierdie tiende is baie duidelik in die Skrif wat gemeld word, uiteengesit. Dit is ‘n baie beter “sosiale sekuriteits” plan, wat deur enige moderne nasie voorsien word. Tog is die bedrag wat betaal word, baie minder as die bedrag wat van ‘n gemiddelde werker vereis word, om aan sy regering oor te maak. God se gebruike is meer billik as enige iets wat deur die mens bedink word. Hierdie sal globaal gedurende Christus se vrederyk toegepas word. (Vir meer inligting oor die tweede en derde tiendes, sal u dalk graag ons artikel “The Other Tithing Question” wil lees).

Die Melgisédek Bediening Keer Terug

(1) In die Ou Testament was Melgisédek Hoë Priester. In watter hoedanigheid dien die opgewekte Jesus Christus in hierdie Nuwe Testamentiese era? Hebreërs 3:1; 4:14.

Kommentaar: Nadat Hy gekwalifiseer het om Satan as regeerder van die aarde te vervang, Sy Kerk opgelei het om hierdie wêreld te waarsku, dien Christus as Hoë Priester om voorspraak te wees vir diegene wie Hy geroep het om te kwalifiseer om saam met Hom in die Koninkryk van God te regeer.

(2) Het Christus Sy dienaars opgedra om die boodskap van die spoedig komende koninkryk van God aan die wêreld uit te dra? Mattheüs 24:14: Markus 13:10.

Kommentaar: Die Eerste Kommissie van God se Kerk is om die evangelie van die Koninkryk van God aan die hele wêreld uit te dra. Die “Eségiël Waarskuwing” is ook deel van hierdie kommissie.

(3) Is daar ‘n ander kommisie ook aan God se Kerk gegee? I Petrus 5:2.

Kommentaar: Die tweede kommissie was duidelik om geestelike voedsel aan hulle wat God in Sy Kerk in sal roep, te gee.

(4) As Hoë Priester, bemagtig Christus die Kerk van God? Romeine 15:9; Handelinge 1:8, 2:4.

(5) Hoe kan iemand die ware Kerk van God identifiseer in teenstelling met ander wat net op hierdie titel aanspraak maak? Jesaja 8:20; Galásiërs 1: 6-9; I Timótheüs 3; 15; II Timótheüs 3: 14.

Kommentaar: God se Ware Kerk is in die waarheid gegrond en volhard in daardie waarheid, daar die grondslag begrippe bewys is en dat onthou word van wie hulle dit geleer het.

(6) Siende dat Christus Sy Kerk rig, sal Hy nie tiendes om die Werk van die eerste en tweede kommissies te ondersteun regstreeks daarheen rig, soos wat tiendes aan die Leviete toegesê was nie? Hebreërs 7:5, 12 en 17.

Kommentaar: Hebreërs hoofsrtuk 7 begin deur te wys dat tiendes oorspronklik aan die Melgisédek (of Melgisédek) priesterdom gelewer was. Dit toon ook die tydellike verandering soos Christus met Israel onder die Levitiese priesterdom─vir ongeveer 1500 jaar, gewerk het. Hierdie hoofstuk verduidelik ook dat die Melgisédek priesterdom weer met Christus as Hoë Priester te voorskyn gekom het, wat die Levitiese priesterdom van ou Israel grootliks vervang het. Christus as die Melgzsédek Hoë Priester, gebruik Sy Kerk vir ‘n beslissende kommissie om die wêreld te waarsku teen die verskriklike eind-tyd gebeure wat die vestiging van Sy koninkryk op aarde, voorafgaan.

Ons boekie End All Your Financial Worries verduidelik Hebreërs 7 en ander interesanthede van die Melgisédek priesterdom in groter meer besonderhede. Dit wys ook meer van die Skriftuurlike basis wat God van Sy dienaars vereis om tiendes te gee.

In hierdie les word die 1933 vertaling van die Afrikaanse Bybel gebruik tensy anders aan gedui.

Next In The Bible Introduction Course:

Les 14: Wat is die Ou Verbond?

Baie glo dat die Ou Verbond na ‘n streng Tien Gebooie Wet verwys, terwyl die Nuwe Testament net betrekking het op genade en beloftes wat nie op ‘n wet of gehoorsaamheid gegrond is nie. Alhoewel populêr, sulke tradisionele konsepte is geheel en al verkeerd. Belydende Christendom het nog nooit die ware betekenis van die twee verdelings van God se Woord, verstaan nie.