JavaScript

This website requires the use of Javascript Explain This   to function correctly. Performance and usage will suffer if it remains disabled.
Waar is God se Kerk vandag?
New York VSA Jamaika Peru Idaho, VSA Indië België Kenia Arkansas, VSA Suid-Afrika Engeland Nigerië Ohio, VSA

Jesus het gesê: "Ek sal My Kerk bou." Daar is 'n enkele organisasie wat die hele waarheid van die Bybel leer, en is geroep om te leef deur "elke woord van God." Weet u hoe om dit te vind? Christus het gesê dit sou:

  • "Alle dinge" leer wat Hy beveel het
  • Lede bevat wat uitgeroep en afgesonder is deur die waarheid
  • 'n "Klein kuddetjie" wees

Die Waarheid oor die Hel

Les 10

Die Bybel Inleidingskursus

INLEIDING

Die Bybel Openbaar die Waarheid oor die Hel

Meeste belydende Christene se konsep oor die hel kom nie uit die Bybel nie. Deur aanvaarding van verdraaide idees van hierdie wêreld wat van God afgesny is, is hulle oortuigings afkomstig van heidense filosofie. Behoorlike begrip moet egter op die vaste waarheid van die Bybel gebaseer word. Voordat die waarheid van die hel vanuit God se Woord bewys word, is dit nodig dat ons eers kennis neem van die wêreld se tradisionele gelowe.

The new Jewish Encyclopaedia lewer kommentaar oor hierdie onderwerp van die hel op ‘n baie beslissende manier: “Die Judaisme leer nie ‘n spesifieke konsep van die hel nie. Dit word aanvaar dat kwaaddoeners gestraf sal word, maar die wyse waarop en die plek van tugtiging word aan die geregtigheid van God oorgelaat.”

Ander gelowe wat ook nie op die onderrig van die Bybel gebaseer is nie, gebruik baie groter verbeelding om hulle begrip van ewige straf te pas. Een van die beste opsommings van die mens se tradisionele begrip van die hel word in die Encyclopaedia Americana gevind:

“Soos algemeen verstaan word is hel…waarheen verlore of verdoemde siele heen gaan na afsterwe om onbeskryflike foltering en ewige straf te verduur… Dit is die plek van goddelike wraak, onversag, nimmereindigende straf… Hierdie is die idee wat oor die algemeen deur Christene, Katolieke, en Protestante geglo word.” Vervolgens die ooreenkomste van die konsep van hel onder verskeie gelowe, gaan die artikel aan,” Die hoof kenmerke van hel soos ontwikkel deur die Hindoes, Persiërs, Egiptenare, Grieke en Christelike teoloë is wesenlik dieselfde.”

Die geskrifte van Dante Alighieri (1265-1321) het ‘n kragtige indruk gemaak op die Katolieke gedurende die latere Middel Eeue. Sy werk, The Divine Comedy, het duidelike besonderhede van lyding beskryf in die aaklige plek wat hy hel of “Inferno” genoem het. Sy invloedryke geskrifte wat die hel beskryf het, was geïnspireer deur die filosowe Plato en Vergil na wie hy met verering opgekyk het en goddelike inspirasie toegeken het. Aangesien die inspirasie hierdie beroemde filosowe gelei het om idees van verbeelding wat strydig met die Bybel was te verkry, moes dit van ‘n ander bron as God gekom het.

Nadat daar in Les 8 gesien is dat die verlostes nie hemel toe gaan nie, en in Les 9, dat die mens nie ‘n onsterflike siel het nie, is u nou gereed om die waarheid oor die hel te leer.

‘n Belangrike begrip wat aan die wêreld onbekend is, word in hierdie les afgerond. Die doel van hierdie kursus is om u te help om dwaling af te leer en met die waarheid te vervang.

LES 10

Woordomskrywing van die Hel

In die Gemagtigde Vertaling van die Engelse Bybel, is daar drie Griekse uitdrukkings en een Hebreeuse uitdrukking wat as “hel” vertaal is: (1) sheol vanuit die Hebreeus en hades vanuit die Grieks─beide hierdie uitdrukkings beteken duidelik “die graf”; (2) tartaros vanuit die Grieks beteken ‘n “plek van inperking;” en (3) gehenna, die Griekse uitdrukking vir “Dal Hinnom,” ‘n plek net buite antieke Jerusalem. Gehenna kan ook “hel” of “helvuur” beteken.

Soos aangedui, is die Hebreeuse woord wat as “hel” in die Ou Testament vertaal word, sheol. Dit het ook ‘n Nuwe Testamentiese ewe-eense woord, hades. Die uitdrukking sheol in ‘n konkordansie verwys meeste van die tyd na die Griekse woord hades. Beide beteken “die graf, put of dode wêreld”.

Die woord hades word die mees algemeenste in die Nuwe Testament gebruik vir “hel.” Sommige vertalings het die woord “hel” met die woord hades vervang. Gedurende die 1600’s het die mense in Engeland oor die algemeen gepraat van aartappels plant, of hulle aartappels gedurende die winter in “die hel te sit.” Hulle het verstaan dat die hel ‘n donker, koue, stil plek was wat ‘n gat in die grond was. Hierdie woord was nie vir hulle ‘n raaisel nie. Feitlik alle bronne stem saam dat sheol en hades dieselfde is en dat beide die graf beteken. Met verloop van tyd het die heidense menings omtrent hel─as ‘n vlammende ondergrondse hel─die oorspronklike bedoeling van die woord vervang.

Die tweede Griekse woord wat as “hel” vertaal word, word net een keer in die Nuwe Testament gevind. Let op 2 Petrus 2:4: “Want as God die engele wat gesondig het, nie gespaar het nie, maar hulle in die hel gewerp en aan kettings van duisternis oorgegee het, om vir die oordeel in bewaring gehou te word.” Die woord tartaros wat hier gebruik word, verwys na engele, nie mense nie. Dit beteken “’n gevangenis, inkerkering, plek van bedwang of ‘n donker afgrond.” Hierdie vers beskryf die gevangehouding van gevalle engele (demone) op aarde─hul “plek van bedwang” of “gevangenis” na hulle opstandigheid.

Die derde en finale Griekse woord wat as “hel” vertaal word, word twaalf keer in die nuwe testament gevind. Neem kennis van Christus se woorde in Markus 9:43-48. Hierdie verse verwys herhaaldelik na “hel” en “onuitbluslike vuur.” Hulle noem ook “hulle wurms wat nie sterf...nie” (Hierdie uitdrukkings word in ons boekie The Truth About Hell verduidelik).

In Mattheüs 5:22 het Christus van hulle wat moet” verantwoording doen in die helse vuur,” gepraat. In Mattheüs 10:28, het Hy gewaarsku: “maar vrees Hom liewer wat die siel [gees-verwekte lewe soos in Les 9 verduidelik] sowel as die liggaam kan verderwe in die hel.” Christus beskryf vernietiging in hierdie vers, nie straf wat voortgaan nie. Die Griekse woord gehenna kan as beide “hel” of “onuitbluslike vuur” vertaal word. Indien die betekenis begryp word, sal dit die aanhaling van Markus 9 verduidelik.

Die Toestand van Mens na Afsterwe

(1) Is dit vir alle mense bestem om een maal te sterf? Hebreërs 9:27; 1 Korinthiërs 15:22.

(2) Toe Christus mens geword het, was Hy ook soos alle mense bestem om te sterwe? Hebreërs 2:14.

(3) Was Christus daarvan verseker dat Sy siel (wese of liggaam nie in die doderyk sou bly nie?) Psalm 16:10; Handelinge 2:27.

Kommentaar: In Psalm 16:10 word die woord doderyk gebruik wat in Hebreeus sheol is en ook “graf” beteken. So ook kom die woord “hel” (Engelse vertaling) van Handelinge 2:27 van die Griekse hades, wat ook “graf” beteken.

(4) Wat is die lotsbestemming van elke sterflike liggaam ten tye van die dood? Génesis 3:19-20.

(5) Is die lot van mense en diere dieselfde ten tye van die dood? Prediker 3:19-20.

(6) Is die lot van beide die regverdige en die goddelose dieselfde ten tye van die dood? Prediker 9:2.

(7) Is die dooies bewus en kan hulle dink? Prediker 9:5, 10; Psalm 115:17, 146:4.

Kommentaar: Indien die mens nie bewus is nadat hy dood is nie, kan hy ook nie pyn voel of ly nie. Derhalwe is die konsep van ewige foltering in die hel die teenoorgestelde van dit wat die Skrif aandui as die mens se lot.

Opstanding en Oordeel

(1) Is die oordeel vir alle mense ‘n sekerheid, net soos die dood ‘n sekerheid is? Hebreërs 9:27.

(2) Hoe het Christus die dood verslaan? Handelinge 2:31.

(3) Bepaal jou leefwyse watter opstanding op jou wag? Johannes 5:28-29; Daniel 12:2; 2 Petrus 2:9.

Kommentaar: Lees ook die volgende skrifgedeeltes: Spreuke 24:12; Jeremia 25:14; Mattheüs 16:27; 2 Korinthiërs 11:15; 2 Timótheüs 4:14; Openbaring 2:23; neem veral kennis van “volgens…werke.”

(4) Verwys die Bybel na ‘n eerste opstanding? Openbaring 20:6; 1 Korinthiërs 15:51-52; 1 Thessalonicense 4:16

Kommentaar: Die dooies in Christus staan met die eerste opstanding op wat plaasvind tydens die blaas van die sewende en finale basuin van die sewe laaste plae. (Toekomstige lesse sal die drie opstandings volledig behandel.)

(5) Hoeveel tyd verloop tussen die eerste en die tweede opstanding? Openbaring 20:5.

Kommentaar: Die eerste sin in vers 5 verklaar: “En die ander dode het nie herlewe totdat die duisend jaar voleindig was nie.” Hierdie sin is ‘n terloopse gedagte wat ‘n opstanding bespreek wat die eerste een volg. Die volgende sin verklaar, “Dit is die eerste opstanding.” Hierdie kort stelling is op vers 4 van toepassing wat die eerste opstanding bespreek. Dit sluit ook aan met vers 6, maar is nie verwant aan die terloopse uitdrukking wat die gedagtegang onderbreek nie.

(6) Word diegene wat tans kwalifiseer vir die eerste opstanding, nou geoordeel? 1 Petrus 4:17.

(7) Waar is die verwysing na die tweede opstanding? Openbaring 20:11-12.

Kommentaar: Vers 12 bespreek die biljoene mense wat in hierdie opstanding opstaan en voor die regterstoel staan. Hulle word nie gevonnis nie. Hierdie mense in hierdie algemene opstanding lewe eerder nog ‘n honderd jaar (Jesaja 65:20) en word geoordeel oor hoe hulle hulle lewens lei. Die boeke wat vir hulle oopgemaak word is die boeke van die Bybel wat vir hulle verstand oopgemaak word. Hierdie biljoene mense sal dan vir die eerste keer God se waarheid leer en meeste sal die sonde oorwin wat hulle dwarsdeur hul lewe geteister het. Tog sal die eerste opstanding nie hul beloning wees nie.

(8) Wat beteken dit om in die derde opstanding te wees? Openbaring 20:13-15; Mattheüs 25:41, 46 (eerste gedeelte.)

Kommentaar: Hierdie is die opstanding waarin mense in die poel van vuur verbrand sal word en is die tweede dood waarna daar in Openbaring 20:6 verwys word.

(9) Is dit God se wil dat enigeen die lot van die poel van vuur moet verduur? 2 Petrus 3:9; 1 Timótheüs 2:4.

Sonde Lei tot die Dood─Nie Ewigdurende Straf nie

(1) Wat gebeur met die siel (person of wese) wat sondig? Eségiël 18:4, 20; Hebreërs 10:26-27.

(2) Wat is die loon van die persoon wat sonde doen? Romeine 6:23 (eerste gedeelte) Jakobus 1:15.

(3) Wat het Christus gesê sal die lot wees van enigeen wat nie tot bekering kom nie? Lukas 13:5.

Kommentaar: “Dood” beteken die “staking” van lewe. “Omkom” beteken om dood te gaan of vernietiging.

Nie een van die twee uitdrukkings beteken ‘n tipe van bestaan van onophoudelike pyn of marteling nie.

Die Regte Helse Vuur

(1) Wanneer die goddelose omkom, sal hulle vir ewig vir hulle sonde gefolter word? Psalm 37:20.

(2) Wat gebeur met diegene wat aan die vlamme wat vir die goddelose gereserveer is, blootgestel word? Maleági 4:1.

(3) Wat bly oor van die goddeloses wat hierdie lot toekom? Maleági 4:3.

Kommentaar: Die vlamme wat die goddeloses sal verteer sal niks oorlaat behalwe as nie. Die teoloë en die heidense filosowe wat hul eie weergawes van die hel ontwikkel het, het nooit enige begrip van die Skrif gedemonstreer nie wat ‘n vuur beskryf wat vinnig feitlik alles wat voorkom verteer. Die toestand van diegene in die derde opstanding sal fisies wees; hulle word opgewek om hierdie tweede─en finale─dood te ly. Onthou dat diegene in die eerste opstanding nie aan die tweede dood onderworpe is nie (Openbaring 20:6), omdat hulle geestelike wesens is (Lukas 20:36).

(4) Wat is Christus se waarskuwing aan hulle wat aanhou om ongehoorsaam te wees? Mattheüs 23:33; Markus 9:43-45.

(5) Sal hierdie vuur die hele wêreld verbrand en reinig? II Petrus 3:10, 12.

Kommentaar: Baie word deur vers 10 verwar wat lui, “Maar die dag van die Here sal kom soos ‘n dief in die nag, waarin die hemele met gedruis sal verbygaan…” Die uitdrukking “die dag van die Here” (en die dag van God in vers 12), soos deur die apostel Petrus gebruik word, verwys nie spesifiek na die een jaar periode van God se toorn wanneer die sewe basuin plae net voor Christus se wederkoms en millenniale heerskappy op aarde los gelaat word nie. Hierdie raamwerk van verwysing wat Petrus gebruik, begin met die Dag van die Here, maar sluit ook die einde van die tye se gebeurtenisse wat volg in, insluitende al drie opstandings en vernaamlik die beskrywing van gebeure gedurende die derde en finale opstanding. Dit is in hierdie tyd dat die aarde en atmosfeer deur vuur verander en gereinig word (Hebreërs 1:10-12.) So het Petrus gepraat van al die belangrikste eindtyd gebeure wat lei na die tyd van hierdie vuur wat die goddeloses verbrand.

Hierdie vuur word nie geblus voordat al die fisiese materiaal verbrand en alle metale gelouter is nie.

Die vlamme mure wat die hele aarde sal verswelg sal so massief wees, dat dit met ‘n “poel van vuur” vergelyk kan word. Daarom word hierdie uitdrukking in etlike plekke in Openbaring gevind.

(6) Waar word die Dier en die Valse Profeet gewerp ten tye van Christus se wederkoms? Openbaring 19:20.

Kommentaar: Die tydskaal van Christus se wederkoms is lank voor die tyd wanneer die poel van vuur die aarde sal verbrand gedurende die derde opstanding. Die vuur wat egter in die dal van Hinnom (Gehenna) sal brand, is maar ‘n klein prototipe van die reuse toekomstige poel van vuur. Die Dier en die Valse Profeet ervaar ‘n fisiese dood, nie die tweede dood nie.

(7) Sal Satan ook in die poel van vuur gewerp word? Openbaring 20:10

Kommentaar: Satan sal in “‘n” poel van vuur gewerp word─dieselfde as die een waarna in Openbaring 19:20 verwys word, wat ook aandui dat die Dier en die Valse Profeet, “lewend in ‘’n’ vuurpoel wat met swawel brand, gewerp is” Dit is duidelik dat dit plaasvind voordat die poel van vuur die hele aarde verbrand. Die uitdrukking in Openbaring 20:10, “waar die dier en die valse profeet is” is misleidend. Vertalers het verkeerdelik die woord “is” gebruik. Dit moet egter “waar die dier en die valse profeet gewerp was” lees. Satan sal nie deur die vuur leed aangedoen word nie, aangesien hy ‘n gees is (Lukas 20:36). Die Dier en die Valse Profeet sou reeds lank voor Satan in die poel van vuur gewerp was in die vlamme omgekom het. Satan sal gefolter word deur te sien dat al sy pogings om God te dwarsboom in vlamme opgaan, veral in die finale poel van vuur wat later plaasvind. Die aanduiding is dat Satan in hierdie laaste ewige vuur gewerp word (eeu-blywend of onblusbaar totdat dit uitgebrand is), soos daar in Mattheüs 25:41 aangedui word. Hy bly egter nie vir ewig in hierdie vuur nie. Die Nuwe Hemel en die Nuwe Aarde kom dan af na die aarde nadat die aarde se oppervlak gereinig is (Openbaring 21:1).

(8) Ter opsomming, watter tipes mense sal tydens die derde opstanding vinnig deur die finale poel van vuur verbrand word? Openbaring 21:8.

(9) Waar in die Bybel word die onuitbluslike vuur bespreek? Mattheüs 3:11-12.

Kommentaar: Hier praat Johannes die Doper van Christus wat met die Heilige Gees sal doop en later die aarde met vuur doop. Johannes het na hierdie vuur verwys as onuitbluslik. Markus 9:43-48 maak ook vyf aparte verwysings na ‘n onuitbluslike vuur wat na die gehenna vuur verwys. “Onuitbluslike vuur” gee nie te kenne dat die vuur vir ewig brand nie. Dit beteken eenvoudig solank as wat daar brandstof is soos plant of dier oorblyfsels of ander vlambare stowwe, sal die vuur aanhou woed.

In onlangse jare was daar wilde vure wat in die Westelike Verenigde State gewoed het waar daar lang, aanhoudende mure vuur vir 20 of 30 myl uitgestrek was en sommige vlamme tot 100 voet die lug ingeskiet het. Feitlik onbeheerbaar, veroorsaak hierdie vure hul eie wind stygstrome met talle tornado tregters. Hoeveel te meer onblusbaar sal ‘n vuur wat die aarde se oppervlak sal verbrand, wees? En tog, wanneer die brandstof uitgebrand is, sal die vuur totaal uitbrand. Gevolglik, soos wat Maleági 4:3 aandui, sal die goddeloses as onder die voete van die heiliges wees.

So ‘n vuur wat nooit uitgeblus was nie het in Jerusalem gebrand, soos deur Jeremia 17:27 aangeteken was. Tog brand daardie vuur nie vandag meer nie. Dit het doodgegaan nadat al die brandstof uitgebrand was. Dit is ook van toepassing op die ewige vuur wat al die mense van Sodom en Gomorra verteer het (Génesis 19:24). Hierdie vuur brand nie vandag meer nie. Dit het doodgegaan kort nadat God dit gestuur het en nadat dit alles verteer het.

Opsomming

In God se plan van saligmaking is dit Sy voorneme dat die mensdom Sy groot doel van hulle bestaan moet verwesenlik deur die soeke om ‘n karakter van geregtigheid te ontwikkel. Betreklik min sal in die eerste opstanding wees en met groot verantwoordelikheid as konings en priesters vereer word. Die volgende sal biljoene wees wat gedurende die millennium lewe sonder Satan se misleiding, behalwe vir ‘n kort rukkie aan die einde van die duisend jaar. Daarna kom die geleentheid vir die baie biljoene wat sedert die skepping van die mens deur die loop van die geskiedenis sonder enige ware kennis van God geleef het. Hulle sal ook kans vir saligheid gegee word─hierdie keer sonder Satan se misleiding.

Tog sal daar in al die stadia van geleentheid vir saligmaking steeds diegene wees wat vrywilliglik God se Weg verwerp (Hebreërs 10:26-27).

Ten einde karakter in die mensdom te ontwikkel het, moes God hulle skep as vrye morele agente, wat potensiaal Sy Weg kan aanneem of verwerp. Hierdie moontlikheid het nog altyd bestaan. Diegene wat Sy Weg verwerp sal vir ewig ellendig wees as geestelike wesens deur onleerbaar en ongelukkig te wees met God se Weg. God sal egter nie toelaat dat nog meer opstandiges vir ewig lewe soos Satan en sy demone nie.

Daarom, vanweë genade en geregtigheid sal God sulke mense gou elimineer eerder as om hulle vir ewig in ‘n ellendige toestand te laat lewe. Hierdie mense sal nie vir ewig gefolter en gemartel word nie─hulle sal vinnig sterf in die vuur wat hulle bestaan sal uitwis.

Om die konsepte wat in hierdie les aangebied is beter te verstaan, moet u ons boekie Who is The Devil en The Truth About Hell lees, wat die belangrike gelykenis van Lazarus en die ryk man verduidelik en ander waardevolle besonderhede wat vanweë spasie nie in hierdie les toegelaat word nie.

In hierdie les word die 1933 vertaling van die Afrikaanse Bybel gebruik tensy anders aan gedui.

Volgende in die Bybel Inleidingskursus:

Les 11: Wanneer is Iemand “Weer Gebore”?

Baie glo om “weer gebore” te word, beteken om ‘n “godsdientige ervaring” te hê, of om “Christus aan te neem.” Dit word ook geglo dat dit ‘n proses van bekering uitmaak. Enige een wat hierdie ondervinding “ervaar” het, word dit gesê, dat hy “gered” is. Is dit, egter wat die Bybel sê?