JavaScript

This website requires the use of Javascript Explain This   to function correctly. Performance and usage will suffer if it remains disabled.
Waar is God se Kerk vandag?
New York VSA Jamaika Peru Idaho, VSA Indië België Kenia Arkansas, VSA Suid-Afrika Engeland Nigerië Ohio, VSA

Jesus het gesê: "Ek sal My Kerk bou." Daar is 'n enkele organisasie wat die hele waarheid van die Bybel leer, en is geroep om te leef deur "elke woord van God." Weet u hoe om dit te vind? Christus het gesê dit sou:

  • "Alle dinge" leer wat Hy beveel het
  • Lede bevat wat uitgeroep en afgesonder is deur die waarheid
  • 'n "Klein kuddetjie" wees

Wie en Wat is die Mens?

Les 9

Die Bybel Inleidingskursus

INLEIDING

Het u ‘n Onsterflike Siel?

Die wêreld se gelowe het een hoof leerstelling in gemeen. Met afsterwe, verlaat die siel die fisiese liggaam en gaan na die hiernamaals─vagevuur, paradys, hemel of hel toe. Dit bevorder die idee van ‘n onsterflike siel wat onafhanklik van die fisiese liggaam, nog lewe.

Die dood is vir die mensdom ‘n raaisel en godsdiens kapitaliseer hierop. Wanneer met die dood gehandel word, soek baie na godsdiens vir gerusstelling en troos. Belydende Christendom─wat beweer dat hulle vanuit die Bybel leer─verkondig in werklikheid die teenoorgestelde.

Voordat hierdie les begin, moet ons die oorsprong van die “onsterflike siel” leerstelling verstaan. Ons sal sien dat dit nie vanuit die Bybel kom nie. Ons sal ook kyk na feite wat so verbasend is dat dit diegene sal skok wat veronderstel het dat sulke menings se oorsprong die Bybel is. Wat die Bybel leer oor wat die mens is en wat sy uiteindelike bestemming is, is waarlik boeiend.

Om leerstellings te aanvaar wat die Bybel weerspreek─soos die onsterflikheid van die siel─vereis ontkenning van wat die Bybel leer. Let op hierdie kort, gevatte verklaring: “Baie hervormde Jode, terwyl hulle die leerstelling van die opstanding verwerp, aanvaar die leerstelling van die onsterflike siel” (“Resurrection,” The New Jewish Encyclopaedia).

The New Jewish Encyclopedia spreek die kern van hierdie aangeleentheid aan: “Die oortuiging dat die siel voortbestaan na die ontbinding van die liggaam (dood), is filosofiese en teologiese spekulasie, eerder as eenvoudige geloof en word nêrens in die Heilige Skrif geleer nie… Die vertroue in die onsterflike siel het tot die Jode gekom deur kontak met die Griekse denke en grotendeels deur die filosofie van Plato, wat die hoof verteenwoordiger daarvan is en daarheen gelei is deur Orphic en Eleusinianus se geheimenisse waarin die Babiloniese en Egiptiese menings vreemd genoeg gemeng was” (Immortality of the Soul).

Plato het op die Babiloniese en Egiptiese spekulasies gesteun. Sy ideale was verder deur Aristotel ontwikkel. Hierdie denkrigting, genaamd “Platonisme”, was later weer ondersoek en deur filosowe en teoloë van die tweede en derde eeue aanvaar. Hierdie filosowe het die teologiese idees ontwikkel wat deur die Katolieke Kerk aangeneem is en wat verder hulle gewysigde evangelie meer aanvaarbaar gemaak het vir die hoëlui intellektualiste van daardie dae─gnostikusse en andere met verskillende /denkrigtings.

Sommige van die meer invloedryke filosowe wat aan die Katolieke teologie bygedra het was geleerdes soos Justinus die Wysgeer (100-167 n.C.) ‘n Platonis (volgeling van Plato). Hy het sterk gestry teen Joodse praktyke en oortuigings. Sodoende het hy die Wet van God ─ insluitende die Sabbat, teengestaan en het hy dit “Judaïsme” genoem.

Tertullianus (150-220 n.C), ‘n filosoof en prokureur van Carthago, Tunisië, was nog ‘n Platonis. As ‘n voorstaander van Stoïsisme en Asketisme, het hy ‘n groot rol gespeel in die ontwikkeling van kloosterwette. Tertullianus het breedvoerig oor leerstellings soos die drie-eenheid en die onsterflike siel geskryf.

Meer as sy voorgangers, het Origenes (185-254 n.C) van Alexandrië, Egipte, Platonisme met Katolieke teologie saam gesmelt. Sy filosofie het bekend geword as neo-Platonisme, wat die geloof van die onsterflike siel, sterk voorgestaan het.

In weerwil van hoegenaamd geen Bybelse fondasie nie, het ‘n paar ander filosowe, skrywers en teoloë ook tot hierdie oortuiging bygedra. Selfs vandag nog, probeer die belydende Christendom met vergeefse pogings om die Bybel te gebruik om heidense teorië te bewys en te verduidelik.

Maar wat leer die Bybel werklik?

LES 9

Mens─’n Sterflike Siel

(1) Nadat Adam deur God geskep is en in hom “die asem van die lewe” geblaas het, het hy ‘n lewende siel geword? Génesis 2:7.

Kommentaar: Die woord “siel” is vanuit Hebreeus as nephesh vertaal en beteken’ n asemhalende skepsel of dier. Dwarsdeur Génesis word nephesh vertaal as “lewende wese” wanneer daar na ‘n dier verwys word. Nephesh word selfs in die boek Númeri ‘n aantal kere gevind en verteenwoordig ‘n dooie liggaam. Hierdie woord het betrekking tot ‘n fisiese liggaam─dier of mens. Adam het ‘n lewende siel geword en met afsterwe was hy ‘n siel wat opgehou leef het!

(2) Wat sou met Adam gebeur, indien hy versuim het om God se opdragte na te kom? Génesis 2:17.

Kommentaar: Dit het gebeur. Adam en Eva het uiteindelik gesterf.

(3) Wie het Eva vertel dat sy nie sou sterf nie, indien sy God se opdragte veronagsaam het? Génesis 3:4.

Kommentaar: Lees Génesis 3:1-6 vir die volle konteks. Die slang ─ Satan ─ het die mens eerste aan die leerstelling van ‘n onsterflikheid blootgestel.

(4) Wat gebeur met die siel wat sonde pleeg? Eségiël 18:4, 20.

(5) Wat is die eindresultaat of loon van sonde? Romeine 6:23.

(6) Wat gebeur met beide mens en dier aan die einde van hul lewens? Prediker 3:19.

(7) Waarheen gaan die mens na hy gesterf het? Prediker 3:20-21; 12:7.

Kommentaar: Die Hebreeuse woord wat in Prediker 3:21 as “asem” vertaal is, is ruwach. Die werklke vertaling van ruwach is, “lug, asem of wind” en soms “gees.” Die vraag in Prediker 3:21 word duidelik in Prediker 12:7 beantwoord.

(8) Is daar enige ander verse wat Prediker 3 ondersteun? Psalm 49:12, 20.

(9) Verwys God se woord na die mens as sterflik of onsterflik? Romeine 6:12; Job 4:17.

(10) Wat gebeur met mens en dier wanneer hulle asem verwyder word? Psalm 104:29; 146:4.

(11) Onderskei God deeglik tussen vlees en gees? Johannes 3:6.

(12) Wat is verkeerd met die fisiese, vleeslike verstand? Romeine 7:18; 8:7.

Bloed ─ Fontein van Fisiese Lewe

(1) Wat het God die Israelite beveel in verband met die bloed van ‘n dier? Deuteronómium 12:23.

Kommentaar: In vers 23 word die woord “lewe” vanaf die woord nephesh vertaal. Net soos asem die lewe volhou, voorsien bloed suurstof aan die selle, wat die fontein van fisiese lewe vir dier sowel as mens is.

(2) Beklemtoon God dat daar weerhou moet word om dierebloed in te neem? Génesis 9:4; Levitikus 17:11, 14.

Kommentaar: God toon duidelik ‘n sekere heiligdheid vir lewe, wat deur bloed tipeer word─en wys daarop dat vergieting van bloed, versoening (die prys betaal) vir sonde meebring vanweë die lewe wat daarin is. In vers 11 word nephesh as “siel” vertaal waar die konteks duidelik “lewe” beteken─lewe in die bloed.

(3) Jesaja 53:10 toon duidelik dat Christus ‘n offer vir sonde sou word (soos wat die Vader en die Woord [Christus] vroeër besluit het. Hoe sou dit gebeur? Vers 12.

Kommentaar: Christus het ‘n offer vir sonde geword deur Sy siel te offer—Sy fisiese lewe. Christus se eie lewensbloed is ten tye van Sy dood uitgestort, as die finale versoening vir sonde.

(4) Is die dooies bewus en kan hulle dink? Psalm 146:4; 115:17; 6:5; Prediker 9:5, 10.

Kommentaar: Hierdie verse dui aan dat alle denke ten tye van die dood staak.

Die Gees in die Mens

(1) Alhoewel die mens dieselfde lot as diere deel─die dood─het die mens ‘n baie groter doel? Génesis 1:26-27.

Kommentaar: Nie net was die mens gesag oor die hele fisiese skepping gegee nie, hy was ook in God se beeld geskep. Dit behels nie net ‘n fisiese ooreenkoms nie, maar ook geestelike eienskappe wat op ‘n baie hoër vlak as die van diere is. God het’ n sekere element in die menslike brein geplaas wat dit tot ‘n hoër vlak neem─die mens se verstand.

(2) Terwyl mens ‘n siel is, wat het God in die mens brein geplaas, wat hom die vermoë gee om te dink en te redeneer? 1 Korinthiërs 2:11.

Kommentaar: Die mens is self nie gees nie. Die mensegees is ‘n element wat tot die mens brein toegevoeg is. Hierdie element wat tot die brein toegevoeg is, is wat hom van alle ander lewende wesens onderskei.

(3) Het God die gees van ‘n mens wat binne in hom geplaas sou word, gevorm? Sagaría 12:1.

Kommentaar: Hierdie gees wat God in die mens geplaas het, het nie vanself ‘n bewussyn nie. Dit kan nie onafhanklik van die sensoriese organe wat deur fisiese sintuie insette aan die brein gee, funksioneer nie. Alhoewel hierdie mensegees nie ‘n afsonderlike entiteit is nie, is dit die geestelike bestanddeel wat die mens-brein uitbrei na die mens se verstand toe. Dit is hierdie element in die verstand wat die eertydse filosowe, met Satan se invloed laat verstaan het dat daar ‘n onsterflike siel bestaan. Die mensegees is egter beperk tot kennis van fisiese dinge en nie geestelike dinge nie.

(4) Bykomend tot die verlening van kreatiewe voorbedagtheid en denke, motiveer die mensegees die mens ook om fisiese prestasies te bereik? Spreuke 18:14.

Kommentaar: Die mensegees kan ook help om iemand na hoër vlakke van kundigheid te inspireer, maar dit bly steeds tot die fisiese vlak beperk.

(5) Hoe kan die mens, wat beperk is tot fisiese kennis, geestelike dinge verstaan? I Korinthiërs 2:9-14.

Kommentaar: Die Gees van God oorskry die mensegees by verre. Die kloof van begrip wat moontlik deur die Gees van God begryp kan word en dit wat vir die mens gees moontlik is, is baie groter as die kloof wat tussen menslike begrip en diere brein bestaan. Alleenlik wanneer die Gees van God ─ die Heilige Gees ─ die menslike verstand binnedring en die mensegees lei, kan die mens daartoe kom om geestelike dinge te verstaan.

‘n Geestelike Dimensie word vir die Mens Oopgemaak

(1) Alhoewel die mens nou net ‘n sterweling is, kan hy onsterflikheid verkry? I Korinthiërs 15:53-54; Romeine 6:23.

(2) Wie is die enigste Wese wat as ‘n fisiese mens bestaan het, maar nou onsterflik is? 1 Timótheüs1:16-17.

Kommentaar: Christus het die voorbeeld wat gevolg moet word daargestel vir diegene wat Hom glo, om ‘n ewige lewe te verkry.

(3) Hoe het Christus die man wat Hom gevra het hoe hy die ewige lewe kon verkry, geantwoord? Mattheüs 19:17.

(4) Is gehoorsaamheid ‘n vereiste om die Heilige Gees te ontvang? Handelinge 5:32.

(5) Wie sal gedurende die tyd wat deur God daargestel is, na onsterflike wesens verander word? Romeine 8:11.

(6) Het Koning Dawid, wat God gaan oprig (opwek) om oor Israel koning te wees (Jeremia 30:9), reeds na die hemel opgevaar as ‘n onsterflike siel, of is hy nog steeds dood? Handelinge 2:29, 34.

Die Opstanding─Die Hoop van Ware Christene

(1) Het Dawid oor die opstanding van Christus geprofeteer? Psalm 16: 10.

Kommentaar: In Handelinge 2:27 word dieselfde aangehaal.

(2) Hoe kan ons seker wees dat hierdie profesie na Christus verwys? Handelinge 2:30-31.

Kommentaar: Die Griekse woord, “siel” in Handelinge 2:27, 31 is van die woord psuche vertaal. Hierdie woord kan ook as “asem” of “lewe” net soos die Hebreeuse woord nephesh, vertaal word. Derhalwe kon die liggaam van Christus nie in die graf gelaat word om te bederf nie─Hy was opgewek.

(3) Toon die Bybel dat die onboetvaardiges─wat nie God se Heilige Gees het nie ─ bestem is om te vergaan? Lukas 13:3-5.

Kommentaar: Indien die hele mensdom onsterflike siele gehad het sou hulle nie gesterf of vergaan het nie. Dood is die natuurlike verloop van sterflike mensdom.

(4) Hoekom was Adam nadat hy gesondig het, nie toegelaat om van die Boom van die Lewe te eet nie? Génesis 3:22-24.

Kommentaar: In vers 22 lees ons, “As hy nou maar nie sy hand uitsteek en ook van die boom van die lewe neem en eet en lewe in ewigheid nie!” Adam en Eva het nie onsterflike siele gehad nie─deur slegs van die boom van die lewe te eet sou hulle die Heilige Gees ontvang het, wat aan hulle die ewige lewe sou verleen het.

Soos vroeër genoem, die stelling aan Eva “julle sal gewis nie sterwe nie” is dieselfde leuen wat hy op deur middel van valse godsdiens afgesmeer het─dat die mensdom onsterflike siele het. Indien Adam en Eva nie gesondig het nie, maar eerder verkies het om God gehoorsaam te wees en van die Boom van die Lewe geëet het, sou hulle die Heilige Gees ontvang het.

(5) Indien Christus nie uit die dode opgestaan het nie, sou ons geloof tevergeefs gewees het? I Korinthiërs 15: 14-18.

(6) Wat bevestig I Korinthiërs 15:20-22 ten opsigte van Christus se Opstanding?

Kommentaar: Paulus het nie net die opgewekte Christus self gesien nadat hy geroep was nie, hy was ook direk deur Christus geleer en gelei (Galásiërs 1:15-18). Die apostels het ook vir Christus etlike kere na Sy Opstanding gesien en het selfs persoonlik met Hom gepraat (Johannes 20-21; Lukas 24; Markus 16 en Mattheüs 28.) Die apostels sou nooit gewilliglik marteldode gesterf het vir iets wat hulle sou geweet het ‘n leuen was nie.

(7) Hoe het Job sy eie vraag “As ‘n mens sterwe, sal hy weer lewe?” beantwoord? Job 14:14-15.

(8) Waar word ander verse in die Ou Testament oor die Opstanding─wat so sentraal vir die geloof van God se dienaars is─gevind? Psalm 17:15; Jesaja 26:19; Daniel 12:2.

(9) Sal die dooies binnekort Christus se stem hoor en in die opstanding herrys? Johannes 5:25; Efésiërs 5:14.

Kommentaar: Neem kennis dat die dooies onmiddelik tot ‘n nuwe lewe wakker word tydens die opstanding. Geen melding word gemaak van onsterflike siele wat bystaan en vir die opstanding wag nie.

(10) Sal die dode eerste opgewek en verander word voor die lewendes verander word, tydens Christus se wederkoms? I Thessalonicense 4:16-17; I Korinthiërs 15:52.

Kommentaar: Hierdie Skrifgedeeltes verwys na die Eerste Opstanding. In opvolgende lesse sal die drie opstandings behandel word. In ‘n kort vooruitbeskouing word daar na die Eerste Opstanding in Openbaring 20:6, die Tweede Opstanding in Openbaring 20:11-12 en Jesaja 65:20-25; die Derde Opstanding in Openbaring 20:13-15 en Mattheüs 25:41, verwys. ‘n Aantal ander skrifgedeeltes brei oor elk van die drie opstandings uit.

Finale Kwessies

(1) Baie lees verse soos I Thessalonicense 4:17 of Filippense 1:23, en veronderstel dat uitdrukkings soos, “altyd by die Here wees” en “met Christus te wees” beteken dat siele reeds hemel toe gegaan het. Wat beteken hierdie uitdrukkings werklik?

Kommentaar: Die eerste uitdrukking handel oor die tyd van die Eerste Opstanding. Diegene wat opgestaan het sal saam met Christus die wêreld as konings en priesters regeer (Openbaring 5:10; 20:6).

Die tweede uitdrukking (Filippense 1:23) het te doene met Paulus se begeerte om by Christus te wees, soos wat elke bekeerde begeer. Die hemel word egter nie in hierdie konteks genoem nie. Ook word die tydperk van wanneer hy by Christus sou wees, nie genoem nie. Die antwoord word duidelik in II Timótheüs 4:6-8 gegee. Vers 8 gee die tydperk wat Paulus in gedagte gehad het. Die uitdrukking “in dié dag” verwys na die tyd van Christus se Wederkoms en die Eerste Opstanding, wanneer Paulus─tesame met ander─hul krone sal ontvang.

(2) Indien ‘n siel onsterflik was, sou hulle onvernietigbaar wees. Kan siele dood gemaak, of vernietig word? Mattheüs 10:28.

Kommentaar: In die bo genoemde Skrifgedeelte, is die betekenis van die woord “siel” van toepassing tot lewe eerder as op die fisiese asemhalende wese. Hierdie lewe, verwys in werklikheid na ‘n gees verwekte lewe wat met ontvangs van die Heilige Gees begin. Hierdie embrioniese stadium van ‘n lewe is egter nie onsterflik nie─totdat een na ‘n geestelike wese verander en dan met onsterflikheid “beklee” word (I Korinthiërs 15:52-54).

(3) Wat beteken die uitdrukking “die Gees as onderpand”? II Korinthiërs 5:5.

Kommentaar: Die uitdrukking “onderpand” beteken ‘n klein deel van die Heilige Gees wat God gee om Sy ooreenkoms om die ewige lewe aan die ontvanger wat getrou bly te gee, na te kom. Die ontvanger moet toelaat dat die Gees hom lei, om geestelike groei en volwassenheid te bereik. Die klein deel van die Gees, voorgeskiet as ‘n onderpand van die volle Geestelike liggaam─wat met die Eerste Opstanding verander word.

Opsomming

Die hoop van ware Christene is om in die Eerste Opstanding te wees─nie die valse hoop van ‘n onsterflike siel wat tydens die dood van die liggaam skei nie. Om nog ‘n beter begrip van hierdie belangrike onderwerp te verkry, word u verwys na ons boekies Is There Life After Death? En What Science Will Never Discover About Your Mind.

U kan nou verse soos die van Psalm 8:4-6 beter waardeer: “Wat is die mens dat U aan hom dink, en die mensekind dat U hom besoek? U het hom ‘n weinig minder gemaak as ‘n goddelike wese en hom met eer en heerlikheid gekroon. U laat hom heers oor die werke van u hande; U het alles onder sy voete gestel”

Aangesien u hierdie les voltooi het, moet u duideliker insig oor wie en wat mens is, hê. Die mens is by verre meer verganklik as wat die meeste dink, tog, met ‘n baie groter potensiaal vir glorie en eer as wat ons ooit kon dink.

In hierdie les word die 1933 vertaling van die Afrikaanse Bybel gebruik tensy anders aan gedui.

Volgende in die Bybel Inleidingskursus:

Les 10: Die Waarheid oor die Hel

Meeste belydende Christene se konsep oor die hel kom nie uit die Bybel nie. Deur aanvaarding van verdraaide idees van hierdie wêreld wat van God afgesny is, is hulle oortuigings afkomstig van heidense filosofie. Behoorlike begrip moet egter op die vaste waarheid van die Bybel gebaseer word. Voordat die waarheid van die hel vanuit God se Woord bewys word, is dit nodig dat ons eers kennis neem van die wêreld se tradisionele gelowe.

‘n Belangrike begrip wat aan die wêreld onbekend is, word in hierdie les afgerond. Die doel van hierdie kursus is om u te help om dwaling af te leer en met die waarheid te vervang.