JavaScript

This website requires the use of Javascript Explain This   to function correctly. Performance and usage will suffer if it remains disabled.
Waar is God se Kerk vandag?
New York VSA Jamaika Peru Idaho, VSA Indië België Kenia Arkansas, VSA Suid-Afrika Engeland Nigerië Ohio, VSA

Jesus het gesê: "Ek sal My Kerk bou." Daar is 'n enkele organisasie wat die hele waarheid van die Bybel leer, en is geroep om te leef deur "elke woord van God." Weet u hoe om dit te vind? Christus het gesê dit sou:

  • "Alle dinge" leer wat Hy beveel het
  • Lede bevat wat uitgeroep en afgesonder is deur die waarheid
  • 'n "Klein kuddetjie" wees

Is die hemel die Beloning van Verlostes?

Les 8

Die Bybel Inleidingskursus

INLEIDING

Is die Hemel die Beloning van Verlostes?

Miljoene belydende Christene glo dat diegene wat nominaal gehoorsaam is of ten minste, goeie bedoelings gedurende hul fisiese lewens gehad het, na afsterwe hemel toe gaan. Hierdie oortuiging word gekoppel aan die idee dat die mens ‘n onsterflike siel het, wat ons in detail in die volgende les sal behandel. Die meeste belydende Christene aanvaar sonder enige vrae, die oortuiging van hemel toe gaan.

Is daar onweerlegbare bewys in die Bybel of hierdie beginsel waar of vals is? Hierdie les sal die hoof punte van hierdie langdurige tradisie dek en aandui hoe om uit die Bybel te bewys, wat God oor die aangeleentheid sê. ‘n Vername belofte wat aan die aartsvader Abraham gemaak is, is sentraal tot die beloning van die wat gered is─bekeerde Christene wie hierdie belofte sal erf. Ons sal op presies dit wat Abraham belowe was konsentreer, dat hy, asook hulle wat sy “saad” is─ware Christene (Gal 3:29)─sal erf.

Aangesien belydende Christene die hemel as die beloning van verlostes beskou, sal dit van nut wees om te bepaal wat die definisie van die woord “hemel,” soos dit in die Bybel aangebied word, is. Die Bybel noem drie hemele: Die eerste hemel is die aarde se atmosfeer; die tweede hemel is die eindelose buitenste ruimte, waar die sonnestelsel en ontelbare sterre en melkwegstelsel bestaan; die derde hemel is die plek van God se troon.

Die eerste hemel word in Psalm 104:12 genoem: “By hulle woon die voëls van die hemel; tussen die takke uit laat hulle die stem hoor.” Die tweede hemel word in Psalm 8:4 beskryf: “As ek U hemel aanskou, die werk van U vingers, die maan en die sterre wat U toeberei het…”

Die derde hemel word na verwys in Johannes 3:13: “En niemand het opgevaar in die hemel nie…” en word spesifiek in 2 Korinthiërs 12:2 genoem: “…dat so iemand weggeruk is tot in die derde hemel.” Die Bybel openbaar dat die beloning van die wat gered word ‘n heel ander “bestemming” het, as wat deur die wêreld se gelowe uitgestippel word.

LES 8

Die Belofte aan Abraham en die Vaders

(1) Wat was God se opdragte aan Abram (sy oorspronklike naam) toe God begin het om met hom persoonlik te handel? Genesis 12:1.

Kommentaar: Netso, wanneer God iemand roep (Johannes 6:44), is een van die eerste handelinge, om uit die wêreld “uit te kom.”

(2) Was Abram se reaksie om meer tyd of ‘n alternatiewe bestemming te vra─of het hy net eenvoudig God se opdrag gehoorsaam? Genesis 12:4; Hebreërs 11:8.

(3) Waarheen het God vir Abram gelei en wat het God hom in verband met hierdie land belowe? Genesis 12:5, 7.

Kommentaar: Kanaän is dieselfde gebied wat later deur die nasie Israel beset was─die twaalf stamme wat uit die seuns van Jakob ontstaan het. Hierdie land word ook tereg genoem die “Beloofde Land” asook die “Heilige Land”. In vers 7 verwys die woord “nageslag” na Abraham se nageslag, aan wie hierdie belofte behoort.

(4) Het God hierdie belofte boonop aan Abram en sy nageslag herhaal? Genesis 13:14-16.

Kommentaar: Vers 15 dui aan dat hierdie belofte vir ewig sou aangaan. Vers 16 dui ook aan tot watter mate Abram se nageslag sou vermenigvuldig.

(5) Wie was Abram se naaste nakomelinge op wie hierdie beloftes betrekking gehad het? Eksodus 3:16.

Kommentaar: Dwarsdeur die Bybel, verwys die terme soos “beloftes aan ons vaders” en “die God van ons vaders” na dieselfde vaders─Abraham, Isak en Jakob. Dit het op die nageslag van Israel van toepassing geword, soos vermeld.

(6) Wat was die omvang van die landstreek wat aan Abram en sy nageslag gegee was? Genesis 15:18.

Kommentaar: Die gebied vanaf die Nylrivier tot by die Eufraatrivier was nooit deur die nasie van Israel verkry nie, alhoewel dit amper laat in die bewind van Koning Dawid ─’n man na God se hart (Handelinge 13: 22) verwerf is. Hierdie belofte van ‘n spesifieke landstreek is EWIGDUREND.

(7) Hoekom het God Abram se naam verander na Abraham toe? Genesis 17: 4-5.

(8) Was Abraham se erfenis bestem om ‘n baie groter gebied in te sluit as net die gebied wat deur antieke Israel bewoon was? Romeine 4:13.

Kommentaar: Om die “erfgenaam van die wêreld” te word was aan Abraham belowe en aan die wat sy geestelike nageslag sou word “deur geregtigheid van die geloof.”

God Toets Abraham

(1) Alhoewel Abraham reeds sy gehoorsaamheid aan God bewys het deur uit sy vaderland te trek, het God hom nog verder getoets? Genesis 22:1-2.

Kommentaar: Die Hebreeuse woord nasah is vertaal as “op die proef stel.” “n Meer gepaste betekenis vir hierdie Hebreeuse woord sou wees; “te toets, beproef of te bewys.” God wou vir Abraham verder toets sodat hy vir groter dinge kon kwalifiseer.

(2) Hoe gewillig was Abraham om God te gehoorsaam? Genesis 22:3.

Kommentaar: Soos voorheen het Abraham God gehoorsaam. Hy het dadelik vertrek en God ten volle vertrou.

(3) Het God in hierdie finale toets die volle omvang van Abraham se gehoorsaamheid verkry? Genesis 22:10-12.

Kommentaar: God die Vader sou eendag Sy eie Seun offer om die mensdom ooreenkomstig Sy plan van verlossing, van sonde vry te koop. As die vader van die gelowiges, was Abraham aangaande sy gewilligheid om sy seun te offer, getoets.

(4) Hoe het Abraham hierdie toets geslaag? Hebreërs 11:17-19.

Kommentaar: Hy het volle geloof en vertroue gehad dat God vir Isak sou opwek, sou die offer uitgevoer word─wat hy in geloof van plan was om te doen.

(5) Na hierdie toets volbring was, was Abraham se gehoorsaamheid vir God aanvaarbaar? Genesis 22:15-18.

Kommentaar: Let op na God se woorde wat begin in vers 16: “Omdat jy dit gedoen het… dat Ek jou ryklik sal seën en jou nageslag grootliks sal vermeerder… En in jou nageslag sal al die nasies van die aarde geseën word, omdat jy na my stem geluister het.” Die beloftes wat aan Abraham gemaak was, was nou onvoorwaardelik, aangesien hy homself getrou bewys het. Hierdie seëninge sou nou aan Abraham en sy nageslag oorgedra word, ooreenkomstig God se tydtafel.

(6) Het God hierdie onvoorwaardelike beloftes aan Isak, Abraham se seun herhaal? Genesis 26:3-5.

Kommentaar: In vers 4, was die eersgeboortereg aan Isak, insluitende sy nageslag wat soos die sterre van die hemel sou vermenigvuldig, oorgedra, en dat God baie lande (insluitende die grondgebied van antieke Israel) aan Isak se nageslag sou gee. Die oorblywende gedeelte van die vers verwys na ‘n ander belofte─ “En in jou nageslag sal al die nasies van die aarde geseën word.”

(7) Waar nog, behalwe Genesis 26:4, vind ons hierdie verklaring “in jou nageslag sal al die nasies van die aarde geseën word”? Genesis 12:3; 22:18.

(8) Wat is die betekenis van die “nageslag deur wie al die nasies van die aarde geseën word”? Galásiërs 3:16, 29.

Kommentaar: Die feit dat die een aparte Nageslag Christus was, voeg baie meer betekenis by die stelling dat Abraham die “vader van die gelowiges” genoem word. Voordat daar op hierdie aspek van die belofte aan Abraham gefokus word, moet ander aspekte daarvan oorweeg word.

(9) Het die beloftes wat aan Jakob en sy nageslag oorgedra is, ook deel van die eersgeboortereg en die “septer” belofte uitgemaak? Genesis 35:9-12; 48:19.

Kommentaar: Genesis 35:10 vermeld dat God Jakob se naam na Israel verander het. Verse 11 en 12 dek die eersgeboorte seëninge. Dit sluit fisiese seëninge van welvaart en grootheid in wat aan Josef se twee seuns─Efraim (‘n menigte van nasies─die Britse Gemenebes) en Manasse (‘n groot nasie─die V.S.A.), oorgedra is.

Die septer behels die koninklike lyn van heerskappy, wat aan die stam van Juda oorgedra was. Die septer sal met Christus se heerskappy in die komende Koninkryk van God kulmineer. Die kern van die Septer Belofte is die belofte aan Christene deur die Een Saad, wat ons in Galásiërs 3:16 lees. Ons gaan nou oor tot die belangrike aspek van die beloftes wat aan Abraham en sy geestelike afstammelinge gegee was.

Erfgename van die Beloftes

(1) Hoe het die beloftes wat aan Abraham gemaak was, daartoe gelei dat alle nasies geseën word? Galásiërs 3:8.

Kommentaar: Galásiërs 3:16 dui aan hoe die Een Saad na Christus verwys en dat diegene wat in Christus geroep word, Abraham se nageslag in ‘n geestelike sin word (vers 29). Hoe ook al die seëninge wat aan Abraham se fisiese nageslag gegee was, is die van fisiese welvaart. Die uiteindelike, blywende erfenis, pas by groter geestelike seëninge wat vir EWIG gaan hou. Hier is hoe heidense nasies regtig geseën sal word.

(2) Was Christus uit die stam van Juda, wat van Abraham afgestam het? Hebreërs 7:14.

Kommentaar: Christus se geslagsregister deur sy moeder gaan terug na Juda en verder na Abraham (Lukas 3:34). Neem kennis in vers 23, dat Maria die dogter van Heli was en Josef sy skoonseun─slegs mans was in sekere geslagsregisters genoem.

(3) Het die Jode die kennis van ware aanbidding wat na uiteindelike verlossing lei, gehad? Johannes 4:22.

(4) Hoe dan sou die Heidene deel in die beloftes wat aan Abraham gegee was? Galásiërs 3:28-29.

Kommentaar: Dit is deur bekering, wat deur Christus moontlik gemaak word, dat Heidene geestelike Israeliete en erfgename van ewige seëninge kan word.

(5) Het Heidene groter vervulling in hul lewens na bekering ondervind? Efésiërs 2:11-12.

Kommentaar: Na bekering, besef hierdie broeders hul vorige, hopelose toestand in ‘n wêreld wat van God afgesny is.

(6) Groei hierdie Heiden bekeerlinge nader aan die Huisgesin─Familie─van God? Efésiërs 2:13, 19.

(7) Hoe is Israeliete en Heidene deelgenote van ‘n gemeenskaplike erfenis? Romeine 8:14.

Aarde─Die Erfenis van Verlostes

(1) Sou Abraham en sy nageslag erfgename van die wêreld─die hele aarde― word? Romeine 4:13.

(2) Het Christus gesê dat die sagmoediges die wêreld sal beërwe? Psalm 37:11; Mattheüs 5:5.

(3) Wat is die erfenis van die wat op die Here wag? Psalm 37:9.

(4) Wat is die erfenis van diegene wat deur God geseën word? Psalm 37:22.

(5) Hoe lank sal die regverdiges wat die aarde erf, daarop woon? Psalm 37:29.

(6) Nadat God die regverdiges as konings en priesters aangestel het om te regeer, vanwaar sal hulle regeer? Openbaring 5:10.

Hemel─Nêrens as Beloning Beloof nie

(1) Wat het Christus gesê met betrekking tot mense wat hemel toe gaan? Johannes 3:13.

Kommentaar: Christus het baie duidelik gesê dat niemand behalwe Hyself opgevaar het hemel toe nie.

(2) Het Christus nie ook baie duidelik gesê dat waar Hy heengaan, die mens nie daarheen kan gaan nie? Johannes 7:34; 13:33.

(3) Wat van Dawid, ‘n man na God se eie hart, wat God sê Hy sal opwek om koning oor Israel te wees (Jeremia 30:9)─het Dawid ooit na die hemel opgevaar? Handelinge 2:29, 34.

(4) Het Christus aangedui waar Hy sou wees na Sy wederkoms en wie saam met Hom sal wees? Johannes 14:2-3.

Kommentaar: Die woord vertaal as “wonings” beteken “kamers, tuiste of residensie.” Die Tempel gedurende die tyd van antieke Israel het kamers aan verskeie priesters voorsien wat by die Tempel diens gedoen het. Die onderskeie kamers het verskeie ampe van outoriteit aangedui. Dus, het die woord “wonings”, soos dit hier gebruik word, na ‘n pos van outoriteit verwys. Hierdie verse dui aan dat met Christus se wederkoms, Sy getroue dienaars onder Sy bestuur as konings en priesters sal werk.

Hierdie gebeure vind op die aarde plaas─nie in die hemel nie. Ons sien dat met Christus se Wederkoms, “…sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in wolke weggevoer word die Here tegemoet in die lug; en so sal ons altyd by die Here wees” (1 Thessalonicense 4:17). Ons word ook gewys dat, “En in dié dag sal sy voete staan op die Olyfberg wat voor Jerusalem lê, aan die oostekant… Dan sal die HERE my God kom, al die heiliges met U!”

(Sagaría 14:4-5). Weereens, verklaar Openbaring 5:10 baie duidelik, “en het ons konings en priesters vir onse God gemaak, en ons sal as konings op die aarde heers.”

Abraham Sal Nog Sy Erfenis Ontvang

(1) Het Abraham reeds na sy beloning gegaan en ‘n ewige lewe ontvang teen die tyd van Christus? Johannes 8:52-53.

Kommentaar: Aangesien Abraham daardie tyd dood was en die Eerste Opstanding nog moet plaasvind, is hy nog steeds dood en in sy graf. Aangesien hy nog nie sy erfenis ontvang het nie, is hy, nes ons, steeds net ‘n erfgenaam.

(2) Dui die Bybel aan dat Abraham nog sy erfenis, wat onvoorwaardelik belowe was, sal ontvang? Handelinge 7:2-5.

(3) Was Abraham, Isak en Jakob net beskou as “vreemdelinge” op aarde, alhoewel hulle die land waarin hulle sou woon, belowe was? Hebreërs 11:8-10.

Kommentaar: Die stad “waarvan God die boumeester en oprigter is” verwys na die nuwe Jerusalem, wat vanuit die hemel neerdaal (Op. 21). God het sulke profetiese insig aan die aartsvaders geopenbaar, lank voordat Hy die boek van Openbaring geinspireer het om geskryf te word.

(4) Het hierdie vername aartsvaders en dienaars van God hulle beloning dadelik na afsterwe ontvang? Hebreërs 11:13.

Kommentaar: In die geloof het hulle almal gesterf, sonder om die beloftes te ontvang! Daar is niks in die Bybel wat die algemene opvatting van “hemel toe gaan” ondersteun nie. Sulke idees het vanuit die antieke valse godsdiens ontstaan, vernaamlik die van die verborge Babiloniese geloof─die kern van moderne Christendom.

(5) Het enige ander dienaars van God hulle beloning reeds ontvang, alhoewel Abraham en die ander aartsvaders nog hulle sin moet ontvang? Hebreërs 11:39-40.

Kommentaar: In vers 39, verwys die woorde “hulle almal” na die aartsvaders, sowel as die baie dienaars wat gelys word vanaf vers 32 en die volgende verse, wat die vervolging wat hierdie dienaars gely het, beskryf. Let op na die sleutel frase in vers 40, “… sodat hulle nie sonder ons volmaak sou word nie.” Die Eerste Opstanding sal met die Sewende (laaste) Basuin wees, wanneer al die heiliges as geestelike-wesens opgewek word.

Die Koninkryk van God─Die Erfenis van God se Dienaars

(1) Wie sal nie God se koninkryk erf nie? 1 Korinthiërs 6:9-10.

Kommentaar: Die apostel Paulus het verskeie katagorieë van sonde gelys, wat enige een sal diskwalifiseer van die koninkryk van God.

(2) Moet diegene wat God roep strewe om die hemel, in te gaan of die Koninkryk van God in te gaan? Mattheüs 6:33.

(3) Wanneer Abraham, Isak en Jakob hulle erfenis verkry, waar sal hulle wees? Lukas 13:28.

(4) In die koninkryk, sal baie ander kom om met die aartsvaders te beraadslaag? Mattheüs 8:11.

Kommentaar: In die Skrif word God se koninkryk somtyds na verwys as die “koninkryk van die hemel,” maar die koninkryk is nie in die hemel geleë nie─dit verteenwoordig die regering gebaseer op God se wette en voorskrifte wat vanuit die hemel afkomstig is. Die terme “koninkryk van die hemel” is verwisselbaar met “koninkryk van God,” wat op die aarde gevestig sal word. Dit beteken hemelse koninkryk. Die term “koninkryk” impliseer ‘n grondgebied, ‘n regering aan bewind en onderdane. Die Bybel gebruik nooit die bewoording “koninkryk van die hemel” om die ligging van God se troon te bepaal nie. Dit verwys dikwels na hierdie ligging as die “hemel” of die “derde hemel”.

(5) Wat is dit wat ware Christene in hierdie lewe na toe moet werk of daarin dring? Lukas 16:16.

(6) Kan fisiese mense die koninkryk van God erf? 1 Korinthiërs 15: 50-53.

Kommentaar: God se koninkryk sal bestaan uit geestelike-wesens, wat die wêreld gedurende die millennium sal regeer, waartydens fisiese mense in vrede, voorspoed en blydskap sal lewe.

(7) Die verandering na onverderflikheid en onsterflikheid vind tydens die Sewende Basuin plaas. Is dit wanneer die heiliges hul beloning ontvang? Openbaring 11:15, 18.

Opsomming

Die nuwe Jerusalem, waarin God die Vader sal woon, sal afkom na die aarde toe─die Hoofkwartier oor die heelal. Op hierdie tydstip, sal die erfenis van Abraham se nageslag─ware Christene─toeneem tot ver bokant ons beperkte vermoë om te begryp. Die waarheid is baie aantrekliker as die fabel van “aftree in die hemel,” soos deur ‘n belydende Christendom aangebied word.

Vir ‘n beter oorsig van hierdie onderwerp, lees ons boekies Do the Saved go to Heaven? en What Is Your Reward in the Next Life? Hulle openbaar en verduidelik die dwaling van die oortuiging van “hemel toe gaan” en sal u help om ‘n meer volledige begrip te kry van wat die beloning van die verlostes is.

In hierdie les word die 1933 vertaling van die Afrikaanse Bybel gebruik tensy anders aan gedui.

Volgende in die Bybel Inleidingskursus:

Les 9: Wie en Wat is die Mens?

Voordat hierdie les begin, moet ons die oorsprong van die “onsterflike siel” leerstelling verstaan. Ons sal sien dat dit nie vanuit die Bybel kom nie. Ons sal ook kyk na feite wat so verbasend is dat dit diegene sal skok wat veronderstel het dat sulke menings se oorsprong die Bybel is. Wat die Bybel leer oor wat die mens is en wat sy uiteindelike bestemming is, is waarlik boeiend.