JavaScript

This website requires the use of Javascript Explain This   to function correctly. Performance and usage will suffer if it remains disabled.
Waar is God se Kerk vandag?
New York VSA Jamaika Peru Idaho, VSA Indië België Kenia Arkansas, VSA Suid-Afrika Engeland Nigerië Ohio, VSA

Jesus het gesê: "Ek sal My Kerk bou." Daar is 'n enkele organisasie wat die hele waarheid van die Bybel leer, en is geroep om te leef deur "elke woord van God." Weet u hoe om dit te vind? Christus het gesê dit sou:

  • "Alle dinge" leer wat Hy beveel het
  • Lede bevat wat uitgeroep en afgesonder is deur die waarheid
  • 'n "Klein kuddetjie" wees

Die Dag van die Here

Les 7

Die Bybel Inleidingskursus

INLEIDING

Die Sewende en Finale Seël

In Les 6 het ons by die punt gekom wat die einde van die Groot Verdrukking (Satan se grimmigheid teenoor God se Kerk en die nasies van fisiese Israel), aandui en die begin van die Dag van die Here (God se tussenkoms en Sy grimmigheid teenoor die heidense nasies).

Hierdie ingryping begin met die hemelse tekens wat die Sesde Seël volbring. Duisende vallende sterre sal vanuit die hemel val, wat voorafgegaan word deur ‘n aardbewing van weergalose die grote en intensiteit. Hierdie dinge sal gepaard gaan met talle vulkaniese uitbarstings wat tamaai pilare van as uitspuug, wat die son verduister en die maan bloedrooi laat voorkom

So afgryslik soos wat die sterrereën bombardement en die aardbewing sal wees, sal dit ‘n tyd van verligting vir diegene van fisiese Israel, wat die Verdrukking oorleef het, wees. Dit is op hierdie tydstip dat God tussenbeide tree, deur hierdie tyd van ongekende lyding kort te knip, deur diegene wat anders alle lewe op aarde sou vernietig, te verdelg (Openbaring 11:18).

Elke gebeurtenis van hierdie reeks, sal deur die sewe basuine ingelei word, (oorskadu deur elke opvolgende gebeurtenis) en hulle sal vir weke of selfs maande duur. In hierdie les sal ons elkeen van die sewe basuine se plae, wat die sewe laaste plae voleindig, dek.

Hierdie gebeure volbring God se toorn en die vernietiging van menslike opstand gedurende hierdie eeu─na 6,000 jaar van Satan en sy demone se invloed.

LES 7

Die Tyd van God se Toorn

(1) Vertel die Skrif vir ons van ‘n tyd wat beskryf word as die groot “dag” van God se toorn? Openbaring 6:16-17.

(2) Word die dag van die Here (of die Here se dag) as ‘n spesifieke periode van tyd teenoor ‘n spesifieke dag van die week, getipeer? Openbaring 1:10.

Opmerking: Ons het reeds die “dag vir ‘n jaar” beginsel in Eségiël 4:6 en Númeri 14:34 behandel. Hierdie beginsel is baie duidelik op die Dag van die Here van toepassing. Die “Dag van die Here” (Openbaring 1:10) verwys nie na ‘n spesifieke dag van die week waartydens die apostel Johannes hierdie openbaring van Christus ontvang het nie. Diegene wat hierdie “Dag van die Here” met die eerste dag van die week vergelyk, vertroebel die ongelooflike tyd wat God se toorn aandui. Die meeste teoloë het blindelings hierdie verdraaiing van die ware betekenis van die Dag van die Here, aanvaar.

(3) Is daar ander Bybelverse wat lig op die ware betekenis van die “Dag van die Here” werp? Joël 2:30-31; Amos 5:18; Jesaja 13:6-10; Sefánja 1:14-16: 2:2-3.

Opmerking: Hierdie aangeleentheid word in dertig ander verskillende profesieë, hoofsaaklik in die Ou Testament vermeld. Hierdie is die tyd van God se toorn teenoor die inwoners van die aarde, in die besonder daardie leiers wat teen God in opstand is. Hierdie periode loop Christus se Wederkoms vooruit─waarlik die mees monumentale gebeurtenis in die geskiedenis.

Gelyktydig met hierdie gebeure (tydens die Sewende Basuin) sal ‘n tyd wat as “vreeslike”(1983 vertaling) (Joël 2:31) en ‘n dag van “duisternis” (Amos 5:18) beskryf word, plaasvind. Gedurende die tyd van God se toorn, sal “elke mensehart versmelt” (Jesaja 13:7) en selfs die held sal “bitterlik skreeu” (Sefánja 1:14). Terwyl daar baie Skrifgedeeltes is wat oor verskillende aspekte van die Dag van die Here uitwei, verduidelik hierdie enkeles waarna verwys word, dat dit die tyd van God se Toorn is.

(4) Hoekom is God toornig teenoor die nasies van hierdie wêreld? Jesaja 26:21; Sefánja 1:17.

(5) Sal God die goddelose vernietig en daardie wat meer ontvanklik is toelaat om gedurende die millenium, te lewe? Openbaring 11:18 (Neem kennis van die laaste frase: “… die verderwers van die aarde te verderf”; Eségiël 20:38. (Alhoewel dit tot Israel gerig is, is dit van toepassing op alle nasies wat nog lewe in daardie tyd.); Eségiël 35:1-3, 14; Jesaja 2:12; Psalm 104:35.

Opmerking: Alle mense het gesondig en kom kort om God te behaag. Hulle sal tot inkeer moet kom en hul lewens-rigting verander. Diegene wat dan nog opstandig is, sal gedurende dit tyd van God se toorn, vernietig word. Hulle sal later ‘n geleentheid tot saligheid aangebied word. Die Skrif dui aan dat diegene wat hierdie tydperk oorleef, meer ontvangbaar vir God se opdragte en meer ontvanklik sal wees.

(6) Wat sal gebeur met die getroue individue wat die Kerk van God uitmaak, gedurende hierdie rampspoedige eindtye─beide die Groot Verdrukking en die Dag van die Here? Openbaring 3:10; 12:13-14; Jesaja 2: 10-11; 26:20; Lukas 21:36.

Opmerking: Openbaring 12:17 maak melding van die “nakomelinge” wat die gebooie van God bewaar en die getuienis van Jesus Christus hou (die gees en begrip van profesieë). Hierdie nakomelinge is geweldig meer as die gelowiges wie bewaar word.

Diegene wie nie bewaar word nie is die volstrekte meerderheid broeders in hierdie finale Kerk era, wie, omdat hulle geestelik louwarm is, vermaan word om “goud wat deur vuur gelouter is, te koop” (Openbaring 3:18)─marteling in die Groot Verdrukking.

Die Sewende Seël word Oopgemaak─Die Eerste Vier Basuine

(1) Wat het Johannes in die visioen gesien, toe die Sewende Seël oopgemaak word? Openbaring 8:1-2.

(2) Watter gebeure het die begin van die basuine plae aangekondig? Vers 5.

Opmerking: Net soos die Sesde Seël (die hemelse tekens) van meet af deur ‘n tamaai aardbewing vergesel sal word, sal ‘n aardbewing ook die begin van die basuin plae vergesel. Die sewe basuin plae saam bevat nie net die Sewende Seël nie, maar die volle tyd van die Dag van die Here.

(3) Wat gebeur met die bome en die plantegroei, wanneer die eerste engel die basuin blaas? Vers 7.

(4) Wat gebeur met een derde van die see en oseane wanneer die tweede engel die basuin blaas? Vers 8-9.

(5) Hoe sal vars water geaffekteer word wanneer die derde engel die basuin blaas? Vers 10-11.

(6) Wanneer die vierde engel die basuin blaas, wat sal met die son, maan en sterre gebeur? Verse 12

Opmerking: Die vier begin basuin plae sal een derde affekteer van: Alle bome en plantegroei; oseane en die see; varswater strome en damme; en natuurlike lig.

Hoekom sal elkeen van hierdie elemente met een derde vernietig of verminder word? God kan sekerlik al hierdie elemente verminder soos wat Hy dit nodig ag. Die rede vir hierdie aanvanklike plae wat met afgemete intensiteit plaasvind, minder egter as wat God maklik kan uitvoer, het te doen met die geleentheid wat Hy aan verskeie mense en nasies gee om tot bekering te kom wanneer hulle Sy ingehoue straf van die mensdom sien.

Soos wat daar deur Johannes openbaar word, sal die oorgrote meederheid nie op hierdie tydstip of selfs later, (wanneer dinge in intensiteit toeneem,) tot bekering kom nie. Onthou dat net een tiende van die mensdom sal oorleef, soos in vorige lesse aangedui was.

Die Vyfde en Sesde Basuin Plae

(1) Alhoewel God die intensiteit van die eerste basuinplae sal kontroleer, hoe word die oorblywende plae beskryf? Openbaring 8:13.

Opmerking: Die drie oorblywende basuin plae word as “wee, wee, wee,” beskryf, vanweë die vernietigende intensiteit waarmee hulle uitgevoer sal word.

Die eerste twee weë─die vyfde en sesde basuin plae─omvat volstrekte oorlog tussen die Europese Dier krag en ‘n groot konfederasie van die “kinders van die ooste” (Rusland, Sjina en verskeie aangrensende nasies).

(2) Watter soort wapentuig word beskryf wanneer die vyfde engel die basuin blaas? Openbaring 9:3-5.

Opmerking: Om die vyfde basuin plae van oorlog wat bekend is as die Eerste Wee, beter te verstaan, moet Openbaring 9:1-12 versigtig gelees word. Om mense vir vyf maande lank pynlik te folter, kan na een of ander vorm van chemiese of biologiese oorlogsvoering wys.

Neem ook kennis dat vanaf vers 4 het die wapens waarna verwys word, geen skadelike uitwerking op plante nie. Hierdie vers toon ook dat diegene wat die seël van God op hul voorhoofde het (hulle wat God se Heilige Gees het) van hierdie wee beskerm word.

Die “koning” van die Dier krag wat hierdie aanvalle orkestreer is die “engel van die afgrond” (Openbaring 9:11), wat in Hebreeus bekend is as Abáddon,(“‘n vernietigende engel”) en in Grieks het hy die naam van Apóllion (“‘n verdelger”). Albei hierdie name wys onmiskenbaar na Satan die duiwel.

(3) Wanneer die sesde engel die basuin blaas wat die tweede Wee begin, hoe hewig is hierdie voortdurende stryd? Openbaring 9:18.

Opmerking: Die Sesde Basuin Plaag is hoofsaaklik ‘n teenaanval deur die hordes van die ooste teen die Dier krag van Europa.

Baie van die simboliek van die eerste en tweede weë beskryf sommige van die wapentuig van moderne oorlogvoering. Johannes het dit wat hy gesien het in die taal en analogieë van sy dag beskryf (byvoorbeeld: aanvalshelikopters kan soos skerpioene lyk).

Om hierdie teenaanval beter te verstaan, moet Openbaring 9:13-19 versigtig gelees word. Dit blyk na ‘n volskaalse kernaanval teen die Dier krag van Europa en haar bondgenote, wat een-derde van die mensdom doodmaak.

God sal toelaat dat vyande wat moderne Israel vernietig het om teen mekaar te draai. Nogtans, sal daar ‘n noemenswaardige getal wees wat hierdie aanval sal oorleef en verenig om Christus by Sy Wederkoms te weerstaan.

(4) Sal so’ n verwoestende oorlog die oorlewendes tot bekering bring? Openbaring 9:20-21.

Die Sewende Basuin

(1) Wat het Johannes in die visioen gesien, net voordat die sewende basuin geblaas word? Openbaring 15:1, 6-7.

Opmerking: Onthou dat die eerste vier basuin plae net een-derde so intens en vernietingend is as wat hulle kon wees ─wat baie die geleentheid sal gee om tot bekering te kom. Hierdie finale basuin plaag en finale wee verteenwoordig die volle toorn van God teenoor diegene wat weier om berou te hê!

(2) Watter gebeurtenisse val saam met die Sewende Basuin, voordat die laaste sewe plae uitgestort word? Openbaring 11:13-14.

Opmerking: Openbaring 11:13 dui aan dat binne dieselfde uur van die twee getuies se wederopstanding, ‘n groot aardbewing sal plaasvind, wat die topografie van die gebied naby Jerusalem sal verander. Die wederopstanding van die twee getuies vind plaas net voor die Sewende Basuin (1 Thessalonicense 4:16-17; 1 Korinthiërs 15:52).

(3) Wat vind nog plaas wanneer die Sewende Basuin blaas? Openbaring 11:15, 19.

Opmerking: Hierdie teken is die mees kritiese tydsgewrig in die geskiedenis van die mensdom─Christus se wederkoms en die Eerste Opstanding. Vers 19 verwys na ‘n verdere aardbewing wat plaasvind tesame met ‘n groot haelstorm.

(4) Hoe maak Christus Sy seëvierende intrede, voordat Hy diegene wat Sy Wederkoms teenstaan, verower? Openbaring 19:11-16.

(5) Waar op die aarde sal Christus aankom en wie sal Hom vergesel? Sagaria 14:4-5.

Die Sewe Laaste Plae

(1) Wie sal deur die sewe laaste plae gestraf word? Openbaring 16:1-2.

(2) In watter opsig is die tweede plaag van die sewe laaste plae anders as die van die Tweede Basuin Plae? Openbaring 16:3. (Vergelyk met Openbaring 8:8).

(3) Wat is die derde plaag van die sewe laaste plae─of “die skale van die grimmigheid God” Openbaring 16:4.

Opmerking: Op hierdie tydstip, verander God al die riviere en vars water na bloed (verse 5-7).

(4) Wat gebeur wanneer die vierde engel sy skaal uitgooi? Openbaring 16:8-9.

(5) Sal mense begin om berou te hê wanneer die vyfde engel sy skaal uitgooi? Openbaring 16:8-9.

(6) Wanneer die sesde engel sy skaal op die Eufraat Rivier uitgooi, hoe sal die weermagte byeenkom om teen Christus tydens Sy wederkoms te veg? Verse 12-14, 16.

Opmerking: Baie verwar die Sesde Basuin Plaag (Openbaring 9:14-16), waartydens ‘n weermag van 200 miljoen by die Eufraat rivier versamel─ met die sesde van die sewe laaste plae en waartydens hulle die Eufraat rivier oorsteek. (Openbaring 16:12). Hierdie twee aparte maar verwante gevalle moet nie met mekaar verwar word nie. Hulle vind plaas tydens twee afsonderlike tye.

Openbaring 16:13-14 wys duidelik dat onreine geeste na konings van die aarde sal gaan om weermagte bymekaar te maak in verset tot Christus se Wederkoms. Hierdie weermagte vergader by Armagéddon (vers 16), maar die naam van hierdie geveg is “die oorlog van daardie groot dag van die almagtige God” (vers 14).

(7) Wat sal die uitslag van hierdie oorlog om Christus se Wederkoms teen te werk, wees? Openbaring 19:19-21.

(8) In wie se aanwesigheid word die laaste van die sewe laaste plae uitgestort? Openbaring 14:9-10.

Opmerking: Die sesde van die sewe laaste plae het betrekking op ‘n weermag teenstand tot Christus se Wederkoms. Nietemin sal Hy maklik oor hulle die oorhand kry. Die sewende en laaste plaag sal in die teenwoordigheid van Christus uit gestort word.

(9) Wat is die sewende en finale plaag? Openbaring 16:17-21.

Opmerking: Die intensiteit van hierdie groot aardbewing sal enige van die wat in die geskiedenis van die mensdom plaasgevind het, oortref (vers 18). In die voetspore hiervan sal eilande en berge verdwyn. Die groot hael wat dit vergesel is die finale en die vernaamste katastrofale gebeurtenis wat gedurende daardie tyd plaasvind─wat die Dag van die Here eindig. Indien die sewe laaste plae saamgevat word, dan “voleindig” hulle die grimmigheid van God. Die terme “voleindig” beteken, “vervul” “voltooid” of “uitgevoer”.

Opsomming

Die gebeurtenisse gedek in hierdie les, neem ons na die tyd van Christus se Wederkoms en Sy oorwinning oor diegene wat Hom weerstaan. Satan sal gebind word (Openbaring 20: 1-3) en die Koninkryk van God sal gevestig wees om die aarde te regeer. Die heiliges sal saam met Christus vir ‘n duisend jaar regeer.

Hierdie les was hoofsaaklik bedoel om die basiese vloei van die storie in Openbaring te dek. Om die gebeure wat in Openbaring geprofeteer word ten volle te kan verstaan, moet ons boekie Revelation Revealed at Last gelees word!

Ook moet u seker maak om al die Skrifgedeeltes wat gelys word neer te skryf en versigtig al die literatuur waarna in elke les verwys word, in hersiening te neem. Nadat die kursus voltooi is, sal u die individuele lesse as ‘n groot bate vind om die kosbare waarheid in te neem, soos wat u hulle periodiek hersien.

Toekomstige lesse oor die Fees van Basuine, Dag van Verootmoediging, die Huttefees en die Laaste Groot Dag, sal meer uitvoerige inligting oor profesieë ten opsigte van elk van die Heilige Dae verstrek. Hierdie lesse sal meer inligting (in respektiewelike volgorde) voorsien wat op die wederkoms van Christus, die bind van Satan, die Millenium en die koninkryk van God en die gebeurtenisse wat na die Millenium volg, van toepassing is. Die les oor die Laaste Groot Dag sal ‘n wye reeks van profetiese gebeure dek, soos Satan wat vir ‘n “kort tydjie ontbind word,” die tyd van die Groot Wit Troon Oordeel, (die tweede opstanding), die loutering van die aarde deur vuur (gelyktydig met die derde opstanding), die Nuwe Hemel en die Nuwe Aarde.

Al hierdie gebeure wat na die Millenium volg, word ook deeglik in die aanbevole boekie Revelation Revealed at Last verduidelik!

In hierdie les word die 1933 vertaling van die Afrikaanse Bybel gebruik tensy anders aan gedui.

Volgende in die Bybel Inleidingskursus:

Les 8: Is die hemel die Beloning van Verlostes?

Miljoene belydende Christene glo dat diegene wat nominaal gehoorsaam is of ten minste, goeie bedoelings gedurende hul fisiese lewens gehad het, na afsterwe hemel toe gaan. Hierdie oortuiging word gekoppel aan die idee dat die mens ‘n onsterflike siel het, wat ons in detail in die volgende les sal behandel. Die meeste belydende Christene aanvaar sonder enige vrae, die oortuiging van hemel toe gaan.

Is daar onweerlegbare bewys in die Bybel of hierdie beginsel waar of vals is? Hierdie les sal die hoof punte van hierdie langdurige tradisie dek en aandui hoe om uit die Bybel te bewys, wat God oor die aangeleentheid sê.