JavaScript

This website requires the use of Javascript Explain This   to function correctly. Performance and usage will suffer if it remains disabled.
Waar is God se Kerk vandag?
New York VSA Jamaika Peru Idaho, VSA Indië België Kenia Arkansas, VSA Suid-Afrika Engeland Nigerië Ohio, VSA

Jesus het gesê: "Ek sal My Kerk bou." Daar is 'n enkele organisasie wat die hele waarheid van die Bybel leer, en is geroep om te leef deur "elke woord van God." Weet u hoe om dit te vind? Christus het gesê dit sou:

  • "Alle dinge" leer wat Hy beveel het
  • Lede bevat wat uitgeroep en afgesonder is deur die waarheid
  • 'n "Klein kuddetjie" wees

Bewyse van die Bybel

Les 4

Die Bybel Inleidingskursus

Bewyse van die Bybel

Nadat ons nou die belangrike onderwerp van wie en wat God is behandel het, is die volgende deurslaggewende stap om die outoriteit of anders gestel, die gesag van die Bybel te bewys. Hierdie onderwerpe gaan hand-aan-hand ― watter bewyse ook al die Bybelse geldigheid staaf, bewys dan ook die bestaan van `n alwyse Skepper God! In hierdie les sal ons die Bybel bewys deur aspekte van vervulde profesie, geskiedenis en argeologie.

Ons boekie Does God Exist? lewer sommige van die vernaamste bewyse dat God wel bestaan. Hierdie les sal daardie boekie versterk. Met die begrip dat vervulde profesie, geskiedenis en argeologie bewyse is van God en die Bybel―Sy Woord―dring ons dan deur tot hierdie boeiende onderwerpe.

I Thessalonicense 5:21 meld, “Beproef alle dinge; behou die goeie.” Om dinge te beproef deur vasstaande fisiese bewyse maak nie die geloof tot niet wat later deur die Heilige Gees kom nie – die geloof van Christus. Dit is waarom die Bybel die beproewing van alle dinge onderskryf – nie passiewe aanvaarding, wat nie `n diep oortuiging voortbring nie. God kan alleenlik met mense wat in staat is tot `n diepe oortuiging, werk. Hierdie geestestoestand is ontvanklik tot die verwerwing van die vrees van God en is in staat om Hom met hart en siel te dien. Diegene wat deur God geroep word hou daarvan om dinge beproef te sien, en raak opgewonde oor hoe die verskillende bewyse `n tipe van `n legkaart openbaar wat `n baie groter voorstelling vorm.

Die mees belangrikste strewe in u lewe behoort te wees om God se bestaan en die geldigheid van die Bybel te bewys. Ons gaan sommige van die sleutelprofesiëe bestudeer en uitvind of hulle wel vervul is. Ons sal dan deur bronne buite die Bybel bewys dat `n patriarg soos Abraham regtig bestaan het – sowel as Josef, Koning Dawid en ander bekende Bybelfigure. Dan sal ons die geologiese verslag as bewys van die groot Vloed van Noag se tyd bestudeer.

LES 4

Twyfelaars Uitgedaag

(1) Daag God die twyfelaars uit rondom Sy vermoë om Sy wil oor die hele skepping uit te voer? Jesaja 45:21-23.

(2) Maak God aanspraak op die mag om te verklaar wat in die toekoms gaan gebeur en om dit dan ten uitvoering te bring? Jesaja 46:9-10.

Opmerking: Let nou op na God se stelling in die einde van vers 11: “…soos Ek dit gespreek het, sal Ek dit ook laat kom; Ek het dit voorberei, Ek sal dit ook doen.”

(3) Daag God die twyfelaar uit om die toekoms bekend te maak en om dit dan ten uitvoering te bring, soos Hy in staat is om te doen? Jesaja 41:21-22.

Opmerking: Hier spot God openlik met die twyfelaar, net soos Hy ook geweet het hulle met Sy Woord sou spot.

Spesifieke Profesieë en Hulle Vervulling

(1) Wat het God verklaar sal die lot van die antieke stad Babilon wees? Jesaja 13:19-22.

Opmerking: Babilon het woes en leeg geword – om nooit weer bewoon te word nie. Dit is interessant dat na 2520 jaar, die moderne Babilon besig is om te vorm, soos beskryf word in Openbaring 13, 17 en 18, en vele ander profesiëe.

Meewerkend met hierdie herstel was ook die herstel van die antieke Babilon as `n godsdienstige heiligdom, sowel as `n museum-aantreklikheid. Tog het dit vir 2520 jaar verlate gebly. Die hedendaagse plek waar Babilon is, wat wel grootliks gerestoureer is, bly onbewoon. Die onderwerp van hierdie 2520-jaar periode (“sewe profetiese tye”) sal in `n latere les behandel word.

(2) Was antieke Egipte ‒ so verhoog en geprys vir vele eeue – ook geprofeteer om die geringste van alle koninkryke te word, `n verkleinde volk wat nooit weer sou heers oor nasies nie? Esegiël 29:14-16.

Opmerking: Hierdie profesie is in werking sedert Esegiël dit gedokumenteer het. Egipte is verlaag en beheer deur nie-Egiptiese nasies sedert die tyd van Nebukadnesar van Babilon, omtrent 600 jaar voor Christus. Na dit was hulle deur die Perse, Grieke, Romeine, Arabiere, Turke, Franse en Britte regeer.

Hierdie profesie is steeds bindend. Vandag heers die Arabiere oor die Egiptenaars (Ismael en Esau). Die huidige populasie van Egipte is meestal Arabiere. Die eintlike Egiptenare het in werklikheid verminder, net soos die profesie aangedui het!

(3) Sou die antieke Tirus dieselfde lot as Egipte ervaar, of sou dit heeltemal verwoes word? Esegiël 26:3, 14, 20.

Opmerking: Vandag, op die plek waar antieke Tirus gebou was, is daar geen dorp, stad of enige ander onderneming nie. Net soos Esegiël geprofeteer het, is dié plek heeltemal verlate. God het verklaar dat antieke Tirus (ook genoem Fenicië) verlate sou bly, om nooit weer herbou of bewoon te word nie. Dit is net nog `n betuiging dat wat God ook al aankondig, Hy in staat is om deur te voer.

(4) Wat sou met Sidon, die suster-stad van Tirus gebeur? Esegiël 28:20-23.

Opmerking: Hier het God voortdurende moeilikheid, bloedvergieting deur oorloë en geweld voorspel, wat die lot van hierdie stad vir eeue was. God het nie gesê dat hierdie stad verlate sou word nie, maar eerder dat dit presies sulke moeilikheid sou ondergaan soos gebeur het!

(5) Wat is voorspel om met die stad Askelon te gebeur,`n stad in die omgewing van Gaza? Sefanja 2:4; Sagaria 9:5.

Opmerking: Net soos voorspel is, het Askelon verlate geword, en het dit so gebly vir baie honderde jare. Dit is nou al duidelik dat ons `n patroon sien, naamlik dat die Bybel se profesiëe wel staan! Twyfelaars sou so graag net een uitsondering wou vind, maar daar is GEEN!

(6) Wat het Jesus gesê sal Jerusalem se lot wees? Lukas 21:24.

Opmerking: Alhoewel die Jode nou Jerusalem beheer, word die ou stad en omliggende omgewing hoofsaaklik deur Arabiere beset wat hulself verkeerdelik Palestyne noem. Sedert die Jode se nederlaag in 70n.C. en 135n.C., is Jerusalem meestal deur die Heidene bewoon en beheer.

(7) Hoekom is die Jode so gehaat en bespot deur byna die hele wêreld? Jeremia 24:9; Mattheus 27:25.

Opmerking: Die toestand van die Jode as `n skrikbeeld, spreekwoord en`n smaad, was so sedert Jeremia hierdie profesie gedokumenteer het. Maar die bereidwilligheid wat die Joodse leiers gehad het toe hulle Pilatus geantwoord het dat Christus se bloed op hulle moes kom het tot ernstige gevolge gely. Die lyding van die Joodse volk in 70 na Christus was verskriklik. Baie tragiese gebeurtenisse – insluitend die groot slagting van die 1940’s het hulle sedertdien oorgekom.

(8) Sou die Jode hulself weer in die tuisland van Juda vestig as `n onafhanklike nasie in die laaste dae (vir die eerste keer in 2520 jaar)? Sefanja 2:7

Opmerking: Hierdie profesie was nooit vervul in antieke tye nie. Juda het nooit weer aanspraak gemaak op die stad Askelon nie. Slegs onlangs het die klein landjie van Israel (wat deur die Britte aan hulle terugbesorg is in 1917 en eers as `n nasie verklaar is in 1948) die kusland in die omgewing van Askelon teruggeëis. Oor hierdie “oorblyfsel van die huis van Juda” is voorspel dat hulle hierdie land sou terugkry, 2520 jaar voor dit gebeur het.

In Sagaria 12:2-9 is daar ook geprofeteer dat die moderene oorblyfsel van Juda die krag en mag sou hê as `n klein nasie om die wraak en haat van haar bure af te weer. Hierdie profesie is gedeeltelik volbring, wat die hedendaagse oorblyfsel van Juda betref, maar die vernaamste vervulling daarvan sal gedurende die koninkryk van God wees.

Volgens kenners, besit hierdie klein nasie van Israel huidiglik een van die drie magtigste weermagte in die wêreld, tesame met die VSA en Brittanje. Tog wys profesie dat hulle militêr in die skadu gestel sal word deur die komende dier se mag.

Die voorbeelde wat hier bo genoem is, is maar net `n paar van honderde Bybel-profesieë. Hulle was gekies want hulle kon gedek word op `n samevattende wyse, met minimale verduideliking. Die feit dat een derde van die Bybel profesie is, wys hoe vernaam die saak word. Baie profesiëe handel oor die beloftes aan Abraham, Isak en Jakob. Hulle gee baie besonderhede omtrent die geboortereg-beloftes aan antieke Israel – Efraim en Manasse.

Baie profesiëe handel oor Israel en Juda se gevangeneskap, en die vier groot magtige wêreld-regerende koninkryke (Daniel 2;7;8). Die meerderheid Bybel-profesiëe handel oor die gebeure net voor en gedurende die Groot Verdrukking, die Dag van die Here, die totstandkoming van die koninkryk van God op die aarde en daarna.

Vir ware Christene, is profesie – God se bekendmaking van toekomstige gebeurtenisse (Jesaja 46:9-10) – boeiend en noodsaaklik. Diegene wat die waarheid verwerp, onderskat en verag profesie, en noem dit blote spekulasie en dweepsug.

Bewyse uit Geskiedenis en Argeologie

(1) Wys die Bybel daarop dat, behalwe vir die wat gered was in die ark, `n wêreldwye vloed gedurende die tyd van Noag die hele mensdom en die diere op die land doodgemaak het? Genesis 6:7, 13, 17, 7:6, 21-22.

Opmerking: As al die verskillende volke op aarde van Noag afkomstig is, moet ons verwag om baie aantekeninge van hierdie vloed in antieke legendes te kry wat van geslag tot geslag oorgelewer is, met `n soortgelyke storie van `n wêreldvloed en `n ark waarin een, klein familie dit oorleef het. Dit is presies wat ons vind.

Beskou die aanhaling uit Halley se Bybel Handboek, aangaande die algemeenheid van die wêreld Vloed-tradisie: “Babiloniërs, Assiriërs, Egiptenaars, Perse, Hindoes, Grieke, Chinese, Frigiërs, Fidji-eilanders, Eskimo’s, Amerikaanse Inboorlinge, Indiërs, Brasiliërs, Peruaaners, en voorwaar elke vertakking van die hele menslike ras, Semities, Aries, Turaniërs – het tradisies van `n Groot Sondvloed wat die hele mensdom vernietig het, behalwe een familie, en wat self onuitwisbare indruk gemaak het op die gedagtenis van die voorvaders van al hierdie rasse voordat hulle verdeel het. ‘Al hierdie mietes is alleenlik verstaanbaar op die veronderstelling dat sulke gebeurtenisse wel gebeur het. So `n globale oortuiging…moet gebaseer wees op Historiese Feite.’”(bl. 75-76).

Argeologiese bewyse is net so oorweldigend: “George Smith, van die Britse Museum vind… in geskrifte in die vorm van tablette van die Assur-banipal biblioteek in Nineve, weergawes van die Vloed wat baie ooreenstem met dié van die Bybel, wat gekopieer is van tablette wat sover teruggaan as die eerste vorstehuis van Ur, `n tydperk wat tussen die Vloed en Abraham was… In hierdie geskrifte het hierdie uitdrukkings herhaaldelik voorgekom: ‘Die Vloed,’ ‘die eeu voor die Vloed,’ ‘inskripsies van die tyd voor die Vloed’” (Ibid., bl. 76).

(2) Is daar eksterne bewyse dat die toring van Babel bestaan het? Genesis 11:3-4, 7-8.

Opmerking: In die middel van Babilon, het George Smith (wat hier bo vermeld is) `n antieke tablet gevind wat lees: “Die konstruksie van hierdie beroemde en hooggeagte toring het die gode ontstel. In `n nag het hulle neergegooi wat hulle gebou het. Hulle het hulle ooral heen verjaag en hulle taal vreemd gemaak” (Ibid., p.84). Tot hierdie dag bestaan daar oorblyfsels van `n verskeidenheid antieke ziggoerat strukture, waarvan die grootste as moontlike liggings van die toring van Babel toegereken is.

`n Ander antieke tablet haal Marduk (Nimrod) aan en sê, “Laat ons `n tempel bou… Rig Babilon op, wie se gebou julle aangevra het. Laat sy steenwerk gelê word. Julle sal dit ‘Die Heilige Plek’ noem… en `n verhoogde-toring bou so hoog soos Apsu [die gode]” (Ancient Near Eastern Texts, James Pritchard, 1969, pp. 68-69).

(3) Is daar enige bewyse dat die Bybelse aartsvaders van Genesis 11 wel bestaan het, aangesien baie Bybelkenners tradisioneel aanvaar dat hulle maar legendariese helde was? Genesis 11:18-25.

Opmerking: Unger’sArchaeology and the Old Testament wys dat die antieke stede en dorpe in Mesopotamië vernoem was na Abraham se voorvaders: Peleg, Rehu, Serug, Nahor en Tera. Genesis 24:10 verwys direk na een van die stede vernoem na Nahor.

(4) Is daar enige manier om te bewys wat die Bybel beweer rondom Josef se heerskappy oor Egipte, direk onder Farao? Genesis 41:39-41.

Opmerking: Die volgende is deur Djoser (Josef) geskrywe gedurende Egipte se sewe-jaar hongersnood: “Ek was in benoudheid op die Groot Troon, en die wat in die paleis is was in pyn… aangesien die Nyl nie vir sewe jaar lank gevloei het in my tyd nie. Graan was skaars, die vrugte was opgedroog, en alles wat hulle geëet het was daar `n tekort aan. Elke man het sy metgesel beroof… Die kleuter het gekerm, die jeug het gewag; die harte van die bejaardes was bedroef… Die koning se raadgewers was behoeftig. Die tempels was toegemaak… Alles was leeg gevind” (Vertaal uit, Ancient Near Eastern Texts, p. 31).

Daar is talle ander argeologiese verwysings na Josef en die Hebreërs in Egipte. Om die waarheid te sê bestaan daar geen betroubare argeologiese bewyse wat die Bybelse rekord teëstaan of verkeerd bewys nie.

(5) Het enige een van die leiers van die grootste wêreld-ryke ooit in die Bybel gaan kyk en die Bybel se beskrywing van sy betrokke ryk erken? Daniël 8:20-22, 5-8.

Opmerking: As `n uitbreiding van die beskrywing van die vier grootste wêreld-ryke in Daniël 7, is hoofstuk 8 `n meer gedetailleerde weergawe van die Medo-Persiese en Griekse ryke tot en met die opbreek van die Griekse ryk wat verdeel is in vier afdelings.

Rondom die tyd toe Alexander deur Jerusalem gereis het voor hy die Perse gaan konfronteer het in `n beslissende veldslag, dokumenteer Josephus, “…en toe hy [Alexander] opgegaan het na die temple, het hy `n offerande aan God geoffer, volgens die hoëpriester se aanwysings, en het hy die hoëpriester sowel as die ander priesters baie goed behandel. En toe die Boek van Daniël aan hom gewys is, waarin Daniël verklaar dat een van die Grieke die regering van die Perse moes vernietig [Daniel 8:5-8], het hy veronderstel dat dit hy self was [Alexander] na wie dit verwys…” (Vertaal uit,Antiquities of the Jews, Bk. XI,ch. Viii, sec 5).

Net soos Nebukadnesar uiteindelik die oppergesag van God erken het (Daniël 4:34-37), het Alexander ook God volgens sy begrip gerespekteer en geëer. Dus, weereens, sien ons hier dat millitêre leiers van wêreld-ryke meer geredelik die oppergesag van God en Sy geskrewe Woord aanvaar as studente, twyfelaars en teoloë wat beweer dat hulle deskundiges is van die Boek wat hulle so in onguns bring en as ongeldig verklaar.

In die areas van geskiedenis en argeologie is daar honderde ander bevestigings van die Bybelrekord. (Wat ons nou gedek het is net `n klein voorbeeld om die leser se belangstelling te wek.)

Bewyse vanuit die Geologiese Verslag

Toe God die oppervlakte van die wêreld hernu het, het Hy die omwenteling van die aarde met betrekking tot die son, en dié van die maan met betrekking tot die aarde verander. Hy het toe flora en fauna op die aarde geplaas nadat Hy eers modifikasies aan die land en seemassa aangebring het, sowel as die atmosfeer. Hierdie vernuwing van die aarde het omtrent 6000 jaar gelede plaasgevind. Maar miljoene jare voor hierdie vernuwing het `n groot vernietiging gebeur wat veroorsaak was deur Satan se rebellie en God wat hom teruggewerp het op die aarde, saam met een-derde van die engele (nou demone) onder sy bevel.

Hierdie groot vernietiging is korrek beskryf as die “Voor-Adamse Vernietiging.” Alhoewel baie Bybelstudente hierdie vernietiging toegeskryf het aan die Noagiese Vloed, openbaar die geologiese verslag dat dit baie miljoene jare gelede gebeur het. Hierdie vernietiging wat antieke dinosourussere se oorblyfsels behoue gehou het, was `n kragtige en skielike katastrofe van reusagtige proporsie.

Fosielle van visse en ander seelewe word gevind in die hoogste staat van preservering – verdere bewyse van die skielike voor-Adamse vernietiging. Die starre vinne en oop monde van hierdie fossiel-visse wys daarop dat hulle geweldig en duidelik verskrik was. Skokgolwe wat nog nooit ervaar was op hierdie aarde nie moes alle diere op die aarde vernietig het. Haaie van oor die vyf-voet lank was saamgepers tot `n dikte van slegs een-vierde van `n duim. Dit is duidelik dat hulle in water probeer swem het wat skielik versadig was met sediment. Hierdie sediment-versadigde water het die meeste van die wêreld se strata gevorm soos ons dit vandag ken. Hierdie sediment het toe verhard tot rots. Die oppervlak-strata wat die plant en dierelewe bevat, het ook gekompakteer en gestratifiseer. Die steenkool wat ons vandag in die aarde opmerk is afkomstig van hierdie groot ramp.

Die Voor-Adamse strata was in vinnige opeenvolging gedeponeer. Groot hoeveelhede van gefossileerde bome en plante word in regop posisies gevind, uitgestrek oor veelvuldige lae van strata. So skielik was hierdie vernietiging, dat delikate plante en riete in `n perfekte toestand gevind is, gepreserveer in sandsteen. Hierdie strata van die voor-Adamse vernietiging is veel harder en dikker as die strata wat deur die Vloed veroorsaak is. Die diere wat in daardie vernietiging gepreserveer is, was groot reptiele. Die diere en plant-lewe was veel anders as dié van die aarde vandag, in grote en skaal. Die fossiel-oorblyfsels van dinosourusse wat tot 40 ton geweeg het, staan as loutere bewys van hierdie vreemde wêreld.

Die Vloed het ook bewyse gelewer soos die heuwige erosie van die Grand Canyon en ander soortgelyke spore. Maar die bewyse in die strata was nie so prominent soos dié van die voor-Adamse vernietiging was nie.

Jesaja 14:12,15, Esegiël 28:16-17 en Openbaring 12:7-9 vermeld die neerwerping van Satan as gevolg van hierdie titaniese stryd. Die punt hier is dat die fisiese bewyse van die voor-Adamse vernietiging verlore is vir godsdienstiges wat verondestel dat lewe nog net vir die afgelope 6000 jaar bestaan. Evolusioniste misinterpreteer grootliks die bewyse, wat in die aarde se strata te vinde is verkeerd. Maar die sleutel van hierdie waarheid word in die Skrif gevind.

Na die aarde se hernuwing, het soogdiere vir die eerste keer op die aarde verskyn. Die geologiese verslag kom perfek ooreen met die Bybelse verslag. Die fossiele van die plante en diere is verseker biljoene jare oud, maar soos ons gesien het, weerspreek dit nie wat die Bybel leer nie. Die skepping van Genesis 1 was inderdaad `n herskepping. Psalm 104:30 meld, “U stuur U Gees uit, hulle word geskape; en U maak die gelaat van die aarde NUUT.”

Al die bewyse, of dit nou die geologiese strata is, die geskiedenis en argeologie, of vervulde profesie is, pas perfek in harmonie in die lig van die waarheid van die Bybel. Ons boekie BIBLE AUTHORITY… can it be proven? kyk na van hierdie bewyse in groter detail en moet sorgvuldig gelees word na u hierdie les voltooi het om regtig die BEWYSE VAN DIE BYBEL te waardeer. Lees ook gerus What is the “Seventy Weeks” Prophecy?

In hierdie les word die 1933 vertaling van die Afrikaanse Bybel gebruik tensy anders aan gedui.

Volgende in die Bybel Inleidingskursus:

Les 5: Wie Gaan Die Wêreld Regeer?

Hierdie les gaan meer handel oor die duisendjarige vrederyk van Christus en die eersdaagse komende koninkryk van God, wat beskryf word as die “tye van verkwikking” en “tye van die wederoprigting van alle dinge” (Handelinge 3:19-21).