JavaScript

This website requires the use of Javascript Explain This   to function correctly. Performance and usage will suffer if it remains disabled.
Waar is God se Kerk vandag?
New York VSA Jamaika Peru Idaho, VSA Indië België Kenia Arkansas, VSA Suid-Afrika Engeland Nigerië Ohio, VSA

Jesus het gesê: "Ek sal My Kerk bou." Daar is 'n enkele organisasie wat die hele waarheid van die Bybel leer, en is geroep om te leef deur "elke woord van God." Weet u hoe om dit te vind? Christus het gesê dit sou:

  • "Alle dinge" leer wat Hy beveel het
  • Lede bevat wat uitgeroep en afgesonder is deur die waarheid
  • 'n "Klein kuddetjie" wees

Wie en Wat is God?

Les 3

Die Bybel Inleidingskursus

INLEIDING

Wie en Wat is God?

Die eerste les het gefokus op die einde van die eeu, en wat dit beteken vir die mensdom. Daarna het ons geleer wat die ware evangelie van Christus is, en Sy ingryping in wêreld aangeleenthede. Ons het geleer dat God se boodskap nie net gaan oor verdoemenis nie, maar dat dit `n boodskap van GOEIE NUUS – die enigste bron van hoop vir die mensdom is.

Op hierdie stadium, moet ons die regte konsep vorm van presies wat God is, en wat Hy nie is nie. Van al die Bybelse leerstellings, is hierdie een die mees fundamentele. As `n persoon elke ander moontlike leerstelling korrek verstaan, maar `n valse god volg, is al sy huidige insig nutteloos. Dit is van kardinale belang dat ons die ware God van die Bybel verstaan.

Elke ander skriftelike waarheid is gebaseer op hierdie kennis. Sodra u dit kan verstaan, is dit baie makliker om te groei in die kennis en om die waarheid te verstaan. Maar ons moet ook weet van dievalse begrippe. Die Bybelstudent hoef nie gevorderde handboeke oor die valse leerstelling van die drie-eenheid te weerlê nie. Maar hy moet tog kennis neem daarvan en uit die Skrif kan bewys dat dit verkeerd is. Om kennis te hê van die Skrif is van kardinale belang en is `n sleutelpunt om te groei in die waarheid en om die valse, verkeerde weg te vermy.

Die Mensdom se Beperkte Insig

Die mens wil doodeenvoudig nie erken en aanvaar dat God gesag oor hom het nie. Net so wil hy ook nie erken en aanvaar dat die Bybel God se gesaghebbende openbaring aan die mensdom is nie. Elke mens word `n deskundige van homself deur die vestiging van sy eie morele beginsels en laat God so uit die prentjie uit.

Alhoewel hierdie wêreld grootliks onkundig is oor die realiteit van God, staan die hele skepping as getuie teen die mens dat daar wel `n Magtige Skepper is wat die heelal geskape het. As die mensdom se Skepper, het God die Bybel geïnspireer as `n instruksieboek vir ons. Tog het die fisiese mens net `n begrip van die materialistiese wêreld om hom. Hy aanvaar maar van nature dat enige iets wat hy nie met sy fisiese sintuie kan waarneem nie, nie bestaan nie.

Is dit nie ironies dat die mens gedurig vir homself vra, “Waarom verberg God Hom van ons?” en tog in die gevalle waar God Homself geopenbaar en gewys het, is dit hoe hulle gereageer het: “En hulle het vir Moses gesê: Spreek u met ons, dat ons kan luister; maar laat God nie met ons spreek nie, anders sterwe ons” (Exodus 20:19). Nie een van die mense wat daar was daardie dag het enigsins getwyfel of God bestaan nie. Aangesien God onsienlik is, is dit nodig vir Hom om Homself op so `n manier te manifesteer aan die mens, dat hulle dit sal kan hanteer en oorleef. Sal God dan van ons verwag om iets te glo wat so onredelik is en onmoontlik is om te bewys?

Beproef Alle Dinge

God beveel ons om alle dinge te beproef (I Thessalonicense 5:21). Dit sluit Sy bestaan ook in. Hy het genoegsame bewyse aan ons verskaf ten einde dit te doen. Enige persoon met `n gesonde en onvoorbeoordeelde verstand kan oortuig wees daarvan as hy kyk na die logiese bewyse in die skepping en in God se Woord deur die vervulde profesieë.

Argeologie en geskiedkundige bewyse bevestig verder God se geskrewe Woord. Daar is egter baie meer bepaalde en ongeëwenaarde wyses waarmee God Homself, in die onmiddelike toekoms, sal openbaar wanneer Hy Sy toorn oor `n rebelse mensdom gaan uitstort in “Die dag van die Here.”

God gaan `n beduidende rol in elke mens se lewe van hierdie oomblik af voortaan speel. Diegene wat in hierdie eeu geroep is, sal ontroer word met vrees en oorgaan tot aksie om op God se instruksie om te kwalifiseer te reageer, ten einde hulle doel in Sy plan van verlossing te vervul. Die oorgrote meerderheid van die mensdom sal verstom wees as hulle God se skrikwekkende krag voel en sien. Wanneer Hy die aarde skud in die “Dag van die Here” gaan niemand meer wonder of Hy wel bestaan nie.

Wat Kom in Gedagte?

Waaraan dink u wanneer die term “God” gehoor word? Dink u aan God as die Skepper en die Een wat die heelal in stand hou? Wonder u oor Sy verhouding met die Heilige Gees wat uit Hom vloei? – of selfs oor Christus se verhouding met die Vader? Wat van die tyd toe God ontstaan het, of waar Hy homself op hierdie oomblik bevind? Hoe lyk God presies? Wat is Sy planne vir die toekoms? Ons gaan na al hierdie vrae en vele meer kyk in hierdie les.

Soos met vorige lesse, moet u seker maak dat u wel al die verse sorgvuldig uitskryf. Bid dat u kan verstaan wat in hierdie belangrike les oorgedra word. Vra God om jou te help om te waardeer en in te neem wie en wat Hy werklik is. Soveel rus op die wyse van hoe ons God vrees en hoe ons Hom nader, hoe ons Hom aanbid en Sy weë soek en ons bereidwilligheid om te kan sê, “Laat U wil geskied.”

LES 3

Een God – Twee Persone

(1) Wie het die hemele en die aarde geskape? Genesis 1:1.

Opmerking: God het die hele hemelruim geskape, van die ontelbare sterrestelsels af tot die kleinste sub-atomiese deeltjies, en alle vorms van lewe, insluitend die mensdom.

(2) God het van Homself gepraat in die volgende manier: “Laat ons mense maak na ons beeld…” Hoekom het Hy die meervoudsvorm gebruik om na een God te verwys? Genesis 1:26.

Opmerking: Die Hebreeuse term vir God in Genesis 1 is “Elohim.” Elohim is `n meervoudsvorm, soos die term “kerk” of “familie”. Die meervoudsvorm verwys na `n gemene klas van twee of meer samestellende dele. Elohim verwys na `n “Goddelike Familie” of die “Goddelike Koninkryk.” Dus is God `n Familie – nie net een individu nie!

(3) Wat sê God se Woord [Die Bybel] vir ons omtrent die Persoon in die Goddelike Familie wat bekend staan as die Woord? Johannes 1:1 Is hierdie Persoon dan ook God? Selfde vers. Wie het die skeppingswerk gedoen? Vers 3. Wie was die Woordvoerder van die Goddelike Familie wat menslike vlees geword het? Vers 14.

Opmerking: Die Griekse term Logos, wat as “Woord” vertaal is in Johannes 1, kan ook as “Woordvoerder” vertaal word.

(4) Is Jesus Christus die “Woord” waarna verwys word in Johannes 1? Kolossense 1:16-17; Efesiërs 3:9.

(5) Wie was die ander lid van die Goddelike Familie? I Korinthiërs 8:6. Het albei lede van die Goddelike Familie dieselfde gesag? Johannes 14:28.

Opmerking: God se Familie bestaan op die oomblik net uit twee lede – Die Vader, wat groter is in gesag, en wat die allerhoogste Heerser is in die Goewerment of Koninkryk van God. Die Woord of Woordvoerder, wat Jesus Christus geword het, is in volledige harmonie met die Vader en is onderdanig aan Hom.

(6) Wat het Christus gesê omtrent die feit dat Hy en Sy Vader “een” is? Johannes 10:30.

Opmerking: Verteenwoordigers van die valse leerstelling van die drie-eenheid poog om hierdie verse en ander te gebruik, ten einde te bewys dat Christus en die Vader, tesame met die Heilige Gees, een wese is wat bestaan uit drie entiteite of persone. Die volgende vraag wys hoe die Skrif hierdie belaglike stelling weerlê.

(7) Watter analogie het Christus gebruik ten einde te verduidelik hoe Hy en die Vader “een” is? Johannes 17:11, 22.

Opmerking: Christus en die Vader is “een”, aangesien Hul in perfekte harmonie is en eenheid van doel is, so ook diegene wat die Vader geroep en aan Christus gegee het. Die ware Christene in hierdie Kerk sal nooit in die raamwerk van hierdie valse leerstelling van die drie-eenheid “in pas” nie. U moet ook I Korinthiërs 12:12 neerskryf as deel van die antwoord van vraag 7. Dit beskryf die liggaam, die Kerk, met baie lede, maar wat “een” in doel en mening is.

Die Vader en die Seun

(1) Maak die feit dat u nou verstaan dat daar wel twee Persone van die God-Familie is, dit makliker om hierdie baie belangrike vers te verstaan, waarin die Seun (Christus) verskyn voor die Oue van Dae (die Vader), wat aan Christus `n ewige heerskappy, wat nie vergaan nie, en eer en `n koninkryk wat nie vernietig sal word nie, gee? Daniël 7:13-14.

(2) Hoe het die Woord, of Logos, `n sterflike mens geword? Lukas 1:30-33. Was hierdie kind deur die Heilige Gees verwek? Mattheus 1:20.

(3) Was die kind wat deur die Heilige Gees verwek is eintlik deur die Vader voortgebring? Mattheus 11:27; Johannes 8:19.

Opmerking: Dieselfde Persoon as die Oue van dae (Daniël 7:13) het die Vader geword, wat deur die Heilige Gees dieselfde Persoon verwek het, die Logos (Johannes 1:14), wat ons ken as Christus in die menslike vorm (Hebreërs 2:9). Die Vader-Seun verhouding het op hierdie tydstip begin.

(4) Is die Seun Sy vorige heerlikheid terugbesorg na sy lydingsdood en met sy opstanding? Johannes 17:5; Mattheus 28:18.

Die God van die Ou Testamant

(1) Wat het die Apostel Paulus verklaar omtrent Christus se rol in die Ou Testamentiese tye? I Korinthiërs 10:4.

(2) Was hierdie Rots ook bekend as die HERE in die Ou Verbond? Psalm 18:2-3.

Opmerking: In die King James Vertaling van die Bybel, word die term “HERE” (alles hoofletters) vertaal van die Hebreeuse “YHVH”, wat beteken die “EWIGE” of “EWIG-LEWENDE EEN,” eerder as “Here.” Dus is die HERE van die Ou Testament die Christus van die Nuwe Testament.

In hierdie konteks is dit korrek om die term “HERE” as “Here,” uit te spreek of selfs as “Ewige (God)”. Daar is klein kerk-groepe wie se hoof fokus is en rede vir hulle bestaan primer draai om die behoorlike uitspraak van die name van God, soos hulle dit goed dink. Sommiges verbied selfs die gebruik van die term “God.” Meeste van hulle laat slegs die term “YHVH” toe om gebruik te word vir God, volgens hulle eie interpretasie van hoe die term behoort uitgespreek te word. Alhoewel `n mens versigtig moet wees hoe u God se Naam gebruik, verwag Hy nie dat ons vasgevang word deur streng maatreëls oor hoe om dit uit te spreek nie, en sodoende die geestelike boodskap van die Skrif mis te kyk nie.

(3) Hoe het Christus Homself in die Ou Testament aan Israel bekend gemaak? Jesaja 48:17; 54:5.

(4) Was Christus dieselfde Persoon wie se stem soos donderweer geklink het toe Hy by Sinaï die Tien Gebooie gegee het? Deuteronomium 5:4-6.

(5) Watter rol gaan Christus vervul in die herstel van Israel in die Duisendjarigevredesryk? Jeremia 31:16-17.

Opmerking: Dit is duidelik dat die HERE God van die Ou Testament dieselfde Persoon is wat die Seun – Jesus Christus van die Nuwe Testament geword het.

(6) Het die Vader aktief met die mensdom ook gewerk? Johannes 1:18; 5:37.

Opmerking: Alhoewel die Vader nie as bemiddelaar direk met die mensdom gewerk het nie, was Hy aktief in die sin dat Hy die algehele Plan uitgewerk het, en dit nou uit voer.

(7) Wat is sommige van die baie dinge wat God die Vader doen? Johannes 6:44, 65; 5:17.

Opmerking: Al die gebede van die gelowiges is tot die Vader gerig, wat dit hoor. Hy ontvang ook die voorspraak van Christus namens die heiliges, wat nou hulle Hoë Priester is. Die Vader en Christus werk albei. (Johannes 5:17).

Soos ons die term “heiliges” gebruik in hierdie Bybellesse moet u besef dat dit verwys na die “uitverkorenes,” wat deel uitmaak van die ware Kerk, teenoor die Katolieke geloof wat dink dat heiliges eers goedgekeur en heiligheid aan hul toegeken moet word deur menslike klerke.

Die Voorkoms Van God

(1) Het Moses en die oudstes van Israel God op die berg Sinaï gesien? Eksodus 24:10.

(2) Was hierdie mense toegelaat om God se gesig te sien? Eksodus 33:20, 23.

(3) Die mens was toegelaat om die algemene vorm van die God van die Ou Testament te sien, maar wat van die vorm van die Vader? Johannes 5:37; 6:46.

(4) Het Christus die Vader gesien voor Hy gebore was as die Seun van God? Johannes 6:46; 8:38.

(5) Het Christus aangedui hoe die Vader lyk? Johannes 14:9.

Opmerking: Baie verstaan hierdie vers verkeerd en neem maar aan dat Christus gesê het dat Hy die Vader was. Indien Christus die Vader was, hoe kon Hy dan gesê het “…omdat My Vader groter is as ek” (Johannes 14:28)? Die verklaring in vers 9 wys duidelik daarop dat Christus gesê het dat Hy baie soos Sy Vader lyk, net soos meeste mense vandag na hulle ouers trek. Dus is dit duidelik om te sien dat God die Vader die vorm en gestalte van `n mens het, maar ook baie lyk soos Christus voorgekom het.

(6) Was die menslike familie na die beeld van God gemaak? Genesis 1:26.

(7) Aangesien Christus lyk na die Vader, hoe sal Hulle verheerlikte liggame lyk? Openbaring 1:13-16.

Waar Woon God?

(1) Waar het Christus gesê is God gesetel? Mattheus 5:16.

Opmerking: Toe Christus vir ons `n voorbeeld gegee het hoe om te bid in Mattheus 6:9, het Hy gewys dat ons ons gebede aan die Vader moet rig. Hy het ook verder aangedui waar die Vader Homself bevind deur by te voeg dat Hy “in die hemel is”.

(2) Verwys die Bybel na verskeie hemele? Genesis 2:4.

Opmerking: Die Hebreeuse term vir hemel in Genesis 2:4 is “shamayim” wat `n meervouds vorm is en hemele beteken.

(3) Was Paulus opgeneem in die derde hemel, in `n visioen? II Korinthiërs 12:2-4.

Opmerking: Dus is die derde hemel vanwaar die Vader en Christus op hierdie tydstip regeer (Openbaring 3:21).

(4) Het enige mens al ooit na hierdie derde hemel toe opgevaar? Johannes 3:13.

Opmerking: Die tweede hemel sluit die sterrestelsels en die wye uitspansel van die buitenste ruimte verby die aarde in. Die eerste hemel sluit die atmosfeer van die aarde wat tot en met die stratosfeer gaan in. Verder as dit kan fisiese lewe nie bestaan nie.

Ander Eienskappe van God

(1) Het die lid van die Goddelike Familie wat Christus geword het, nog altyd bestaan, of het hy tot stand gekom op `n sekere tydstip? Openbaring 10:6; Hebreërs 7:3; Psalm 41:14; 90:2.

Opmerking: Die verduideliking van Christus wat die Hoë Priester is volgens die orde van Melgisedek sal in `n latere les verduidelik word.

(2) Waaruit bestaan God as Hy nie uit fisiese en materiële stof bestaan nie? Johannes 4:24.

Opmerking: Die eerste gedeelte van hierdie vers is korrek vertaal en lees, “God is Gees…”

(3) Is die Heilige Gees wat uit God uitstraal `n Gees van krag? Jeremia 27:5; Psalm 104:30.

(4) Deurdring God se Heilige Gees die heelal? Psalm 139:7; Jeremia 23:24.

(5) Hoe kan ons die heerskappy van God vergelyk met die menslike heersers van vandag? Jesaja 40:13-31.

God Bestaan Wel

Ons het nou sommige van die basiese begrippe van wie en wat God is, gedek. Op hierdie fundamentele begrip sal gebou word in die res van die lesse wat volg. Alhoewel daar heelwat meer gedek moet word oor hierdie uitgebreide onderwerp, het u nou `n vaste beginpunt. Sekere aspekte van die toekomstige koninkryk van God, wat op aarde gevestig sal word, kan nie verstaan word sonder `n deeglike begrip van wat in hierdie les behandel is nie. Ons sal meer duidelik fokus op verwante leerstellings in opkomende lesse.

Deur dit wat reeds gedek is, kan u die feit beter insien dat God se plan van verlossing dit uitspel presies hoe Hy Sy Familie groter gaan maak. Hierdie merkwaardige begrip spreek dan ook natuurlik die besondere doel van die mens se bestaan aan!

God maak Homself bekend deur Sy ingewikkelde skepping. Hierdie feit word pragtig geïllustreer in ons boekie Does God Exist? Insig tot hierdie boekie versterk die bestaan van `n alwyse Skepper-God. Ons stel voor dat u dit lees na hierdie les. Dit weerlê die valse argument dat die lewe toevallig ontwikkel het, sonder `n Ontwerper of `n Skepper. Dit is ook van kardinale belang dat u ons boek ‘The TRINITY – Is God three-in-One?’ lees!

Onthou, hierdie lesse is geskryf met die doel dat die student die verse van elke vraag in die Bybel gaan opsoek en dit neerskryf. Sodoende sal u `n gewoonte vorm om die Skrif te gebruik om alle dinge te “beproef” of dit wel so is. Dus bevestig ons in die vroeë lesse dat God bestaan en wie en wat Hy is. Ons sal later meer besonderhede asook bewyse gee dat die Bybel wel God se Woord is deur `n verslag van onweerlegbare profesiëe wat waar geword het. Onderwerpe van hierdie temas sal `n vaste fondasie vorm waarmee die res van hierdie Bybelkursus aangepak kan word.

In hierdie les word die 1933 vertaling van die Afrikaanse Bybel gebruik tensy anders aan gedui.

Volgende in die Bybel Inleidingskursus:

Les 4: Bewyse van die Bybel

Nadat ons nou die belangrike onderwerp van wie en wat God is behandel het, is die volgende deurslaggewende stap om die outoriteit of anders gestel, die gesag van die Bybel te bewys. Hierdie onderwerpe gaan hand-aan-hand ― watter bewyse ook al die Bybelse geldigheid staaf, bewys dan ook die bestaan van `n alwyse Skepper God! In hierdie les sal ons die Bybel bewys deur aspekte van vervulde profesie, geskiedenis en argeologie.